prim-9.0-public-img-sk numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden159513
2dva99824
3druhý84372
4prvý78329
5raz46443
6tri45196
7jediný30686
8viac28507
9veľa28303
10oba25500
11pár23487
12posledný17778
13mnohý17452
14štyri16673
15tretí16135
16päť13885
17pol12528
18desať12350
19dosť10359
20obidva8942
21zopár7919
22dvadsať7623
23neraz7146
24málo7030
25tisíc6894
26mnoho6874
27šesť6727
28sto6578
29sedem6259
30štvrtý5656
31ostatný5609
32viacero5277
33trochu5016
34piaty4530
35milión4510
36tridsať4055
37osem3954
38prvýkrát3743
39dvanásť3735
40dvakrát3613
41šiesty3447
42siedmy3370
43pätnásť3254
44niekoľkokrát2974
45päťdesiat2852
46menej2845
47desiaty2702
48ôsmy2690
49najviac2684
50viacej2594
51štyridsať2518
52priveľa2514
53nejeden2481
54deväť2442
55dvadsiaty2426
56deviaty2245
57trikrát2179
58plno1880
59dvesto1670
60trocha1453
61viackrát1402
62dvanásty1382
63tristo1364
64jedenásť1361
65jedenásty1359
66párkrát1317
67štrnásť1285
68šesťdesiaty1277
69osemnásť1273
70šestnásť1172
71trošku1154
72trinásť1146
73päťdesiaty1123
74sedemnásť1110
75šesťdesiat1090
76dvojitý990
77mnohokrát988
78stokrát971
79tridsiaty949
80dvadsaťpäť897
81päťsto879
82sedemdesiaty879
83štyridsiaty878
84trinásty866
85troška846
86sedemdesiat783
87druhýkrát775
88osemdesiat748
89dvoje743
90miliarda704
91máličko678
92dvetisíc666
93dvadsaťštyri605
94štvrť592
95štrnásty552
96desaťtisíc536
97osemnásty534
98veľakrát526
99najmenej523
100osemdesiaty523
101oboje518
102dvojnásobný510
103pätnásty483
104tisíckrát476
105devätnásť461
106devätnásty460
107deväťdesiat444
108štyristo444
109deväťsto436
110trištvrte423
111šestnásty402
112stotisíc401
113tisíci401
114dvojnásobne400
115predposledný393
116sedemnásty386
117päťtisíc376
118dvojaký375
119tridsaťpäť370
120poslednýkrát344
121päťkrát342
122sedemsto341
123stý338
124premnohý329
125dvadsaťdva328
126tritisíc321
127hodne320
128tretíkrát320
129osemsto318
130stopäťdesiat311
131desaťkrát303
132nemálo301
133štyrikrát300
134nula293
135deväťdesiaty278
136jsem278
137šesťsto277
138státisíce269
139troje264
140dvadsaťtri253
141dvadsaťjeden251
142dvadsaťtisíc244
143desaťtisíci242
144štyridsaťpäť229
145dvadsaťosem224
146jedinký221
147dvadsaťsedem219
148dvadsaťšesť218
149zopárkrát212
150mnohoraký210
151habadej206
152tridsaťtri205
153stodvadsať204
154poldruha195
155tridsaťdva191
156trojnásobný190
157desatina186
158nadostač185
159neposledný183
160storaký182
161štvoro181
162tridsaťšesť173
163trošička171
164neúrekom159
165jednorazový158
166niekoľkonásobne157
167sedemkrát156
168mnohonásobne155
169pramálo152
170šesťtisíc150
171tridsaťtisíc144
172štyritisíc142
173mnohonásobný141
174tretina140
175trošičku137
176podajeden133
177miliónkrát132
178tridsaťosem130
179päťdesiattisíc129
180trojitý127
181primnoho122
182niekoľkonásobný121
183dvestotisíc119
184štyridsaťosem119
185mamčička117
186stoosemdesiat115
187pätina112
188osemtisíc111
189premnoho109
190stonásobne108
191šesťkrát108
192štyridsaťdva108
193tridsaťsedem108
194nultý101
195tisícoraký101
196viacnásobný101
197obidvoje100
198päťdesiatpäť98
199neveľa97
200sedemdesiatpäť93
201dvadsaťdeväť91
202desatoro89
