blf-2.0 numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden94345
2prvý74414
3druhý57432
4dva46758
5mnohý43376
6viac28319
7tri27892
8veľa19770
9jediný19059
10tisíc13468
11raz13052
12tretí12938
13posledný12231
14viacero11462
15štyri11196
16mnoho10623
17milión10594
18oba10242
19päť8528
20desať6288
21sedem5418
22šesť4959
23pár4939
24málo4518
25prvýkrát4478
26neraz4243
27štvrtý4069
28pol3731
29dvanásť3468
30osem3386
31dvadsať3277
32piaty3080
33dosť2794
34sto2712
35najviac2625
36deväť2394
37menej2217
38siedmy2201
39ostatný2196
40šiesty1934
41tridsať1898
42štyridsať1835
43dvadsiaty1738
44obidve1711
45dvakrát1638
46viackrát1515
47zopár1483
48obidva1436
49ôsmy1399
50mnohokrát1385
51pätnásť1380
52niekoľkokrát1303
53desiaty1265
54päťdesiat1252
55miliarda1147
56trochu1126
57trikrát1120
58dvetisíc1048
59deviaty1041
60jedenásť1028
61viacerí984
62veľakrát898
63nejeden891
64štrnásť858
65trinásť857
66dvesto816
67päťdesiaty672
68dvojaký666
69jedenásty637
70osemnásť625
71mnohoraký607
72dvanásty604
73druhýkrát588
74dvojitý582
75priveľa579
76šestnásť575
77šesťdesiat564
78desaťtisíci559
79sedemdesiat545
80viacej525
81šestnásty513
82tristo498
83tridsiaty496
84osemdesiat476
85trinásty471
86státisíce469
87neposledný458
88stý453
89oboje448
90šesťdesiaty444
91päťsto411
92sedemnásť402
93tritisíc387
94trocha382
95osemdesiaty376
96sedemdesiaty367
97pätnásty366
98dvojnásobný352
99desaťtisíc340
100devätnásty339
101tisíci314
102tretíkrát312
103deväťdesiaty308
104päťtisíc306
105štyridsiaty303
106štrnásty302
107štyristo293
108sedemnásty293
109deväťdesiat291
110predposledný289
111osemnásty288
112dvadsaťpäť286
113trošku284
114stotisíc277
115nemálo275
116desatoro275
117jednorazový253
118najmenej244
119plno242
120devätnásť231
121trojnásobný229
122dvojnásobne229
123štyrikrát221
124trojitý220
125dvadsaťštyri216
126troška200
127tretina190
128poslednýkrát184
129tisíckrát183
130dvoje182
131päťkrát179
132trojaký178
133obe170
134mnohonásobný170
135šesťsto168
136štvrť166
137sedemsto163
138pätina157
139tucet155
140stonásobne152
141stokrát152
142desatina143
143osemsto140
144štyritisíc138
145jedenkrát128
146moc127
147stonásobný125
148šesťtisíc121
149sedemkrát120
150mnohonásobne119
151trištvrte116
152sedemtisíc113
153párkrát112
154viacnásobný109
155deväťdesiatdeväť108
156tridsaťpäť107
157dvadsaťjeden105
158štvornásobne100
159štvrtýkrát99
160dvadsaťdva91
161tridsaťtri90
162nula90
163stopäťdesiat89
164sedemdesiatsedem86
165nultý85
166dvadsaťtisíc85
167desaťkrát85
168ztoho84
169niekoľkonásobne83
170štyridsaťpäť82
171hudebný79
172filipský79
173dvadsaťtri77
174osemtisíc76
175šesťkrát74
176máličko73
177poldruha68
178tisícoraký67
179dvestotisíc67
180tristotisíc66
181tridsaťosem66
182neúrekom65
183dvadsaťsedem63
184kolosenský62
185odpustový60
186hodne60
187stodvadsať58
188ibidem58
189premnohý57
190tridsaťdva56
191sedemdesiatpäť56
192nemnohý55
193pramálo54
194hoden54
195dvojako53
196tridsaťtisíc52
197tesalonický52
198dvadsaťosem52
199deväťtisíc52
200tridsaťnásobný51
201osemkrát51
