Facebook Instagram YouTube Back to top

Metainformácie o texte

Príklad anotácie dokumentu:

doc.id1468-ZA12 
doc.placeŽilina 
doc.nameZápisy právnych úkonov žilinských mešťanov (1380 – 1561) 
doc.sourceKuchar, Rudolf: Žilinská právna kniha. Preklad Magdeburského práva – Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov. Bratislava: VEDA 2009. 208 s. 
doc.comment12 / 70 – 1468 // 20 
doc.date1468

Vysvetlenie anotácie:

doc.idIde o skratku roku vzniku dokumentu a jeho názvu. Ak nepoznáme rok, číselný údaj uvádza prvé dve číslice roka + xx. Teda dokument datovaný do 18. stor. bude zaznačený v tvare 17xx. 1718-62. 
doc.placeMiesto vzniku: geografické miesto, na ktorom dokument vznikol (obvykle názov mesta). Uvádza sa súčasný názov alebo historický názov, ak bol takto uvedený v pôvodnom dokumente.Krupina 
doc.nameVýstižný, informatívny názov dokumentu; môže byť buď v originálnom jazyku (ak existuje v pôvodnom zdroji), t. j. v historickej slovenčine, alebo často v latinčine, alebo môže byť tvorený popisom v modernej slovenčine.Výpovede svedkov o strigách (výber). 
doc.sourcePôvodný zdroj dokumentu, obvykle názov archívu, zbierky, fondu, knižnice; skratky inštitúcií sú používané podľa úzu v diele Pramene k dejinám slovenčiny. Prehľad archívov a knižníc, v ktorých sú uložené originály vybraných textov, sa nachádza na str. 397.ŠOKA vo Zvolene, pob. Krupina, Súdy nad strigami, s. 105, 107 — 108, 111 — 113. 
doc.commentPrípadný komentár relevantný k danému dokumentu, často upresňujúci bibliografické zdroje alebo spôsob nadobudnutia či vzniku dokumentu. 
doc.dateDatovanie dokumentu v tvare:
a. Presný rok
b. Rozsah rokov
c. V prípade, že nie známy presný rok, pri dokumente sú uvedené len prvé dve číslice roka. Teda dokument datovaný do 18. stor. bude zaznačený v tvare 17.
d. V prípade, že datovanie uvádza len rozsah storočí, značíme ho podľa bodu c), teda ak je dokument v rozsahu 17. až 18. st., v anotácii sa zobrazí ako 16xx-17xx.
1718-06-18 
doc.biblioBibliografický údaj – vyskytuje sa len pri dielach, ktoré sú prebraté z tlačenej verzie. 

Metainformácie o texte

source

skratka zdroja, odkiaľ je prepis nahrávky

napr. nepublikované texty Dialekt. oddelenia JÚĽŠ SAV (ANT), dialekt. príručka (PRIR), Novohradské nárečia (NOV)

code

kód nahrávky používaný v ANT DO JÚĽŠ

napr. 19/12-Tčn

name

názov nahrávky používaný v ANT DO JÚĽŠ

napr. O povodniach

textnumber

číslo textu používané v ANT DO JÚĽŠ

napr. 5

textpage

strany textu (len pri textoch z JÚĽŠ

1-3

district

názov okresu podľa zoznamu okresov a obcí

informácia zo zdrojového súboru

location

názov lokality podľa zoznamu okresov a obcí

informácia zo zdrojového súboru

location2013

názov lokality k 31. 12. 2013

podľa Zoznam obcí

dialect

nárečová skupina

napr. stredonitriansky

subdialect

nárečová podskupina

hlohovský

explorator

meno a priezvisko explorátora

napr. G. Múcsková

explordate

dátum nahrávania

napr. 2011-07-14

explorplace

miesto nahrávania

napr. Trnava

transcriber1

meno zapisovateľa

napr. Jožko Mrkvička

datetrans1:

dátum prepisu zo zvuk. záznamu

napr. 1965-05-14

transcriber2:

meno prepisovateľa textu do PC (len pri textoch z ANT DO JÚĽŠ)

napr. G. Múcsková

datetrans2:

dátum prepisu do PC (len pri textoch z ANT DO JÚĽŠ)

napr. 1998-00-00

correction:

meno korektora textu (len pri textoch z ANT DO JÚĽŠ)

napr. G. Múcsková

datecorr:

dátum korekcie textu v PC (len pri textoch z ANT DO JÚĽŠ)

napr. 2013-04-12

type:

typ textu

napr. dis (dizertačná práca)

bibl:

bibliografický údaj, z ktorého text pochádza

napr. Kováčová, Viera: Sotácke nárečia na západoslovansko-východoslovanskom jazykovom pomedzí. Bratislava: Slovenská akadémia vied v Bratislave, Slavistický ústav Jána Stanislava 2005, s. 123 – 144.

comment:

komentár k textu/prepisu/nahrávke/hovoriacemu

napr. Zvukový záznam bol nahratý v rokoch 1999 – 2003; prepisy záznamu boli urobené v rovnakom čase.

Ukážka zápisu metainformácií o texte

source

gmkmvw1

code

name

textnumber

textpage

district

Malacky

location

Lozorno

location2013

Lozorno

dialect

záhorský

subdialect

vlastný záhorský

explorator

Elena Tomajková

explordate

1977-09-30

explorplace

Bratislava

transcriber1

datetrans1

transcriber2

G. Múcsková, V. Wambach

datetrans2

2011-00-00

correction

datecorr

type:

hnd

bibl:

Múcsková, Gabriela – Muziková, Katarína – Wambach, Viera: Praktická dialektológia. Vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu. Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien 2012. 138 s.

comment: