prim-9.0-public-prf numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden212595
2prvý171575
3dva131435
4druhý130309
5mnohý64787
6tri64448
7viac52642
8viacero45025
9oba36772
10jediný34528
11veľa32472
12tretí30037
13štyri26892
14raz23248
15posledný20630
16päť18747
17milión15879
18mnoho15076
19obidva12754
20tisíc12395
21desať11872
22málo11021
23šesť10793
24sedem9171
25pár8940
26štvrtý8834
27neraz8107
28menej7706
29najviac6749
30pol6716
31osem6191
32prvýkrát5932
33dvadsať5782
34piaty5723
35sto5507
36dosť5374
37dvanásť4837
38ostatný4712
39miliarda4103
40deväť3923
41dvadsiaty3626
42dvojitý3553
43šiesty3549
44tridsať3544
45dvakrát3538
46siedmy3281
47šesťdesiaty3196
48zopár2875
49neposledný2738
50viackrát2632
51pätnásť2536
52trochu2457
53niekoľkokrát2383
54tridsiaty2345
55štyridsať2321
56sedemdesiaty2310
57ôsmy2302
58mnohokrát2266
59päťdesiaty2243
60päťdesiat2158
61osemdesiaty2142
62nejeden2070
63trikrát1879
64deväťdesiaty1876
65dvojaký1844
66desiaty1814
67deviaty1736
68jedenásť1696
69jednorazový1523
70priveľa1444
71najmenej1417
72viacej1417
73štyridsiaty1377
74trinásť1374
75dvojnásobný1367
76štrnásť1357
77viacnásobný1342
78dvesto1215
79osemnásť1051
80šesťdesiat1021
81veľakrát1021
82šestnásť957
83trinásty887
84dvanásty878
85nula875
86devätnásty836
87tristo833
88oboje832
89viacerí832
90dvojnásobne816
91sedemdesiat792
92jedenásty788
93sedemnásť735
94dvetisíc726
95mnohoraký722
96pätina715
97tretina705
98desatina698
99osemdesiat689
100dvadsaťpäť637
101jsem619
102osemnásty606
103štyrikrát599
104šestnásty582
105predposledný576
106desaťtisíc564
107druhýkrát561
108päťsto550
109trocha506
110nemálo498
111niekoľkonásobne476
112deväťdesiat470
113päťkrát466
114stý459
115pätnásty456
116mnohonásobný445
117dvadsaťštyri442
118štvrť429
119mnohonásobne417
120trošku415
121sedemnásty409
122štrnásty408
123trojitý406
124nultý395
125trojnásobný389
126dvoje384
127štyristo380
128tritisíc378
129devätnásť376
130státisíce373
131bilión364
132desaťtisíci357
133tisíci346
134jedenkrát344
135polovica336
136plno327
137stotisíc321
138päťtisíc304
139trojaký301
140štvrtina298
141stokrát297
142desaťkrát292
143niekoľkonásobný264
144trojnásobne259
145dvojako249
146jednoho245
147poldruha243
148viacnásobne242
149tisíckrát238
150dvadsaťjeden227
151polovina227
152tridsaťpäť223
153nemnohý216
154párkrát210
155dvadsaťdva206
156šesťsto204
157šesťkrát201
158trištvrte195
159tretíkrát193
160sedemkrát190
161sedemsto190
162stopäťdesiat189
163hodne188
164ibidem187
165štyritisíc187
166osemsto184
167neurón179
168troška179
169neuróny173
170štvornásobne171
171štyridsaťpäť157
172stonásobne148
173desaťnásobne146
174dvadsaťtri146
175kterí146
176meruôsmy139
177štvornásobný138
178obojaký136
179stodvadsať136
180šesťtisíc134
181dvadsaťsedem133
182šestina132
183dvadsaťtisíc126
184tridsaťtri126
185desatoro124
186pramálo124
187troje122
188nadostač118
189dvadsaťosem115
190stonásobný114
191deväťdesiatdeväť112
192máličko112
193dvadsaťšesť108
194hoden103
195obidvoje97
196tridsaťdva97
197osemkrát96
198tridsaťšesť96
199moc94
200sedemdesiatpäť89
201dvestopäťdesiat88
202zapekacej88
203deväťsto87
204sedemtisíc87
205tisícina87
