prim-6.1-public-img-sk numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden63365
2dva37693
3druhý33904
4prvý30861
5raz19494
6tri18518
7veľa11018
8viac10554
9jediný10526
10mnohý8266
11oba7335
12pár7165
13tretí6950
14štyri6801
15posledný6751
16päť5296
17desať4826
18pol4361
19neraz3985
20dosť3800
21obidve3743
22málo2966
23dvadsať2889
24mnoho2860
25tisíc2820
26sedem2800
27sto2747
28šesť2690
29zopár2600
30štvrtý2298
31viacero2163
32ostatný1992
33trochu1725
34piaty1685
35dvanásť1656
36tridsať1573
37osem1513
38milión1461
39nejeden1427
40siedmy1297
41najviac1289
42šiesty1208
43dvakrát1205
44menej1167
45päťdesiat1137
46viacej1093
47niekoľkokrát1092
48deväť1068
49pätnásť1044
50štyridsať1016
51trocha984
52dvadsiaty953
53desiaty922
54prvýkrát917
55ôsmy917
56trikrát872
57plno812
58priveľa811
59dvesto747
60deviaty730
61tristo613
62viackrát552
63jedenásť541
64šesťdesiaty511
65štrnásť503
66dvanásty481
67päťdesiaty477
68jedenásty472
69šesťdesiat462
70trinásť447
71obidva412
72tridsiaty407
73osemnásť403
74mnohokrát389
75šestnásť388
76párkrát385
77troška381
78päťsto375
79obe372
80trinásty364
81sedemnásť361
82dvojitý358
83sedemdesiat343
84stokrát327
85sedemdesiaty325
86štyridsiaty318
87osemdesiat314
88dvoje307
89dvadsaťpäť302
90tucet292
91dvetisíc278
92trošku269
93štyristo232
94dvojnásobný221
95dvojaký212
96osemdesiaty210
97štrnásty208
98oboje207
99štvrť205
100druhýkrát204
101dvadsaťštyri195
102nemálo192
103viacerí187
104tisíci187
105devätnásty187
106osemnásty184
107pätnásty179
108hodne179
109mamčička178
110máličko178
111miliarda174
112dvojnásobne173
113desaťtisíc171
114predposledný168
115sedemsto164
116najmenej162
117jedinký156
118trištvrte152
119sedemnásty152
120devätnásť152
121deväťdesiat151
122stotisíc150
123neúrekom150
124trošička142
125päťtisíc141
126troje140
127tridsaťpäť140
128šestnásty139
129veľakrát136
130šesťsto134
131osemsto134
132mnohoraký131
133premnohý127
134deväťsto126
135tisíckrát125
136stý124
137desaťkrát124
138tritisíc117
139deväťdesiaty115
140päťkrát111
141dvadsaťdva107
142stopäťdesiat105
143nula104
144dvadsaťjeden103
145státisíce98
146desaťtisíci97
147jsem96
148štyrikrát93
149storaký92
150štvoro90
151dvadsaťtisíc90
152mnohonásobný88
153trojnásobný85
154dvadsaťšesť81
155štyridsaťpäť76
156niekoľkonásobne75
157tretíkrát74
158dvadsaťosem74
159dvadsaťtri71
160tridsaťtri70
161desatoro70
162tridsaťšesť69
163mapár69
164poldruha68
165mnohonásobne68
166dvadsaťsedem67
167poslednýkrát66
168pramamčička63
169neposledný63
170tridsaťdva62
171tretina62
172pramálo60
173sedemkrát59
174podajeden59
175šesťtisíc58
176nadostač56
177štyritisíc55
178rysčička55
179trojitý54
180pätina54
181stodvadsať53
182stonásobne52
183habadej52
184desatina52
185jednorazový51
186sýkorčička50
187štyridsaťdva49
188červienčička49
189prababčička48
190niekoľkonásobný48
191tisícoraký47
192obidvoje47
193trojaký46
194ztoho45
195zopárkrát45
196sýkorôčka44
197primnoho44
198nultý44
199moc44
200šesťkrát43
201pätoro43
202tridsaťosem41
