Ludevít

Automatický preklad do štúrovskej slovenčiny bol sprístupnený v roku 2006. Slúži na transformáciu textu zo súčasnej štandardnej slovenčiny do slovenčiny zo štúrovského obdobia. Je dostupný pod licenciou GNU GPL v. 2.0.

Nástroj umožňuje využiť základný preklad zo štandardnej do štúrovskej slovenčiny na ortografickej a čiastočne aj na lexikálnej úrovni. Slúži na demonštráciu štúrovskej slovenčiny a ako pomôcka pre prekladateľov do štúrovskej slovenčiny.

Nástroj je dostupný TU.

Odkazy:

Nástroj je aktuálne vyvíjaný v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV mimo projektu Tvorba a rozvoj Slovenského národného projektu (V. etapa).