r1955az1989-6.0 numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden158929
2dva108457
3druhý95584
4prvý94086
5raz53695
6tri51312
7jediný31081
8veľa30460
9oba25116
10viac25053
11mnohý21801
12štyri20113
13posledný17750
14tretí17743
15päť17019
16desať14879
17pol13630
18pár12336
19obidva11919
20dosť10750
21šesť9544
22dvadsať9387
23viacero8989
24tisíc8798
25sto8269
26málo8107
27neraz7738
28mnoho7288
29sedem7084
30zopár7013
31štvrtý6871
32ostatný6102
33piaty5591
34milión5474
35trochu5368
36osem5230
37tridsať5217
38dvanásť4534
39šiesty4360
40päťdesiat4265
41pätnásť4043
42siedmy3766
43dvadsiaty3564
44štyridsať3385
45desiaty3360
46ôsmy3341
47viacej3312
48deväť3204
49menej3081
50deviaty2967
51nejeden2958
52priveľa2831
53dvakrát2537
54dvesto2298
55najviac2296
56jedenásty2129
57niekoľkokrát2090
58plno2064
59tridsiaty2049
60jedenásť2007
61trocha1738
62dvanásty1694
63tristo1687
64štyridsiaty1677
65šesťdesiat1674
66štrnásť1623
67trikrát1554
68dvojitý1480
69šestnásť1450
70osemnásť1431
71päťdesiaty1417
72päťsto1340
73dvadsaťpäť1324
74prvýkrát1296
75šesťdesiaty1235
76sedemnásť1186
77trinásť1155
78štvrť1135
79trošku1027
80dvoje969
81osemdesiat939
82viackrát936
83dvadsaťštyri909
84desaťtisíc908
85sedemdesiaty899
86sedemdesiat889
87dvetisíc841
88dvojnásobný753
89osemnásty748
90troška738
91stotisíc736
92trinásty716
93dvojaký681
94štyristo676
95štrnásty671
96devätnásty667
97päťtisíc642
98miliarda636
99máličko632
100najmenej618
101pätnásty608
102devätnásť600
103deväťsto600
104stokrát587
105dvojnásobne580
106oboje553
107tritisíc552
108párkrát551
109sedemnásty550
110tridsaťpäť543
111šestnásty514
112mnohokrát510
113osemdesiaty499
114osemsto497
115sedemsto488
116nemálo480
117deväťdesiat479
118hodne478
119šesťsto457
120dvadsaťdva448
121stopäťdesiat446
122dvadsaťtisíc429
123trištvrte428
124tisíci422
125predposledný394
126dvadsaťjeden378
127stý362
128štyridsaťpäť355
129tisíckrát342
130nula340
131desatina332
132troje313
133dvadsaťsedem311
134päťdesiattisíc307
135dvadsaťtri303
136desaťkrát282
137dvadsaťšesť280
138štyritisíc280
139druhýkrát277
140premnohý275
141dvadsaťosem270
142nadostač268
143státisíce267
144štyrikrát267
145päťkrát266
146desaťtisíci264
147šesťtisíc261
148tridsaťdva249
149tridsaťšesť247
150štvoro245
151deväťdesiaty237
152tridsaťtisíc233
153štyridsaťosem231
154stodvadsať228
155mnohoraký226
156poldruha226
157trojnásobný224
158storaký220
159neposledný217
160jsem211
161tridsaťtri207
162jedinký203
163dvestotisíc201
164tridsaťosem195
165sedemdesiatpäť190
166mnohonásobný186
167mnohonásobne185
168viacerí184
169veľakrát182
170pätina181
171trojitý178
172jednorazový174
173šesťdesiatpäť173
174podajeden172
175štyridsaťtisíc172
176pätnásťtisíc164
177prineskoro164