202obidvoje51
203šesťdesiatnásobný50
204pätnásťtisíc50
205dvanásťtisíc50
206piatykrát49
207niekoľkonásobný49
208dvadsaťšesť47
209viacnásobne46
210päťdesiattisíc45
211mnohorako45
212bilión45
21305misijný45
214zdieľa44
215trojnásobne44
216štyridsaťdva44
217tridsaťšesť41
218prvopiatkový41
219tisícpäťsto38
220dvestopäťdesiat38
221šiestykrát37
222násobne37
223desaťnásobne35
224tridsaťjeden34
225štyridsaťšesť34
226charitný34
227primnoho33
228štyridsaťosem32
229siedmykrát32
230jsem32
231deväťsto32
232troje31
233tridsaťštyri31
234štvornásobný31
235nespočetnekrát31
236deväťkrát31
237štyridsaťtisíc30
238den30
239tridsaťdeväť29
240komunitný29
241turíce28
242tridsaťsedem28
243štyridsaťjeden28
244šesťstotisíc28
245šesťdesiatpäť28
246polovica28
247pätoro27
248stámilióny26
249miliónkrát26
250zopárkrát25
251stotridsať25
252minoriet25
253zavŕšiteľa24
254päťdesiatpäť24
255neveľa24
256dvadsaťdeväť24
257tisícsto23
258štyridsaťštyri23
259stotisíci23
260šestina23
261sedemdesiatsedemkrát23
262tridsaťkrát22
263štyristotisíc22
264trošičku21
265sedemdesiattisíc21
266osemdesiatpäť21
267dvojtisíci21
268dvojstý21
269deväťdesiatpäť21
270asíc21
271štvoro20
272stoštyridsaťštyritisíc20
273odva20
274dvetisícpäťsto20
275dvadsaťkrát20
27630misijný20
277stopätnásť19
278stopäťdesiattisíc19
279spolupatrón19
280sedemnásobný19
281päťnásobný19
282osemdesiatdeväť19
283nadostač19
284mandylión19
285štyristopäťdesiat18
286storaký18
287stoosemdesiat18
288spolupatrónku18
289päťstý18
290päťdesiatdva18
291osemdesiattisíc18
292lidem18
293archijerejský18
294akadem18
295tristopäťdesiat17
296päťdesiatšesť17
297niekoľkýkrát17
298nepodobný17
299desiatykrát17
300trilión16
301štvoraký16
302stošesťdesiat16
303šesťdesiattri16
304päťdesiatdeväť16
305dvanásťkrát16
306důvodem16
307čisty16
308200tisíc16
30910misijný16
310vduchu15
311turíc15
312štyridsaťtri15
313stodvadsaťtisíc15
314sedemdesiatdva15
315ôsmykrát15
316jedenásťtisíc15
317dikastéri15
31855misijný15
31945misijný15
320vdva14
321tisícnásobne14
322tisícina14
323tisícdvesto14
324štvrtina14
325štrnásťtisíc14
326stodesať14
327šesťdesiattisíc14
328päťdesiatjeden14
329nejedenkrát14
330koľkýkrát14
331koledníci14
332dvojito14
333desaťnásobný14
334aako14
335vlurda13
336ursina13
337trinásťtisíc13
338štyridsaťdeväť13
339stopäťdesiattri13
340šesťdesiatdva13
341päťstotisíc13
342krizmy13
343ikonopisce13
344habadej13
345dvadsaťpäťtisíc13
34630tri13
34720misijný13
348trošička12
349štyridsaťsedem12
350štvormo12
351šesťdesiatšesť12
352sedemdesiatkrát12
353prvoobraz12
354potratový12
355pätnásťkrát12
356osemstotisíc12
357odsúdeniahodný12
358deviatykrát12
359deväťdesiatšesť12
360ateraz12
361zdvi11
362štvrtka11
363šesťnásobne11
364šesťdesiatštyri11
365šesťdesiatsedem11
366premnoho11
367osemdesiatšesť11
368niekoľkotisíc11
369lumenrodina11
370irenej11
371čtvrtý11
37200slávnostný11
373vtermína10
374trinástykrát10
375štyridsaťkrát10
376štrnásťkrát10
377stoštyridsať10
378päťdesiattri10
379osemdesiattri10
380osemdesiatosem10
381obojaký10
382námestný10
