r1955az1989-4.0 numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden109221
2dva72647
3prvý70627
4druhý65064
5tri35090
6raz34880
7jediný20878
8veľa20501
9viac18228
10mnohý17317
11oba16254
12štyri13737
13posledný13099
14tretí12366
15päť11260
16desať9622
17obidva8470
18pol8037
19pár7857
20viacero7756
21tisíc6753
22šesť6536
23dosť6249
24dvadsať6170
25neraz5651
26sto5641
27málo5492
28mnoho5311
29sedem5029
30štvrtý4709
31zopár4446
32trochu4008
33milión3945
34piaty3638
35tridsať3512
36osem3450
37ostatný3423
38dvanásť2956
39šiesty2857
40päťdesiat2823
41dvadsiaty2599
42siedmy2497
43pätnásť2482
44štyridsať2275
45menej2173
46ôsmy2159
47deväť2137
48nejeden2129
49desiaty2087
50viacej1914
51najviac1739
52dvakrát1684
53deviaty1672
54dvesto1587
55tridsiaty1576
56trocha1560
57priveľa1542
58niekoľkokrát1420
59jedenásť1295
60plno1293
61jedenásty1198
62tristo1181
63šesťdesiat1129
64štyridsiaty1128
65päťdesiaty1121
66štrnásť1114
67šesťdesiaty1101
68prvýkrát1093
69trikrát1050
70dvojitý1032
71šestnásť926
72dvanásty886
73osemnásť882
74päťsto863
75trinásť861
76tucet859
77sedemnásť796
78sedemdesiaty796
79dvadsaťpäť792
80štvrť677
81viackrát657
82sedemdesiat642
83osemdesiat631
84dvoje601
85desaťtisíc577
86trošku567
87dvojnásobný550
88dvadsaťštyri542
89dvetisíc541
90dvojaký539
91trinásty527
92osemnásty508
93troška497
94miliarda494
95štyristo483
96devätnásty479
97štrnásty456
98dvojnásobne446
99pätnásty430
100mnohokrát426
101stotisíc424
102viacerí418
103osemdesiaty409
104deväťsto406
105nemálo396
106stokrát386
107devätnásť376
108oboje373
109tritisíc361
110osemsto359
111sedemsto356
112najmenej356
113párkrát355
114hodne355
115tridsaťpäť350
116sedemnásty348
117šesťsto342
118máličko340
119šestnásty337
120päťtisíc334
121deväťdesiat321
122stopäťdesiat317
123tisíci305
124predposledný295
125dvadsaťdva284
126stý278
127nula261
128dvadsaťjeden253
129dvadsaťtisíc247
130desatina241
131štyridsaťpäť228
132tisíckrát224
133troje211
134desaťtisíci207
135státisíce204
136trištvrte201
137deväťdesiaty200
138neúrekom192
139päťkrát191
140štyritisíc190
141druhýkrát190
142mnohoraký189
143premnohý188
144neposledný186
145poldruha185
146desaťkrát184
147dvadsaťsedem182
148trojnásobný173
149storaký173
150štyrikrát171
151dvadsaťtri167
152dvadsaťšesť166
153šesťtisíc165
154mnohonásobne161
155dvadsaťosem157
156stodvadsať156
157tretina154
158päťdesiattisíc149
159pätina148
160štvoro145
161tridsaťdva144
162mnohonásobný144
163jednorazový143
164tridsaťšesť142
165veľakrát140
166viacnásobný139
167štyridsaťosem138
168tridsaťtisíc135
169trojitý123
170tisícoraký122
171dvestotisíc121
172tridsaťtri112
173tridsaťosem112
174šesťdesiatpäť112
175nadostač109
176jedinký109
177štyridsaťtisíc107
178sedemdesiatpäť107
