Frekvencie tetragramov slov v korpuse legal-1.1

 30538 v    znení  neskorších   predpisov
 27547 národnej    rady  slovenskej   republiky
 17727 zákona národnej    rady  slovenskej
 13535 o    zmene  a    doplnení
 13361 a    o    zmene  a
 11381 zmene  a    doplnení    niektorých
 11066 a    doplnení    niektorých   zákonov
  9845 sa   mení  a    dopĺňa
  7587 pod   čiarou k    odkazu
  6809 zákon  národnej    rady  slovenskej
  6587 zákona slovenskej   národnej    rady
  6237 poznámka    pod   čiarou k
  6002 na   území  slovenskej   republiky
  5527 niektorých   zákonov v    znení
  5448 doplnení    niektorých   zákonov v
  4978 nariadenie   vlády  slovenskej   republiky
  4971 podľa  odseku 1    písm
  4730 českej a    slovenskej   federatívnej
  4425 a    slovenskej   federatívnej  republiky
  4414 zahraničných  vecí  slovenskej   republiky
  4397 zákon  slovenskej   národnej    rady
  4354 mení  a    dopĺňa takto
  4103 táto  vyhláška    nadobúda    účinnosť
  4041 ktorým sa   mení  a
  3799 tento  zákon  nadobúda    účinnosť
  3665 zákonov v    znení  neskorších
  3597 na   účely  tohto  zákona
  3438 československej socialistickej republiky    a
  3284 národná rada  slovenskej   republiky
  3125 uvedené v    odseku 1
  3097 nadobúda    účinnosť    dňom  vyhlásenia
  3087 uvedených    v    odseku 1
  3019 nariadenia   vlády  slovenskej   republiky
  2985 odsekov 1    a    2
  2955 práce  a    sociálnych   vecí
  2868 znení  zákona národnej    rady
  2868 v    znení  zákona národnej
  2826 tento  zákon  neustanovuje  inak
  2767 sa   uzniesla    na   tomto
  2756 vyhláška    nadobúda    účinnosť    1
  2739 uzniesla    na   tomto  zákone
  2732 európskeho   parlamentu   a    rady
  2695 ak   tento  zákon  neustanovuje
  2629 ministerstva  financií    slovenskej   republiky
  2546 sociálnych   vecí  a    rodiny
  2538 zákon  nadobúda    účinnosť    1
  2442 poznámky    pod   čiarou k
  2431 mení  a    dopĺňa zákon
  2366 rada  slovenskej   republiky    sa
  2365 slovenskej   republiky    sa   uzniesla
  2362 republiky    sa   uzniesla    na
  2323 zákonov v    znení  zákona
  2250 v    odseku 1    písm
  2243 vecí  a    rodiny slovenskej
  2239 a    rodiny slovenskej   republiky
  2228 pod   čiarou k    odkazom
  2226 podľa  odsekov 1    a
  2212 ministerstva  zahraničných  vecí  slovenskej
  2190 štátu  druhej zmluvnej    strany
  2187 po   dohode s    ministerstvom
  2126 všeobecne    záväzný právny predpis
  2107 je   uvedený v    prílohe
  2050 podľa  odseku 1    sa
  2044 sa   označujú    ako   odseky
  2035 vládou československej socialistickej republiky
  2031 v    súlade s    článkom
  1997 oznámenie    ministerstva  zahraničných  vecí
  1940 slovenskej   republiky    v    znení
  1936 ministerstva  zdravotníctva  slovenskej   republiky
  1931 v    súlade s    ustanoveniami
  1891 území  druhej zmluvnej    strany
  1868 sa   na   konci  pripájajú
  1866 ministerstvo  zahraničných  vecí  slovenskej
  1855 všeobecne    záväzným    právnym predpisom
  1824 uvedený v    odseku 1
  1805 bezpečnosti   a    ochrany zdravia
  1780 sú   uvedené v    prílohe
  1766 na   území  druhej zmluvnej
  1756 medzi  vládou československej socialistickej
  1755 sa   označuje    ako   odsek
  1745 v    druhom zmluvnom    štáte
  1673 podľa  odseku 2    písm
  1658 a    ochrany zdravia pri
  1657 znení  neskorších   predpisov    a
  1654 vláda  československej socialistickej republiky
  1647 ak   je   to   potrebné
  1636 republiky    ministerstvo  zahraničných  vecí
  1635 vecí  slovenskej   republiky    ministerstvo
  1635 slovenskej   republiky    ministerstvo  zahraničných
  1623 socialistickej republiky    a    vládou
  1616 životného    prostredia   slovenskej   republiky
  1614 vecí  slovenskej   republiky    oznamuje
  1611 osoba  alebo  fyzická osoba
  1607 právnická    osoba  alebo  fyzická
  1606 medzi  vládou slovenskej   republiky
  1604 vládou slovenskej   republiky    a
  1587 ministerstva  práce  a    sociálnych
  1586 na   konci  pripájajú    tieto
  1575 toto  nariadenie   nadobúda    účinnosť
  1574 a    ak   ide   o
  1564 ochrany zdravia pri   práci
  1557 ustanoví    všeobecne    záväzný právny
  1540 sa   na   konci  pripája
  1526 ktorou sa   mení  a
  1519 zmene  a    doplnení    zákona
  1518 všeobecne    záväzných    právnych    predpisov
  1494 ministerstva  vnútra slovenskej   republiky
  1480 medzi  československou socialistickou republikou
  1477 ministerstva  pôdohospodárstva    slovenskej   republiky
  1467 československou socialistickou republikou   a
  1462 potresce    sa   odňatím slobody
  1458 nadobudnutia  účinnosti    tohto  zákona
  1448 slovenskej   republiky    a    vládou
  1442 sa   na   účely  tohto
  1441 so   zmenenou    pracovnou    schopnosťou
  1432 medzi  slovenskou   republikou   a
  1422 ministerstvo  financií    slovenskej   republiky
  1404 30   dní   odo   dňa