203pätnásťtisíc89
204polovica89
205tridsaťdeväť89
206dvestopäťdesiat87
207štyridsaťtisíc87
208tridsaťštyri87
209deväťdesiatdeväť86
210nemnohý86
211tisícpäťsto86
212šesťdesiatpäť85
213dvadsaťkrát83
214štyridsaťšesť83
215dvojmo80
216stotridsať80
217pätoro78
218jedenkrát77
219trojaký77
220trojnásobne77
221päťdesiatdva76
222zažmúrení75
223sedemtisíc74
224štyridsaťštyri74
225tridsaťjeden74
226málinko71
227viacerí71
228Ferda70
229prineskoro70
230tristotisíc70
231sedemdesiatsedem68
232meruôsmy63
233osemkrát60
234byľku59
235desaťnásobne59
236tisícdvesto58
237najviacej57
238sedmoro57
239dvanásťtisíc56
240päťadvadsať56
241stošesťdesiat56
242štvrtina56
243štyridsaťsedem55
244tisícina55
245jaký54
246moc51
247jednoho50
248štvrtýkrát50
249jednaký49
250stoštyridsať49
251štyridsaťdeväť49
252nespočetnekrát48
253nepodobný47
254preveľa47
255šesťdesiattisíc47
256hoden46
257stámilióny46
258stýkrát46
259štyridsaťtri46
260stodesať45
261stonásobný45
262šestina45
263štyridsaťjeden45
264miliónty42
265osemdesiatpäť42
266sedemdesiattisíc42
267osemdesiatšesť41
268sedemdesiatdva41
269nastokrát40
270tridsaťkrát40
271bilión39
272deväťkrát39
273dvanásťkrát39
274šesťdesiattri39
275Boho38
276Dvadsaťtisíc38
277päťdesiatštyri38
278ikskrát36
279osemdesiattisíc36
280päťdesiatosem36
281päťdesiatšesť36
282milióntina35
283stosedemdesiat35
284šesťdesiatosem35
285tristopäťdesiat35
286koľkýkrát34
287polovina34
288pramamčička34
289stopäťdesať34
290šesťdesiatštyri34
291dvojako33
292osemdesiatsedem33
293päťdesiatdeväť33
294šestoro33
295ztoho33
296poho32
297stopäť32
298stopäťdesiattisíc32
299dajeden31
300deväťdesiatpäť31
301šesťdesiatsedem31
302zaveľa31
303obojaký30
304päťdesiattri30
305sedemdesiatštyri30
306sirôtočka30
307šesťdesiatdva29
308šesťdesiatšesť29
309tisícšesťsto29
310deväťdesiatdva28
311deväťtisíc28
312päťdesiatsedem28
313piatykrát28
314sedemdesiattri28
315šesťdesiatdeväť28
316tobiášovskom28
317viacnásobne28
318dvadsaťpäťtisíc27
319sedemdesiatšesť27
320tisícnásobne27
321desatoraký26
322osemdesiatdva26
323triatridsať26
324trojmo26
325päťdesiatkrát25
326sedmoraký25
327štvornásobne25
328tristošesťdesiat25
329desaťnásobný24
330deväťdesiattri24
331dvetisícpäťsto24
332osemdesiatosem24
333osemdesiattri24
334päťdesiatjeden24
335štvoraký24
336štyriadvadsať24
337štyristotisíc24
338trilión24
339dvestodvadsať23
340neuróny23
341niekoľkýkrát23
342pätnásťkrát23
343päťstotisíc23
344preflámovanej23
345stodvadsaťtisíc23
346tisícdeväťsto23
347tisícero23
348tisíctristo23
349trošíčku23
350stotina22
351štyristopäťdesiat22
352vovnútri22
353deväťdesiatosem21
354mnohorako21
355osemdesiatdeväť21
356osemdesiatštyri21
357sedemdesiatosem21
358stotisíci21
359štvornásobný21
360nedva20
361rysčička20
362Stopäťdesiat20
363tisícosemsto20
364trošilinku20
365deväťdesiatšesť19
366hámorníci19
367jednako19
368mamčičku19
369měsíc19
370osmina19
371päťnásobný19
372stoosem19
373stosedem19
374šesťdesiatjeden19
375tisícsto19
376arkánka18
377deväťdesiatjeden18
378dvestoštyridsať18
379chvostiskom18
380pramamčičku18
381stotisíckrát18
382tristodvadsať18
383Mladen17
384nejsem17
385päťaštyridsiaty17
386princeznička17
