prim-7.0-public-img-sk numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden113541
2dva69495
3druhý59439
4prvý54352
5raz32762
6tri31818
7jediný21180
8viac21013
9veľa19688
10oba17396
11pár16537
12posledný12957
13mnohý11946
14štyri11624
15tretí11324
16päť9618
17desať8684
18pol8582
19dosť6772
20obidva6402
21zopár5477
22dvadsať5161
23neraz4992
24tisíc4957
25mnoho4700
26málo4659
27sto4538
28šesť4527
29sedem4495
30trochu4291
31štvrtý3933
32ostatný3462
33viacero3404
34milión3116
35piaty3066
36tridsať2764
37osem2695
38dvanásť2657
39prvýkrát2619
40dvakrát2543
41siedmy2440
42šiesty2339
43pätnásť2211
44niekoľkokrát2149
45najviac2023
46ôsmy1879
47päťdesiat1867
48desiaty1849
49menej1832
50nejeden1814
51deväť1751
52dvadsiaty1723
53štyridsať1692
54priveľa1587
55trikrát1584
56viacej1512
57trocha1496
58deviaty1378
59plno1373
60dvesto1190
61viackrát1034
62párkrát955
63tristo952
64jedenásť932
65jedenásty910
66štrnásť902
67osemnásť817
68dvanásty799
69šestnásť796
70trinásť784
71sedemnásť779
72šesťdesiaty772
73päťdesiaty749
74dvojitý738
75šesťdesiat729
76trošku714
77mnohokrát708
78stokrát692
79troška672
80trinásty635
81tridsiaty620
82päťsto613
83dvadsaťpäť568
84druhýkrát543
85sedemdesiat529
86štyridsiaty526
87osemdesiat523
88dvoje512
89sedemdesiaty486
90tucet476
91miliarda464
92dvetisíc452
93štvrť443
94dvadsaťštyri404
95veľakrát389
96dvojnásobný354
97oboje352
98máličko352
99desaťtisíc352
100osemdesiaty342
101tisíckrát341
102štrnásty341
103štyristo334
104osemnásty328
105pätnásty327
106deväťsto325
107najmenej322
108deväťdesiat316
109devätnásty314
110devätnásť313
111tisíci294
112trištvrte287
113dvojnásobne287
114šestnásty285
115predposledný281
116dvojaký275
117sedemnásty263
118poslednýkrát258
119stotisíc257
120sedemsto255
121stý244
122osemsto243
123neúrekom243
124päťkrát242
125tridsaťpäť240
126nemálo239
127dvadsaťdva229
128tretíkrát228
129hodne222
130stopäťdesiat219
131päťtisíc219
132viacerí218
133desaťkrát209
134deväťdesiaty203
135premnohý195
136šesťsto194
137tritisíc193
138štyrikrát190
139státisíce187
140troje183
141nula183
142dvadsaťjeden178
143desaťtisíci173
144dvadsaťtisíc164
145štyridsaťpäť160
146dvadsaťtri157
147jedinký156
148mnohoraký155
149stodvadsať154
150dvadsaťšesť147
151dvadsaťsedem147
152dvadsaťosem145
153storaký138
154trošička135
155tretina135
156neposledný132
157zopárkrát131
158tridsaťtri126
159tridsaťdva125
160poldruha124
161niekoľkonásobne121
162tridsaťšesť118
163habadej118
164pramálo114
165mnohonásobne112
166trojnásobný108
167štvoro107
168sedemkrát107
169desatina107
170mnohonásobný103
171šesťtisíc100
172jsem98
173jednorazový98
174miliónkrát96
175štyritisíc92
176trošičku85
177trojitý85
178tridsaťosem85
179niekoľkonásobný85
180podajeden84
181stoosemdesiat80
182primnoho79
183tridsaťtisíc78
184stonásobne78
185nadostač78
186tridsaťsedem77
187štyridsaťosem75
188štyridsaťdva75
189viacnásobný74
190tisícoraký74
191pätina74
192moc74
193päťdesiattisíc72
194desatoro68
195šesťkrát67
196šesťdesiatpäť67
197deväťdesiatdeväť67
198nultý66
199obidvoje64
200dvojmo63
201dvadsaťkrát62