383najviacej10
384casto10
385webstránku9
386vtre9
387vakantný9
388tropár9
389stosedemdesiat9
390sedemstotisíc9
391sedemdesiatštyri9
392pseudotvorc9
393premonštrát9
394poprvýkrát9
395päťdesiatkrát9
396neúrodný9
397násť9
398nasledovaniahodný9
399limina9
400jednako9
401jedinký9
402holbička9
403dvanástykrát9
404dvadsiatykrát9
405deväťdesiattisíc9
406boho9
4073krát9
40805křížový9
409vtri8
410vlurdi8
411viacmenej8
412vdoba8
413včlánku8
414tisíctristo8
415subito8
416štvorstý8
417protopresbyterát8
418päťnásobne8
419osmina8
420osemnásťtisíc8
421osemnásťkrát8
422mito8
423jednoho8
424jedenástykrát8
425dvojmo8
426vincentka7
427více7
428severo7
429šesťnásobný7
430sedmina7
431sedemdesiatjeden7
432pokoncilový7
433osemnásobný7
434osemdesiatštyri7
435nastokrát7
436milóny7
437miliónty7
438městy7
439meruôsmy7
440jednaký7
441emauzský7
442dvestopäťdesiattisíc7
443deväťdesiattri7
444deväťdesiatdva7
445čka7
446choica7
44735misijný7
44830tandem7
4492krát7
45015hudebný7
451výkladem6
452trojmo6
453trimestri6
454stýkrát6
455štrnástykrát6
456stošesťdesiattisíc6
457síc6
458šestnásťtisíc6
459sentientný6
460sedmoraký6
461sedemnásobne6
462sedemdesiatosem6
463sedemdesiatdeväť6
464posynodálný6
465pokľaknutí6
466pascha6
467osemdesiatsedem6
468nízkoprahový6
469nepravdepodobne6
470milón6
471málinko6
472kurát6
473karviný6
474dlhodoba6
475devätoro6
476chu6
477adve6
478adruhý6
479500tisíc6
48025misijný6
481webstránka5
482vtichu5
483vskutke5
484vrok5
485vovnútri5
486vnútromisijný5
487vnej5
488trojstý5
489tristosedemdesiat5
490tisícsedemsto5
491stopäťtisíc5
492skúsenostný5
493šesťdesiatdeväť5
494sedemstý5
495sedemnásťkrát5
496sedemdesiattri5
497sedemdesiatšesť5
498poľudový5
499pochový5
500päťdesiatštyri5
501päťdesiatsedem5
502päťdesiatosem5
503päťdesiatina5
504pastorálno5
505osemstopäťdesiat5
506osemdesiatdva5
507nicoho5
508nezdieľa5
509nesentientný5
510mormóny5
511mnohotisíc5
512mnohoraz5
513místo5
514koledníkom5
515dvestotridsať5
516dvadsaťštyritisíc5
517dvadsaťnásobne5
518dvadsaťdvatisíc5
519ďuračka5
520divadelno5
521deväťdesiatsedem5
522deväťdesiatosem5
523desaťtisíckrát5
524čko5
525bioetička5
526apodobne5
527adva5
5286krát5
52950misijný5
5301krát5
531zdoba4
532zčoho4
533vševláden4
534vroki4
535vpodobe4
536vlisty4
537víc4
538uzdravovateľa4
539trojhodinový4
540trojako4
541tritisícpäťsto4
542tristošesťdesiatpäť4
543tristošesťdesiat4
544trinásťkrát4
545tridsaťpäťtisíc4
546tisícorako4
547tetrarcha4
548svoho4
549štyristosedemdesiat4
550štyristokrát4
551strestaný4
552stra4
553stotrinásť4
554stotina4
555stoštrnásť4
556stosedemnásť4
557stojeden4
558stodva4
559snázva4
560šestoro4
561šesťdesiatjeden4
562sekretariat4
563šefranko4
564sedemstopäťdesiat4
565sedemnásťtisíc4
566rozdávateľa4
567prvykrát4
568prineskoro4
569preveľa4
570prepodobný4
571praobraz4
572paulina4
573päťstopäťdesiat4
574päťstokrát4
575paranoidný4
576onlina4
577omaľovánku4
578olurda4
579odvadsať4
580nekatolíci4
581nehodne4
582ktero4
583koledníčka4
584katolickenovina4
585jedenásťkrát4
586jedenapolkrát4
587jaký4
588jako4