179niekoľkonásobne104
180niekoľkonásobný103
181tisícpäťsto101
182šesťkrát100
183trojnásobne99
184pätnásťtisíc98
185primnoho97
186osemtisíc97
187nemnohý97
188dvadsaťdeväť97
189sedemtisíc95
190dvestopäťdesiat95
191tridsaťsedem92
192sedemkrát89
193neveľa89
194podajeden85
195meruôsmy84
196štyridsaťdva83
197tretíkrát82
198nultý81
199jsem80
200desaťnásobne78
201stoosemdesiat77
202obidvoje77
203stonásobne76
204prineskoro74
205tristotisíc73
206pramálo72
207tridsaťštyri71
208tridsaťjeden71
209dvanásťtisíc69
210štyridsaťštyri67
211trojaký66
212byľku66
213stotridsať65
214habadej65
215pätoro64
216fero63
217päťdesiatpäť61
218dvojako61
219deväťdesiatdeväť61
220štyridsaťšesť60
221sedemdesiatdva59
222trošičku58
223tridsaťdeväť58
224tisícdvesto57
225stotina57
226osemdesiattisíc57
227štvrtina56
228stoštyridsať55
229dvojmo55
230bilión55
231päťdesiatdva54
232dvadsaťpäťtisíc52
233päťadvadsať51
234miliónkrát51
235jedenkrát51
236stošesťdesiat50
237šestina50
238tisícina49
239moc49
240dvadsaťkrát49
241desiatina49
242stotisíci48
243jednaký48
244štyristotisíc47
245deväťtisíc46
246štyridsaťsedem45
247šesťdesiatosem44
248premnoho44
249osemdesiatpäť44
250päťstotisíc43
251šesťdesiattisíc42
252päťdesiattri42
253päťdesiatšesť42
254štyridsaťtri41
255mejmy41
256šesťdesiatsedem40
257šesťdesiatjeden40
258štvornásobne39
259sedemdesiatsedem39
260štyridsaťdeväť38
261päťdesiatosem38
262tristopäťdesiat37
263stodesať37
264šestoro37
265poslednýkrát37
266osemstotisíc37
267štyridsaťjeden36
268najviacej36
269polovina35
270polovica35
271päťdesiatdeväť35
272osemkrát35
273desatoro35
274zopárkrát34
275dajeden34
276štyriadvadsať33
277šesťdesiattri33
278sedmoro33
279sedemdesiattisíc33
280jedenadvadsať33
281deväťkrát33
282tisícnásobne32
283štvornásobný32
284päťdesiatštyri32
285nepodobný32
286jednoho32
287jako32
288stopäťdesiattisíc31
289desaťnásobný31
290prepitný30
291milióntina30
292viacnásobne29
293šesťdesiatdva29
294preveľa29
295deväťdesiatpäť29
296zápäť28
297trilión28
298stoštvrtý28
299sedemdesiatosem28
300päťdesiatsedem28
301osmina28
302osemdesiatšesť28
303obojaký28
304tisícšesťsto27
305päťnásobne27
306päťdesiatjeden27
307triatridsať26
308tisícnásobný26
309stosedemdesiat26
310stopäť26
311šesťdesiatšesť26
312šesťdesiatštyri25
313nesčíselnekrát25
314málinko25
315dvestoštyridsať25
316dvanásťkrát25
317trošička24
318šesťdesiatdeväť24
319niekoľkoraký24
320nespočetnekrát24
321stoosem23
322osemdesiatštyri23
323tristošesťdesiat22
324tisícero22
325stámilióny22
326päťnásobný22
327osemnásťtisíc22
328osemdesiatsedem22
329jedenásťtisíc22
330deväťdesiatdva22
331stodvadsaťpäť21
332šesťstotisíc21
333deväťdesiatšesť21
334štyristopäťdesiat20
335sedemstotisíc20
336sedemdesiattri20
337ktero20
338dvojstý20
339dvaadvadsať20
