prim-6.1-public-img numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden195396
2dva123593
3druhý105395
4prvý96505
5raz63157
6tri58147
7jediný42181
8veľa35411
9oba33271
10viac32687
11štyri24865
12mnohý24304
13posledný22474
14päť20837
15desať19514
16tretí19065
17pár16661
18pol15891
19šesť12620
20zopár12573
21dvadsať12050
22dosť11786
23obidve10255
24tisíc9325
25sto9105
26sedem8994
27málo8095
28štvrtý7779
29neraz7682
30tridsať6985
31ostatný6975
32mnoho6896
33osem6733
34viacero6360
35milión6256
36trochu6233
37piaty6233
38dvanásť6157
39pätnásť5293
40päťdesiat5291
41šiesty4883
42siedmy4801
43deväť4514
44štyridsať4443
45priveľa4112
46ôsmy4080
47dvadsiaty4049
48desiaty3689
49menej3373
50deviaty3366
51dvakrát3287
52trocha2984
53niekoľkokrát2981
54najviac2635
55nejeden2605
56dvesto2580
57jedenásty2402
58jedenásť2358
59plno2212
60prvýkrát2178
61štrnásť2155
62osemnásť2100
63šestnásť2028
64šesťdesiat1984
65tucet1981
66trikrát1954
67tristo1950
68dvojitý1927
69viacej1767
70tridsiaty1729
71dvadsaťpäť1710
72trinásť1702
73päťsto1614
74dvanásty1612
75sedemnásť1554
76šesťdesiaty1529
77päťdesiaty1497
78dvadsaťštyri1368
79osemdesiat1278
80sedemdesiat1273
81viackrát1266
82obidva1232
83štyridsiaty1220
84obe1185
85štvrť1104
86dvetisíc1070
87desaťtisíc1029
88sedemdesiaty1010
89devätnásty1008
90dvoje933
91osemnásty877
92trinásty868
93štyristo860
94dvojnásobný835
95deväťdesiat826
96tridsaťpäť811
97oboje795
98osemdesiaty787
99devätnásť779
100stokrát769
101pätnásty768
102štrnásty732
103päťtisíc723
104stotisíc716
105troška705
106trištvrte705
107sedemnásty690
108mnohokrát680
109trošku662
110párkrát660
111šestnásty656
112dvadsaťdva639
113dvojnásobne634
114tritisíc627
115štyridsaťpäť608
116dvojaký579
117šesťsto562
118dvadsaťjeden558
119tisíci557
120máličko526
121osemsto522
122viacerí521
123miliarda509
124deväťdesiaty503
125najmenej485
126deväťsto483
127stopäťdesiat478
128sedemsto469
129dvadsaťtisíc456
130tisíckrát451
131veľakrát444
132dvadsaťtri430
133hodne420
134nemálo401
135dvadsaťosem398
136stý397
137druhýkrát394
138dvadsaťsedem362
139predposledný355
140dvadsaťšesť355
141tridsaťšesť352
142poldruha351
143nula339
144päťkrát332
145desaťkrát332
146štyridsaťosem330
147štyritisíc326
148troje314
149päťdesiattisíc312
150tridsaťdva305
151jedinký296
152mnohoraký293
153desatina293
154štyrikrát290
155sedemdesiatpäť278
156tridsaťtri267
157šesťtisíc265
158tridsaťtisíc264
159státisíce254
160trojnásobný251
161štyridsaťdva248
162dvestotisíc245
163desaťtisíci237
164neúrekom235
165mnohonásobný233
166tridsaťosem232
167neposledný229
168dvadsaťdeväť228
169šesťdesiatpäť218
170stodvadsať214
171trojitý211
172päťdesiatpäť211
173štvoro198
174tridsaťsedem191
175stoosemdesiat188
176tisícpäťsto184
