Tvorba a rozvoj Slovenského národného korpusu (IV. etapa)

Zmluvní partneri: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Slovenská akadémia vied a Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Doba riešenia: 2017 – 2021

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Mária Šimková, Ph.D.

Anotácia: Cieľom projektu je rozvíjať špecializované pracovisko SNK, skvalitňovať korpusovolingvistický výskum na Slovensku, budovať a skvalitňovať elektronické a jazykové zdroje SNK na poznávanie a výskum slovenčiny, sprístupňovať korpusy a databázy širokej i odbornej verejnosti, vydávať súvisiace publikácie a organizovať odborné podujatia.

Správa z plnenia úloh (2017-2021):