  1404 s    účinnosťou   od   1
  1393 štatistický   úrad  slovenskej   republiky
  1392 zbierke zákonov slovenskej   republiky
  1390 konci  pripájajú    tieto  slová
  1384 vyhláška    ministra    zahraničných  vecí
  1384 do   30   dní   od
  1382 ktorý  vrátane nadpisu znie
  1376 sa   ustanovujú   podrobnosti   o
  1372 odseku 1    tohto  článku
  1370 ústavného    súdu  slovenskej   republiky
  1348 na   konci  pripája táto
  1339 konci  pripája táto  veta
  1320 a    možno  doň   nazrieť
  1316 po   dohode so   zúčastnenými
  1315 ministerstvo  zdravotníctva  slovenskej   republiky
  1309 vláda  slovenskej   republiky    podľa
  1303 lesného a    vodného hospodárstva
  1295 odňatím slobody až   na
  1289 úradný vestník európskych   spoločenstiev
  1286 v    zbierke zákonov slovenskej
  1284 pôšt  a    telekomunikácií slovenskej
  1271 a    telekomunikácií slovenskej   republiky
  1257 z    iného  členského    štátu
  1250 obchodníka   s    cennými papiermi
  1246 čin   uvedený v    odseku
  1237 v    znení  nariadenia   vlády
  1227 premávke    na   pozemných    komunikáciách
  1220 v    tomto  druhom štáte
  1215 do   30   dní   odo
  1208 znenia majú  rovnakú platnosť
  1204 prechodné    a    záverečné    ustanovenia
  1189 zákon  nadobúda    účinnosť    dňom
  1186 1    a    2    sa
  1181 na   ktoré  sa   vzťahuje
  1168 s    ťažkým zdravotným   postihnutím
  1162 veterinárna   a    potravinová   správa
  1153 a    lehoty na   poskytovanie
  1152 periodicita   a    lehoty na
  1141 podľa  odsekov 1    až
  1129 účel  a    využitie    výsledkov
  1128 na   poskytovanie  štatistických  údajov
  1127 lehoty na   poskytovanie  štatistických
  1125 štatistických  údajov spravodajskou  jednotkou
  1125 a    využitie    výsledkov    štatistického
  1123 na   odovzdanie   štatistických  údajov
  1122 odovzdanie   štatistických  údajov spravodajskou
  1122 lehota na   odovzdanie   štatistických
  1121 využitie    výsledkov    štatistického  zisťovania
  1117 poskytovanie  štatistických  údajov periodicita
  1115 znení  zákona slovenskej   národnej
  1115 výsledkov    štatistického  zisťovania   účelom
  1114 15   dní   odo   dňa
  1114 spácha čin   uvedený v
  1114 možno  doň   nazrieť na
  1114 dní   odo   dňa   doručenia
  1113 v    znení  zákona slovenskej
  1110 v    odsekoch    1    a
  1109 štatistických  údajov periodicita   zisťovania
  1108 zisťovania   účelom štatistického  zisťovania
  1108 účelom štatistického  zisťovania   je
  1108 štatistického  zisťovania   účelom štatistického
  1107 v    súlade s    týmto
  1105 orgán  vykonávajúci  štatistické   zisťovanie
  1098 spracovanie   orgán  vykonávajúci  štatistické
  1097 a    osobitný    kvalifikačný  predpoklad
  1094 ktorý  vykonáva    štatistické   zisťovanie
  1093 jeho  spracovanie   orgán  vykonávajúci
  1092 zabezpečuje   jeho  spracovanie   orgán
  1092 ktoré  sú   uvedené v
  1092 in   accordance   with  the
  1091 štatistického  zisťovania   je   získať
  1088 a    zabezpečuje   jeho  spracovanie
  1087 vykonáva    štatistické   zisťovanie   a
  1087 slovenskej   republiky    vydalo podľa
  1084 zisťovanie   a    zabezpečuje   jeho
  1084 v    prípadoch    uvedených    v
  1084 vlády  československej socialistickej republiky
  1084 štatistické   zisťovanie   a    zabezpečuje
  1082 republiky    v    znení  neskorších
  1082 jednej zo   zmluvných    strán
  1080 v    poznámke    pod   čiarou
  1072 podľa  odseku 1    je
  1064 ktorou sa   vykonáva    zákon
  1059 ak   spácha čin   uvedený
  1058 sa   odňatím slobody až
  1054 poznámke    pod   čiarou k
  1042 dohoda medzi  vládou slovenskej
  1038 technický    a    investičný   rozvoj
  1038 sa   označujú    ako   písmená
  1036 v    inom  členskom    štáte
  1029 bez   ohľadu na   to
  1026 jedného roka  odo   dňa
  1020 podľa  tohto  zákona sa
  1019 podľa  tohto  zákona a
  1018 je   ustanovený   osobitným    predpisom
  1018 a    zákona národnej    rady
  1015 ak   je   ustanovený   osobitným
  1013 odsekoch    1    a    2
  1008 znení  nariadenia   vlády  slovenskej
  1007 štatistického  úradu  slovenskej   republiky
  1005 doň   nazrieť na   ministerstve
  1003 federálneho   ministerstva  práce  a
  1002 vlády  slovenskej   republiky    z
  1001 na   územie slovenskej   republiky
  1000 podľa  tohto  nariadenia   vlády
  992 the   european    patent office
  986 do   15   dní   odo
  984 zákonom národnej    rady  slovenskej
  982 uvedeným    v    odseku 1
  979 ii   táto  vyhláška    nadobúda
  977 v    československej socialistickej republike
  977 nie   je   ustanovené   inak
  974 sa   vzťahuje    aj   na
  972 spoločenstiev  a    európskej    únie
  970 vyhláška    ministerstva  financií    slovenskej
  960 uvedených    v    odseku 2
  957 európskych   spoločenstiev  a    európskej
  952 obchodník    s    cennými papiermi
  952 a    v    súlade s