177nadostač184
178dvestopäťdesiat182
179premnohý180
180osemtisíc179
181mamčička178
182štyridsaťtisíc176
183pätnásťtisíc174
184tridsaťjeden171
185pramálo170
186tridsaťštyri169
187trošička168
188jednorazový165
189mnohonásobne159
190tisícoraký156
191storaký156
192poslednýkrát155
193šesťkrát154
194tretíkrát152
195sedemkrát152
196stonásobne150
197pätina150
198niekoľkonásobne144
199tridsaťdeväť143
200sedemtisíc143
201viacnásobný142
202nemnohý141
203zopárkrát140
204tretina139
205niekoľkonásobný135
206štyridsaťštyri132
207deväťdesiatdeväť132
208desatoro132
209jsem130
210päťdesiatdva127
211obidvoje126
212štyridsaťtri123
213dvadsaťpäťtisíc123
214dvanásťtisíc121
215trojnásobne119
216tristotisíc119
217pätoro115
218sedemdesiatdva113
219štyridsaťšesť112
220štyridsaťsedem111
221päťstotisíc111
222osemdesiatpäť109
223jednako108
224tisícdvesto107
225päťdesiatšesť107
226neveľa107
227trošičku105
228štyridsaťjeden104
229primnoho102
230moc102
231stošesťdesiat100
232dvojmo99
233dvadsaťkrát99
234bilión97
235habadej95
236štyridsaťdeväť93
237päťdesiattri92
238desaťnásobne92
239trojaký87
240osemdesiattisíc87
241päťdesiatosem86
242hervý86
243sedemdesiatsedem85
244päťdesiatjeden85
245šesťdesiatosem84
246nultý84
247šesťdesiattisíc83
248miliónkrát83
249byľku83
250šesťdesiatštyri81
251deväťdesiatpäť80
252podajeden78
253šesťdesiattri77
254štyristotisíc76
255sedemdesiattisíc75
256prepitný75
257nespočetnekrát75
258stodesať74
259stotridsať73
260šesťdesiatdva73
261jedenkrát73
262deväťtisíc73
263stopäťdesiattisíc71
264šesťdesiatjeden70
265mapár69
266stosedemdesiat68
267šesťdesiatsedem68
268päťdesiatštyri68
269tristopäťdesiat65
270osemdesiatštyri65
271vovnútri64
272päťdesiatsedem64
273osemkrát64
274tisícina63
275pramamčička63
276päťdesiatdeväť63
277stoštyridsať58
278stonásobný58
279dvestopäťdesiattisíc57
280päťadvadsať56
281nepodobný56
282rysčička55
283polovica55
284osemdesiatšesť55
285dvojako53
286štvornásobne52
287osmina52
288šesťdesiatdeväť51
289sedemdesiatštyri51
290hoden51
291tisícnásobne50
292sýkorčička50
293osemstotisíc49
294červienčička49
295sedemdesiatšesť48
296sedemdesiatosem48
297prababčička48
298tisícosemsto47
299tisícdeväťsto47
300šestina47
301sedmoro47
302osemdesiatdva47
303ztoho46
304jedenásťtisíc46
305šesťstotisíc45
306sedemdesiattri45
307osemdesiatsedem45
308jedenadvadsať45
309dvetisícpäťsto45
310dvanásťkrát45
311trilión44
312tridsaťpäťtisíc44
313tisícšesťsto44
314sýkorôčka44
315preveľa44
316tisíctristo42
317stosedemdesiatpäť42
318dvestoštyridsať42
319šestoro41
320málinko41
321deväťkrát41
322osemdesiattri40
323nesčíselnekrát40
324jednaký40
325deväťdesiatosem40
326šesťdesiatšesť39
327osemdesiatosem39
328nepravdepodobne39
329najviacej39
330miliónty39
