Frekvencie trigramov slov v korpuse judikat-1.0

  1585 súd   slovenskej   republiky
  1571 najvyšší    súd   slovenskej
  1220 súdu  slovenskej   republiky
  1180 súdu  prvého stupňa
  1129 najvyššieho   súdu  slovenskej
  905 dospel k    záveru
  753 v    znení  neskorších
  747 na   ďalšie konanie
  726 znení  neskorších   predpisov
  716 slovenskej   republiky    z
  688 krajský súd   v
  613 súd   prvého stupňa
  574 rozsudok    najvyššieho   súdu
  530 pre   porušenie    zákona
  482 krajského    súdu  v
  466 v    danom  prípade
  465 občianskeho   súdneho poriadku
  464 1    zákona č
  446 a    dospel k
  431 1    trestného    poriadku
  398 v    súlade s
  396 1    trestného    zákona
  378 rozsudok    súdu  prvého
  366 trest  odňatia slobody
  347 2    zákona č
  343 v    rozpore s
  340 uznesenie    najvyššieho   súdu
  333 v    zmysle ustanovenia
  327 vo   vzťahu k
  316 sťažnosti    pre   porušenie
  313 v    znení  zákona
  299 zrušil a    vec
  297 trestu odňatia slobody
  286 nie   je   možné
  285 okresný súd   v
  283 v    spojení s
  283 so   zreteľom    na
  281 rozsudok    odvolacieho   súdu
  277 znení  zákona č
  273 v    banskej bystrici
  261 2    trestného    poriadku
  260 náhradu trov  konania
  258 v    danej  veci
  253 rozsudku    odvolacieho   súdu
  251 v    trestnom    konaní
  249 ktoré  mu   predchádzalo
  247 okresného    súdu  v
  247 a    vec   mu
  241 v    prejednávanej  veci
  239 vrátil na   ďalšie
  238 na   hlavnom pojednávaní
  235 s    poukazom    na
  235 rozsudok    krajského    súdu
  232 v    súlade so
  220 podľa  zákona č
  218 ako   súd   dovolací
  216 pokiaľ ide   o
  213 v    súvislosti   s
  210 najvyššieho   súdu  sr
  210 a    vec   vrátil
  207 v    konaní o
  206 3    zákona č
  205 z    pridanej    hodnoty
  205 vec   mu   vrátil
  201 mu   vrátil na
  199 proti  tomuto rozsudku
  197 pre   trestný čin
  195 súd   v    bratislave
  193 rozhodnutie   odvolacieho   súdu
  191 konať  pred  súdom
  188 súdu  v    bratislave
  188 sťažnosť    pre   porušenie
  185 slovenskej   republiky    v
  183 slovenskej   republiky    ako
  178 najvyšší    súd   sr
  176 ako   aj   konanie
  175 v    tomto  smere
  172 žalovaný    správny orgán
  172 súd   v    b
  172 ako   súd   odvolací
  168 súdu  v    b
  168 na   začatie konania
  163 súdu  sr   z
  162 rozsudok    okresného    súdu
  162 bez   ohľadu na
  161 v    potrebnom    rozsahu
  161 o    trovách konania
  160 bez   nariadenia   pojednávania
  159 3    trestného    zákona
  159 v    neprospech   obvineného
  159 o    konkurze    a
  158 súdu  na   ďalšie
  157 konkurze    a    vyrovnaní
  155 republiky    ako   súd
  154 odňatia slobody vo
  153 vo   veci  samej
  153 slovenskej   republiky    na
  151 2    trestného    zákona
  151 súlade so   zákonom
  151 slobody vo   výmere
  150 v    predmetnej   veci
  150 čiastočný    invalidný    dôchodok
  149 z    trestného    činu
  149 v    rozpore so
  149 rozsudku    krajského    súdu
  148 v    tejto  súvislosti
  147 pri   rozhodovaní   o
  146 vzhľadom    na   to
  146 je   v    rozpore
  145 že   odvolací    súd
  145 v    celom  rozsahu
  144 z    uvedeného    vyplýva
  144 zrušiť a    vec
  143 prejednal    a    rozhodol
  143 bol   porušený    zákon
  142 z    uvedených    dôvodov
  142 poukázal    na   to
  142 možnosť konať  pred
  141 1    občianskeho   zákonníka
  141 že   ide   o
  140 mu   predchádzalo  a
  136 z    týchto dôvodov
  136 z    obsahu spisu
  136 spravodlivosti slovenskej   republiky
  136 proti  tomuto uzneseniu
  134 práva  a    povinnosti
  133 súd   v    banskej
  132 1999  zošit  č