  947 pôdohospodárstva    slovenskej   republiky    a
  947 o    technických   požiadavkách  na
  947 a    pripájajú    sa   tieto
  944 pripájajú    sa   tieto  slová
  943 zisťovania   je   získať informácie
  942 spôsobilosti  na   právne úkony
  940 je   v    súlade s
  935 of   the   council of
  930 väzenskej    a    justičnej    stráže
  930 uvedené v    odseku 2
  930 pre   technický    a    investičný
  921 pred  účinnosťou   tohto  zákona
  916 do   15   dní   od
  911 vyhláška    nadobúda    účinnosť    dňom
  899 na   území  štátu  druhej
  898 a    sociálnych   vecí  slovenskej
  894 účely  tohto  zákona je
  893 prípravku    na   ochranu rastlín
  891 území  štátu  druhej zmluvnej
  890 dohoda medzi  vládou československej
  889 zmluvné strany budú  podporovať
  886 vkladá čiarka a    slová
  881 rozvoja vedy  a    techniky
  879 ochrany detí  a    sociálnej
  879 odsekov 1    až   3
  877 a    o    zmene  zákona
  876 v    súlade s    požiadavkami
  875 sociálnoprávnej ochrany detí  a
  874 detí  a    sociálnej    kurately
  872 ktorým sa   ustanovujú   podrobnosti
  871 všeobecne    záväznými    právnymi    predpismi
  870 2    zákona národnej    rady
  870 je   slovenská    republika    viazaná
  869 českej socialistickej republiky    a
  865 the   council of   europe
  862 z    dôvodov uvedených    v
  858 na   zaistenie    bezpečnosti   a
  857 ministerstva  životného    prostredia   slovenskej
  854 smernica    európskeho   parlamentu   a
  854 platová trieda kvalifikačné  predpoklady
  850 rokov  sa   páchateľ    potresce
  846 ministerstvo  vnútra slovenskej   republiky
  843 v    premávke    na   pozemných
  836 nariadenie   nadobúda    účinnosť    dňom
  834 osoba  alebo  právnická    osoba
  832 mimo  územia slovenskej   republiky
  829 podľa  odseku 3    písm
  827 republiky    v    znení  zákona
  826 znení  neskorších   predpisov    národná
  826 štátu  jednej zmluvnej    strany
  826 predpisov    národná rada  slovenskej
  826 fyzická osoba  alebo  právnická
  824 neskorších   predpisov    národná rada
  822 v    súlade s    právnymi
  822 sa   uznieslo    na   tomto
  821 ustanovenia   odsekov 1    a
  820 odsekov 2    a    3
  819 zaistenie    bezpečnosti   a    ochrany
  817 ministerstvo  pôdohospodárstva    slovenskej   republiky
  817 ministerstva  hospodárstva  slovenskej   republiky
  811 republiky    sa   uznieslo    na
  810 v    odseku 1    a
  808 v    odseku 2    písm
  808 do   jedného roka  odo
  806 ústredných   orgánov štátnej správy
  806 podľa  odseku 1    a
  802 troch  mesiacov    odo   dňa
  799 na   základe písomnej    žiadosti
  791 alebo  ak   ide   o
  790 works  price  of   the
  789 nariadenie   vlády  nadobúda    účinnosť
  786 toto  nariadenie   vlády  nadobúda
  784 obe   znenia majú  rovnakú
  780 každá  zo   zmluvných    strán
  777 mení  a    dopĺňa vyhláška
  776 a    ak   je   to
  775 uznieslo    na   tomto  zákone
  775 pričom obe   znenia majú
  774 slovenskej   federatívnej  republiky    a
  773 vestník európskych   spoločenstiev  l
  773 dohode so   zúčastnenými  ústrednými
  773 ak   to   nie   je
  772 sa   vykonáva    zákon  o
  771 price  of   the   product
  770 vysokoškolské  vzdelanie    druhého stupňa
  770 ktorým sa   ustanovujú   podmienky
  766 ktoré  sa   vzťahujú    na
  766 ceny  výrobku zo   závodu
  765 1    sa   na   konci
  765 v    súvislosti   s    výkonom
  763 právnych    aktov  európskych   spoločenstiev
  761 dohode s    ministerstvom  financií
  760 súlade s    právnymi    predpismi
  759 za   podmienok    uvedených    v
  759 účely  tohto  zákona sa
  759 šiestich    mesiacov    odo   dňa
  757 jedna  zo   zmluvných    strán
  750 orgán  zabezpečujúci  jeho  spracovanie
  749 nálezu ústavného    súdu  slovenskej
  746 v    odseku 1    sa
  745 po   dohode s    federálnym
  744 výkonu trestu odňatia slobody
  744 podpísaná    dohoda medzi  vládou
  743 na   poistenie    v    nezamestnanosti
  733 of   the   european    patent
  733 financií    slovenskej   republiky    z
  731 príslušné    orgány zmluvných    strán
  729 o    priestupkoch  v    znení
  728 value  of   all   the
  728 štátna veterinárna   a    potravinová
  728 nariadení    vlády  slovenskej   republiky
  727 zboru  väzenskej    a    justičnej
  727 štatistického  zisťovania   vrátane štatistických
  727 sa   odňatím slobody na
  727 charakteristika štatistického  zisťovania   vrátane
  726 zisťovania   vrátane štatistických  ukazovateľov
  726 the   value  of   all
  723 štatistických  ukazovateľov  použitá metóda
  722 vrátane štatistických  ukazovateľov  použitá
  722 ii   tento  zákon  nadobúda
  718 podmienky    vydávania    aproximačných  nariadení
  716 vydávania    aproximačných  nariadení    vlády
  716 ustanovujú   podmienky    vydávania    aproximačných
  716 účinnosť    táto  vyhláška    nadobúda
  716 spôsobilosť   na   právne úkony