340trošíčku19
341triadvadsať19
342tisícosemsto19
343štrnásťtisíc19
344stonásobný19
345sedemdesiatštyri19
346päťdesiatkrát19
347hoden19
348dvestodvadsať19
349tisíctristo18
350stodeväťdesiat18
351šestnásťtisíc18
352sedemnásťtisíc18
353sedemdesiatšesť18
354modesto18
355miliónty18
356mcginty18
357dvetisícpäťsto18
358dvaatridsať18
359deväťdesiatosem18
360sedmoraký17
361sedmina17
362osemdesiattri17
363osemdesiatdva17
364místo17
365jaký17
366deväťdesiattri17
367desatoraký17
368stodvadsaťtisíc16
369sedemdesiatjeden16
370nepravdepodobne16
371násobne16
372maurica16
373dvestopäťdesať16
374dvestoosemdesiat16
375devätoro16
376vovnútri15
377trošilinku15
378tridsaťkrát15
379štvrtýkrát15
380niekoľkotisíc15
381niekoľkosto15
382dvestodesať15
383zaveľa14
384viacmenej14
385trinásťtisíc14
386sedemdesiatdeväť14
387päťprstý14
388päťdesiatina14
389jsmy14
390dvestosedemdesiat14
391deväťdesiatsedem14
392trojmo13
393trinásťkrát13
394tisícdeväťsto13
395tenienty13
396stosedem13
397stopäťdesiaty13
398sedemdesiatpäťtisíc13
399santy13
400prečasto13
401päťstý13
402osemdesiatosem13
403deväťdesiatjeden13
404tridsaťpäťtisíc12
405stotridsaťpäť12
406šesťdesiatina12
407nedva12
408lexikálno12
409hohoho12
410èasto12
411dvanástina12
412dvaasedemdesiat12
413dlouhý12
414desaťtisíckrát12
415den12
416vica11
417tristoosemdesiat11
418tristodvadsať11
419tisícštyristo11
420tisícsedemsto11
421šesťstopäťdesiat11
422poový11
423panečku11
424osemdesiatjeden11
425neúrodný11
426nedôsledný11
427jednako11
428dvestopäťdesiattisíc11
429vnímateľa10
430tisícsto10
431stýkrát10
432stojedenásť10
433sedemstopäťdesiat10
434rodem10
435nastokrát10
436monty10
437mnohotisíc10
438mnohorako10
439tisícdeväťstoštyridsaťtri9
440tisícdeväťstoštyridsaťštyri9
441synečku9
442štvoraký9
443stošesť9
444stosedemdesiatpäť9
445stoprvý9
446stodva9
447šesťadvadsať9
448osemdesiatdeväť9
449nejedenkrát9
450koľkýkrát9
451dvojito9
452dvadsaťsedemtisíc9
453deväťstotisíc9
454boženku9
455vyvieračka8
456tridsaťsedmička8
457stotridsaťtisíc8
458stotridsaťosem8
459stotisíckrát8
460stoštyri8
461stošesťdesať8
462šesťnásobne8
463sedemnásťkrát8
464sedemadvadsiaty8
465sedemadvadsať8
466odsúdeniahodný8
467konštantínopol8
468jsty8
469hltý8
470dvadsatina8
471dvadsaťdvatisíc8
472vynášku7
473tristošesťdesiatpäť7
474tisícdeväťstoštyridsaťpäť7
475tanty7
476štyridsaťsedemtisíc7
477štyridsaťpäťtisíc7
478štrnásťkrát7
479stotridsaťsedem7
480stotridsaťdva7
481stošestnásť7
482stošesťdesiattisíc7
483stosedemdesať7
484sedemstý7
485sedemnásobný7
486prelestný7
487päťstopäťdesiat7
488pascalopol7
489osmoro7
490osemnásobný7
491opovrhnutiahodný7
492neradostný7
493mladen7
494matuška7
495jedenásťkrát7
496huhuhý7
497esmy7
498dvetisícštyristo7
499dvestý7