203šesťdesiatpäť40
204tridsaťtisíc39
205trošičku38
206päťadvadsať38
207deväťdesiatdeväť37
208štyridsaťosem36
209sirôtočka36
210päťdesiattisíc36
211viacnásobný35
212dvojmo35
213byľku35
214jedenkrát34
215trojnásobne33
216tristotisíc33
217stonásobný33
218stoosemdesiat32
219tridsaťsedem31
220sedmoro31
221dvestotisíc31
222nespočetnekrát30
223meruôsmy30
224dvestopäťdesiat30
225neveľa29
226dvadsaťdeväť29
227sedemdesiatpäť28
228pätnásťtisíc28
229osemtisíc28
230osemkrát28
231nemnohý28
232najviacej28
233štyridsaťšesť27
234sedemtisíc27
235jednaký27
236bystrinôčka26
237tridsaťdeväť25
238štyridsaťštyri25
239štvrtýkrát25
240princeznička25
241preveľa25
242miliónkrát25
243belorítôčka25
244tridsaťjeden24
245tisícdvesto24
246sedemdesiatsedem24
247planétka24
248päťdesiatpäť24
249štyridsaťtisíc23
250dvadsaťkrát23
251päťdesiatdva22
252päťdesiatdeväť22
253osemdesiatšesť22
254medveďčička22
255málinko22
256dajeden22
257tridsaťštyri21
258tisícpäťsto21
259stotridsať21
260salamandrička21
261jednoho21
262desaťnásobne21
263vedmy20
264šesťdesiatštyri20
265pramamčičku20
266mamčičku20
267dvojako20
268bystrinôčku20
269tisícina19
270tatenko19
271štyridsaťsedem19
272nepodobný19
273jednako19
274stosedemdesiat18
275šestina18
276sedmoraký18
277premnoho18
278lastovčička18
279deväťdesiattri18
280červienôčka18
281štyridsaťtri17
282štyridsaťdeväť17
283sirôtočku17
284dvanásťtisíc17
285trilión16
286obojaký16
287myšovčička16
288mrázička16
289mnohorako16
290miliónty16
291ľabtuštička16
292deväťtisíc16
293štyridsaťjeden15
294štvornásobne15
295stopäť15
296šestoro15
297päťnásobný15
298osemdesiattisíc15
299osemdesiatpäť15
300murárčička15
301ľabtuška15
302deväťkrát15
303deväťdesiatpäť15
304zápäť14
305trošíčku14
306tristopäťdesiat14
307tridsaťkrát14
308tisícšesťsto14
309tisícnásobne14
310štyristodva14
311srnôčka14
312sojčička14
313polovica14
314osemdesiatštyri14
315milióntina14
316jaký14
317hoden14
318vlurda13
319trojmo13
320stošesťdesiat13
321stámilióny13
322sovčička13
323šesťdesiatsedem13
324päťdesiatšesť13
325papučôčka13
326osemdesiatsedem13
327nedva13
328krivonohý13
329vica12
330tritisícštyristosedemdesiatdva12
331šesťdesiattisíc12
332sedemdesiattisíc12
333sedemdesiatštyri12
334sedemdesiatdva12
335princezničku12
336preukrutný12
337osmina12
338osemdesiatosem12
339jedenadvadsať12
340hrdličôčka12
341hlucháňčička12
342hltý12
343bilión12
344vduchu11
345tisíctristo11
346stodvadsaťtisíc11
347stodesať11
348rodem11
349prepitný11
350pinôčka11
351nastokrát11
352dvatri11
353desatoraký11
354viacnásobne10
355veverčička10
356trošilinku10
357tisícero10
358stotisíckrát10
359snežienôčka10
360slučička10
361šesťdesiattri10
362šesťdesiatosem10
363šesťdesiatjeden10
364prečasto10
365päťstý10
366päťdesiatosem10
367osemdesiattri10
368osemdesiatdeväť10
369konvalinôčka10
370dvanásťkrát10
371dvadsaťpäťtisíc10
372deväťdesiatosem10
373žabčička9
374vydrička9
375tristošesťdesiatpäť9
376tridsaťsedmička9
377tisícosemsto9
378štyristotisíc9
379stýkrát9
380štvoraký9
381stotisíci9
382stoštyridsať9
