Developer

DEVELOPER je nástroj na vizualizáciu výskytov slov/a v korpuse na časovej osi.

Po zadaní jedného slova/lemy alebo dvoch slov/lem do vyhľadávacieho okienka a po výbere príslušného korpusu alebo podkorpusu sa graficky zobrazí výskyt slova alebo slov vo všetkých textoch v korpuse alebo v rámci jedného z troch hlavných štýlov v jednotlivých obdobiach rozdelených po 5 rokoch od r. 1955 do súčasnosti. Po nadídení myšou na bod pri jednotlivých časových úsekoch sa zobrazí číselný údaj o absolútnom výskyte slova v textoch z daného obdobia prepočítaný na milión slov. Po kliknutí na príslušný bod na grafe sa registrovaným používateľom zobrazí výskyt hľadaného slova v korpuse v danom časovom období.

Výsledky vyhľadávania sú dobre využiteľné napr. na analýzu synchrónnej dynamiky jazyka.

Prvá verzia nástroja na vizualizáciu výskytov slova alebo dvoch slov v korpuse na časovej osi bola sprístupnená 9. 7. 2015.

Druhá verzia nástroja na vizualizáciu výskytov slova alebo dvoch slov v korpuse na časovej osi bola sprístupnená 25. 2. 2016.

Nástroj je aktuálne vyvíjaný v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV mimo projektu Tvorba a rozvoj Slovenského národného projektu (V. etapa).