500deväťstodeväťdesiatdeväť7
501desaťtisícnásobný7
502agresty7
503tritisícštyristosedemdesiatdva6
504tritisícpäťsto6
505tristopäťdesať6
506triatridsaťtisíc6
507tisícdeväťstoštyridsaťšesť6
508štyristotridsať6
509štyristodva6
510štyridsaťkrát6
511štvrtka6
512stopätnásť6
513stoosemdesiaty6
514stojeden6
515stodeväť6
516šikovateľa6
517severo6
518šestnásťkrát6
519sedemdesiatdvatisíc6
520preukrutný6
521predký6
522piatykrát6
523pätnásťkrát6
524päťnásť6
525päťaštyridsať6
526pädesiat6
527nepodobne6
528mužíčku6
529medva6
530kvintilión6
531kero6
532jedenapolkrát6
533dvetisícsedemsto6
534dvadsaťosemtisíc6
535dvadsatoraký6
536devätoraký6
537čtyri6
538burtý6
539bozón6
540znôška5
541záludný5
542vyvieračku5
543voskovica5
544vlastiveden5
545vilmuška5
546tristý5
547tridsaťdvatisíc5
548syfón5
549svý5
550švagríčku5
551švábočku5
552suscipiat5
553stoštrnásť5
554stopäťdesať5
555stodvadsaťsedem5
556sti5
557sovsem5
558šonka5
559sklepár5
560skasať5
561šesťnásobný5
562schový5
563prikrátka5
564priemyselno5
565poštmajstrový5
566pión5
567péčko5
568päťaštyridsiaty5
569neuróny5
570nemnoho5
571národníci5
572maršbatalión5
573málilinko5
574literárnovedne5
575lesem5
576kopnutí5
577kmotríčku5
578jedenadvadsiaty5
579formálno5
580fermióny5
581ernesto5
582dvestotridsať5
583dvestoosemdesať5
584dvestokrát5
585dvadsaťštyritisíc5
586dvadsaťšesťtisíc5
587dvadsaťnásobne5
588dvaapolkrát5
589dvaadvadsiaty5
590devuška5
591deväťnásobný5
592deväťnásobne5
593devätina5
594deväťchvostý5
595čisty5
596byľu5
597zájazdný4
598žádný4
599žáden4
600více4
601tritisícšesťsto4
602tritisíci4
603tristoštyridsať4
604tristodvanásť4
605tristodeväťdesiat4
606tristodesať4
607tridsaťtritisíc4
608toba4
609tisícdvestoštyri4
610tisícdeväťstoštyridsaťdva4
611tisícdeväťstodevätnásť4
612štyristoštyridsať4
613štyristopäťdesať4
614štyriašesťdesiat4
615stotrinásť4
616stotridsaťtri4
617stotridsaťšesť4
618stotri4
619stoštyridsiaty4
620stoštyridsaťtisíc4
621stošesťdesiaty4
622storako4
623stopäťdesiatpäť4
624stopäťdesiatdeväť4
625stoosemnásť4
626stodvanásť4
627státisíc4
628starečku4
629šrámkový4
630šesťstodvadsaťpäť4
631šestnástina4
632šesťatridsať4
633sedemtisícosemstopäťdesiatpäť4
634sedemnásobne4
635sedemdesiatepiaty4
636sedematridsať4
637raboča4
638pusinka4
639prisilno4
640presto4
641prešťastný4
642prérijný4
643prednostový4
644praobraz4
645poldruhý4
646podchvíľký4
647päťstotisíci4
648päťstojeden4
649pätoraký4
650päťdesiatdvatisíc4
651osemstošesťdesiatsedem4
652osemstodvadsaťosem4
653osemdesiattritisíc4
654osemdesiatpäťtisíc4
655osemaštyridsať4
656nostri4
657nacelkom4
658milóny4
659millerový4
660lidem4
661kurát4
662kriminálno4
663kazero4
664jedný4
665jedenapäťdesiat4
666jedenadeväťdesiaty4
667istoisty4
668ideálno4
669hydrofón4
670hybnosť4