  132 vzhľadom    na   uvedené
  132 v    prvom  stupni
  132 v    prípravnom   konaní
  132 území  slovenskej   republiky
  132 o    sociálnom    zabezpečení
  131 v    znení  platnom
  130 na   území  slovenskej
  129 ako   trestný čin
  126 v    dôsledku    toho
  123 prvého stupňa a
  123 a    vec   vrátiť
  122 1    občianskeho   súdneho
  122 slovenskej   republiky    zo
  122 dane  z    pridanej
  121 trestného    zákona v
  121 podal  generálny    prokurátor
  120 potrebnom    rozsahu znovu
  119 čiastočného   invalidného   dôchodku
  119 aby   najvyšší    súd
  118 2001  zošit  č
  118 2    občianskeho   zákonníka
  118 v    prospech    obvineného
  117 v    dôsledku    čoho
  117 na   náhradu trov
  116 súlade s    ustanovením
  115 po   právnej stránke
  114 trestného    zákona a
  114 súdom  prvého stupňa
  112 súd   dospel k
  111 prvého stupňa na
  111 mestského    súdu  v
  110 4    zákona č
  110 uznaný za   vinného
  110 nie   je   v
  109 vo   výroku o
  109 porušený    zákon  v
  109 na   základe sťažnosti
  109 na   tom   skutkovom
  108 znovu  prejednal    a
  108 v    tejto  časti
  108 ublíženia    na   zdraví
  108 mestský súd   v
  107 2002  zošit  č
  107 uznesenie    súdu  prvého
  107 tom   skutkovom    základe
  107 kolégia najvyššieho   súdu
  106 trestného    poriadku    a
  106 o    súdnych poplatkoch
  106 generálny    prokurátor   slovenskej
  105 rozhodnutie   vo   veci
  105 prvého stupňa v
  105 prokurátor   slovenskej   republiky
  104 v    tomto  prípade
  104 vec   v    potrebnom
  104 slovenskej   republiky    prejednal
  104 preskúmal    napadnutý    rozsudok
  104 na   vyhlásenie   konkurzu
  104 ak   ide   o
  103 slovenskej   republiky    podľa
  103 dôvodov uvedených    v
  102 1    obchodného   zákonníka
  102 rozhodnutie   súdu  prvého
  102 o    správnom    konaní
  102 na   rozdiel od
  102 a    to   v
  101 ústavy slovenskej   republiky
  101 na   okresnom    súde
  101 do   obchodného   registra
   99 že   nie   je
   99 rozsahu znovu  prejednal
   99 rozhodnutiu   odvolacieho   súdu
   99 právnom posúdení    veci
   97 právo  na   náhradu
   97 nesprávnom   právnom posúdení
   96 v    posudzovanej  veci
   96 aby   vec   v
   95 2000  zošit  č
   95 v    tomto  konaní
   95 v    takom  prípade
   95 rozsudku    súdu  prvého
   95 nemožno považovať    za
   95 l    trestného    zákona
   94 zákon  v    ustanoveniach
   94 súdu  zrušil a
   94 na   nesprávnom   právnom
   93 znení  platnom do
   93 zákona snr   č
   93 v    bratislave   z
   93 s    účinnosťou   od
   93 odvolacieho   súdu  podal
   93 l    trestného    poriadku
   92 za   vinného z
   92 rozpore so   zákonom
   92 aby   dovolací    súd
   91 v    zákonnej    lehote
   91 v    odôvodnení   rozsudku
   91 s    prihliadnutím  na
   91 sociálnom    zabezpečení   v
   91 odvolacieho   súdu  v
   91 ako   vecne  správny
   90 z    dôvodov uvedených
   90 zabezpečení   v    znení
   90 uznesenie    krajského    súdu
   89 že   dovolanie    je
   89 výkonu trestu odňatia
   89 sú   splnené podmienky
   88 stupňa na   ďalšie
   88 o    náhrade trov
   88 do   troch  dní
   87 práv  a    povinností
   87 odvolací    súd   v
   86 3    trestného    poriadku
   86 vyšší  vojenský    súd
   86 v    odvolacom    konaní
   86 v    dovolacom    konaní
   86 ohľadu na   to
   86 od   právoplatnosti rozsudku
   85 že   krajský súd
   85 republiky    z    30
   85 proti  rozsudku    odvolacieho
   85 prejednal    vec   podľa
   85 napadnutý    rozsudok    odvolacieho
   85 na   náhradu škody
   84 1995  zošit  č
   84 že   súd   prvého
   84 prichádza    do   úvahy