202dvadsaťdeväť61
203osemtisíc59
204dvestotisíc59
205dvestopäťdesiat59
206trojaký57
207neveľa57
208štyridsaťšesť56
209sedemdesiatpäť56
210trojnásobne55
211jedenkrát55
212stotridsať54
213málinko54
214štyridsaťtisíc53
215tridsaťdeväť52
216pätoro51
217tisícpäťsto50
218päťdesiatpäť50
219pätnásťtisíc49
220štyridsaťštyri48
221päťdesiatdva48
222tridsaťjeden47
223tridsaťštyri46
224tristotisíc45
225sedemtisíc45
226meruôsmy45
227sedmoro44
228premnoho44
229tisícina43
230sedemdesiatsedem43
231štvrtýkrát42
232desaťnásobne42
233ferda41
234päťadvadsať40
235osemkrát40
236nespočetnekrát40
237nemnohý40
238fero40
239byľku40
240polovica37
241mamčička37
242jednaký37
243stýkrát36
244prineskoro36
245štyridsaťsedem35
246osemdesiatšesť35
247tisícdvesto34
248stámilióny34
249ikskrát34
250štyridsaťdeväť33
251stošesťdesiat33
252osemdesiatpäť33
253miliónty33
254jaký33
255šestina32
256najviacej32
257milióntina32
258štyridsaťtri31
259štvrtina31
260stonásobný31
261preveľa31
262prepitný31
263deväťkrát31
264bilión31
265ztoho30
266sedemdesiatdva30
267štyridsaťjeden29
268stoštyridsať29
269stosedemdesiat29
270nepodobný29
271pramamčička28
272dajeden28
273tridsaťkrát27
274šesťdesiatštyri27
275päťdesiatšesť27
276päťdesiatdeväť27
277nastokrát27
278dvanásťtisíc27
279šesťdesiattri26
280obojaký26
281šesťdesiatsedem25
282deväťdesiatpäť25
283polovina24
284piatykrát24
285päťdesiatštyri24
286osemdesiattisíc24
287deväťdesiatdva24
288červienčička24
289uczový23
290trilión23
291triatridsať23
292stodesať23
293poho23
294päťdesiatosem23
295osemdesiatsedem23
296jako23
297dvojako23
298sedmoraký22
299sedemdesiattisíc22
300dvanásťkrát22
301deväťdesiattri22
302tisícšesťsto21
303sýkorôčka21
304stodvadsaťtisíc21
305šestoro21
306šesťdesiattisíc21
307osemdesiatosem21
308elinina21
309deväťtisíc21
310vovnútri20
311viacnásobne20
312trojmo20
313tisícnásobne20
314štvoraký20
315stopäť20
316šesťdesiatosem20
317planétka20
318osemdesiattri20
319jednoho20
320tristošesťdesiat19
321sedemdesiatštyri19
322osemdesiatštyri19
323koľkýkrát19
324tristopäťdesiat18
325sirôtočku18
326šesťdesiatdeväť18
327sedemdesiatšesť18
328pramamčičku18
329päťstotisíc18
330päťdesiattri18
331osemdesiatdva18
332hoden18
333desatoraký18
334bystrinôčku18
335stotisíci17
336stopäťdesiattisíc17
337pätnásťkrát17
338päťdesiatjeden17
339panečku17
340mamčičku17
341justo17
342trošíčku16
343šesťdesiatjeden16
344sedemdesiattri16
345päťnásobný16
346osemdesiatdeväť16
347deväťdesiatjeden16
348den16
349trošilinku15
350tisíctristo15
351tisícdeväťsto15
352štyriadvadsať15
353štvornásobne15
354stotisíckrát15
355päťdesiatsedem15
356päťdesiatkrát15
357mrázička15
358mnohorako15
359krivonohý15
360chu15
361štyristodva14
362stoprvý14
363šesťstotisíc14
364šesťdesiatdva14
365sedemdesiatosem14
366nedva14
367deväťdesiatosem14
368boro14
369vica13
370tenienty13
371superdôkaz13
372štyristopäťdesiat13
373štvornásobný13
374šesťdesiatšesť13
375santy13
376rysčička13
377princeznička13
378niekoľkýkrát13
379dvaatridsať13
380200tisíc13
381zápäť12
382vlurda12
383vduchu12
384tritisícštyristosedemdesiatdva12