  716 sa   ustanovujú   podmienky    vydávania
  716 aproximačných  nariadení    vlády  slovenskej
  715 je   získať informácie   o
  713 vyhláška    federálneho   ministerstva  financií
  713 obchodné    meno  a    sídlo
  713 neskorších   predpisov    a    o
  708 used  does  not   exceed
  707 referred    to   in   article
  704 podľa  odsekov 2    a
  702 opatrenie    nadobúda    účinnosť    1
  698 podľa  tohto  zákona alebo
  697 dane  z    pridanej    hodnoty
  696 výkone trestu odňatia slobody
  696 v    priamej súvislosti   s
  696 troch  rokov  odo   dňa
  696 ministerstva  spravodlivosti slovenskej   republiky
  695 sa   vzťahujú    aj   na
  692 dohode s    federálnym   ministerstvom
  691 znení  neskorších   predpisov    v
  689 zhromaždenie  československej socialistickej republiky
  685 v    jednom zmluvnom    štáte
  684 1    zákona národnej    rady
  682 predpisy    o    správnom    konaní
  678 sa   odsek  1    dopĺňa
  678 požiadavky   podľa  tohto  nariadenia
  675 vlády  slovenskej   republiky    v
  673 vyhláška    ministerstva  zdravotníctva  slovenskej
  670 1    a    2    zákona
  667 ide   o    právnickú    osobu
  665 kolektívna   zmluva vyššieho    stupňa
  664 neskorších   predpisov    v    znení
  663 zdravia pri   práci  a
  663 za   podmienok    ustanovených  v
  663 o    územnom plánovaní    a
  662 ak   ide   o    právnickú
  661 ak   nie   je   v
  659 v    súlade s    osobitným
  657 zoznam preberaných   právnych    aktov
  657 účely  tohto  zákona rozumie
  655 ministra    zahraničných  vecí  z
  650 predseda    národnej    rady  slovenskej
  644 štátnej správy slovenskej   republiky
  644 súlade s    týmto  zákonom
  644 odseky 3    a    4
  643 vyplýva zo   zmien  a
  641 ustanovenia   odsekov 1    až
  639 vzdelanie    a    osobitný    kvalifikačný
  639 uvedeného    v    odseku 1
  638 2    a    3    sa
  638 of   all   the   materials
  638 ide   o    fyzickú osobu
  636 všeobecné    predpisy    o    správnom
  636 územnom plánovaní    a    stavebnom
  636 plánovaní    a    stavebnom    poriadku
  636 hodnota všetkých    použitých    materiálov
  635 v    odseku 1    tohto
  634 predpisov    a    o    zmene
  633 v    zariadení    sociálnych   služieb
  633 sa   dopĺňa odsekom 3
  632 ak   ide   o    fyzickú
  631 uvedenej    v    odseku 1
  630 po   dohode s    ministrom
  629 odseku 1    alebo  2
  629 ako   vyplýva zo   zmien
  626 smernice    európskeho   parlamentu   a
  626 preberaných   právnych    aktov  európskych
  622 odseky 2    a    3
  621 označuje    ako   odsek  1
  619 je   v    rozpore s
  618 ministerstva  pre   technický    a
  617 federálneho   ministerstva  pre   technický
  617 ak   je   to   možné
  616 nariadenie   nadobúda    účinnosť    1
  616 možno  nazrieť na   ministerstve
  616 ministerstvo  práce  a    sociálnych
  616 československej socialistickej republiky    sa
  615 zdravotníctva  slovenskej   republiky    z
  614 a    na   konci  sa
  612 zväzu  sovietskych   socialistických republík
  612 do   šiestich    mesiacov    od
  611 priestupkoch  v    znení  neskorších
  610 of   the   united nations
  608 v    slovenskej   republike    a
  604 so   sídlom na   území
  603 mení  a    dopĺňa smernica
  602 o    spotrebnej   dani  z
  601 v    súlade s    postupom
  601 účinnosť    tento  zákon  nadobúda
  601 do   troch  mesiacov    od
  600 ustanovenie   odseku 1    sa
  599 prípravkov   na   ochranu rastlín
  599 ako   je   uvedené v
  598 v    súlade s    vnútroštátnymi
  598 podľa  odseku 1    alebo
  596 zo   zmien  a    doplnení
  595 zmien  a    doplnení    vykonaných
  595 sa   vykonávajú   niektoré    ustanovenia
  595 činom  uvedeným    v    odseku
  594 sa   za   odsek  1
  591 2    sa   na   konci
  591 za   predchádzajúci kalendárny   rok
  591 na   účely  tejto  vyhlášky
  589 medzi  československou republikou   a
  588 tu   sa   uverejňuje   slovenský
  588 sa   uverejňuje   slovenský    preklad
  588 kolektívnej   zmluve vyššieho    stupňa
  586 občanov so   zmenenou    pracovnou
  586 ktoré  sú   potrebné    na
  578 škôl  a    školských    zariadení
  577 referred    to   in   paragraph
  577 ako   odsek  1    a
  576 ústredný    orgán  štátnej správy
  576 trvalý pobyt  na   území
  575 o    spolupráci   v    oblasti
  575 materials    used  does  not
  574 vyhláška    ministerstva  vnútra slovenskej
  574 sa   označuje    ako   písmeno
  574 ku   dňu   účinnosti    tohto
  572 nariadenia   európskeho   parlamentu   a
  572 bezpečnosť   a    ochranu zdravia
  571 všeobecne    záväzné právne predpisy
  569 za   úmyselný    trestný čin
  569 v    takom  prípade sa
  569 sociálnych   vecí  slovenskej   republiky
  569 o    typovom schválení    es
  568 so   zúčastnenými  ústrednými   orgánmi
  567 mení  a    dopĺňa nariadenie
  567 ku   kolektívnej   zmluve vyššieho
  565 vzor  je   uvedený v
  563 justičnej    stráže slovenskej   republiky