178osemtisíc163
179tridsaťsedem163
180dvadsaťdeväť161
181tisícoraký156
182sedemtisíc155
183viacnásobný154
184primnoho149
185trošičku147
186šesťkrát145
187dvestopäťdesiat140
188neveľa140
189tisícpäťsto140
190stoosemdesiat138
191nemnohý135
192habadej133
193neúrekom131
194tretina131
195niekoľkonásobný130
196päťdesiatpäť130
197tristotisíc127
198štyridsaťdva126
199obidvoje124
200trojnásobne123
201štvrtina121
202niekoľkonásobne118
203tridsaťjeden117
204sedemkrát116
205tretíkrát113
206stotina112
207štyridsaťštyri112
208nultý110
209dvanásťtisíc109
210stonásobne109
211pramálo107
212štyridsaťšesť107
213tridsaťštyri106
214tridsaťdeväť101
215dvadsaťpäťtisíc97
216polovica97
217zažmúrení97
218jednaký95
219sedemdesiatdva94
220pätoro93
221meruôsmy92
222štyridsaťsedem92
223päťdesiatdva91
224trojaký90
225deväťdesiatdeväť89
226byľku88
227stotridsať88
228desaťnásobne87
229najviacej86
230päťadvadsať83
231dvadsaťkrát82
232tisícdvesto81
233dvojako79
234šesťdesiattisíc79
235stošesťdesiat77
236päťstotisíc76
237dvojmo75
238premnoho74
239jednako73
240štyridsaťtri73
241osemdesiatpäť72
242osemdesiattisíc72
243poslednýkrát72
244šesťdesiatosem71
245zopárkrát71
246päťdesiatosem70
247štyridsaťjeden70
248miliónkrát67
249päťdesiatšesť67
250štyristotisíc67
251bilión66
252stoštyridsať66
253štyridsaťdeväť66
254jednoho64
255stopäťdesiattisíc64
256tisícina64
257hoden63
258jedenkrát61
259päťdesiatštyri59
260stodesať59
261tisícero58
262Dvadsaťtisíc57
263osemkrát57
264päťdesiattri57
265deväťtisíc56
266sedmoro56
267šesťdesiatsedem56
268štyriadvadsať56
269nepodobný55
270päťdesiatjeden55
271päťdesiatsedem55
272deväťdesiatpäť54
273sedemdesiatsedem54
274šestina54
275sedemdesiattisíc53
276šesťdesiatdva53
277šestoro52
278tristopäťdesiat52
279polovina50
280stosedemdesiat50
281šesťdesiattri50
282osemstotisíc49
283stotisíci49
284šesťdesiatjeden49
285dajeden48
286päťdesiatdeväť48
287deväťkrát47
288trošička47
289jedenadvadsať45
290šesťdesiatšesť44
291desaťnásobný43
292štvornásobne43
293málinko42
294šesťdesiatštyri42
295desatoro40
296osmina40
297stopäťdesať40
298dvaadvadsať39
299dvanásťkrát39
300sedemdesiatosem39
301tisícšesťsto39
302Boho38
303štvornásobný38
304zaveľa38
305dvetisícpäťsto37
306moc37
307tisícnásobne37
308viacnásobne37
309nespočetnekrát36
310osemdesiatdva36
311jedenásťtisíc35
312kterí35
313osemdesiatšesť35
314osemnásťtisíc35
315päťnásobne35
316dvestodvadsať34
317dvestoštyridsať34
318milióntina34
319obojaký34
320sedemdesiatštyri34
321stopäť34
322šesťdesiatdeväť34
323triadvadsať34
324preveľa33
325stodeväťdesiat33
326deväťdesiatdva32
327niekoľkoraký32
328agrestskí31
329nedôsledný31
330sedemdesiattri31
331sklenku31
332šesťdesiatina31
333štrnásťtisíc31
334deväťdesiatosem30