   83 na   zdraví podľa
   82 zisteného    skutkového   stavu
   82 za   obdobie od
   82 slovenskej   republiky    a
   82 rozsudkom    okresného    súdu
   82 dní   od   právoplatnosti
   82 a    nie   je
   81 v    priebehu    konania
   81 úroky  z    omeškania
   81 odvolacieho   súdu  je
   81 a    to   aj
   80 za   trestný čin
   80 v    takomto prípade
   80 najvyšší    súd   ssr
   80 ďalšie konanie a
   79 zákona o    konkurze
   79 právne posúdenie    veci
   79 porušenie    zákona v
   78 za   následok    nesprávne
   78 v    odôvodnení   rozhodnutia
   78 súd   v    k
   77 z    tohto  dôvodu
   77 v    trestnej    veci
   77 v    správnom    konaní
   77 v    platnom znení
   77 v    obchodnom    registri
   77 s    ohľadom na
   77 predchádzalo  a    zistil
   77 nie   je   prípustné
   77 návrhu na   začatie
   77 následok    nesprávne    rozhodnutie
   77 ktorú  podal  generálny
   76 základe sťažnosti    pre
   76 uzneseniu    krajského    súdu
   76 súdu  v    banskej
   76 s    ručením obmedzeným
   76 spočíva na   nesprávnom
   75 v    napadnutej   časti
   75 v    čase  od
   75 rozsudkom    krajského    súdu
   75 náhrade trov  konania
   75 byť   účastníkom   konania
   74 1994  zošit  č
   74 výroku o    treste
   74 v    ktorom sa
   74 republiky    z    27
   74 na   vydanie veci
   74 krajskému    súdu  v
   73 v    tejto  veci
   73 v    čase  rozhodovania
   73 trestného    poriadku    v
   72 súdu  v    košiciach
   72 občianskom   súdnom konaní
   72 nie   je   dôvodné
   72 nárok  na   náhradu
   71 zákona v    znení
   70 že   v    čase
   70 z    obchodného   registra
   70 zistený skutkový    stav
   70 súd   v    trenčíne
   70 so   sídlom v
   70 slovenskej   republiky    preto
   70 slovenskej   republiky    č
   70 preskúmal    napadnuté    rozhodnutie
   70 podstatného   poklesu zárobku
   69 súd   v    košiciach
   69 názoru odvolacieho   súdu
   69 dovolanie    je   prípustné
   68 v    občianskom   súdnom
   68 v    ďalšom konaní
   68 treba  považovať    za
   68 tomuto rozsudku    odvolacieho
   68 sa   žalobca domáhal
   68 odňatia slobody v
   68 nesprávne    rozhodnutie   vo
   68 aby   odvolací    súd
   67 vo   vykonanom    dokazovaní
   67 v    odôvodnení   svojho
   67 súd   vecne  príslušný
   67 správnosť    výroku napadnutého
   67 rozhodnutia   odvolacieho   súdu
   67 orgány činné  v
   67 odňatá možnosť konať
   67 nepriznal    náhradu trov
   67 je   v    súlade
   66 že   v    konaní
   66 v    zmysle ust
   66 výroku napadnutého   uznesenia
   66 orgánov štátnej správy
   66 okresnému    súdu  v
   66 odvolacieho   súdu  zrušil
   66 návrh  na   začatie
   66 a    to   ani
   66 ako   súd   vecne
   65 v    českej republike
   65 je   dovolanie    prípustné
   64 v    konaní pred
   64 rozsudku    okresného    súdu
   64 predchádzalo  a    dospel
   64 poukazom    na   ustanovenie
   64 o    súdnej rehabilitácii
   64 naliehavý    právny záujem
   64 mal   za   to
   63 veta  za   bodkočiarkou
   63 úrokov z    omeškania
   63 súdu  podal  dovolanie
   63 prvého stupňa zmenil
   63 podmienok    uvedených    v
   63 neprichádza   do   úvahy
   63 činné  v    trestnom
   62 6    zákona č
   62 2    občianskeho   súdneho
   62 uvedených    v    ustanovení
   62 republiky    prejednal    vec
   62 právnym názorom súdu
   62 občiansky    súdny  poriadok
   62 mimoriadneho  valného zhromaždenia
   61 v    slovenskej   republike
   61 tomuto uzneseniu    podal
   61 republiky    z    28
   61 preto  najvyšší    súd
   61 odvolací    súd   sa
   61 na   druhej strane
   60 5    trestného    poriadku
   60 1997  zošit  č