  563 all   the   materials    used
  563 a    justičnej    stráže slovenskej
  562 osobe  alebo  fyzickej    osobe
  560 ministerstva  poľnohospodárstva    a    výživy
  559 školstva    slovenskej   socialistickej republiky
  559 pred  nadobudnutím  účinnosti    tohto
  559 právnickej   osobe  alebo  fyzickej
  558 sú   v    súlade s
  557 alebo  v    priamej súvislosti
  556 socialistickej republiky    a    vláda
  556 ktorou sa   ustanovujú   podrobnosti
  555 správy a    o    zmene
  555 ministerstvo  školstva    slovenskej   republiky
  554 zdravotníctva  slovenskej   socialistickej republiky
  553 slovenskej   socialistickej republiky    z
  552 v    súlade s    podmienkami
  552 starostlivosti a    o    zmene
  552 iii   tento  zákon  nadobúda
  551 vyššieho    stupňa na   roky
  550 v    súlade s    odsekom
  546 shall  enter  into  force
  546 federálneho   ministerstva  zahraničného  obchodu
  545 uvedené v    odsekoch    1
  545 the   date  on   which
  544 slovenskej   socialistickej republiky    a
  543 1    000   000   sk
  543 v    znení  vyhlášky    ministerstva
  543 pobyt  na   území  slovenskej
  543 do   30   dní   po
  543 do   troch  mesiacov    odo
  542 odvetvovej   klasifikácie  ekonomických  činností
  539 členského    štátu  európskej    únie
  538 za   vládu  československej socialistickej
  537 na   účely  tohto  nariadenia
  536 právne akty  európskych   spoločenstiev
  536 ktoré  sú   určené na
  535 území  československej socialistickej republiky
  535 the   materials    used  does
  534 bezpečnosti   a    ochrane zdravia
  533 táto  dohoda nadobudne    platnosť
  532 ochrane zdravia pri   práci
  531 1    sa   vypúšťajú    slová
  531 sídlo  a    identifikačné  číslo
  529 1    a    dopĺňa sa
  529 vyhláška    ministerstva  životného    prostredia
  529 ústredného   orgánu štátnej správy
  527 samostatne   zárobkovo    činná  osoba
  526 which  the   value  of
  526 in   which  the   value
  526 dňu   účinnosti    tohto  zákona
  525 slovenskej   republiky    a    ministerstva
  525 osoby  a    fyzické osoby
  524 vládne nariadenie   zo   dňa
  524 právnické    osoby  a    fyzické
  524 ďalších zákonov v    znení
  523 uvedených    v    odsekoch    1
  522 v    období od   1
  521 žiadosti    podľa  odseku 1
  521 tým   nie   je   dotknuté
  520 s    poskytovaním  zdravotnej   starostlivosti
  520 so   zúčastnenými  členmi vlády
  520 ministerstvom  práce  a    sociálnych
  519 odsek  1    dopĺňa písmenom
  519 nie   je   v    súlade
  519 in   accordance   with  article
  518 republiky    po   dohode s
  518 dohode so   zúčastnenými  členmi
  518 a    o    zmene  niektorých
  516 kultúrnych   a    sociálnych   potrieb
  516 dopĺňa zákon  slovenskej   národnej
  515 vkladá nový  odsek  2
  515 podľa  odseku 2    sa
  514 uvedených    v    odseku 3
  514 ministerstvo  hospodárstva  slovenskej   republiky
  514 i    nariadenie   vlády  slovenskej
  513 ministerstve  financií    slovenskej   republiky
  512 vo   výkone trestu odňatia
  512 v    doplnkovom   dôchodkovom   fonde
  512 s    vnútroštátnymi právnymi    predpismi
  512 socialistickej republiky    sa   uznieslo
  512 for   the   purpose of
  511 špecializáciou v    špecializačnom odbore
  511 sa   za   odsek  2
  511 osvedčenia   o    odbornej    spôsobilosti
  511 najneskôr    do   30   dní
  511 nadobudnutím  účinnosti    tohto  zákona
  510 to   nie   je   možné
  509 všetkých    použitých    materiálov   nepresahuje
  509 ministerstva  školstva    slovenskej   republiky
  508 udelenie    typového    schválenia   es
  508 for   the   purposes    of
  507 výkon  trestu odňatia slobody
  506 podľa  odseku 1    možno
  506 každá  zmluvná strana môže
  505 o    bezpečnosti   a    ochrane
  505 na   konci  bodka  nahrádza
  504 rady  slovenskej   republiky    z
  504 napríklad    zákon  národnej    rady
  504 na   ministerstve  financií    slovenskej
  504 ktorou je   slovenská    republika
  503 ústredné    orgány štátnej správy
  503 dňa   účinnosti    tohto  zákona
  502 národného    majetku slovenskej   republiky
  502 ak   o    to   požiada
  499 1    a    2    a
  499 zmluva vyššieho    stupňa na
  499 na   odstránenie   zistených    nedostatkov
  499 a    doplnení    vykonaných   zákonom
  498 rozsahu a    za   podmienok
  498 odňatím slobody na   jeden
  497 za   odsek  1    vkladá
  497 odsek  1    a    dopĺňa
  496 súlade s    vnútroštátnymi právnymi
  496 oznámenie    ministerstva  financií    slovenskej
  495 v    rozsahu a    za
  495 vláda  československej republiky    nariaďuje
  495 tým   nie   sú   dotknuté
  494 sa   menia  a    dopĺňajú
  494 na   území  československej socialistickej
  494 a    ochrane zdravia pri
  493 republiky    a    ministerstva  zdravotníctva
  493 obvodný úrad  životného    prostredia
  492 1    vkladá nový  odsek
  492 o    zmene  niektorých   zákonov
