Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (V. etapa)

Zmluvní partneri: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , Ministerstvo kultúry SR, Slovenská akadémia vied a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Doba riešenia: 2022 – 2026

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Jana Levická, PhD.

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je naďalej rozvíjať špecializované pracovisko SNK a skvalitňovať korpusovolingvistický výskum na Slovensku. Projekt sa zameriava na rozširovanie a skvalitňovanie elektronických a jazykových zdrojov SNK prostredníctvom prípravy a sprístupnenia nových verzií korpusov, a to predovšetkým novej verzie hlavného korpusu písaných textov, korpusu pomenovaných entít, webového korpusu, vybraných paralelných korpusov, akvizičného korpusu a i.

Cieľom projektu je aj naďalej sprístupňovať korpusy databázy širokej i odbornej verejnosti a vydávať súvisiace publikácie (publikácia cvičení z paralelných korpusov pre študentov odboru prekladateľstva a tlmočníctva) a organizovať odborné podujatia (Slovko, ELRC workshop). Oddelenie sa bude venovať aj príprave dát úplne nových korpusov, napr. korpusu literárnych textov.