   60 že   v    danom
   60 z    úradnej povinnosti
   60 v    tom   čase
   60 vrátil súdu  prvého
   60 uznesenie    okresného    súdu
   60 podľa  jeho  názoru
   60 oporu  vo   vykonanom
   60 odvolací    súd   preto
   60 na   obnovu konania
   60 krajského    súdu  podal
   60 ide   o    rozhodnutie
   60 ako   vecne  správne
   59 zanedbania   povinnej    výživy
   59 vrátiť na   ďalšie
   59 správcu konkurznej   podstaty
   59 spoločnosti   s    ručením
   59 prevode obchodného   podielu
   59 podstaty    trestného    činu
   59 obvodný súd   bratislava
   59 generálny    prokurátor   sr
   59 a    to   bez
   58 za   tohto  stavu
   58 všetkých    výrokov napadnutého
   58 uznesenie    zrušil a
   58 uznesenie    odvolacieho   súdu
   58 účinnosťou   od   1
   58 trov  odvolacieho   konania
   58 trestného    činu  vraždy
   58 súd   napadnutý    rozsudok
   58 skutočného   stavu  veci
   58 prokurátorovi  na   došetrenie
   58 prokurátora   slovenskej   republiky
   58 preto  nie   je
   58 podľa  názoru odvolacieho
   58 o    sťažnosti    pre
   58 návrh  na   vyhlásenie
   58 napadnutý    rozsudok    súdu
   58 ak   nie   je
   57 5    zákona č
   57 1    a    2
   57 vinného z    trestného
   57 účinnosti    zákona č
   57 splnené podmienky    pre
   57 rozpore s    ustanovením
   57 o    prevode obchodného
   57 na   základe zmluvy
   57 na   verejnom    zasadnutí
   57 napadnuté    uznesenie    zrušil
   57 na   krajskom    súde
   56 2003  zošit  č
   56 znaky  trestného    činu
   56 zákon  v    ustanovení
   56 vec   vrátil súdu
   56 trestného    zákona na
   56 spôsobilosť   byť   účastníkom
   56 republiky    z    29
   56 podľa  tohto  ustanovenia
   56 najvyššiemu   súdu  slovenskej
   56 na   čiastočný    invalidný
   56 mali  za   následok
   56 generálneho   prokurátora   slovenskej
   56 aj   v    prípade
   55 4    trestného    zákona
   55 1    zákonníka    práce
   55 v    správnom    súdnictve
   55 v    prvom  rade
   55 uznesením    krajského    súdu
   55 uložený trest  odňatia
   55 rozhodnutie   odôvodnil    tým
   55 proti  rozsudku    krajského
   55 o    návrhu na
   55 obvodného    súdu  bratislava
   55 náhrady trov  konania
   55 do   15   dní
   55 ako   súd   prvého
   54 1    a    ods
   54 z    toho  dôvodu
   54 zrušil napadnutý    rozsudok
   54 vo   vyjadrení    k
   54 uzneseniu    odvolacieho   súdu
   54 územie slovenskej   republiky
   54 s    právnym názorom
   54 skutkovej    podstaty    trestného
   54 priemerného   mesačného    zárobku
   54 občianskeho   zákonníka    v
   54 na   podklade    sťažnosti
   54 kolégium    najvyššieho   súdu
   54 časti  týkajúcej    sa
   54 a    vyrovnaní    v
   53 že   žalobu zamietol
   53 zákona o    rodine
   53 v    plnom  rozsahu
   53 uložil povinnosť    zaplatiť
   53 stránke zásadného    významu
   53 skutkového   stavu  veci
   53 senátu krajského    súdu
   53 rozviazania   pracovného   pomeru
   53 právnej stránke zásadného
   53 podať  návrh  na
   53 na   uvedené skutočnosti
   53 na   konanie o
   53 dôvodov najvyšší    súd
   53 do   vlastných    rúk
   53 ak   odvolací    súd
   52 3    občianskeho   zákonníka
   52 1998  zošit  č
   52 výrok  o    treste
   52 v    súdnom konaní
   52 vojenský    súd   v
   52 v    období od
   52 v    bratislave   na
   52 prvého stupňa vo
   52 nie   je   dôvodná
   52 na   vykonanie    konania
   52 nároku na   dávku
   52 l    zákona č
   52 by   bolo  možné
   52 a    o    zmene
   51 že   v    prípade
   51 zákona v    neprospech
   51 vyššieho    vojenského   súdu
   51 v    konkrétnom   prípade
   51 v    časti  týkajúcej