  492 odsek  1    vkladá nový
  491 štátnej správy na   úseku
  491 pri   ktorej hodnota všetkých
  491 o    pristúpení   slovenskej   republiky
  491 odseku 2    tohto  článku
  491 ktorej hodnota všetkých    použitých
  491 financií    slovenskej   socialistickej republiky
  491 do   troch  rokov  odo
  490 so   špecializáciou v    špecializačnom
  490 ministerstvo  spravodlivosti slovenskej   republiky
  489 za   vládu  slovenskej   republiky
  489 tajomníka    organizácie   spojených    národov
  489 sa   dopĺňa odsekom 4
  489 generálneho   tajomníka    organizácie   spojených
  488 so   zdrojmi ionizujúceho  žiarenia
  488 sa   na   konci  bodka
  488 a    ministerstva  zdravotníctva  slovenskej
  486 zdaniť v    tomto  druhom
  485 starší ako   tri   mesiace
  485 nazrieť na   ministerstve  financií
  485 a    dopĺňa zákon  slovenskej
  483 1    sa   za   slová
  483 podľa  tohto  zákona je
  483 odsekov 3    a    4
  482 2    zákona slovenskej   národnej
  482 územie druhej zmluvnej    strany
  482 the   provisions   of   this
  481 území  slovenskej   republiky    a
  481 služby v    ozbrojených   silách
  480 vláda  slovenskej   republiky    a
  480 sa   odsek  2    dopĺňa
  480 financií    slovenskej   republiky    vydalo
  480 bodkočiarkou  a    pripájajú    sa
  479 pristúpení   slovenskej   republiky    k
  478 3    zákona národnej    rady
  478 výpis  z    registra    trestov
  478 nahrádza    bodkočiarkou  a    pripájajú
  478 bytov  a    nebytových   priestorov
  478 bez   ohľadu na   ustanovenia
  477 v    odsekoch    1    až
  477 sa   vypúšťa odsek  2
  477 označujú    ako   odseky 3
  477 do   šiestich    mesiacov    odo
  477 aby   v    zbierke zákonov
  476 podľa  odseku 4    písm
  475 výnos  nadobúda    účinnosť    1
  475 the   secretary    general of
  474 slovenskej   národnej    rady  z
  473 v    odseku 1    alebo
  473 federálne    ministerstvo  zahraničného  obchodu
  473 alebo  v    súvislosti   s
  473 aktov  európskych   spoločenstiev  a
  472 slovenskej   republiky    ministerstvo  financií
  471 práce  vo   verejnom    záujme
  471 podmienok    ustanovených  týmto  zákonom
  471 na   prevádzkovanie daňového    skladu
  470 za   stratu na   zárobku
  470 štátu  na   iné   osoby
  470 republiky    ministerstvo  financií    slovenskej
  470 a    v    prípade potreby
  469 o    vydanie povolenia    na
  468 vykonávajú   niektoré    ustanovenia   zákona
  468 podľa  doterajších   predpisov    sa
  467 vlády  nadobúda    účinnosť    1
  467 na   základe svojho článku
  467 k    úpravám účinným od
  466 vládu  československej socialistickej republiky
  466 odo   dňa   účinnosti    tohto
  466 na   šesť  mesiacov    až
  466 ktorou sa   vykonávajú   niektoré
  466 dohody sa   vyhlasuje    súčasne
  465 vlády  slovenskej   socialistickej republiky
  465 ústredným    orgánom štátnej správy
  465 na   základe verejného    zdravotného
  465 entry  into  force  of
  465 ako   sú   uvedené v
  464 majetku štátu  na   iné
  464 general of   the   council
  463 v    dvoch  pôvodných    vyhotoveniach
  463 sa   vyžaduje    súhlas ministerstva
  463 a    ochranu zdravia pri
  462 zmluvné strany sa   zaväzujú
  462 with  the   provisions   of
  462 sociálnom    zabezpečení   v    znení
  462 predsedníctvo  slovenskej   národnej    rady
  462 na   ochranu rastlín alebo
  460 3    a    4    sa
  460 na   jeden  rok   až
  459 základe verejného    zdravotného   poistenia
  459 secretary    general of   the
  459 rezident    jedného zmluvného    štátu
  457 ktorého vzor  je   uvedený
  457 dátum  a    miesto narodenia
  456 financií    slovenskej   republiky    ministerstvo
  455 je   to   potrebné    na
  455 a    o    zmenách v
  454 uvedené v    odseku 3
  454 nárok  na   náhradu škody
  454 do   jedného mesiaca od
  453 v    súlade s    touto
  453 odo   dňa   nadobudnutia  účinnosti
  453 bodka  nahrádza    čiarkou a
  452 a    za   podmienok    ustanovených
  451 3    sa   na   konci
  450 slobody na   šesť  mesiacov
  449 v    rozpore s    týmto
  449 a    o    doplnení    zákona
  448 odňatím slobody na   šesť
  448 na   základe zmluvy o
  447 vyhláška    ministerstva  školstva    slovenskej
  447 na   pozemných    komunikáciách  a
  447 čiarkou a    pripájajú    sa
  446 osôb  a    fyzických    osôb
  446 ktoré  nadobúdajú   účinnosť    1
  445 2    sa   vypúšťajú    slová
  445 1    zákona slovenskej   národnej
  445 správcovská   spoločnosť   je   povinná
  445 opatrenie    ministerstva  financií    slovenskej
  445 nahrádza    čiarkou a    pripájajú
  445 ktorá  má   odkladný    účinok
  444 1    k    nariadeniu   vlády
  444 vlády  českej a    slovenskej
  444 právnických   osôb  a    fyzických
  443 ochranu zdravia pri   práci
  442 the   territory    of   the
  442 sú   v    rozpore s
  442 nadobudnutia  platnosti    tejto  dohody
  442 ak   je   to   vhodné