206zdieľa86
207miliónkrát85
208päťnásobne85
209trimestri84
210dvanásťtisíc83
211neúrekom83
212premnohý83
213tisícoraký83
214históny82
215poslednýkrát82
216tridsaťtisíc82
217osemtisíc81
218osmina81
219päťdesiattisíc80
220storaký79
221milióntina78
222tridsaťjeden77
223restoratívnej74
224mnohorako73
225neveľa73
226tridsaťosem73
227trilión73
228dvestotisíc72
229místo72
230desaťnásobný71
231sedemdesiatsedem71
232tisícpäťsto71
233iPhon70
234tristotisíc69
235dvadsaťkrát68
236šesťdesiatpäť68
237tridsaťsedem68
238dvadsaťdeväť67
239päťnásobný67
240štyridsaťosem66
241vzhledem66
242štvoro65
243volyňskí64
244signifikantný63
245ohledem62
246štyridsaťdva62
247štyridsaťštyri62
248štvrtýkrát60
249štyridsaťtisíc60
250deväťkrát59
251jaký59
252nepodobný59
253pätnásťtisíc58
254pohledem58
255jedný54
256päťdesiatpäť54
257jedinký53
258tridsaťdeväť53
259dvojito52
260nedôsledný51
261šesťdesiatnásobný51
262primnoho50
263tridsaťnásobný50
264zemí50
265žádný50
266nespočetnekrát48
267tridsaťštyri47
268stotridsať46
269stoosemdesiat45
270dvojmo44
271přesto44
272deväťdesiatpäť43
273biopotravina42
274jiný42
275päťdesiatdva42
276sedemnásobný42
277stotina42
278dvestý41
279sedemdesiatdva41
280dvanásťkrát40
281dvojný40
282habadej40
283svý40
284predspisovnej39
285štyridsaťtri39
286ztoho39
287devätoro38
288dvanástina38
289pätoro38
290stopäťdesať38
291šesťdesiatjeden38
292štyridsaťšesť38
293trošičku38
294Ztoho38
295geden37
296lidem37
297piatykrát37
298sedmina37
299zopárkrát37
300osemdesiatpäť36
301prineskoro36
302štyridsaťdeväť36
303štyridsaťjeden36
304nezhodný35
305stotisíci35
306tisícnásobný35
307dron34
308excerpovaní34
309najviacej34
310tisícdvesto34
311zirkón34
312dvadsaťpäťtisíc33
313hadróny33
314sedemnásobne33
315smluvní33
316stoštyridsať33
317víc33
318motoneuróny32
319Nezanedbateľný32
320nukleón32
321päťdesiatjeden32
322suburbánnej32
323Ibidem31
324päťdesiatkrát31
325šesťnásobne31
326štyristotisíc31
327deväťtisíc30
328jednaký30
329měsíc30
330roznášacej30
331stámilióny30
332tisícnásobne30
333dvojstý29
334katecholamíny29
335niekoľkoraký29
336stodesať29
337taxón29
338tristopäťdesiat29
339iPhony28
340stoštyridsaťštyritisíc28
341zirkóny28
342fermióny27
343Neurón27
344päťdesiatina27
345sedemdesiattisíc27
346jednako26
347macerát26
348miliónty26
349naddunajskí26
350neintencionálnej26
351nekorodujúcej26
352podajeden26
353polygón26
354samotvrdnúcej26
355stošesťdesiat26
356šiestykrát26
357vypovedacej26
358bozón25
359jedenásťtisíc25
360někoho25
361pätnásťkrát25
362Pripomenutí25
363sebaobraz25
364šesťdesiatštyri25
365štvoraký25
366leden24
367polygóny24
368predkolumbovskí24
369prezvedný24
370zavŕšiteľa24
371čtvrtý23
372Monty23
373odsúdeniahodný23
374osemdesiattisíc23
375päťdesiatšesť23
376päťdesiatštyri23
377premnoho23
378prírodne23
379superpočítač23
380štyridsaťsedem23
381taxóny23
382tridsaťkrát23
383třetí23
384dlouhý22
385drony22
386dvetisícpäťsto22
387formálno22
388hrát22
389Jaký22
390niekoľkotisíc22
391osemdesiatjeden22
392päťstotisíc22
393prióny22
394prognóznej22
395šesťdesiatdva22
396šesťdesiatosem22
397šesťdesiattisíc22
398štyristopäťdesiat22
399Wiesbaden22
400antokyány21