335nesčíselnekrát30
336sedemdesiatšesť30
337triatridsať30
338deväťdesiatšesť29
339devätoro29
340stámilióny29
341stonásobný29
342stoosem29
343trilión29
344jaký28
345osemdesiatsedem28
346päťdesiatkrát28
347prepriahacej28
348tobiášovskom28
349čisty27
350päťdesiatina27
351sedemstotisíc27
352stoštvrtý27
353šesťstotisíc27
354tisícosemsto27
355tristošesťdesiat27
356zápäť27
357miliónty26
358osemdesiatštyri26
359tridsaťkrát26
360sedemdesiatjeden25
361tisícdeväťsto25
362desatoraký24
363sedemdesiatdeväť24
364sedemnásťtisíc24
365tisícsto24
366trojmo24
367nastokrát23
368neúrodný23
369šestnásťtisíc23
370tisícnásobný23
371tisíctristo23
372Modesto22
373osemdesiattri22
374sedmoraký22
375stodvadsaťpäť22
376dvestosedemdesiat21
377kajutnej21
378místo21
379päťnásobný21
380sedemadvadsať21
381stodvadsaťtisíc21
382štyristopäťdesiat21
383trošíčku21
384deväťdesiatjeden20
385deväťdesiattri20
386McGinty20
387sedemdesiatpäťtisíc20
388tisícštyristo20
389dvaatridsať19
390dvestodesať19
391dvestoosemdesiat19
392dvestopäťdesiattisíc19
393hámorníci19
394nedva19
395predkolumbovskí19
396stosedemdesiatpäť19
397šesťadvadsať19
398tristodvadsať19
399Vanden19
400dvojstý18
401Ernesto18
402chvostiskom18
403niekoľkotisíc18
404osemdesiatjeden18
405osemdesiatosem18
406Penwarden18
407sedmina18
408vovnútri18
409Alden17
410deväťdesiatsedem17
411deväťdesiatštyri17
412jedenadvadsiaty17
413Naa17
414osemdesiatdeväť17
415päťatridsať17
416prečasto17
417trinásťkrát17
418trinásťtisíc17
419trošilinku17
420kurát16
421lampočku16
422niekoľkosto16
423päťaštyridsiaty16
424pätnásťkrát16
425päťstý16
426plutvonožce16
427sedemstopäťdesiat16
428tridsaťdvatisíc16
429tridsaťpäťtisíc16
430tristoosemdesiat16
431árendovanej15
432dukelsko15
433koľkýkrát15
434mnohorako15
435odsúdeniahodný15
436päťprstý15
437tisícsedemsto15
438tritisícpäťsto15
439voskovica15
440chalkisovskom14
441kornilovovskí14
442ohledem14
443pospartakiádnej14
444Rodem14
445stodvacaťdva14
446stopäťdesiaty14
447stosedem14
448stotridsaťpäť14
449šesťstopäťdesiat14
450tisícdeväťstoštyridsaťštyri14
451tľapušku14
452zahynutí14
453Agli13
454desaťtisíckrát13
455dvaasedemdesiat13
456dvadsaťsedemtisíc13
457dvanástina13
458fermióny13
459hominin13
460Malden13
461preukrutný13
462primnohí13
463sedemdesiatina13
464stodva13
465Stopäťdesiat13
466stopätnásť13
467stotisíckrát13
468vnútrodivadelnej13
469diskriminančnej12
470dvaadvadsiaty12
471dvadsaťosemtisíc12
472Esmy12
473hlúčky12
474jiný12
475málilinko12
476maršbatalión12
477päťstopäťdesiat12
478prevelebný12
479sedemstošesťdesiatjeden12
480stoprvý12
481štvrtýkrát12
482štyridsaťpäťtisíc12
483verofóny12
484vysadnutí12
485bozón11
486deväťstotisíc11
487dlouhý11
488Doro11
489dvadsaťdvatisíc11
490dvadsaťštyritisíc11