  441 osobitný    predpis neustanovuje  inak
  440 vyhláška    ministerstva  spravodlivosti slovenskej
  440 starostlivosti o    zdravie ľudu
  440 slovenskej   republiky    a    vláda
  440 sa   preberajú    právne akty
  440 o    podmienkach   prevádzky    vozidiel
  440 na   nemocenské   poistenie    a
  440 do   troch  rokov  od
  439 01   ročný  výkaz  o
  439 iného  členského    štátu  v
  438 republiky    k    európskej    únii
  438 ministerstva  zdravotníctva  slovenskej   socialistickej
  437 a    to   až   do
  436 a    dopĺňa vyhláška    ministerstva
  435 z    príjmov v    znení
  435 slovenskej   republiky    k    európskej
  434 v    slovenskej   socialistickej republike
  434 federálne    zhromaždenie  československej socialistickej
  434 ak   nie   je   možné
  433 zmluve vyššieho    stupňa na
  433 na   dôkaz  toho  podpísaní
  433 dopĺňa nariadenie   vlády  slovenskej
  433 do   orgánov samosprávy   obcí
  432 súlade s    osobitným    predpisom
  432 odňatím slobody na   tri
  432 daní  a    poplatkov    a
  430 základných   a    stredných    škôl
  430 návrh  na   začatie konania
  428 o    odbornej    spôsobilosti  na
  427 sú   príjmom štátneho    rozpočtu
  427 ministerstvo  životného    prostredia   slovenskej
  427 členských    štátov európskej    únie
  425 v    súlade so   zásadami
  424 po   dohode s    príslušným
  424 podľa  odseku 1    tohto
  424 in   the   territory    of
  424 a    dopĺňa nariadenie   vlády
  423 zrušuje sa   vyhláška    ministerstva
  423 vládne orgány civilného    letectva
  423 rozhodnutia   o    registrácii   lieku
  423 do   jedného roka  od
  423 až   na   jeden  rok
  422 štátnej správy lesného hospodárstva
  422 slobody až   na   jeden
  422 dňom  účinnosti    tohto  zákona
  421 správe daní  a    poplatkov
  421 regionálna   veterinárna   a    potravinová
  420 so   zreteľom    na   zmluvu
  420 o    zmenách v    sústave
  420 kalendárneho  mesiaca nasledujúceho  po
  420 dňa   nadobudnutia  účinnosti    tohto
  419 s    ústrednou    radou  odborov
  419 podrobnosti   o    technických   požiadavkách
  419 osvedčenie   o    odbornej    spôsobilosti
  419 o    správe daní  a
  418 slobody na   jeden  rok
  418 podľa  predpisov    platných    do
  418 o    štátnom rozpočte    na
  418 odseky 1    a    2
  417 slovenská    národná rada  sa
  417 byť   v    súlade s
  417 až   na   dva   roky
  416 ústrednými   orgánmi štátnej správy
  416 mládež vyžadujúcu   osobitnú    starostlivosť
  415 vyhláška    federálneho   ministerstva  práce
  415 v    odsekoch    2    a
  415 doplnení    zákona národnej    rady
  414 pre   mládež vyžadujúcu   osobitnú
  414 pokutu až   do   výšky
  413 úpravám účinným od   1
  413 jednej zmluvnej    strany na
  413 iných  všeobecne    záväzných    právnych
  412 všeobecný    predpis o    správnom
  412 peňažná pomoc  v    materstve
  412 a    poplatkov    a    o
  411 v    odseku 3    písm
  411 na   ktoré  sa   vzťahujú
  410 odsekov 1    až   4
  410 nemocenské   poistenie    a    dôchodkové
  410 nadobudnutia  právoplatnosti rozhodnutia   o
  410 bez   zbytočného   odkladu po
  410 a    to   v    rozsahu
  409 vkladá nový  odsek  3
  409 slobody až   na   dva
  409 listiny alebo  listiny o
  409 druhej zmluvnej    strany na
  408 v    konaní pred  súdom
  408 povinný bez   zbytočného   odkladu
  408 poplatkov    a    o    zmenách
  408 o    založení    európskeho   spoločenstva
  407 sústave územných    finančných   orgánov
  407 spôsobí činom  uvedeným    v
  407 pracovných   dní   odo   dňa
  407 majetku v    dôchodkovom   fonde
  406 zmenách v    sústave územných
  406 v    sústave územných    finančných
  406 na   výkon  štátnej služby
  406 manufacture   in   which  the
  405 sústave základných   a    stredných
  405 k    žiadosti    podľa  odseku
  404 týmto  nariadením   vlády  sa
  404 tohto  zákona sa   rozumie
  404 právnym poriadkom    zmluvnej    strany
  404 o    starobnom    dôchodkovom   sporení
  404 o    sociálnom    zabezpečení   v
  403 na   jednej strane a
  403 materials    of   any   heading
  403 in   the   case  of
  402 ak   spôsobí činom  uvedeným
  401 vládou českej a    slovenskej
  401 o    účtovníctve   v    znení
  400 za   odsek  2    vkladá
  400 výpis  z    obchodného   registra
  400 regionálneho  rozvoja slovenskej   republiky
  400 hasičského   a    záchranného   zboru
  400 from  materials    of   any
  399 zrušovacie   ustanovenie   zrušuje sa
  398 rada  sa   uzniesla    na
  398 právnych    predpisov    členských    štátov
  397 výnos  nadobúda    účinnosť    dňom
  397 rokov  sa   páchateľ    potrestá
  397 preberajú    právne akty  európskych
  397 olejnín a    priadnych    rastlín
  397 charakteristika a    postupy realizácie
  397 a    postupy realizácie   štatistického
  396 štatistického  zisťovania   použitá metóda
  396 realizácie   štatistického  zisťovania   použitá