671horthyovský4
672hlúčku4
673felica4
674èistý4
675dvetisícšesťsto4
676dvetisícdvesto4
677dvestotrinásť4
678dvestošesťdesiat4
679dvestoosemdesiaty4
680dvestoosemdesiatjedentisíc4
681dvestodeväťdesiat4
682dvanásťnásobne4
683dvadsaťtritisíc4
684dvadsaťnásobný4
685dlhodoba4
686dietka4
687deväťdesiattisíc4
688deväťdesiatštyri4
689desaťmilión4
690chu4
691cha4
692čéesem4
693biliarda4
694bieden4
695babočka4
696amaróny4
697zprávý3
698zový3
699znôšku3
700ženinej3
701zelenožltý3
702záľubne3
703vynaliezavý3
704vynaliezavosť3
705vylomenina3
706vovedne3
707vlákienko3
708vieročka3
709víckrát3
710viactisíc3
711velký3
712uveda3
713tucetkrát3
714trošíčka3
715trojstý3
716trójský3
717trojloďový3
718tristosedemnásť3
719tristosedemdesiat3
720tristopäťdesiattisíc3
721trikrátštyri3
722tridsiatimipäť3
723tridsaťšesťtisíc3
724tridsaťsedemtisíc3
725tridsaťosmička3
726tridsaťosemtisíc3
727tridsaťnásobne3
728triaštyridsať3
729triadvadsiaty3
730touha3
731tisícpäťdesiatsedem3
732tisícosemstotridsať3
733tisícosemstoštyridsaťosem3
734tisícorako3
735tisícikrát3
736tisícdvestošesťdesiat3
737tepelno3
738svetelno3
739superpočítač3
740štyristý3
741štyristotridsaťsedem3
742štyristosedemdesiat3
743štyristoosemdesiat3
744štyristodvadsať3
745štyristodeväťdesiat3
746štyridsaťosemtisíc3
747štyriatridsať3
748štvormo3
749stotridsiaty3
750stotridsaťštyri3
751stoštyridsaťtri3
752stoštyridsaťosem3
753stoštyridsaťdva3
754stosedemdesiaty3
755stosedemdesiattisíc3
756stosedemdesiatdva3
757stopäťdesiatdva3
758stoosemdesiatpäť3
759stodvadsiatký3
760stodeväťdesiattri3
761stodesaťtisíc3
762starcový3
763srandičku3
764sprepitný3
765spoluusporiadateľký3
766sokolíci3
767smolenica3
768sirotný3
769signifikantný3
770síc3
771šesťtisícstopäťdesiat3
772šesťstošesťdesiat3
773šesťdesiatkrát3
774šesťdesiatdvatisíc3
775šesťadvadsiaty3
776sedemtisíckrát3
777sedemstoštyridsaťdva3
778sedemstosedemnásť3
779sedemstosedemdesiatsedem3
780sedemdesiatkrát3
781sedemdesiatina3
782sedemdesiatichpäť3
783sedemasedemdesiat3
784samohonka3
785šalingový3
786rusty3
787riaditeľový3
788reálno3
789princeznička3
790priezvedný3
791predsmrtný3
792práška3
793potvoro3
794pot3
795polkrát3
796pojdem3
797pohromnica3
798pochový3
799pluha3
800plápol3
801pilno3
802pienina3
803peristý3
804päťtisícpäťsto3
805päťstosedemnásť3
806päťstosedemdesiat3
807päťstodvadsať3
808päťasedemdesiaty3
809päťasedemdesiat3
810päťaosemdesiaty3
811pártisíc3
812panenko3
813ožiarený3
814ový3
815ovinku3
816osmoraký3
817osemstodvadsať3
818osemdesiatina3
819opovrhnutiahoden3
820obrfeldkurát3
821objavovateľa3
822niekoľkostokrát3
823niekoľkoraz3
824neviemaký3
825nevestina3
826neúhľadný3
827nepriepustný3
828nékterí3
829nejsem3
830najden3
831nadvoje3
832mýška3
833myknutí3
