Informácie o zvukových a textových zdrojoch AN SNK

Prevažná väčšina nahrávok zaradených do AN SNK pochádza zo súkromných zbierok, archívov a z fondov katedier a inštitútov viacerých slovenských univerzít. Iba jeden z poskytnutých zdrojov bol doteraz publikovaný (Praktická dialektológia vydaná spolu s CD).

Výhodou AN SNK ako súboru pramenných materiálov slovenských nárečí je jednotné spracovanie jednotlivých zdrojov – nahrávok, prehľadne štruktúrovaných metadát, prípadne prepisov a iných súvisiacich písomných zdrojov – a ich dostupnosť na jednom mieste. Všetky nahrávky prešli po zapožičaní od poskytovateľov procesom digitalizácie, očistenia od šumov a rušivých zvukov, aby verejnosti mohli byť sprístupnené predovšetkým nahrávky vo výbornej alebo dobrej kvalite.

Zvukové záznamy zhromaždené v AN SNK sa nahrávali v rôznych lokalitách Slovenska v časovom rozpätí niekoľkých desaťročí. Sú v nich zachytené v prevažnej miere nárečové prejavy autochtónnych (pôvodných) obyvateľov daných lokalít, ale sú tu aj nahrávky iba sčasti nárečové, obsahujúce časti prehovorov v štandardnej slovenčine, príp. aj s časťami prehovorov v iných jazykoch (napr. v biblickej češtine).

Viaceré zvukové záznamy dopĺňajú existujúce transkripcie – prepisy prehovorov. Transkripcie majú rôzny charakter: ide o odborné, čitateľské i kombinované prepisy, ktoré môžu byť viac či menej presné. Poskytnuté transkripcie sme neupravovali ani nezjednocovali.

K niektorým zvukovým záznamom existujú súvisiace písomné pramene – publikované aj nepublikované vedecké texty (monografie, dizertačné práce, diplomové práce, príspevky v monografiách a v časopisoch, seminárne práce). Informácie o nich sú takisto zahrnuté do databázy AN SNK v podobe bibliografických údajov alebo iných odkazov.