383sedemstý9
384päťdesiattri9
385päťdesiatštyri9
386päťdesiatjeden9
387mesiačička9
388koľkýkrát9
389dvestoštyridsať9
390zaveľa8
391vretenčička8
392vlurdi8
393vlhôčka8
394trávčička8
395tisícnásobný8
396sýkorôčku8
397štyriadvadsať8
398stopäťdesiattisíc8
399sniežička8
400šesťstotisíc8
401šesťdesiatdeväť8
402sedemdesiattri8
403sedemdesiatšesť8
404schový8
405päťdesiatsedem8
406nepravdepodobne8
407mužíčku8
408jedenadvadsiaty8
409jasonko8
410hluchánčička8
411dvetisícpäťsto8
412deväťdesiatšesť8
413deväťdesiatjeden8
414desaťnásobný8
415bielozúbčička8
416žlnôčka7
417záľubne7
418vrchárôčka7
419trávčičku7
420tisícdeväťsto7
421šesťdesiatšesť7
422šesťdesiatdva7
423prvosienôčka7
424poprvýkrát7
425pohrebne7
426päťnásobne7
427päťdesiatkrát7
428osemdesiatdva7
429nesčíselnekrát7
430nemnoho7
431mlynárčička7
432místo7
433ktero7
434dvadsatina7
435deväťdesiatdva7
436červienčičku7
437boho7
438belorítôčku7
439žádný6
440vovnútri6
441viacmenej6
442turíc6
443tristošesťdesiat6
444triatridsať6
445švábočku6
446štyristopäťdesiat6
447štvrtina6
448štvornásobný6
449stoštyri6
450stoosem6
451snobraz6
452šimečka6
453sedemdesiatosem6
454porybný6
455piatykrát6
456pätnásťkrát6
457neuróny6
458neúrodný6
459nejedenkrát6
460motýľčička6
461mikroregión6
462měsíc6
463krivozobčička6
464dvestosedemdesiat6
465dvestodesať6
466dvadsaťsedemtisíc6
467deväťdesiatsedem6
468briezočka6
469básňobraz6
470bábinka6
471adve6
472zľahúčka5
473zahrát5
474vyučko5
475vtichu5
476vskutke5
477vrabčička5
478trinásťtisíc5
479tichúčko5
480suscipiat5
481štyridsaťkrát5
482štyridsaťdvatisíc5
483storako5
484stodeväťdesiat5
485šestnásťtisíc5
486sedmina5
487sedemdesiatdeväť5
488razdva5
489přesto5
490prehrabne5
491polovina5
492päťstotisíc5
493panenko5
494osemnásťtisíc5
495orlíčka5
496orešnica5
497odsúdeniahodný5
498niekoľkoraký5
499neslobodný5
500nápodobne5
501mýtnička5
502mamuška5
503kúdeľníčka5
504huhuhý5
505hrát5
506dvojstý5
507dvojito5
508dvestokrát5
509dvestodvadsať5
510dlhodoba5
511deväťdesiattisíc5
512den5
513anunaet5
514žlnôčku4
515zemušku4
516zdvi4
517výkladem4
518vŕbočka4
519vlisty4
520viacnásobnekrát4
521vdoba4
522užovčička4
523trošíčka4
524tristoosemdesiat4
525tridsaťtritisíc4
526tridsaťnásobný4
527trasochvostčička4
528totka4
529tisícštyristo4
530tisícsto4
531tesárička4
532tesárčička4
533tanty4
534sýkorčičku4
535štyristodvadsať4
536štvormo4
537stotridsaťtri4
538smrte4
539slnéčko4
540sedemstotisíc4
541ryšavôčka4
542rokdva4
543prababčičku4
544päťaštyridsať4
545osemstotisíc4
546osemnásťkrát4
547olurda4
548odva4
549niekoľkýkrát4
550netopierčička4
551neradostný4
552nejsem4
553nastotysíckrát4
554mračienko4
555mila4
556mikrobionty4
557ludvíčku4
558kvadrilión4
559krahulčička4
560kámoška4
561jedinýkrát4
562jedenásťtisíc4
563jedenásťkrát4
564istoisty4
565ikskrát4
566húsenčička4
567entý4
568dúhočka4
569devuška4
570devätina4
571bratri4
572apodobne4
573znôška3
574žltochvostčička3
575zimuška3
576žihľavčička3
577zdieľa3
578zčoho3
579závadný3
580výrčička3
581vtre3
582vpodobe3