385tristošesťdesiatpäť12
386tisícsto12
387tisícosemsto12
388tisícero12
389stosedem12
390siedmykrát12
391plafón12
392osmina12
393neuróny12
394dvetisícpäťsto12
395dvestoštyridsať12
396dvestoosemdesiat12
397dvestodvadsať12
398dvadsaťpäťtisíc12
399deväťdesiatšesť12
400desaťnásobný12
401bystrinôčka12
402tristodvadsať11
403stopäťdesiaty11
404stoosem11
405sirôtočka11
406sedemstotisíc11
407sedemdesiatdeväť11
408prababčička11
409päťprstý11
410päťnásobne11
411paranoidný11
412osemnásťtisíc11
413hohoho11
414entý11
415dvestý11
416dvestopäťdesať11
417dvatri11
418trinásťtisíc10
419tisícnásobný10
420štyristotisíc10
421stodeväťdesiat10
422smrte10
423sedmina10
424sedemnásťtisíc10
425rodem10
426princezničku10
427prečasto10
428pochový10
429nepravdepodobne10
430jasonko10
431hltý10
432dvestosedemdesiat10
433dvestodesať10
434deväťdesiatsedem10
435tisícštyristo9
436sýkorôčku9
437sýkorčička9
438štyridsaťkrát9
439stotridsaťšesť9
440stotina9
441stodvadsiaty9
442sedemstý9
443sedemstopäťdesiat9
444preukrutný9
445nesčíselnekrát9
446murárčička9
447jedenásťtisíc9
448devätoro9
449desiatykrát9
450božinku9
451znôška8
452zaveľa8
453vlurdi8
454veverčička8
455tristokrát8
456tridsaťtritisíc8
457tridsaťsedmička8
458tridsaťpäťtisíc8
459tisícsedemsto8
460stodvadsaťtri8
461sedemtisícosemstopäťdesiatpäť8
462poprvýkrát8
463päťstý8
464osemnástina8
465nevľúdne8
466nejsem8
467mrte8
468jedinýkrát8
469dvojito8
470dvestošesťdesiat8
471danty8
472boba8
473belorítôčka8
474básňobraz8
475avión8
476adva8
477záludný7
478žádný7
479vlhôčka7
480viacmenej7
481učka7
482tristý7
483trinásťkrát7
484tisícikrát7
485štyridsiatomôsmy7
486stošesť7
487stojedenásť7
488stalinisto7
489srnčička7
490snobraz7
491sniežička7
492pomocnica7
493pípäť7
494panenko7
495ouký7
496osemstotisíc7
497neúrodný7
498neslobodný7
499místo7
500ktero7
501jsty7
502jsmy7
503jedenásťkrát7
504ikstý7
505huhuhý7
506dvestokrát7
507dvadsaťsedemtisíc7
508dlhodoba7
509červienôčka7
510čéesem7
511byľu7
512abudem7
513vyučko6
514vlasto6
515trošíčka6
516tritisícpäťsto6
517trávčičku6
518teplúčko6
519švábočku6
520suscipiat6
521stotridsaťtri6
522stoštyri6
523stoštrnásťtisíc6
524stopätnásť6
525snežienôčka6
526šiestykrát6
527sedemadvadsiaty6
528pubertiačka6
529presto6
530predký6
531pozziový6
532pohliaden6
533pinôčka6
534papučôčka6
535osemstoosemdesiatštyri6
536odsúdeniahodný6
537myšovčička6
538mužíčku6
539motýľčička6
540maurica6
541mamuška6
542lastovčička6
543kvintilión6
544jednako6
545jedenadvadsať6
546hlucháňčička6
547dvetisíci6
548dvestodeväťdesiat6
549dvadsiatykrát6
550dvadsatoraký6
551dvadsaťdvatisíc6
552deväťdesiattisíc6
553desaťtisíckrát6
554červienčičku6
555boginka6
556blizučko6
557bielozúbčička6
558belorítôčku6
559ateraz6
560zdieľa5
561zaracha5
562žabčička5
563vskutki5
564vilmuška5
565turíc5
566tristoosemdesiat5
567trávčička5
568trasem5
569tisícdeväťstoštyridsiaty5
570tisícdeväťstošesťdesiat5
571tanty5
572švagríčku5
573štyristodvadsať5
574štvormo5
575štrnásťkrát5
576stotridsaťtisíc5
577stotridsaťsedem5
578stosedemdesiatštyri5
579stosedemdesať5
580stojeden5