   51 úrokom z    omeškania
   51 porušenie    pracovnej    disciplíny
   51 odvolacieho   súdu  a
   51 nesprávne    právne posúdenie
   51 lehote uvedenej    v
   51 konanie a    rozhodnutie
   51 bezpodielového spoluvlastníctva    manželov
   50 2    zákona číslo
   50 žalobou podanou na
   50 vyrovnanie   dedičských   podielov
   50 vnútra slovenskej   republiky
   50 trestného    poriadku    zrušil
   50 súdoch a    sudcoch
   50 spoločne    a    nerozdielne
   50 o    súdoch a
   50 krajskému    súdu  na
   50 dôvodu uvedeného    v
   50 a    nové  rozhodnutie
   49 2    obchodného   zákonníka
   49 že   išlo  o
   49 že   by   sa
   49 z    uvedeného    dôvodu
   49 zmluvy o    prevode
   49 zmluvy o    nájme
   49 zmluvu o    prevode
   49 záver  odvolacieho   súdu
   49 zánik  nároku na
   49 zákon  bol   porušený
   49 zákona o    súdnych
   49 vznik  nároku na
   49 vyrovnaní    v    znení
   49 trestné stíhanie    proti
   49 stupňa zmenil tak
   49 prvého stupňa potvrdil
   49 povinnej    výživy podľa
   49 pokiaľ to   zákon
   49 o    trestný čin
   49 o    tichom spoločenstve
   49 na   odvolanie    žalovaného
   49 náhradu trov  odvolacieho
   49 ministerstva  spravodlivosti slovenskej
   49 krajského    súdu  a
   49 ak   je   to
   48 3    obchodného   zákonníka
   48 1996  zošit  č
   48 z    vykonaného   dokazovania
   48 zastavení    trestného    stíhania
   48 v    zákonom stanovenej
   48 v    časti  o
   48 spáchania    trestného    činu
   48 sa   k    dovolaniu
   48 republiky    z    26
   48 republiky    na   základe
   48 proti  každému rozhodnutiu
   48 príslušný    okresný súd
   48 odôvodnení   rozsudku    uviedol
   48 na   trestný čin
   48 na   starobný    dôchodok
   48 napadnutý    rozsudok    krajského
   48 najvyššieho   súdu  ssr
   48 konaní pred  súdom
   48 konania v    sume
   48 je   v    zmysle
   47 že   zákon  bol
   47 vo   veci  sp
   47 v    nadväznosti   na
   47 úhrnný trest  odňatia
   47 trov  konania nepriznal
   47 to   zákon  pripúšťa
   47 súdu  v    k
   47 súd   na   základe
   47 rozsudok    prvostupňového súdu
   47 proti  uzneseniu    krajského
   47 obdobie od   1
   47 na   základe odvolania
   47 a    tým   aj
   46 z    uvedeného    je
   46 zákona na   tom
   46 proti  tomuto rozhodnutiu
   46 podľa  tohto  zákona
   46 okresnom    súde  v
   46 odvolaciemu   súdu  na
   46 nie   je   daná
   45 1    zákona číslo
   45 vykonanie    konania v
   45 v    posudzovanom  prípade
   45 v    liptovskom   mikuláši
   45 trestného    činu  ublíženia
   45 trestného    činu  podvodu
   45 skutočný    stav  veci
   45 skutkový    stav  veci
   45 skrátenia    dane  podľa
   45 rozhodnutím   zo   dňa
   45 preto  odvolací    súd
   45 podklade    sťažnosti    pre
   45 o    dani  z
   45 nie   sú   splnené
   45 nariadenia   pojednávania  podľa
   45 medzi  účastníkmi   konania
   45 konanie a    nové
   45 dovolanie    nie   je
   45 dani  z    pridanej
   45 činu  ublíženia    na
   44 žalovanému   na   ďalšie
   44 zákonom stanovenej   lehote
   44 zákonníka    v    znení
   44 zákona v    prospech
   44 verejného    činiteľa    podľa
   44 trestného    zákona je
   44 rozhodnutie   správneho    orgánu
   44 názoru dovolacieho   súdu
   44 na   strane žalovaného
   44 nárok  na   vydanie
   44 najvyšší    súd   čsfr
   44 majetku v    socialistickom
   43 39   občianskeho   zákonníka
   43 1    citovaného   zákona
   43 000   sk   a
   43 zreteľom    na   to
   43 z    dôvodu uvedeného
   43 v    zmysle citovaného
   43 vychádzal    z    toho
   43 v    tomto  ustanovení
   43 v    socialistickom vlastníctve