331stodvadsaťtisíc38
332stodeväťdesiat38
333deväťdesiatdva38
334zápäť37
335meruôsmy37
336štvrtýkrát36
337sirôtočka36
338kristy36
339hltý36
340štvornásobný35
341dajeden35
342sedemstopäťdesiat34
343osemnásťtisíc34
344desaťnásobný34
345viacnásobne33
346tisícnásobný33
347štyristopäťdesiat33
348štrnásťtisíc33
349sedemdesiatjeden33
350deväťdesiatšesť33
351trojmo32
352sedemnásťtisíc32
353deväťdesiatjeden32
354tridsaťkrát31
355stotisíci31
356sedemdesiatdeväť31
357deväťdesiattri31
358tisícero30
359stopäť29
360päťnásobný29
361obojaký29
362mnohorako29
363deväťdesiatsedem29
364stodvadsaťpäť28
365sedemdesiatpäťtisíc28
366princeznička28
367nastokrát28
368trinásťtisíc27
369osemdesiatdeväť27
370kývnutí27
371jednoho27
372dvestosedemdesiat27
373tristošesťdesiat26
374stámilióny26
375šestnásťtisíc26
376sedemstotisíc26
377dvestodvadsať26
378craz26
379bystrinôčka26
380zaveľa25
381tisícsto25
382premnoho25
383päťnásobne25
384päťdesiatkrát25
385dvestodesať25
386belorítôčka25
387planétka24
388pätnásťkrát24
389entý24
390trošilinku23
391osemdesiatjeden23
392kurát23
393ernesto23
394štyriadvadsať22
395stýkrát22
396milióntina22
397medveďčička22
398jaký22
399vedmy21
400štvrtina21
401šesťstopäťdesiat21
402sedmoraký21
403salamandrička21
404polovina21
405stoosemdesiatpäť20
406pramamčičku20
407niekoľkotisíc20
408mamčičku20
409dvestoosemdesiat20
410bystrinôčku20
411tatenko19
412päťstý19
413paranoidný19
414den19
415trošíčku18
416tritisícpäťsto18
417tristodvadsať18
418tisícsedemsto18
419stotisíckrát18
420maurica18
421lastovčička18
422ježišikristy18
423dvadsaťštyritisíc18
424dvadsaťdvatisíc18
425deväťdesiattisíc18
426červienôčka18
427tristošesťdesiatpäť17
428štyridsaťkrát17
429stošesťdesiatpäť17
430sirôtočku17
431prisilno17
432osemnásťkrát17
433stotina16
434stoštyri16
435stoosem16
436stodva16
437sedemdesiatkrát16
438nedva16
439myšovčička16
440mrázička16
441ľabtuštička16
442koľkýkrát16
443dvadsaťsedemtisíc16
444devätoro16
445desatoraký16
446vica15
447tisícštyristo15
448štyridsaťpäťtisíc15
449stopätnásť15
450sedmina15
451murárčička15
452ľabtuška15
453deväťstotisíc15
454deväťdesiatštyri15
455znôška14
456zdieľa14
457záľubne14
458trinásťkrát14
459štyristodva14
460srnôčka14
461sojčička14
462sedemnásťkrát14
463krivonohý14
464kopnutí14
465dvojstý14
466dvojito14
467dvadsatina14
468dvaapolkrát14
469desaťtisíckrát14
470vlurda13
471viacmenej13
472tisícdeväťstoštyridsaťštyri13
473štvoraký13
474stosedemdesiattisíc13
475stosedem13
476stodvanásť13
477sovčička13
478skasať13
479schový13
480princezničku13
481preukrutný13
482prečasto13
483papučôčka13
484osmoro13
485neúrodný13
486místo13
487dvestotridsať13
488dvadsaťtritisíc13
489dvadsaťosemtisíc13
490dvadsaťjedentisíc13
491vduchu12
492tritisícštyristosedemdesiatdva12