581stodvanásť5
582šestnásťtisíc5
583šestnásťkrát5
584šesťnásobne5
585sedemnásobný5
586sedemdesiatjeden5
587šanón5
588razdva5
589prelestný5
590osmoro5
591osemaštyridsiaty5
592odva5
593niekoľkotisíc5
594nevľúden5
595monty5
596medveďčička5
597medva5
598matrioška5
599kmotríčku5
600ježišikristy5
601esto5
602dvojtisíci5
603dvojstý5
604dvetisícštyristo5
605dvestotridsať5
606dvadsatina5
607doučko5
608dorôčku5
609dévedéčka5
610dasty5
611briezočka5
612boho5
613bábuška5
614antiliečiteľa5
615žlnôčku4
616žlnôčka4
617živáčka4
618zimuška4
619zemušku4
620zdvi4
621zájazdný4
622vydrička4
623tristotrinásť4
624tristotridsaťtri4
625tristoštyridsať4
626tristopäťdesať4
627tristodvanásť4
628trimestri4
629tridsaťnásobný4
630triapol4
631triadvadsať4
632tisícdeväťstoštyridsaťosem4
633tisícdeväťstosedemdesiatdva4
634tisícdeväťstopätnásť4
635tajdem4
636štyristotridsať4
637šťučka4
638štrnásťtisíc4
639stra4
640stotridsiaty4
641stotridsaťpäť4
642stotri4
643stoštyridsaťtisíc4
644stoštrnásť4
645stosedemdesiatdva4
646storako4
647stoprvýkrát4
648stopäťdesiatdeväť4
649stodva4
650stodesaťtisíc4
651starečku4
652starcový4
653sojčička4
654sniežičkom4
655škrabošku4
656skopol4
657škoden4
658šimečka4
659šesťdesiatomôsmy4
660šesťdesiatina4
661sedemdesiatsedemkrát4
662sedemdesiatkrát4
663roký4
664rokdva4
665prvosienôčka4
666prednostový4
667prečistý4
668potíšku4
669poloprázden4
670ploskačku4
671pesto4
672päťaštyridsiaty4
673päťaštyridsať4
674osemnásťkrát4
675niekoľkosto4
676niekoľkoraký4
677neverejný4
678neurón4
679nemnoho4
680nejedenkrát4
681násobne4
682myknutí4
683mnohopočetný4
684měsíc4
685mávnutí4
686ludvíčku4
687lietavica4
688libertý4
689kývnutí4
690krsto4
691klapačku4
692kazero4
693kámoška4
694jedina4
695jedenapol4
696jedenadvadsiaty4
697hrát4
698hlúčku4
699hlášku4
700hladinku4
701foje4
702dvestošestnásť4
703dvestopäťdesiattisíc4
704dvestoosemdesiaty4
705dvadsiatichôsmy4
706dvadsiatehoprvý4
707dvadsaťtisíckrát4
708dvaapol4
709dvaadvadsiaty4
710dvaadvadsať4
711dsať4
712dokolečka4
713brnkačka4
714bratri4
715božičku4
716bábinka4
717anjelíčku4
718anjeličku4
719ajeden4
720znôšku3
721zlatíčko3
722zľahúčka3
723zicherký3
724zemička3
725zelenožltý3
726zčoho3
727zahrát3
728žáden3
729vysvečko3
730vypočúvaný3
731vylomenina3
732vychoška3
733vtichu3
734vpísmy3
735víckrát3
736vdoba3
737učku3
738tucha3
739ťštyri3
740trošinku3
741tritisíctristo3
742trišvrte3
743tristotridsať3
744tristosedemdesiat3
745tristoosemnásť3
746tridsaťštyritisíc3
747tridsaťšesťtisíc3
748tridsaťšesťkrát3
749trarara3
750totka3
751tĺčku3
752tisícdeväťstopäťdesiatdeväť3
753tisícdeväťstopäťdesiat3
754tisícdeväťstodevätnásť3
755tichúčko3
756tesárčička3
757ťastný3
758tanečníčka3
759takový3
760svý3
761superpočítač3
762štyristoštyridsať3
763štyristokrát3
764štyridsaťpäťtisíc3
765stotrinásť3
766stotridsaťosem3
767stotridsaťdva3
768stoštyridsaťštyritisíc3
769stošestnásť3
770stošesťdesiatsedem3
771stopäťdesať3
772stoosemdesiaty3
773stoosemdesiatšesť3
774stoosemdesiatpäť3
775stoosemdesiatký3
776stodvadsaťsedem3
777stodvadsaťpäť3
778stodvadsaťjeden3