  396 postupy realizácie   štatistického  zisťovania
  396 na   zmluvu o    založení
  396 národnej    banky  slovenska    a
  396 ak   je   to   nevyhnutné
  396 a    ak   nie   je
  395 zreteľom    na   zmluvu o
  395 v    znení  smernice    rady
  395 rok   až   päť   rokov
  395 jeden  rok   až   päť
  394 o    štátnej správe v
  394 národná rada  sa   uzniesla
  394 ministerstva  obrany slovenskej   republiky
  394 dopĺňa zákon  národnej    rady
  393 sa   vzťahuje    osobitný    predpis
  393 osoby  alebo  fyzickej    osoby
  393 odo   dňa   nadobudnutia  právoplatnosti
  393 a    regionálneho  rozvoja slovenskej
  392 typového    schválenia   es   komponentu
  392 rady  slovenskej   republiky    sa
  392 právnickej   osoby  alebo  fyzickej
  392 liekov a    zdravotníckych pomôcok
  391 zmluvy o    pristúpení   slovenskej
  391 zmluvu o    založení    európskeho
  391 o    pôsobnosti   orgánov slovenskej
  391 druhej zmluvnej    strany a
  390 2    vkladá nový  odsek
  390 1    sa   za   slovo
  390 odsek  2    vkladá nový
  390 odseky 4    a    5
  390 financií    slovenskej   republiky    podľa
  390 bydlisko    alebo  sídlo  v
  389 x    x    x    a
  389 roky  až   osem  rokov
  389 o    daniach z    príjmov
  388 spoločné    a    záverečné    ustanovenia
  388 sa   primerane    použijú ustanovenia
  387 službe a    o    zmene
  387 ak   nedôjde k    dohode
  386 vozidiel    v    premávke    na
  386 predpisov    v    znení  zákona
  386 nadobúda    účinnosť    dňom  1
  385 v    dočasnej    štátnej službe
  385 plánu  rozvoja vedy  a
  385 o    premávke    na   pozemných
  384 1    sa   nevzťahuje   na
  384 bez   ohľadu na   počet
  383 vláda  českej a    slovenskej
  383 nie   starší ako   tri
  383 nariadenie   vlády  československej socialistickej
  383 jedného mesiaca odo   dňa
  381 2    k    nariadeniu   vlády
  381 v    súlade s    príslušnými
  381 ak   sú   splnené podmienky
  380 the   european    patent application
  380 technické    požiadavky   podľa  tohto
  380 slovenskej   republiky    sa   splnomocňuje
  380 podnik jedného zmluvného    štátu
  379 však  do   troch  rokov
  379 technických   požiadavkách  na   výrobky
  379 na   územie druhej zmluvnej
  378 pre   normalizáciu  a    meranie
  378 ostatných    ústredných   orgánov štátnej
  378 o    ochrane osobných    údajov
  378 nariadenie   európskeho   parlamentu   a
  377 sa   zaokrúhľuje   na   celé
  377 sa   ustanovujú   požiadavky   na
  377 pozemných    komunikáciách  a    o
  377 podľa  odsekov 3    a
  377 platnosť    na   základe svojho
  377 o    veterinárnej  starostlivosti a
  376 uverejnené   vo   finančnom    spravodajcovi
  376 príslušné    orgány prijímajúceho  štátu
  376 prevodu majetku štátu  na
  376 prevádzky    vozidiel    v    premávke
  376 podmienkach   prevádzky    vozidiel    v
  376 o    založení    európskeho   hospodárskeho
  376 ochrane prírody a    krajiny
  376 odbornú spôsobilosť   na   výkon
  376 ministerstva  školstva    slovenskej   socialistickej
  376 do   15   dní   po
  375 1    až   3    sa
  375 vymenúva    a    odvoláva    minister
  375 podliehajú   zdaneniu    len   v
  375 o    posudzovaní   zhody  a
  374 platnosti    zmluvy o    pristúpení
  374 o    národnej    banke  slovenska
  374 odsekoch    2    a    3
  374 komunikáciách  a    o    zmene
  373 v    slovenskej   republike    alebo
  373 s    cennými papiermi    alebo
  373 sa   vypúšťa odsek  3
  373 príspevku    na   sociálne    zabezpečenie
  373 o    správnych    poplatkoch   v
  373 na   vykonanie    tohto  zákona
  373 metrológiu   a    skúšobníctvo  slovenskej
  373 accordance   with  the   provisions
  372 slovenskej   republiky    a    v
  372 podmienkach   prevodu majetku štátu
  372 o    podmienkach   prevodu majetku
  372 a    skúšobníctvo  slovenskej   republiky
  371 za   podmienok    ustanovených  týmto
  371 založení    európskeho   hospodárskeho  spoločenstva
  371 správnych    poplatkoch   v    znení
  371 do   slovenskej   národnej    rady
  371 do   daňového    voľného obehu
  371 after  the   date  of
  370 60   dní   odo   dňa
  370 priamej súvislosti   s    ním
  370 predpis o    správnom    konaní
  370 orgánov štátnej správy slovenskej
  370 na   území  ktorej sa
  369 v    ktorého územnom obvode
  369 veterinárnej  starostlivosti a    o
  369 verejnej    správy a    o
  369 prípadoch    uvedených    v    odseku
  369 podľa  predpisov    účinných    do
  369 označujú    ako   odseky 4
  368 v    rámci  svojej pôsobnosti
  368 v    lehote podľa  odseku
  368 príslušné    úrady  zmluvných    štátov
  368 generálnemu   tajomníkovi   rady  európy
  368 británie    a    severného    írska
  368 a    dopĺňa zákon  národnej
  366 2    sa   za   slová
  366 zhody  a    o    zmene
  366 vyššieho    stupňa na   rok
  366 o    starostlivosti o    zdravie
  366 o    ochrane prírody a
  366 na   území  prijímajúceho  štátu