583vodenka3
584vlčindolský3
585vírčička3
586víckrát3
587vicinálký3
588veronka3
589veronička3
590včelčička3
591ustieľa3
592tušený3
593trišvrte3
594tristoosemnásť3
595tristokrát3
596tristodvadsať3
597trinásťkrát3
598tridsaťšesťtisíc3
599tridsaťpäťtisíc3
600triapol3
601trasem3
602tĺčku3
603tisícsedemsto3
604tisícikrát3
605teplúčko3
606synsystý3
607svý3
608štyridsaťpäťtisíc3
609štvrtka3
610štrnásťkrát3
611stravenku3
612stra3
613stotridsaťšesť3
614stotina3
615stoštyridsaťštyritisíc3
616stoštrnásť3
617stošesťdesiatsedem3
618stoprvýkrát3
619starečku3
620srnčička3
621sprostač3
622spánočku3
623škoden3
624skasať3
625silenôčka3
626siedmykrát3
627šesťstopäťdesiat3
628šestori3
629šesťnásobne3
630šesťdesiatnásobný3
631sedemnásobný3
632sedemdesiatsedemkrát3
633sedemdesiatkrát3
634sčlovekom3
635rysčičku3
636roden3
637primoc3
638prielubne3
639presto3
640prešťastný3
641preledva3
642predsmrtný3
643potrebne3
644pomocnica3
645plafón3
646pipinku3
647pipinka3
648pečénka3
649päťstokrát3
650pätdesiaty3
651pätdesiat3
652päťadvadsaťtisíc3
653osemnásobne3
654osemdesiatsedemtisíc3
655očianka3
656niekoľkotisíc3
657niekoľkosto3
658niekoľkoraz3
659nevyhovujúci3
660nevľúdne3
661neurón3
662naraz3
663najatý3
664mužový3
665mnohosľubne3
666ministretnutí3
667medve3
668mamčulienka3
669madva3
670libertý3
671liac3
672lesnička3
673kvietočka3
674košieľočku3
675kolikrát3
676jsty3
677jiný3
678jelenička3
679jedný3
680jazvečička3
681jarabinôčka3
682jablonôčka3
683huanaký3
684hriat3
685hrdličôčku3
686hochu3
687haluzinku3
688gratí3
689ernesto3
690dvojtisíci3
691dvetisícštyristo3
692dvestý3
693dvestošestnásť3
694dvestoosemdesiat3
695dvestodeväťdesiat3
696dvanástoraký3
697dvanásťnásobný3
698dvanástina3
699dvadsaťjedentisíc3
700dorôčku3
701doro3
702dočka3
703dlouhý3
704dievčininý3
705čéesem3
706byľu3
707boženku3
708blizučko3
709bábinku3
710aveľa3
711atretí3
712ateraz3
713aobe3
714antiteisty3
715anamiesto3
716ajeden3
717adruhý3
718ačoskoro3
719abudem3
720aako3
721ztre2
722zový2
723zlodejina2
724zicherký2
725zbytka2
726zblízučka2
727zaradenc2
728záludný2
729zájazdný2
730vyzobne2
731vystrebne2
732výjdem2
733vydričku2
734všporte2
735všecičko2
736vovedne2
737vosoba2
738volno2
739vodvoje2
740vnímateľa2
741vnej2
742vmesty2
743vľuďa2
744vĺčko2
745vírčičkom2
746vienočka2
747více2
748víc2
749vhrobe2
750veverčičku2
751vesmírany2
752veralgíny2
753veľtucet2
754veľasľubne2
755vdva2
756vdobe2
757vdnešn2
758včelárička2
759vautobuse2
760vanutieticha2
761úplnku2
762údolíčko2
763učiteľôčka2
764týden2
765tutula2
766tušku2
767turíce2
768tucha2
769trojstý2
770trojfarebný2
771trojako2
772tritisíctristo2
773tritisícpäťsto2
774tritisícdeväťsto2
775tristoštyridsať2
776tristosedemdesiat2
777tridsiatichdve2
778tridsaťosmička2
779tresť2
780toje2
781tľapušku2
782tisíctristoštyri2
783tisícštyristoosem2
784tisícdeväťstoštyridsaťštyri2
785tisícdeväťstopäťdesiatdeväť2
786tipol2
787timočko2
788tiežspisovateľa2
789tfrtý2
790teuška2
791tetinka2
792tanečníčka2
793takový2
794tajdem2