779stodeväť3
780štefánka3
781srandičku3
782spechu3
783spánočku3
784sopár3
785snehuliačka3
786sledovačku3
787sirotný3
788sica3
789šesťstý3
790šesťstošesťdesiatšesť3
791šesťstopäťdesiat3
792šestnástina3
793šesťnásobný3
794šesťdesiatkrát3
795sedemstotridsať3
796sedemdesiatina3
797schový3
798šašku3
799salamandrička3
800roztmievačka3
801roha3
802realitka3
803pusinku3
804psychiat3
805prsíčka3
806prisilno3
807prikrátka3
808priezvedný3
809prielubne3
810prevelebný3
811přesto3
812prešťastný3
813prasknutí3
814práška3
815prababčičku3
816potvoro3
817pot3
818porybný3
819poočku3
820polosediac3
821poldruhý3
822pohromnica3
823podchvíľký3
824pluha3
825päťstoosemdesiat3
826päťstodvadsať3
827pätoraký3
828päťnásť3
829päťdesiatdvatisíc3
830päťasedemdesiat3
831päťadvadsaťtisíc3
832pártisíc3
833panečka3
834pädesiat3
835ospravedlnenku3
836ôsmykrát3
837osemstý3
838osemnásobne3
839osemdesiatsedemtisíc3
840osemdesiatpäťtisíc3
841osemdesiatomdeviaty3
842osematridsiaty3
843olurd3
844odostieľa3
845nekamarát3
846nedôsledný3
847nastotysíckrát3
848náhodička3
849nadvoje3
850nacelkom3
851monopolnica3
852mlynárčička3
853ministretnutí3
854mila3
855mesiačku3
856mesiačička3
857menhaden3
858martinko3
859marlboro3
860liac3
861ľahkonoho3
862kvietočka3
863kvadrilión3
864kurvička3
865kna3
866kero3
867katy3
868kalinôčku3
869juhý3
870ježišukristy3
871jéminečku3
872jedovito3
873jedný3
874jedentisíc3
875jebne3
876javorinka3
877jahničku3
878ina3
879hriat3
880hrdličôčku3
881horthyovský3
882gusť3
883garát3
884galeón3
885ernesto3
886empétri3
887dvetisícdvesto3
888dvestotrinásť3
889dvestopäť3
890dvestoosemdesať3
891dvanástoraký3
892dvanásťnásobný3
893dvanástina3
894dvadsatoro3
895dvadsaťnásobne3
896dvaaštyridsiaty3
897dvaapolkrát3
898dusty3
899dina3
900devuška3
901deväťdesiatštyri3
902deväťdesiatichdeväť3
903dementný3
904čisty3
905cej3
906casto3
907bráška3
908božíčku3
909boženku3
910boženka3
911biliarda3
912atretí3
913anamiesto3
914ačoskoro3
915500tisíc3
916250tisíc3
917zvončička2
918zvezdočka2
919zvenku2
920zväznica2
921ztri2
922zruchu2
923zráňaný2
924zohnutý2
925zničoho2
926znehybnený2
927žltochvostčička2
928zlodejina2
929ziadne2
930žiaden2
931zerte2
932ženinej2
933zemičku2
934zdrobnelina2
935zdravičko2
936zbieročku2
937zavrhnutiahodný2
938závistnica2
939zaveden2
940zatrsať2
941zateistický2
942zaradenc2
943záľubne2
944zaký2
945zajistý2
946zafúľaný2
947vzplanutí2
948vzhledem2
949vyzobne2
950vyučka2
951vysýcha2
952vystý2
953vystrebne2
954vysokonohý2
955vyndem2
956vynášku2
957vymaľovánka2
958vydričku2
959vychudnutosť2
960vsetka2
961vrok2
962vretenčička2
963vŕbočku2
964vpodoba2
965vovedne2
966vosoba2
967voskovica2
968vodienka2
969vnemocnica2
970vľuďa2
971vjeden2
972vírčička2
973vienočka2
974vicinálký2
975více2
976vesmírany2
977veľtucet2
978veľmy2
979veľkorodina2
980vdva2
981vdnešn2
982včetký2
983včasy2
984vautobusa2
985vácej2
986utešovateľa2
987ušetreno2
988ušanku2
989úplnku2
990umretí2
991ulitký2
992učiteľový2
993učiteľôčka2
994týden2
995tušku2
996trsať2
997trošilinka2
998trojstý2
999trojkorunáčku2
1000trojako2