387sedemdesiatdeväť17
388stoprvý17
389záludný17
390Ztoho17
391žádný17
392devätoro16
393lampočku16
394neúrodný16
395prebdenej16
396preukrutný16
397sedemstotisíc16
398tisícnásobný16
399tristošesťdesiatpäť16
400200tisíc16
401básňobraz15
402dvestoosemdesiat15
403dvestosedemdesiat15
404entý15
405Justo15
406Krivonohý15
407osemnásťtisíc15
408potíšku15
409stodeväťdesiat15
410šesťstotisíc15
411vduchu15
412motrokári14
413odsúdeniahodný14
414päťprstý14
415Rodem14
416siedmykrát14
417stopäťdesiaty14
418štyristodva14
419vylomenina14
420Agli13
421Boro13
422desiatykrát13
423dvaadvadsať13
424dvaatridsať13
425dvestodesať13
426jedenadvadsať13
427kterí13
428místo13
429nedôsledný13
430päťnásobne13
431päťstý13
432prečasto13
433sedemdesiatjeden13
434sedemnásťtisíc13
435stalinisto13
436stotridsaťšesť13
437bystrinôčka12
438bystrinôčku12
439jedenásťtisíc12
440lastovčička12
441nesčíselnekrát12
442neslobodný12
443nestreženej12
444osematridsiaty12
445poprvýkrát12
446predpažení12
447sedemstopäťdesiat12
448sirôtočku12
449smrte12
450sovčička12
451sýkorôčka12
452tridsaťpäťtisíc12
453trinásťtisíc12
454tritisícštyristosedemdesiatdva12
455verofóny12
456čéesem11
457dvadsaťsedemtisíc11
458dvatri11
459dvestý11
460Jaký11
461jedinýkrát11
462jedný11
463mrte11
464paranoidný11
465polosediac11
466prevelebný11
467sedemstý11
468sedmina11
469šanón11
470štyridsaťkrát11
471tisícsedemsto11
472triadvadsať11
473trinásťkrát11
474zaveden11
475zlatíčko11
476Bodnutí10
477čisty10
478deväťatridsiaty10
479dvestošesťdesiat10
480dvojito10
481hodovacej10
482hohoho10
483chvílenku10
484Noro10
485pololežiac10
486princezničku10
487stodvadsaťtri10
488stošesť10
489stoštrnásť10
490šestnásťkrát10
491štyriaštyridsiaty10
492tešínku10
493tisícštyristo10
494tristokrát10
495tristotridsať10
496vesmíran10
497vto10
498adva9
499arkán9
500deväťdesiatsedem9
501dvadsiatykrát9
502dvestokrát9
503exkvizitnej9
504hlucháňčička9
505hovadina9
506chvatkanku9
507jiný9
508Kopisty9
509leština9
510lidem9
511málilinko9
512mamuška9
513murárčička9
514nemnoho9
515nesmrte9
516niekoľkotisíc9
517olšovickom9
518osemnástina9
519pomocnica9
520prababčička9
521preskáčku9
522sedemadvadsať9
523sklenku9
524stodvadsiaty9
525stopätnásť9
526šesťdesiatina9
527šiestykrát9
528štrnásťkrát9
529štrnásťtisíc9
530tristoštyridsať9
531tristý9
532tritisícpäťsto9
533týden9
534voskovica9
535zaracha9
536abudem8
537boho8
538bumašku8
539deväťdesiattisíc8
540dvestotridsať8
541dvetisícdvesto8
542dvetisícštyristo8
543jedenadvadsiaty8
544jedenásťkrát8
545kopnutí8
546kvintilión8
547ľabtuška8
548Mariška8
549marišku8
550mrázička8
551osemaštyridsiaty8
552osemstotisíc8
553päťnásť8
554pestrica8
555sedemdesiatkrát8
556sedemnásobný8
557sedemtisícosemstopäťdesiatpäť8
558stodeväť8
559stodvanásť8
560stojeden8
561stotridsaťtisíc8
562sýkorčička8
563šesťdesiatomôsmy8
564šesťnásobne8
565šestnásťtisíc8
566tľapušku8
567triatridsiaty8
568tridsaťtritisíc8
569tristoosemdesiat8
570tristotridsaťtri8
571trošíčka8
572učka8
573učku8
574vdnešnej8
575vesperunskí8
576zošerenej8
577belorítôčku7
578biliarda7
579boginka7
580byľu7
581červienčička7
582Dasty7
583deväťstodeväťdesiatdeväť7
584duška7
585dvadsatina7