401hadrón21
402jaz21
403málinko21
404Mindszenty21
405Oliviero21
406osemnásobne21
407osemstotisíc21
408paranoidný21
409podmnožina21
410právotvornej21
411přijetí21
412severo21
413dvadsatina20
414dvadsaťnásobne20
415lavážnej20
416město20
417mezóny20
418neprivilegovaní20
419osemdesiatšesť20
420päťdesiattri20
421pojetí20
422posteriornej20
423predhospitalizačnej20
424procesorientovanej20
425rozmnoženina20
426stopäť20
427štvrtka20
428vnímateľa20
429defektori19
430glutatión19
431IAC19
432kyberšikanovaní19
433Místo19
434osemdesiatštyri19
435ový19
436platobne19
437sedemdesiatsedemkrát19
438sociálnoprávnej19
439šesťdesiattri19
440šesťnásobný19
441byľku18
442jednovaječní18
443mandylión18
444maxilofaciálnej18
445nelesnej18
446neslobodný18
447patogény18
448predprimárnej18
449procesnoprávnej18
450předem18
451sedemdesiattri18
452sedmoro18
453stodvadsaťtisíc18
454šesťdesiatina18
455šesťstotisíc18
456štrnásťtisíc18
457štyridsaťkrát18
458bozóny17
459čisty17
460dukelsko17
461fetoplacentárnej17
462interneuróny17
463karolovskí17
464lexikálno17
465liberálno17
466neúrodný17
467päťstý17
468plutvonožce17
469šesťdesiatšesť17
470trinásťtisíc17
471zahynutí17
472zrnitostnej17
473dvestoštyridsať16
474emocionálno16
475exploitatívnej16
476haploidný16
477Ingarden16
478nepodobne16
479osemdesiattri16
480osemnásobný16
481päťadvadsať16
482pomazaný16
483predvýrobnej16
484sedemstý16
485skúsenostný16
486spiny16
487spolupodieľa16
488stejný16
489stosedemdesiat16
490takový16
491technizovanej16
492tisícero16
493trojako16
494trojmo16
495Třetí16
496týden16
497více16
498abezpečnostnej15
499ajuhovýchodnej15
500árendovanej15
501arte15
502cej15
503deväťdesiattri15
504deviatykrát15
505koncentratívnej15
506milón15
507minuskulnej15
508nějaký15
509osemdesiatina15
510päťprstý15
511sedemdesiatdeväť15
512tisícsto15
513tisícšesťsto15
514trinásťkrát15
515zrieďovacej15
516asto14
517avýchodnej14
518deliberatívnej14
519dotazovaní14
520dvatri14
521edem14
522kornilovovskí14
523nechudobní14
524odva14
525osemdesiatdva14
526pina14
527pomoháčskom14
528pospartakiádnej14
529PREGRADUÁLNEJ14
530rôzní14
531smartphony14
532štvorjadrový14
533tisícštyristo14
534tisíctristo14
535tropár14
536trošíčka14
537vduchu14
538adipokíny13
539asíce13
540deväťdesiatosem13
541devätina13
542diskriminančnej13
543hominin13
544implikatívnej13
545jedenásťkrát13
546koľkýkrát13
547komanditnej13
548krutóny13
549mión13
550nákladem13
551nejedenkrát13
552nekorektný13
553neobhospodarovanej13
554neverejný13
555nukleóny13
556ôsmykrát13
557prístredný13
558rigidný13
559sedemstotisíc13
560spektrofotometri13
561spotrebúvaní13
562stopäťdesiattisíc13
563stotisíckrát13
564šesťdesiatsedem13
565toroidálnej13
566trošička13
567veřejný13
568vkaždej13
569vnútrodivadelnej13
570všeobecnina13
571základem13
572ascendentnej12
573augmentovanej12
574Baška12
575desktopový12
576efektívnostnej12
577enterálnej12
578exón12
579gluón12
580chu12
581kogentný12
582kontralaterálnej12
583mimopľúcnej12
584mluvnica12
585Nákladem12
586Nedôsledný12
587nepriepustný12
588podhradnej12
589poovulačnej12
590prión12
591sedemdesiatina12
592sedemdesiatjeden12
593stopäťdesiattri12
594svetlina12