589iracionálno4
590individuálno4
591ikonoborc4
592hierarcha4
593gratí4
594glori4
595gestatori4
596garden4
597ernesto4
598dvetisícosemsto4
599dvanástina4
600dvadsaťosemkrát4
601dvadsatina4
602družobne4
603doktrinálnej4
604desaťtisíce4
605danty4
606chodný4
607bezpochybne4
608atretí4
6099krát4
61050tisíc4
61150t4
61230jsem4
613250tisíc4
61419krát4
615150tisíc4
616zvý3
617zvlásť3
618ztre3
619zssvrodina3
620znôška3
621zavrhnutý3
622vziat3
623vskutočnosť3
624všemohúcnosť3
625vrtý3
626vpodoba3
627vokálno3
628vôjdem3
629vminulosť3
630veľku3
631vdobe3
632utláčaný3
633trojito3
634tristotridsaťjeden3
635tristotridsať3
636tristostranový3
637tristoosemdesiat3
638tridsaťtritisíc3
639tisícšesťsto3
640tisícosemsto3
641tisícdvestošesťdesiat3
642tísíc3
643tichúčko3
644tématický3
645štyritisícpäťsto3
646štyristotridsať3
647štyridsaťpäťtisíc3
648styre3
649stoštyri3
650stosedemdesiattisíc3
651stoprvý3
652stopäť3
653stoosemdesiattisíc3
654stodvadsaťpäť3
655stodvadsaťosem3
656skyglobe3
657signifikantný3
658šesťstopäťdesiat3
659šesťstodvadsať3
660senko3
661semilský3
662sedmoro3
663sedemnástykrát3
664sedemdesiatina3
665sčlovekom3
666sakrálno3
667rte3
668rímskokatolíčka3
669prvýraz3
670prvorodička3
671prírodne3
672prikrátka3
673přesto3
674premonštráet3
675preliatí3
676prehojný3
677prečistý3
678prečasto3
679posynodálny3
680postmisijný3
681pôsoba3
682poobedný3
683pomazaný3
684poklonyhodný3
685pokarhaniahodný3
686plnofarebný3
687piero3
688péčka3
689pätnástykrát3
690paschu3
691osemdesiatjeden3
692osemdesiatina3
693ohistorickom3
694odobne3
695ochrnutý3
696novokňazský3
697nosť3
698niekoľkohodinový3
699nezhubný3
700neverejný3
701neslobodný3
702nesčíselnekrát3
703neradostný3
704nemnoho3
705nekorektný3
706nekonečnekrát3
707narodeninový3
708mučeníčka3
709milovaniahodný3
710milióntina3
711mikroregión3
712maurica3
713lumenroden3
714losť3
715liberálno3
716liarda3
717kokrát3
718katnovina3
719kanonistka3
720jedinýkrát3
721jedincový3
722jedenadvadsať3
723jedeen3
724istebný3
725ilumináet3
726hierotezión3
727governatorát3
728elecet3
729eden3
730dvetisíci3
731dvetisícdvesto3
732dvestotridsaťsedem3
733dvestoštyridsať3
734dvestopäť3
735dvestoosemdesiat3
736dvadsaťtrikrát3
737dvadsaťpäťkrát3
738dvaapolkrát3
739deväťstotisíc3
740devätoraký3
741devätnástykrát3
742desiat3
743člennej3
744chomejný3
745bohostánku3
746aztoho3
747aviac3
748aveľa3
749audiobanku3
750apomoc3
751aosobne3
752aobe3
753antimenzión3
754anamiesto3
755ajeden3
756ačoskoro3
757acet3
758abudem3
7598krát3
7607krát3
76160tisíc3
7625krát3
7634krát3
76420tisíc3
76520krát3
76617krát3
76714krát3
76805tříkrálový3
76905takový3
77000misijný3
77100krížový3
772zvýraz2
773zvrhnutí2
774zoznamovačka2
775zničoho2
776živenej2
777zhromažden2
778zdvojný2
779zducha2
780ždne2
781završovateľa2
782zatvrdilosť2
783zakódovaen2
784ýmito2
785vzdálený2
786vypočítateľnosť2
787vyliatí2
788všporte2
789vsamy2
790vprvý2
791vprejave2
792vplameňe2
793vpísmy2
794vosobne2
795vosoba2
796voľnočasový2
797vmesty2
798vľuďa2
799viero2
800vica2
801vhrobe2