834močiarnica3
835mnohosľubne3
836mnohoraz3
837mezón3
838mesiačku3
839mefisto3
840marlboro3
841mamuška3
842ľahúčko3
843kurvička3
844kterí3
845krivoľaký3
846kôstkovina3
847kladen3
848kauzálno3
849kamenisto3
850jurát3
851ježišukristy3
852ježišikristy3
853jéminečku3
854jednosto3
855jedenaštyridsať3
856jedenapol3
857hlášku3
858foje3
859experimentálno3
860dvojný3
861dvetisíctristo3
862dvestoštrnásť3
863dvestošesťdesiattri3
864dvestošesťdesiattisíc3
865dvestošesťdesať3
866dvestopäťdesiatšesť3
867dvestojedenásť3
868dvestodesiaty3
869dvatisíc3
870dvanástoraký3
871dvadsiatykrát3
872dvadsaťpäťkrát3
873dvadsaťjedentisíc3
874dvacet3
875dvaaštyridsať3
876dvaapäťdesiat3
877dispozica3
878deväťstošesťdesiatdeväť3
879deväťstopäťdesiat3
880deväťprstý3
881devätnásťtisíc3
882desiatykrát3
883deficienty3
884danty3
885další3
886cinka3
887christo3
888bratri3
889boginka3
890beloba3
891bardem3
892zvýraznenej2
893ztoho2
894znehybnený2
895znamionna2
896zmiznutí2
897zlobne2
898zlatohlavý2
899zhusty2
900zemičku2
901zemička2
902zdravičko2
903zdieľa2
904zdarákom2
905zaveden2
906zatrsať2
907zastavujíce2
908zaslepenosť2
909zanoväť2
910žalobne2
911zaisto2
912zafúľaný2
913zaangažovanosť2
914vzhledem2
915využívateľa2
916vysvečko2
917vynáška2
918vtač2
919vranka2
920vokálno2
921vodienka2
922vnídem2
923vloženosť2
924vlákienka2
925vieryhodnosť2
926vidlochvosty2
927vicenty2
928vícekrát2
929viacrozmernosť2
930vesmírany2
931veri2
932venový2
933veľtucet2
934veľmy2
935veľmesto2
936veľkorodina2
937vedeckovýrobný2
938valeuri2
939väčšiný2
940vácej2
941ušanku2
942ursina2
943úplaz2
944učiteľôčka2
945týdne2
946turíc2
947trúbeľa2
948trošinku2
949trolilinku2
950trojkorunáčku2
951trojfarebný2
952tristotridsaťosem2
953tristotridsať2
954tristoštyridsaťosem2
955tristošesťdesiattisíc2
956tristosedemdesiatštyri2
957tristopäťdesiatpäť2
958tristoosemnásť2
959tristoosemdesiatjeden2
960tristoosemdesiatdva2
961tristodvadsaťpäť2
962tristodvadsaťdvatisíc2
963tristodeväťdesiatpäť2
964trigonometri2
965tridsiatichpäť2
966tridsaťštyritisíc2
967tridsaťštyrikrát2
968tridsaťosmičku2
969tridsaťnásobný2
970tridsatina2
971tridsaťesťtisíc2
972triapäťdesiat2
973trhnutí2
974traverz2
975trarara2
976tragifraška2
977toľkýkrát2
978tokajčina2
979tofalový2
980tmavokarmínový2
981tiska2
982tisícštyristoosemdesiatdva2
983tisícstodvadsať2
984tisícsedemstodvadsaťštyri2
985tisícprvý2
986tisícpäťstý2
987tisícosemstopäťdesiatšesť2
988tisícosemstodvadsaťjeden2
989tisícdeväťstoštyridsiaty2
990tisícdeväťstoštyridsaťosem2
991tisícdeväťstoštyridsaťjeden2
992tisícdeväťstosedemdesiatdva2
993tisícdeväťstopäťdesiattri2
994tisícdeväťstopäťdesiat2
995tisícdeväťstoosemdesiat2
996tisícdeväťdesiatdeväť2
997tetička2
998tesnina2
999teplúčko2
1000tecinku2