595Svobodný12
596šestnástina12
597tristý12
598trošíčku12
599vizuálno12
600výkladem12
601vyškvarenej12
602žáden12
6032krát12
604bitcoin11
605časem11
606čka11
607deväťdesiatjeden11
608dojčiacej11
609dvaapolkrát11
610dvestokrát11
611entý11
612esto11
613chylomikróny11
614inervačnej11
615jazykotvornej11
616jistý11
617jobagión11
618kvadrilión11
619likvidný11
620limetka11
621mimotriednej11
622nasledovaniahodný11
623nejsem11
624nízkoteplotný11
625osudem11
626penzión11
627plnofarebný11
628redestilovanej11
629rozväzovacej11
630siedmykrát11
631stopäťdesiaty11
632subregióny11
633svoho11
634tisícstý11
635transpozóny11
636tristošesťdesiat11
637trojstý11
638úhorovanej11
639vmodernej11
640anteriornej10
641ateizačnej10
642AUDEM10
643den10
644deväťdesiattisíc10
645deväťnásobný10
646dvadsaťštyritisíc10
647jednorázový10
648latiníkom10
649ligačnej10
650medziuniverzitnej10
651Mezinárodný10
652monovariantnej10
653nemnoho10
654nezdieľa10
655obrúčkavce10
656orofaciálnej10
657osemdesiatsedem10
658panty10
659päťdesiatosem10
660perceptrón10
661poprvý10
662pouhý10
663příkladem10
664recipientnej10
665rektifikačnej10
666retributívnej10
667sedemdesiatšesť10
668sedemdesiatštyri10
669síc10
670smarfóny10
671Snowden10
672stodvadsaťpäť10
673šestoro10
674špeciálnovednej10
675štadnardnej10
676štrnásťkrát10
677štvorstý10
678terpény10
679trištyri10
680tritisícpäťsto10
681vdnešnej10
682vkresťanskom10
683vnútroobchodnej10
684vovnútri10
685vrásovo10
686xerotermnej10
687cestovkári9
688desiatykrát9
689dvadsaťosemkrát9
690dvanásťnásobný9
691dvatisíc9
692endovaskulárnej9
693fonón9
694gravitóny9
695Hayden9
696hutnení9
697indiferenčnej9
698infrarenálnej9
699intelektuálno9
700kodón9
701kolikrát9
702konciliárnej9
703lesem9
704literárnomúzejnej9
705makroregión9
706nadiaľku9
707neimplementovanej9
708nenáhodný9
709nenulový9
710niekoľkýkrát9
711nosť9
712odlučnej9
713osemdesiatosem9
714osemnásťkrát9
715päťdesiatdeväť9
716päťdesiatsedem9
717patogén9
718penitenciálnej9
719pión9
720pióny9
721poprvýkrát9
722postpenitenciárnej9
723predčitateľskom9
724preplávaní9
725prepriahacej9
726preveľa9
727randomizovaní9
728sedemnásťtisíc9
729sedmoraký9
730schizoafektívnej9
731spojný9
732stalinisto9
733stojedenásť9
734Stopäťdesiat9
735stoštyridsiaty9
736submaximálnej9
737svobodný9
738špecifikačnej9
739štiri9
740termodilatometri9
741tridsaťpäťtisíc9
742včlánku9
743vJužnej9
744vSovietskom9
745vto9
746začiat9
747anádej8
748baryón8
749bezstavovce8
750biliarda8
751Budva8
752bukálnej8
753cingulárnej8
754dajeden8
755desaťtisíckrát8
756desiat8
757deväťdesiatšesť8
758deväťdesiatštyri8
759deväťstopäťdesiat8
760Dlouhý8
761důvodem8
762dvestodesať8
763dvetri8
764dvojtisíci8
765eľa8
766germinálnej8
767Hidden8
768imunokompromitovaní8
769intravezikálnej8
770jugulárnej8
771kĺbne8
772komínka8
773linearizovanej8
774Město8
775mimoprávnej8
776mjesto8
777nariaďovacej8
778národem8
779nedoliehajúcej8
780neharmonizovanej8
781neheterosexuálnej8
782nesprístupnení8
783neuspokojivý8
784noogénnej8
785omietaní8
786osemdesiatdeväť8
787osemnásťtisíc8
788pamiat8
789papilla8
790Patočka8
791piny8
792podruhý8
793porušiteľa8
794posthumánnej8
795pregraduálnej8