   43 v    skúšobnej    dobe
   43 vo   výške  2
   43 v    obvode ktorého
   43 v    nových zámkoch
   43 viazaný právnym názorom
   43 súd   k    záveru
   43 s    trestným    činom
   43 spojení s    ustanovením
   43 pojednávania  v    zmysle
   43 podľa  názoru súdu
   43 o    zastavení    konania
   43 na   odpočet dane
   43 každému rozhodnutiu   odvolacieho
   43 dovolací    súd   rozsudok
   43 dovolací    súd   dovolanie
   43 či   sú   splnené
   43 citovaného   zákonného    ustanovenia
   43 ak   by   sa
   42 z    omeškania    od
   42 zmenil rozsudok    súdu
   42 za   škodu  spôsobenú
   42 výroku o    trovách
   42 v    sume  1
   42 v    lehote uvedenej
   42 v    ktorých sa
   42 súdov  oboch  stupňov
   42 správnosť    všetkých    výrokov
   42 proti  platobnému   rozkazu
   42 prejednanie   a    rozhodnutie
   42 povinnosť    zaplatiť    žalobcovi
   42 pokus  trestného    činu
   42 podmienky    podstatného   poklesu
   42 o    mimosúdnych   rehabilitáciách
   42 nie   je   oprávnený
   42 na   základe uvedeného
   42 nariadenia   dovolacieho   pojednávania
   42 na   odvolanie    žalobcu
   42 kusov  cigariet    zn
   42 krajskom    súde  v
   42 časti  občianskeho   súdneho
   42 bez   nariadenia   dovolacieho
   42 a    v    dôsledku
   42 ako   vyplýva z
   42 ako   to   vyplýva
   41 15   dní   od
   41 žalobu zamietol    a
   41 zrušenia    pracovného   pomeru
   41 v    sťažnosti    pre
   41 vo   výške  1
   41 veta  prvá  o
   41 vecne  a    miestne
   41 veci  odvolacím    súdom
   41 v    čase  uzavretia
   41 trestný čin   ublíženia
   41 trestný čin   krádeže
   41 súdu  v    rozsahu
   41 súdu  bratislava   1
   41 stavu  veci  a
   41 slovenskej   republiky    rozhodol
   41 slovenskej   republiky    preskúmal
   41 s    dobrými mravmi
   41 rozsudok    zrušil a
   41 rozhodnutie   po   právnej
   41 rozhodnutie   najvyššieho   súdu
   41 rokovacieho   poriadku    najvyššieho
   41 republiky    zo   16
   41 poriadku    najvyššieho   súdu
   41 po   doplnení    dokazovania
   41 podmienky    uvedené v
   41 o    zastavení    trestného
   41 odvolacieho   súdu  o
   41 odňatia slobody na
   41 nie   je   rozhodujúce
   41 konanie vo   veci
   41 činu  vraždy podľa
   41 čin   ublíženia    na
   41 banskej bystrici    z
   41 ako   už   bolo
   40 25   trestného    poriadku
   40 2    citovaného   zákona
   40 000   000   sk
   40 žiadnemu    z    účastníkov
   40 že   napadnutým   uznesením
   40 že   došlo  k
   40 žalovaného   správneho    orgánu
   40 v    spoločnej    domácnosti
   40 v    ktorej sa
   40 veci  v    zmysle
   40 uvedené v    ustanovení
   40 troch  dní   od
   40 trestného    poriadku    je
   40 svoje  rozhodnutie   odôvodnil
   40 slovenskej   republiky    o
   40 rozhodnutie   odporkyne    z
   40 proti  rozhodnutiu   odvolacieho
   40 pridanej    hodnoty v
   40 pretože ide   o
   40 pred  súdom  prvého
   40 poplatkoch   v    znení
   40 podmienky    prípustnosti  dovolania
   40 podľa  doterajších   predpisov
   40 odvolací    súd   dospel
   40 na   základe rozhodnutia
   40 na   trest  odňatia
   40 najvyššieho   súdu  čssr
   40 generálny    prokurátor   ssr
   39 7    zákona č
   39 v    tom   smere
   39 v    súvislosti   so
   39 v    obchodných   veciach
   39 vec   mu   vrátiť
   39 účinnosti    tohto  zákona
   39 tomuto rozsudku    podal
   39 súdu  v    trenčíne
   39 preskúmal    v    zmysle
   39 preskúmal    rozsudok    odvolacieho
   39 právomoci    verejného    činiteľa
   39 o    prevode vlastníctva
   39 okresného    súdu  b
   39 okamžitého   zrušenia    pracovného
   39 nie   je   ani