491dvetisícsedemsto11
492dvetisícštyristo11
493dvojito11
494hohoho11
495Jaký11
496měsíc11
497nejsem11
498nestreženej11
499nieko¾ko11
500osmoro11
501päťaštyridsať11
502stoštrnásť11
503stýkrát11
504synečku11
505štyriaštyridsiaty11
506záludný11
507zaveden11
508zlorečiteľa11
509amaróny10
510Burden10
511camdlessbayskom10
512deväťstodeväťdesiatdeväť10
513deväťstopäťdesiat10
514dvadsatina10
515dvestotridsať10
516klepaní10
517kopnutí10
518Kornej10
519mnohotisíc10
520neviemaký10
521podbití10
522pololežiac10
523prebdenej10
524príchyľu10
525sedemadvadsiaty10
526sedemnásťkrát10
527severo10
528smrte10
529stojedenásť10
530stošesť10
531stotridsaťosem10
532stotridsaťtisíc10
533svý10
534šestnásťkrát10
535štyristoosemdesiat10
536tristopäťdesiattisíc10
537tristošesťdesiatpäť10
538tristoštyridsať10
539vesmíran10
540dvadsatoraký9
541dvestopäťdesať9
542exkvizitnej9
543chvatkanku9
544jedný9
545leština9
546Mariška9
547mezóny9
548nadiaľku9
549nemnoho9
550nepodobne9
551Ogden9
552olšovickom9
553osemaštyridsať9
554päťnásť9
555podvoje9
556potíšku9
557rozsadlina9
558sedemnásobný9
559sedemstý9
560skasať9
561spovedelnica9
562stodeväť9
563stodvanásť9
564stošesťdesiattisíc9
565stoštyri9
566subcelulárnej9
567šesťnásobne9
568štrnásťkrát9
569štvoraký9
570tisícdeväťstoštyridsaťpäť9
571tisícdeväťstoštyridsaťtri9
572vnímateľa9
573Warden9
574xerotermnej9
575bumašku8
576čéesem8
577deväťnásobný8
578deväťstoosemdesiatštyri8
579dvadsaťšesťtisíc8
580dvetisícdvesto8
581hodovacej8
582Christo8
583jedenásťkrát8
584katecholamíny8
585kerskom8
586komínka8
587kováčka8
588lidem8
589nejedenkrát8
590päťadvadsiaty8
591pestrica8
592piatykrát8
593pochytaní8
594polkrát8
595polosediac8
596prikrátka8
597Selden8
598sklepár8
599stodvadsaťsedem8
600stojeden8
601stotridsaťdva8
602stotridsaťsedem8
603stotridsaťšesť8
604stotrinásť8
605šesťdesiatkrát8
606špeciálnovednej8
607štyridsaťkrát8
608tristotridsať8
609vesperunskí8
610vynášku8
611záľubne8
612zlobne8
613žáden8
614angnangskom7
615biliarda7
616desaťtisícnásobný7
617deväťdesiattisíc7
618deväťstošesťdesiatdeväť7
619dvaapolkrát7
620dvestý7
621hauptwachu7
622hillebrandtovskom7
623jotanku7
624Kaeweaoho7
625konzervičku7
626kurvička7
627lodica7
628neobhospodarovanej7
629nepresvietenej7
630netaktný7
631neurón7
632neuróny7
633odlučnej7
634osemnásobný7
635polonina7
636portmonku7
637predspartakiádnej7
638prisilno7
639stoosemdesiatdva7
640stoosemdesiatpäť7
641stosedemnásť7
642stošesťdesať7
643stošestnásť7
644stoštyridsaťtisíc7
645svartsjöskom7
646šesťdesiatdvatisíc7
647šesťnásobný7
648šestnástina7
649štyristotridsať7
650tisícdeväťstoštyridsiaty7
651trinásťsto7
652tristodvanásť7
653tristý7
654týden7
655tyri7
656verenica7
657víc7
658více7
659všenárodný7