493štyridsaťsedemtisíc12
494stotridsaťpäť12
495stosedemdesiatdva12
496šesťnásobný12
497piatykrát12
498päťnásť12
499neuróny12
500neslobodný12
501milóny12
502jedenapol12
503hrdličôčka12
504hlucháňčička12
505dvanástina12
506dvaadvadsať12
507zajný11
508tridsaťšesťtisíc11
509tridsaťdvatisíc11
510svoho11
511stotri11
512stošesťdesiattisíc11
513stojeden11
514skvilión11
515sedemstý11
516rodem11
517prešťastný11
518pohľadný11
519pinôčka11
520niekoľkoraký11
521nemnoho11
522nejedenkrát11
523ktero11
524jedinýkrát11
525dvatri11
526dvadsaťšesťtisíc11
527casto11
528bratri11
529zlatíčko10
530veverčička10
531tristopäťdesiattisíc10
532tridsaťosmičku10
533triatridsať10
534štyritisícpäťsto10
535štvormo10
536stopäťdesiatpäť10
537stodvadsaťpäťtisíc10
538snežienôčka10
539slučička10
540šesťdesiatkrát10
541sedemnásobný10
542presto10
543prehrabne10
544pohrebne10
545osemtisícsedemsto10
546neradostný10
547konvalinôčka10
548jedenadvadsiaty10
549hohoho10
550dvestošesťdesiat10
551žádný9
552žabčička9
553vydrička9
554turíc9
555tritisíctristo9
556tridsaťsedmička9
557tichúčko9
558štyristodvadsať9
559štvrtka9
560stotridsaťtisíc9
561stotridsaťdva9
562stopäťdesiatdva9
563stoosemdesiatdva9
564stojedenásť9
565stodeväťdesiatpäť9
566sprepitný9
567šesťnásobne9
568sedemnásobne9
569pseudotvorc9
570poprvýkrát9
571plafón9
572péčko9
573päťdesiatpäťtisíc9
574opovrhnutiahodný9
575niekoľkosto9
576mesiačička9
577istoisty9
578dvetisíctristo9
579dvetisícštyristo9
580dvetisícdvesto9
581dvestokrát9
582christy9
583boho9
584blizučko9
585zľahúčka8
586vretenčička8
587vlurdi8
588vlhôčka8
589trošíčka8
590trojrohý8
591tristosedemdesiat8
592tridsaťosmička8
593trávčička8
594tisícdeväťstoštyridsaťdva8
595sýkorôčku8
596stoštyridsaťštyri8
597stoštyridsaťdva8
598sniežička8
599šestnásťkrát8
600šesťdesiatštyritisíc8
601sedemstopäťdesiattisíc8
602poový8
603päťstopäťdesiat8
604myknutí8
605mužíčku8
606mnohotisíc8
607jedenásťkrát8
608jasonko8
609hrát8
610hluchánčička8
611gaidžiny8
612dvestodeväťdesiat8
613dvaapol8
614boženku8
615bielozúbčička8
616amerotka8
617žlnôčka7
618zavrhnutiahodný7
619vrchárôčka7
620tritisícšesťsto7
621tristoštyridsať7
622tridsaťsedemtisíc7
623triadvadsať7
624trávčičku7
625tisícikrát7
626švábočku7
627štyristoosemdesiat7
628štyridsaťdvatisíc7
629štrnásťkrát7
630stoštyritisíc7
631stoštrnásť7
632stošesťdesiatsedem7
633stošesťdesiatosem7
634stoosemdesiattisíc7
635stodeväťdesiattri7
636šesťstoštyridsať7
637šestnásťtisícpäťsto7
638šestnástina7
639prvosienôčka7
640primnohý7
641porybný7
642poprvý7
643polkrát7
644poho7
645pätdesiat7
646osemdesiatpäťtisíc7
647odsúdeniahodný7
648niekoľkýkrát7
649niekoľkoraz7
650nevľúdne7
651mučeníčka7
652mlynárčička7
653měsíc7
654mefisto7
655mamuška7