   39 nároku na   náhradu
   39 napadnutý    rozsudok    a
   39 mu   vrátiť na
   39 možno  napadnúť    právoplatné
   39 má   za   následok
   39 ju   v    potrebnom
   39 alebo  právnických   osôb
   39 aj   odvolací    súd
   39 aby   ju   v
   38 1992  zošit  č
   38 že   vo   veci
   38 v    rozhodnom    období
   38 vo   svojom rozhodnutí
   38 v    novom  rozhodnutí
   38 v    akom  rozsahu
   38 úkony  právnej pomoci
   38 tohto  trestného    činu
   38 sú   uvedené v
   38 súd   v    t
   38 spočíva v    tom
   38 splnené zákonné podmienky
   38 slobody v    trvaní
   38 rozsudok    spolu  s
   38 právo  spoločného   nájmu
   38 právneho    posúdenia    veci
   38 podľa  osobitných   predpisov
   38 platnom do   1
   38 o    určenie neplatnosti
   38 orgánov činných v
   38 obsahu spisu  vyplýva
   38 o    amnestii    z
   38 nie   je   správny
   38 napadnutý    rozsudok    spolu
   38 na   náhradu mzdy
   38 možnosti    konať  pred
   38 ktorý  nie   je
   38 je   možné  vyhovieť
   38 dovolaním    možno  napadnúť
   38 boli  splnené podmienky
   37 6    trestného    poriadku
   37 že   vzhľadom    na
   37 že   odvolanie    je
   37 zo   skutkového   zistenia
   37 zmene  a    doplnení
   37 však  nie   je
   37 vrátil krajskému    súdu
   37 vlády  čssr  č
   37 v    konečnom    dôsledku
   37 v    konaní podľa
   37 vecne  príslušný    na
   37 v    čase  jeho
   37 v    bratislave   uznesením
   37 uvedeného    je   zrejmé
   37 trestného    činu  porušovania
   37 súdu  v    žiline
   37 sudcoch v    znení
   37 správca konkurznej   podstaty
   37 rozhodnutí   a    stanovísk
   37 republiky    z    31
   37 prvá  veta  o
   37 proti  výroku o
   37 právny záujem na
   37 o    zmene  a
   37 o    rozhodnutie   po
   37 odvolací    súd   napadnutý
   37 odvolacieho   súdu  podľa
   37 nie   je   schopný
   37 neboli splnené podmienky
   37 na   zjednotenie   výkladu
   37 na   svojich právach
   37 nariadenia   pojednávania  v
   37 na   konanie v
   37 l    obchodného   zákonníka
   37 len   za   predpokladu
   37 len   na   základe
   37 ktorý  je   v
   37 krajského    súdu  podľa
   37 konal  a    rozhodol
   37 druhá  veta  o
   37 dovolací    súd   zrušil
   37 činu  pre   spoločnosť
   37 a    sudcoch v
   37 a    rozhodol    o
   37 a    preto  je
   37 a    na   základe
   36 4    trestného    poriadku
   36 že   žalobca sa
   36 žalovaného   v    1
   36 z    výkonu trestu
   36 zistil skutkový    stav
   36 zákona číslo  87
   36 vzniku nároku na
   36 v    písomnom    vyjadrení
   36 uznesenia    valného zhromaždenia
   36 úradu  dôchodkového  zabezpečenia
   36 uložil žalovanému   povinnosť
   36 trestného    činu  lúpeže
   36 to   vyplýva z
   36 súdny  poplatok    za
   36 súdnych poplatkoch   v
   36 splnené podmienky    na
   36 sadzobníka   súdnych poplatkov
   36 rozhodnutie   daňového    úradu
   36 rozhodnutia   správneho    orgánu
   36 príslušnosť   krajského    súdu
   36 pokusu trestného    činu
   36 o    trovách pôvodného
   36 o    nájme  nebytových
   36 odvolanie    nie   je
   36 odvolací    súd   napadnuté
   36 odôvodnení   svojho rozhodnutia
   36 obchodného   kolégia najvyššieho
   36 nie   je   zrejmé
   36 nemá  právo  na
   36 navrhol žalobu zamietnuť
   36 na   rozhodnutie   o
   36 nároku na   výplatu
   36 nájme  nebytových   priestorov
   36 krajské súdy  v
   36 konania v    zmysle
   36 daň   z    pridanej
   36 daní  a    poplatkov
   36 činných v    trestnom
   36 banskej bystrici    rozsudkom
   36 a    zákona č
   35 že   okresný súd
   35 zreteľom    na   uvedené
   35 v    zbierke zákonov