796printový8
797prostonárodný8
798protistojný8
799prvoústovce8
800psoralény8
801říci8
802sebarealizačnej8
803sedemdesiatosem8
804sentimentálno8
805snadný8
806stafforda8
807stodeväťdesiat8
808stodvadsaťsedem8
809stodvanásť8
810streamovacej8
811subcelulárnej8
812subregión8
813šestnásťkrát8
814šestnásťtisíc8
815špeciálno8
816testikulárnej8
817tisícosemsto8
818týrateľa8
819úřadem8
820vadóznej8
821vysielateľa8
822vysokorýchlostný8
823vytmelení8
824základen8
825zákolennej8
826zdvi8
827znelostnej8
828Zoho8
829zopačnej8
830androgény7
831artistný7
832asfaltény7
833aterogénnej7
834bihorsko7
835bodem7
836Bodnutí7
837cytokíny7
838dokladem7
839doprovodem7
840dvestopäťdesiattisíc7
841dvochtri7
842fervacqueskom7
843fosilní7
844historickoprávnej7
845hydroxyskupina7
846iac7
847inoetnickom7
848intróny7
849izoflavóny7
850jedem7
851jednomennej7
852kandidátnej7
853komprehenzívnej7
854kovalentný7
855leptón7
856leptóny7
857luteálnej7
858magen7
859Marketéri7
860mezinárodný7
861mimopražskí7
862minipočítač7
863nacionálno7
864nastokrát7
865nedôsledne7
866Nejsem7
867nejvíce7
868nekompletný7
869nepostrádateľný7
870neradostný7
871niekoľkosto7
872nízkokvalifikovaní7
873opovrhnutiahodný7
874oro7
875paronymnej7
876päťstopäťdesiat7
877pin7
878plodolisty7
879ploskavce7
880poaugustoví7
881polosediacej7
882polytraumy7
883potrebne7
884potřebný7
885prečasto7
886preddynastickom7
887predprodukčnej7
888predspartakiádnej7
889prerezávaní7
890pretelefonovaní7
891priemyselnoprávnej7
892prsíčka7
893prvoučiteľa7
894pylón7
895reálno7
896reCAPTCHA7
897reštarte7
898rezidenciálnej7
899sedemstopäťdesiat7
900statisíc7
901statisto7
902stojeden7
903stotridsiaty7
904stredoanglickom7
905šesťstopäťdesiat7
906štyriadvadsať7
907štyristotridsať7
908takvraviac7
909Tanty7
910tenkrát7
911tepelno7
912tisícsedemsto7
913touha7
914uveden7
915vcirkevnej7
916Velký7
917Ven7
918vhistorickom7
919virión7
920vjeden7
921vstrednej7
922vynášku7
923zakladajúci7
924zjednej7
925znôška7
926zpäť7
927Žádný7
9283krát7
929acirkevnej6
930akcidenty6
931alárnej6
932anonymizačnej6
933barikový6
934bezozvyšku6
935bezpochybne6
936bilaterárnej6
937CERO6
938černí6
939decíznej6
940deväťdesiatdva6
941divadelno6
942dný6
943doporučovateľa6
944Dvadsaťtisíc6
945dvestosedemdesiat6
946dvojjedinnej6
947dvojmiliónty6
948ekoinovačnej6
949embryogénnej6
950enklávnej6
951glitazóny6
952gluóny6
953gluteálnej6
954histo6
955hydrofón6
956hyposenzibilizačnej6
957ica6
958ikonopisnej6
959intrón6
960iónovýmennej6
961jedenapolkrát6
962Jiný6
963karbonári6
964kontingentný6
965kraniálnej6
966krasni6
967lamina6
968liesočku6
969literárnokomunikačnej6
970makrokompozičnej6
971medioklavikulárnej6
972medulárnej6
973miliardtina6
974mimochodem6
975multidimenziálnej6
976multilicenčnej6
977myokardiálnej6
978nacionálliberálnej6
979národníci6
980nefrón6
981nehoden6
982nekonzistentný6
983nelineárny6
984nenárodný6
985nepreferenčnej6
986nepríznakový6
987nesčíselnekrát6
988neuraxiálnej6
989nevierohodný6
990nezaujímavý6
991obchodne6
992odvadsať6
993okluzálnej6
994okrúhlolistý6
995osemdesiatkrát6
996ostnatokožce6
997otovskí6
998pätdesiat6
999päťstokrát6
1000peristomálnej6