660vzhledem7
661zdieľa7
662zlatíčko7
663zoraďovacej7
664žádný7
665deliessovskom6
666devätina6
667devätoraký6
668duška6
669dvaaštyridsať6
670dvadsaťjedentisíc6
671dvadsaťpäťkrát6
672dvadsaťtritisíc6
673dvestodeväťdesiat6
674dvestokrát6
675dvestosedem6
676emocionálno6
677Franty6
678gazdíčko6
679goldsboroughskom6
680hockwellskom6
681Hoja6
682hydrofón6
683chloralhydrát6
684interferón6
685istmijskom6
686jedenapolkrát6
687jednosto6
688kaštieľnej6
689kernskom6
690ktoro6
691kvintilión6
692mamuška6
693mezón6
694mina6
695misôčku6
696Místo6
697muta6
698nacionálliberálnej6
699Nai6
700Najden6
701národníci6
702nukleón6
703obžalobne6
704opovrhnutiahodný6
705pätoraký6
706päťstopäť6
707päťstosedemdesiat6
708peristý6
709polotemnej6
710predpažení6
711preflámovanej6
712prevracaní6
713pronominálnej6
714prostonárodný6
715přesto6
716recipujúcej6
717spiny6
718stoosemdesať6
719stoosemdesiatosem6
720stoosemdesiatšesť6
721stoosemdesiaty6
722storako6
723stotridsaťjeden6
724střekovskom6
725šesťadvadsiaty6
726šťavica6
727štyridsaťosemtisíc6
728štyristodva6
729štyristodvadsať6
730štyritisícpäťsto6
731tisícdeväťstoštyridsaťšesť6
732triadvadsiaty6
733tridsaťsedemtisíc6
734tridsaťšesťtisíc6
735tristodesať6
736tristoštrnásť6
737tritisícštyristosedemdesiatdva6
738tukan6
739úplaz6
740uprášenej6
741vážnica6
742záčinka6
743základen6
744žalobne6
745bezosnej5
746Bodnutí5
747boženku5
748byľu5
749deväťchvostý5
750deväťnásobne5
751devuška5
752dvadsaťnásobne5
753dvadsaťnásobný5
754dvestojedenásť5
755dvestošesťdesiat5
756dvestoštrnásť5
757dvetisícšesťsto5
758hadróny5
759hlúčkom5
760hunty5
761jasnejúcej5
762jaz5
763kagan5
764karlstadskom5
765krivonohý5
766kupčíci5
767lesem5
768lipicány5
769medzistanica5
770milón5
771mormón5
772nedôsledne5
773nějaký5
774Nejsem5
775nekompletný5
776neradostný5
777nesmrte5
778nespôsobný5
779nukleóny5
780okopnenej5
781osemadvadsať5
782pädesiat5
783pantalóny5
784päťasedemdesiat5
785päťdesiatdvatisíc5
786päťstodvadsať5
787pión5
788podobenku5
789pojdem5
790predsmrtný5
791prelestný5
792prelumpovanej5
793preskáčku5
794prevdepodobne5
795prihusto5
796Pripomenutí5
797prírodne5
798ratlíčka5
799režnej5
800rozutekaní5
801sedemdesiatdvatisíc5
802sedemnásobne5
803síc5
804sporiteľničku5
805spružina5
806stenografisto5
807sti5
808stodeväťdesiattri5
809Stopäť5
810stopäťdesiatdeväť5
811stopäťdesiatdva5
812stopäťdesiatpäť5
813stosedemdesiatdva5
814stosedemdesiattisíc5
815stosedemdesiattri5
816stoštyridsaťšesť5
817stoštyridsaťštyri5
818stoštyridsiaty5
819šesťatridsať5
820šesťstodvadsaťpäť5
821štvrtka5
822štyristoštyridsať5
823štyristý5
824taxóny5
825teličku5
826tesnina5
827tisícdeväťstodvadsaťdva5
828trhnutí5
829triatridsaťtisíc5
830tridsaťosmičku5
831tridsaťtritisíc5