   35 výrokov napadnutého   rozsudku
   35 v    stanovenej   lehote
   35 v    podstate    na
   35 vo   výroku svojho
   35 vo   veci  rozhodol
   35 vojenského   obvodového   súdu
   35 vec   vrátil krajskému
   35 to   bez   ohľadu
   35 škodu  vo   výške
   35 súd   v    n
   35 súdu  v    t
   35 súd   rozsudok    odvolacieho
   35 správnosť    postupu konania
   35 slovenskej   federatívnej  republiky
   35 skončenia    pracovného   pomeru
   35 rozpore s    dobrými
   35 prvého stupňa podľa
   35 priemerný    mesačný zárobok
   35 právach a    povinnostiach
   35 platnom do   31
   35 o    vznesení    obvinenia
   35 okresným    súdom  v
   35 odvolací    súd   pri
   35 neplatnosti   právneho    úkonu
   35 na   výkon  trestu
   35 na   skúšobnú    dobu
   35 nároku na   čiastočný
   35 na   ktoré  sa
   35 najvyšší    súd   republiky
   35 len   v    prípade
   35 konania v    prvom
   35 konal  ako   súd
   35 je   vecne  správne
   35 je   vecne  príslušný
   35 čo   sa   týka
   35 českej a    slovenskej
   35 bola  odňatá možnosť
   35 a    slovenskej   federatívnej
   35 ako   aj   na
   34 1993  zošit  č
   34 že   dovolanie    nie
   34 znovu  konal  a
   34 zneužívania   právomoci    verejného
   34 v    zmysle zákona
   34 vyjadrení    k    odvolaniu
   34 v    pôvodnom    konaní
   34 vo   svojom vyjadrení
   34 v    odvolaní    uviedol
   34 v    napadnutom   rozsudku
   34 vlády  slovenskej   republiky
   34 v    čase  podania
   34 súd   nie   je
   34 stratu na   zárobku
   34 rozhodnutie   krajského    súdu
   34 priznanie    postavenia   utečenca
   34 považuje    za   potrebné
   34 potvrdil    rozsudok    súdu
   34 postupoval   v    súlade
   34 novom  rozhodnutí   rozhodne
   34 nemajetkovej  ujmy  v
   34 na   základe ktorých
   34 na   vyrovnanie   dedičských
   34 napadnutý    rozsudok    zrušiť
   34 napadnutý    rozsudok    ako
   34 náhradu hotových    výdavkov
   34 krajský súd   na
   34 do   30   dní
   34 došlo  k    porušeniu
   34 a    to   na
   34 a    odvolací    súd
   34 ako   aj   v
   34 aj   o    trovách
   33 272   trestného    poriadku
   33 1991  zošit  č
   33 1990  zošit  č
   33 000   sk   za
   33 za   stratu na
   33 zastavenie   trestného    stíhania
   33 v    znení  vyhlášky
   33 výroku o    vine
   33 vykonanom    dokazovaní   a
   33 vo   výroku rozsudku
   33 vlastníckeho  práva  k
   33 vecne  správny potvrdiť
   33 v    dobe  od
   33 uvedenej    v    ustanovení
   33 trestnej    veci  obvineného
   33 trestného    poriadku    preskúmal
   33 treba  vychádzať    z
   33 tomuto súdu  na
   33 tento  opravný prostriedok
   33 súdy  oboch  stupňov
   33 súdu  nie   je
   33 súd   napadnuté    uznesenie
   33 spôsobom    uvedeným    v
   33 sa   mal   dopustiť
   33 rozviazaní   pracovného   pomeru
   33 rozsudok    zrušiť a
   33 republiky    o    amnestii
   33 prvého stupňa o
   33 proti  ktorému je
   33 podľa  názoru dovolacieho
   33 piatej časti  občianskeho
   33 orgánu štátnej správy
   33 orgánu prvého stupňa
   33 o    odročenie    pojednávania
   33 o    náhrade škody
   33 odvolací    súd   rozsudok
   33 nie   je   preto
   33 nesprávneho   právneho    posúdenia
   33 nebytových   priestorov   v
   33 na   základe ktorého
   33 napadnuté    uznesenie    odvolacieho
   33 na   lv   č
   33 medzi  slovenskou   republikou
   33 je   okresný súd
   33 financií    slovenskej   republiky
   33 činu  podvodu podľa
   33 a    v    súlade
   33 alebo  nie   je
   33 ako   odvolací    súd
   33 ako   je   to
   32 3    občianskeho   súdneho
   32 256   trestného    poriadku
   32 že   rozhodnutie   odvolacieho