586dvestodeväťdesiat7
587dvestopäťdesať7
588dvestopäťdesiattisíc7
589dvetisíci7
590eisenstadtskom7
591gazdíčko7
592hillebrandtovskom7
593chu7
594kaštieľnej7
595konzervičku7
596laubne7
597lietavica7
598Nejsem7
599nepresvietenej7
600niekoľkoraký7
601osmoro7
602ospravedlnenku7
603päťatridsať7
604planétka7
605ponku7
606premilovanej7
607príchyľu7
608prizmatizovanej7
609sniežičkom7
610stodva7
611stodvadsaťšesť7
612stoosemdesiatšesť7
613stoosemnásť7
614stoštyri7
615stotridsaťtri7
616šesťdesiatkrát7
617štyridsaťpäťtisíc7
618štyridsiatomôsmy7
619štyristodvadsať7
620tisícikrát7
621veštica7
622vincentka7
623záľubne7
624zámečku7
625zdieľa7
626znôška7
627belorítôčka6
628blizučko6
629červienôčka6
630deliessovskom6
631desaťtisíckrát6
632desina6
633dokolečka6
634dvadsatoraký6
635dvanástoro6
636dvestodvanásť6
637dvojstý6
638esto6
639haluzinku6
640hlúčky6
641hoja6
642hrát6
643hrnku6
644ikstý6
645jasnačka6
646jasonko6
647kokrát6
648konvičku6
649Krsto6
650Marišku6
651Martinko6
652Monty6
653muta6
654niekoľkosto6
655odva6
656ogortskí6
657osemdesiatjeden6
658osemstoosemdesiatštyri6
659päťaštyridsať6
660päťdesiatina6
661pipinka6
662podobenku6
663podvoje6
664pohľadný6
665prehýrenej6
666přesto6
667razdva6
668rozlepení6
669rozutekaní6
670salamandrička6
671sedemadvadsiaty6
672sedemdesiatina6
673stojedenásť6
674stoštrnásťtisíc6
675stoštyridsaťtisíc6
676stotridsiaty6
677stotrinásť6
678svý6
679šestnástina6
680šesťstopäťdesiat6
681škoden6
682štyristotridsať6
683tisícdeväťstošesťdesiat6
684tisícdeväťstoštyridsiaty6
685trimestri6
686tucha6
687verenica6
688veverčička6
689víc6
690vjeden6
691Vlasto6
692vosgeskom6
693záčinka6
694zahrát6
695Žádný6
696akorát5
697andreinej5
698Anjelíčku5
699Barda5
700betlemskom5
701boženku5
702Božíčku5
703božinku5
704bratri5
705deväťdesiatštyri5
706dévedéčka5
707doučko5
708dvadsaťdvatisíc5
709dvadsaťpäťkorunáčku5
710dvadsaťšesťtisíc5
711dvadsiatehoprvý5
712dvanástina5
713dvestopäť5
714dvestotridsaťsedem5
715dvetisícsto5
716dvojtisíci5
717foje5
718hladinku5
719Hoja5
720Christo5
721jebne5
722kagan5
723kámoška5
724kna5
725konvalinôčka5
726ľabtuštička5
727makačka5
728matrioška5
729mesiačička5
730misôčku5
731moho5
732mrštný5
733naddunajskí5
734nepriebojný5
735netaktný5
736neurón5
737nevypálenej5
738niekoľkohodinový5
739odomykaní5
740olíčenej5
741osemstý5
742panečku5
743päťadvadsiaty5
744päťasedemdesiat5
745pätoraký5
746ploskačku5
747podbití5
748poltisíc5
749poobedný5
750poočku5
751posero5
752Poveda5
753prečistý5
754predt5
755prehrabne5
756prisilno5
757psychu5
758Roden5
759smidôčku5
760srnčička5
761stodesaťtisíc5
762stoosemdesiatdva5
763stoosemdesiaty5
764storako5
765stošestnásť5
766stotridsaťsedem5
767suscipiat5
768sýkorôčku5
769šesťnásobný5
770šťavica5
771štvormo5
772štyriatridsiaty5
773štyristoosemdesiat5
774teličku5
775teplúčko5
776tisícdeväťstoštyridsaťštyri5
777tisícdvestotrinásť5
778trasem5
779trhnutí5
780tritisícdvesto5
781trojkorunáčku5
782trošinku5
783umelina5
784uprášenej5
785vhlbokom5
786vŕbočku5
787vsakujúcej5
788všenárodný5
789zápäť5
790žáden5
791Abiška4
792babina4
793bábinka4
794bábuška4
795baťuška4
796čka4
797dlouhý4
798dojdem4