802vhorizonty2
803velička2
804vdnešn2
805vchudobe2
806vautobuse2
807utkaen2
808uštipnutí2
809umelina2
810učeníčka2
811ťuchový2
812trošíčku2
813trošíčka2
814tristý2
815tristotridsaťtisíc2
816tristoštyridsaťtisíc2
817tristoštyridsať2
818tristosedemdesiattisíc2
819tristokrát2
820tristodvadsaťtisíc2
821tristodvadsať2
822trimetr2
823tridsiatichdve2
824tridsaťnásobne2
825trčku2
826tosť2
827tisícštyristo2
828tisícstopäťdesiaty2
829tisícikrát2
830tisícero2
831tisícekrát2
832ťanskom2
833švrť2
834svadobne2
835sústreďovací2
836superpestúnka2
837štyristopäťdesiattisíc2
838štyristoosemdesiat2
839štyristodvadsaťtisíc2
840štyre2
841stotridsaťtisíc2
842stotridsaťštyri2
843stoštyridsaťštyri2
844stoštridsatštyritisíc2
845stošestnásť2
846stošesť2
847stosedemdesiatpäť2
848stoosemdesiattri2
849stoosem2
850stojedentisíc2
851stojedenásť2
852stodvadsiati2
853stodvadsaťsedem2
854stodvadsaťdva2
855stodeväťdesiatdva2
856stodeväťdesiat2
857statisíc2
858stámiliarda2
859spolupodieľa2
860snáboženstve2
861smartfón2
862slodička2
863sledkom2
864sláský2
865šku2
866shopaholikom2
867severotalianskom2
868šesťstotridsať2
869šesťstošesťdesiattisíc2
870šesťstopätnásťtisíc2
871šesťstokrát2
872šestnásťkrát2
873šesťdesiatšesťtisíc2
874šesťdesiatosem2
875šesťdesiatkrát2
876sedemtisíckrát2
877sedemstošesťdesiatpäť2
878sdvi2
879šamanku2
880rozveden2
881rigidný2
882ridsať2
883remestý2
884reálno2
885radikálno2
886pytón2
887puboška2
888psálo2
889prozreteľnostný2
890prostredníčký2
891pripomenutí2
892primnohý2
893priľudový2
894príležitosto2
895prícina2
896prevdepodobne2
897presto2
898prešťastný2
899premúdrelosť2
900predvolanku2
901predsmrtný2
902predkoncilový2
903povoje2
904povede2
905potrebne2
906postulantka2
907pôstný2
908poprvý2
909pokrstený2
910pokémon2
911poho2
912pohliaden2
913podhradový2
914podajeden2
915počatý2
916pluripotentný2
917patristický2
918päťpercentný2
919päťdesiatšesťtisíc2
920päťdesiatsedemtisíc2
921päťdesiatdvakrát2
922pasionisty2
923palotín2
924pallotín2
925ozviac2
926osto2
927ospravedlnenku2
928ospôsoba2
929osmoro2
930osmoraký2
931osemstodesať2
932osemnásobne2
933osemdesiatpäťtisíc2
934osemdesiatdvakrát2
935ordinariat2
936oratorián2
937orátori2
938opovrhnutí2
939opekačka2
940oosem2
941odvlečeen2
942odve2
943odpadlica2
944odesať2
945ochrnutí2
946nostri2
947noro2
948noho2
949neuróny2
950neštastný2
951nestálosť2
952neprejazdný2
953nenaroden2
954neľudový2
955nejsem2
956nedôsledný2
957nedokončený2
958napodobne2
959napnutí2
960najazdeno2
961nadva2
962mormonský2
963miništrantka2
964miliónnásobný2
965miliardtý2
966medzirezortný2
967medzikonfesijný2
968mauriac2
969marmo2
970máčanka2
971lkrát2
972liberación2
973lefévriset2
974lateránský2
975kvadrilión2
976krivditeľa2
977kolkokrát2
978kna2
979kmatka2
980kcisári2
981kazula2
982katarínka2
983kaplánka2
984kandaký2
985juhopoľský2
986jsmy2
987jogový2
988jednopodstatný2
989janica2
990islamiset2
991isla2
992interkonfesijný2
993incestný2
994ica2
995hromnica2
996hospicový2
997homofóbne2
998hltý2
999hlbokosť2
1000historica2