656lucero7
657kvadrilión7
658ktoviekoho7
659kero7
660ikstý7
661dvestoštyri7
662dvestodvadsaťpäť7
663deväťstodeväťdesiatdeväť7
664devätoraký7
665červienčičku7
666bertrica7
667belorítôčku7
668zlobne6
669záludný6
670vylomenina6
671tristoosemnásť6
672tristoosemdesiat6
673tristokrát6
674tridsaťnásobný6
675triapolkrát6
676trhnutí6
677tisícdeväťstoštyridsaťtri6
678teplúčko6
679štyristotridsať6
680štyridsaťjedentisíc6
681stotridsaťtri6
682stoštyridsaťtisíc6
683stosedemdesiatpäťtisíc6
684storako6
685stoosemdesiatosem6
686stodeväť6
687snobraz6
688slabúčko6
689šimečka6
690šikovateľa6
691severo6
692šesťdesiatnásobný6
693sentientný6
694saký6
695restanty6
696prelestný6
697predsmrtný6
698päťtisícpäťsto6
699päťdesiatina6
700päťdesiatdeväťtisíc6
701osemstopäťdesiattisíc6
702obrfeldkurát6
703ničový6
704nicoho6
705nespôsobne6
706nejsem6
707nápodobne6
708motýľčička6
709mikroregión6
710mauriac6
711krivozobčička6
712kaeweaoho6
713jsmy6
714jiný6
715esty6
716dvetisícsedemsto6
717dvestotri6
718dlouhý6
719deväťstoosemdesiatštyri6
720deväťnásobný6
721devätina6
722desiat6
723desaťtisícnásobný6
724chloralhydrát6
725burtý6
726briezočka6
727básňobraz6
728bábinka6
729adve6
730znôšku5
731zavŕšiteľa5
732zahrát5
733vyučko5
734vtichu5
735vskutke5
736vrabčička5
737tritisícdvesto5
738tristotridsať5
739tristodva5
740tristodesať5
741tridsaťtritisíc5
742totka5
743tisícorako5
744tisícdeväťstosedemdesiatdva5
745suscipiat5
746štyridsaťosemtisíc5
747štrnástina5
748stotridsaťsedem5
749stoštyridsaťpäť5
750stošestnásť5
751stosedemnásť5
752storaz5
753stoosemdesiattri5
754stoosemdesiatsedem5
755stodvadsaťtri5
756stodvadsaťsedem5
757stodvadsaťosem5
758stodesaťtisíc5
759smrte5
760škoden5
761šesťstotrinásť5
762šesťnásť5
763šesťdesiatdvatisíc5
764sedemtisícpäťsto5
765sedemstodvadsať5
766šajcha5
767reálno5
768razdva5
769quinty5
770prikývnutí5
771prevdepodobne5
772prétorián5
773přesto5
774polosediac5
775pochový5
776pesto5
777pcha5
778päťstošesťdesiat5
779päťstokrát5
780päťstojeden5
781päťdesiatisíc5
782pascalopol5
783panenko5
784osemnástina5
785osemnásobný5
786osemnásobne5
787osemdesiatštyritisíc5
788orlíčka5
789orešnica5
790odva5
791niekoľkrát5
792nevľúden5
793nesentientný5
794najatý5
795mýtnička5
796maršbatalión5
797maminý5
798málilinko5
799liac5
800kvintilión5
801kúdeľníčka5
802jedný5
803jedenapolkrát5
804interkom5
805ikskrát5
806huhuhý5
807hoi5
808hochu5
809dvetisícsto5
810dvetisícšesťsto5
811dvestý5
812dvestotrinásť5
813dvestosedemdesiatpäť5
814dvestosedem5
815dvestopäťdesiať5
816dvestodvadsaťtisíc5
817dvadsaťtrikrát5
818dvadsaťsedemkrát5
819dvadsaťpäťkrát5
820dokolečka5
821dlhodoba5
822devuška5
823deväťstodeväťdesiatdva5
824desiatykrát5
825čisty5
826chu5
827chachacha5
828biliarda5
829anunaet5