799dsať4
800dvaadvadsiaty4
801dvaapolkrát4
802dvadsiatichôsmy4
803dvanásťnásobný4
804dvestojedenásť4
805dvestoosemdesiaty4
806dvestošesť4
807dvestošestnásť4
808dvetisícsedemsto4
809Ernesto4
810esiac4
811faraón4
812hegnutí4
813hlášku4
814hunty4
815chachacha4
816CHODIACEJ4
817ina4
818ixkrát4
819jahničku4
820jednovaječní4
821kazero4
822kochu4
823kolečko4
824kordíkom4
825kravka4
826krpčiarina4
827kurát4
828kvietočka4
829lietačka4
830lstí4
831Martuška4
832mezón4
833mila4
834misočku4
835mlynárčička4
836nacelkom4
837najeden4
838nápodobne4
839násť4
840nedôsledne4
841nejedenkrát4
842nekamarát4
843nekompletný4
844nespôsobne4
845nevábne4
846neverejný4
847nymfomanka4
848obchodne4
849odvšivovacej4
850oro4
851osemadvadsať4
852osemdesiatina4
853osemnásťkrát4
854osemnástoro4
855pädesiat4
856pantalóny4
857pätorčiat4
858päťstopäťdesiat4
859pinôčka4
860pluha4
861podhradnej4
862pohánčenej4
863pohledem4
864pochytaní4
865pójdem4
866pololežiacej4
867porybný4
868poskrývaní4
869potrebne4
870predsmrtný4
871prelesť4
872prelestný4
873presto4
874prešťastný4
875prevychovávaní4
876prezliekacej4
877priľahnutí4
878prvosienôčka4
879realitka4
880reichu4
881riečičku4
882ružolíci4
883sčlovekom4
884sedemdesiatsedemkrát4
885sedemstotridsať4
886snežienôčka4
887snobraz4
888socdem4
889sojčička4
890splnmesiac4
891stíška4
892stodvadsaťpäť4
893stodvadsaťsedem4
894stoosemdesiattisíc4
895stopäťdesiatosmičku4
896stosedemdesať4
897stosedemdesiatdva4
898stosedemdesiatpäť4
899stosedemnásť4
900stošesťdesiatpäť4
901stotridsaťdva4
902stotridsaťosem4
903stotridsaťpäť4
904šašku4
905šesťstošesťdesiatšesť4
906štvrtka4
907štyritisícpäťsto4
908šúľaní4
909švábočku4
910tajdem4
911tapacírovanej4
912taťonka4
913tichúčko4
914tisícdeväťstopäťdesiat4
915tisícdeväťstopätnásť4
916tisícdeväťstosedemdesiatdva4
917tisícdeväťstoštrnásť4
918tisícdeväťstoštyridsaťosem4
919trávčička4
920trávčičku4
921triapäťdesiaty4
922tridsaťnásobný4
923tridsaťsedemkrát4
924tridsaťsedemtisíc4
925tridsaťšesťtisíc4
926tristodvanásť4
927tristoosemnásť4
928tristopäťdesať4
929tristopätnásť4
930tristosedemdesiat4
931tristotrinásť4
932tritisícšesťsto4
933trojfarebný4
934tysíc4
935udupkanej4
936veľku4
937vlhôčka4
938vlurdskom4
939vôľušku4
940vtichu4
941vysadnutí4
942vyučko4
943vzpažení4
944vzplanutí4
945zahrabne4
946zemušku4
947zlobne4
948zlodejina4
949zoraďovacej4
950zto4
951500tisíc4
952aaký3
953adiac3
954ajeden3
955anádej3
956arkánku3
957avšetko3
958Baba3
959babuška3
960banderovce3
961baniari3
962bažina3
963bozón3
964bozóny3
965bystereckom3
966čatníci3
967dementný3
968desiat3
969desideri3
970deväťdesiatichdeväť3
971deväťstotisíc3
972dohľadne3
973dovedný3
974dvaaštyridsať3
975dvaaštyridsiaty3
976dvadsaťjedentisíc3
977dvadsaťnásobne3
978dvadsatoro3
979dvadsaťosemtisíc3
980dvadsaťpäťkrát3
981dvadsaťštyritisíc3
982dvadsaťtisíckrát3
983dvadsaťtritisíc3
984dvadsiatichpäť3
985dvanástoraký3
986dvestodeväť3
987dvestodeväťdesiaty3
988dvestopäťdesiatpäť3
989dvestoštyri3
990dvestotrinásť3
991dvetisícdeväťsto3
992dvetisícdva3
993dvetisícdvestotrinásť3
994dvetisícosemsto3
995dvetisícšesťsto3
996eadem3
997edva3
998empétri3
999ero3
1000filipskí3