795susedový2
796štyristotridsať2
797štyristoštyridsať2
798štyristopäťdesiatdva2
799štyristoosemdesiat2
800štyridsiatomôsmy2
801štyridsaťsedemtisíc2
802štyridsaťosemtisíc2
803štydyri2
804stydne2
805štvrťročka2
806štvorverše2
807štvorstý2
808štvorstopový2
809stotridsaťtisíc2
810stošestnásť2
811stosedemdesiatštyri2
812storaz2
813stoprvý2
814stopäťdesiattri2
815stopäťdesiatosem2
816stopäťdesiatkrát2
817stopäťdesiatdeväť2
818stoosemdesiatdva2
819stojedenásť2
820stojeden2
821stodvadsaťtri2
822stodvadsaťpäť2
823stodeväť2
824stíška2
825státisíc2
826starečka2
827starcový2
828spechu2
829spátka2
830sokolčička2
831sniežičku2
832snehuliačka2
833smrečka2
834slnečko2
835sláský2
836škoro2
837šesťstoosemdesiattri2
838šesťstodva2
839šestnásťkrát2
840šestnástina2
841šerosvitný2
842seden2
843sedemtisícosemstopäťdesiatpäť2
844sedemnásťtisíc2
845sedemdesiatpäťtisíc2
846sedemdesiatjeden2
847sebný2
848sale2
849ryžička2
850rybinka2
851rybenka2
852ružolíci2
853ročníkuzákladnej2
854rigidný2
855reterát2
856reálno2
857razdvatri2
858pusinku2
859pučka2
860pucákom2
861psychofarmaký2
862prvýraz2
863prvykrát2
864prsíčka2
865prosovožltý2
866pritenký2
867priezvedný2
868prešporský2
869preskáčku2
870prepelčička2
871prelestný2
872predvolanku2
873predvčerajška2
874prednostový2
875prečistý2
876prasacinku2
877pozastolový2
878povede2
879porát2
880poočku2
881polosediac2
882pokrstený2
883pójdem2
884pohodička2
885plukovníkový2
886pluha2
887ploskačku2
888pilno2
889pičko2
890petrovičový2
891pesto2
892penistý2
893pečénku2
894päťstoosemdesiat2
895pätoraký2
896pätnásťšestnásť2
897pätnásťminútový2
898päťdesiatsedemtisíc2
899päťdesiatina2
900päťasedemdesiat2
901panečku2
902panečka2
903palinôčka2
904palíčkom2
905pálenôčku2
906pädesiat2
907ový2
908ôsmykrát2
909osmy2
910osemnástina2
911osemnásobný2
912osemdesiatpäťtisíc2
913örmeštri2
914orešnička2
915oratorián2
916odostieľa2
917odnáška2
918odhadem2
919očianôčka2
920obzretí2
921obsedantný2
922obnažený2
923niekoľkrát2
924nevľúden2
925nevábne2
926netaktný2
927neprvý2
928nepodobne2
929nekorektný2
930nekonfliktný2
931nekamarát2
932návrhpäť2
933naštastí2
934násobne2
935nasledovaniahodný2
936naprosto2
937najvíc2
938murárikom2
939mučeníčka2
940mrúška2
941motostrelc2
942monopolnica2
943mezón2
944měsíci2
945mesiačku2
946meruosem2
947memori2
948medveďčičku2
949medvedčička2
950medva2
951medenorudný2
952mauriac2
953matuška2
954maminý2
955makačka2
956majúveľa2
957lopol2
958lohaz2
959leptóny2
960legión2
961laubne2
962lastovčičku2
963ľahúčko2
964ľahkonoho2
965ľabtuštičku2
966kývnutí2
967kynický2
968krokdva2
969koška2
970kopnutí2
971koľkožekrát2
972kolkokrát2
973kobylina2
974kna2
975kmotríčku2
976kmínka2
977kmatka2
978kerý2
979kero2
980kcisári2
981kartka2
982kalinôčka2
983kalendárička2
984kake2
985jsmy2
986jelito2
987jedovito2
988jednosto2
989jedina2
990jedentisíc2
991jedenkrátstotisíc2
992jedenatridsať2
993jedenašesťdesiat2
994jedenapolkrát2
995jasonka2
996ikstý2
997húsenčičku2
998hornisty2
999hohoho2
1000hlucháňčičku2