832tristokrát5
833tristosedemdesiat5
834trojfarebný5
835tucetkrát5
836udupkanej5
837veštica5
838vylomenina5
839vysokopoloženej5
840vyvieračku5
841zájazdný5
842znôška5
843zošerenej5
844zvarovaní5
845asto4
846baťuška4
847bilaterárnej4
848boginka4
849bratri4
850cadiliac4
851ceduličku4
852cej4
853centurión4
854čtyri4
855desaťmilión4
856devätnásťtisíc4
857deväťstosedemdesiat4
858dunajčíci4
859dvaapäťdesiat4
860dvadsaťpäťkorunáčku4
861dvadsiatykrát4
862dvanásťnásobne4
863Dvestodvadsať4
864dvestoosemdesiatjedentisíc4
865dvestoosemdesiaty4
866dvestopäťdesiatšesť4
867dvestošesťdesať4
868dvestošesťdesiatdvatisíc4
869dvestošesťdesiattisíc4
870dvestoštyri4
871dvestoštyridsaťtisíc4
872dvojný4
873formálno4
874haluzinku4
875Hayden4
876hitlerovský4
877hrát4
878hrnku4
879chachacha4
880chvílenku4
881isolskom4
882jedenadeväťdesiaty4
883jedenapäťdesiat4
884jedenaštyridsať4
885jurgovskí4
886karabinku4
887kazero4
888kero4
889kludne4
890kokrát4
891konkvisty4
892konvičku4
893kopnejúcej4
894krasni4
895laubne4
896mariánku4
897Mefisto4
898město4
899misočku4
900mnohosľubne4
901mokasíny4
902mongoloidný4
903nacelkom4
904naddunajskí4
905najatý4
906negroidní4
907nehanblivo4
908nepostrádateľný4
909nepozemšťany4
910neprivilegovaní4
911neskosenej4
912neslobodný4
913nespôsobne4
914nezaplavenej4
915nezasvätený4
916nezaveľa4
917niekoľkohodinový4
918niekoľkostokrát4
919nykoho4
920obchodne4
921obraznica4
922odvšivovacej4
923oro4
924osematridsiaty4
925osemdesiatina4
926osemdesiatkrát4
927osemdesiattritisíc4
928osemnásobne4
929osemnásťsto4
930osemstodvadsať4
931osemstošesťdesiat4
932osemstošesťdesiatsedem4
933osmoraký4
934panečku4
935päťstosedemnásť4
936päťstotisíci4
937péčko4
938peón4
939pipinka4
940ploskáčku4
941pluha4
942podhradnej4
943podruhý4
944pohánčenej4
945pololežiacej4
946poloosvetlenej4
947poltisíc4
948ponku4
949poočku4
950poskrývaní4
951postlaní4
952potrebne4
953potřebný4
954Poveda4
955poznávateľa4
956práchnivina4
957predatestačnej4
958predsvitnej4
959predvýrobnej4
960princeznička4
961prsíčka4
962přeskáčku4
963psychu4
964pytón4
965reichu4
966remingtonku4
967renaultka4
968rozhledem4
969sedematridsať4
970sedemdesiatepiaty4
971sedemdesiatkrát4
972sedemstodvadsaťjeden4
973sedemtisícosemstopäťdesiatpäť4
974shermany4
975schodnica4
976slintavo4
977snadný4
978sociálnotriednej4
979starešina4
980státisíc4
981stodvadsaťdvatisíc4
982stodvadsaťosem4
983stodvadsiaty4
984stoosemdesiattisíc4
985stoosemdesiattri4
986stoštyridsaťtri4
987stotri4
988stotridsaťtri4
989stotridsiaty4
990suscipiat4
991šesťdesiatpäťtisíc4
992štrkotajúc4
993štvormo4
994štyriadvadsiaty4
995štyriatridsať4
996štyridsaťsedemkrát4
997štyridsaťsedemtisíc4
998štyristodvadsaťpäť4
999taxón4
1000tisícdeväťstodevätnásť4