830afición5
831žlnôčku4
832zemušku4
833zdvi4
834závadný4
835žalobne4
836výkladem4
837vtre4
838vŕbočka4
839vlisty4
840víckrát4
841viacnásobnekrát4
842veri4
843vdoba4
844užovčička4
845uzdičku4
846ustieľa4
847tucetkrát4
848trojito4
849tristošesťdesiatštyri4
850tristodvanásť4
851tristodvadsaťštyri4
852tristodvadsaťpäť4
853triplový4
854tridsaťosemtisíc4
855triatridsaťtisíc4
856triapol4
857trasochvostčička4
858torero4
859toba4
860tisícštyristoosem4
861tisícosemstodeväťdesiatštyri4
862tisícdeväťstotri4
863tisícdeväťstoštyridsať4
864tisícdeväťstošesťdesiatdeväť4
865tipol4
866théoden4
867tesárička4
868tesárčička4
869tanty4
870sýkorčičku4
871štyritisícosemsto4
872štyristoštyridsať4
873štyristošesťdesiat4
874štyristodvadsaťštyri4
875štyriapol4
876stotrinásť4
877stotridsaťštyri4
878stotridsaťosem4
879stoštyridsaťštyritisíc4
880stoštyridsaťsedem4
881stoštyridsaťdeväť4
882stošesťdesiattri4
883stošesťdesiatštyri4
884stošesťdesiatdva4
885stopäťdesiatsedem4
886stodeväťdesiatdeväť4
887sti4
888slnéčko4
889skvilióny4
890škrabošku4
891sklepár4
892sklenku4
893signorina4
894šesťstošesťdesiat4
895šesťstoosemdesiat4
896šesťdesiatpäťtisíc4
897šesťdesiatosemtisíc4
898sedemdesiatsedemkrát4
899sedemdesiatdvatisíc4
900sainty4
901ryšavôčka4
902ružovolíci4
903rokdva4
904pusinku4
905psychopompón4
906protiargumenty4
907prešporský4
908prenešťastný4
909praobraz4
910prababčičku4
911povede4
912posero4
913pomocnica4
914pololežiac4
915podruhý4
916pluha4
917péčka4
918päťstoštyridsať4
919päťstoštyri4
920pätnásťminútový4
921päťdesiatosemtisíc4
922päťaštyridsať4
923ový4
924ôsmykrát4
925osemtisícpäťsto4
926osemdesiatsedemtisíc4
927olurda4
928ohoho4
929odťažito4
930odostieľa4
931nevábne4
932neurón4
933netopierčička4
934netaktný4
935nepodobne4
936nastotysíckrát4
937násobne4
938narodeninový4
939nadvoje4
940mulička4
941mračienko4
942mnohosľubne4
943mnohofarebný4
944milovaniahodný4
945miláčka4
946mila4
947mikrobionty4
948mávnutí4
949ludvíčku4
950ludva4
951libertý4
952lavoro4
953kurvička4
954krásavička4
955krahulčička4
956kámoška4
957jednosto4
958jedina4
959jedenapäťdesiat4
960incestný4
961húsenčička4
962hlášku4
963gratí4
964filipský4
965fenka4
966dynamitero4
967dvestoštyridsaťtisíc4
968dvestoštrnásť4
969dvestošestnásť4
970dvestopäť4
971dvestoosemdesiatjedentisíc4
972dvestojeden4
973dvestodevätnásť4
974dvanásťnásobný4
975dvadsaťštyrikrát4
976dvadsaťnásobný4
977dvadsaťnásobne4
978dvadsaťdeväťtisíc4
979dvaatridsať4
980dúhočka4
981dotoho4
982doro4
983dmitri4
984dlažobný4
985deväťstošesťdesiat4
986deväťstopäťdesiat4
987deväťstoosemdesiat4
988cynička4
989coho4
990celesty4
991carte4
992byľu4
993bernica4
994apodobne4
995amaróny4
996ajeden4
997žltochvostčička3
998zimuška3
999žihľavčička3
1000zero3