judikat-1.0 adverbs top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1treba1510
2nemožno1145
3ďalej895
4možno646
5vecne577
6správne531
7potom531
8súčasne460
9včas410
10nesprávne358
11spolu349
12vysoko338
13zároveň279
14riadne269
15264
16pritom261
17znovu254
18právne253
19rovnako245
20mesačne212
21výslovne210
22právoplatne200
23priamo187
24následne180
25všeobecne179
26napokon177
27jednoznačne174
28spoločne163
29skutočne157
30naďalej154
31písomne149
32späť148
33dostatočne137
34spravidla131
35samostatne128
36presne126
37miestne117
38opätovne115
39predtým111
40pôvodne111
41dôsledne108
42skôr107
43čiastočne105
44blízko105
45dôvodne102
46teraz97
47neskôr96
48znova95
49podmienečne95
50celkom95
51dodatočne93
52doteraz91
53podstatne90
54neoprávnene87
55nedostatočne85
56bezprostredne84
57ešte81
58osobitne80
59osebe79
60konkrétne77
61zásadne75
62objektívne75
63osobne72
64primerane71
65sčasti67
66náležite66
67podrobne64
68opakovane63
69úplne62
70dobrovoľne62
71obzvlášť60
72najneskôr60
73zhodne58
74málo58
75neprávom56
76úspešne55
77oneskorene54
78mimoriadne54
79plne53
80vopred52
81taxatívne52
82stále50
83nerozdielne50
84zárobkovo49
85veľmi48
86škoda48
87spoľahlivo47
88obsahovo47
89obdobne47
90doposiaľ46
91úmyselne45
92najavo45
93mnoho45
94trestne44
95pasívne43
96najskôr43
97zjavne41
98nesporne38
99nápadne38
100absolútne37
101reálne36
102dobre36
103najprv35
104často35
105dlhodobo34
106právom32
107ihneď32
108účinne31
109procesne31
110dočasne31
111výrazne30
112platne30
113opäť30
114namieste30
115hneď30
116zvlášť29
117výnimočne29
118in29
119fakticky29
120spravodlivo28
121mylne28
122medzičasom28
123časovo28
124bezdôvodne28
125spoločensky27
126podobne27
127fyzicky27
128práve26
129navzájom26
130analogicky26
131skutkovo25
132jednotlivo25
133hrubo25
134dlho25
135výhradne24
136účelne23
137predčasne23
138predbežne23
139pravidelne23
140postupne23
141opodstatnene23
142neprimerane23
143nakoniec23
144prevažne22
145nezávisle22
146neúplne22
147logicky22
148značne21
149oprávnene21
150minimálne21
151individuálne21
152aktívne21
153ústne20
154okamžite20
155neskoro20
156navonok20
157meritórne20
158vážne19
159odlišne19
160naviac19
161naposledy19
162jasne19
163formálne19
164bezpečne19
165zmluvne18
166vzájomne18
167vedome18
168spätne18
169ročne18
170protiprávne18
171ným18
172násilne18
173úzko17
174trvalo17
175sústavne17
176stavebno17
177oddelene17
178netreba17
179najbližšie17
180nadčas17
181vrátane16
182väčšinou16
183trvale16
184súdne16
185raz16
186ráno16
187prv16
188prakticky16
189obvykle16
190náležito16
191viac15
192verejne15
193účelovo15
194starostlivo15
195nevyhnutne15
196nepriamo15
197nepretržite15
198neplatne15
199jednotne15
200domov15
201denne15
202celkove15
203voľne14
204svojvoľne14
205preukázateľne14
206omylom14
207dovolateľa14
208alternatívne14
209telefonicky13
210rozdielne13
211prechodne13
212negatívne13
213maximálne13
214chybne13
215automaticky13
216slobodne12
217prísne12
218odchylne12
219nepodmienečne12
220krátko12
221kladne12
222technicky11
223ťažko11
224stavebne11
225naopak11
226solidárne10
227skoro10
228presvedčivo10
229nerušene10
230nanovo10
231kumulatívne10
232disciplinárne10
233zavinene9
234zámerne9
235vzápätí9
236svojmocne9
237súbežne9
238špeciálne9
239relatívne9
240príliš9
241nepochybne9
242mierne9
243menovite9
244konečne9
245hmotne9
246hlavne9
247zrozumiteľne8
248záväzne8
249zákonne8
250výstižne8
251ojedinele8
252neúmerne8
253neskoršie8
254neodkladne8
255konkludentne8
256jednostranne8
257doma8
258doľava8
259dobromyseľne8
260ďaleko8
261bezplatne8
262bežne8
263záverom7
264vľavo7
265vlastnoručne7
266tesne7
267široko7
268psychicky7
269príkladmo7
270prednostne7
271pozitívne7
272podporne7
273oveľa7
274občiansky7
275nezákonne7
276neúspešne7
277nepriaznivo7
278hromadne7
279finančne7
280dovolateľom7
281dopredu7
282čisto7
283zozadu6
284zdravotne6
285zasa6
286vnútorne6
287úradne6
288striktne6
289prejudiciálne6
290plnomocenstvo6
291odborne6
292obligatórne6
293občiansko6
294nutne6
295neodôvodnene6
296naspäť6
297náhle6
298mlčky6
299medzitým6
300materiálne6
301majetkovo6
302isto6
303hmotno6
304funkčne6
305eventuálne6
306dozadu6
307doslovne6
308doprava6
309citovo6
310bezvýsledne6
311bezodkladne6
312zreteľne5
313výhodne5
314vôbec5
315úhrnom5
316subjektívne5
317stručne5
318spočiatku5
319silno5
320relevantne5
321prevážne5
322preddavkovo5
323posledne5
324pevne5
325odôvodnene5
326obmedzene5
327nekriticky5
328nato5
329naostatok5
330nanajvýš5
331najneskoršie5
332náhodou5
333náhodne5
334nadväzne5
335mimosúdne5
336kvalitatívne5
337kvalifikovane5
338izolovane5
339ilegálne5
340druhovo5
341detailne5
342definitívne5
343dávno5
344číselne5
345životne4
346zhora4
347ústavne4
348urýchlene4
349tmavo4
350teoreticky4
351súkromne4
352soletky4
353silne4
354rámcovo4
355procesno4
356príklep4
357priebežne4
358pracovne4
359politicky4
360pohlavne4
361podvodne4
362opačne4
363obojstranne4
364nútene4
365nízko4
366netto4
367nedôvodne4
368navyše4
369nasledovne4
370mravne4
371morálne4
372legálne4
373kogentne4
374informačno4
375explicitne4
376evidentne4
377dozelena4
378dnes4
379celkovo4
380bezpodmienečne4
381bezodplatne4
382zodpovedne3
383zdarma3
384zajtra3
385významne3
386výchovne3
387vpredu3
388vpravo3
389vidno3
390viditeľne3
391verne3
392účastníctvo3
393typicky3
394trestno3
395sprostredkovane3
396sprava3
397sociálne3
398sekundárne3
399rýchlo3
400rôzne3
401prirodzene3
402principiálne3
403príležitostne3
404približne3
405pracovno3
406pozemno3
407poobede3
408poctivo3
409okolo3
410odplatne3
411nestranne3
412nerozhodne3
413neprestajne3
414nepresne3
415neprávne3
416nepravdivo3
417neplatnosti3
418neoddeliteľne3
419nažive3
420natrvalo3
421medziiným3
422mechanicky3
423legislatívne3
424ľahko3
425komplexne3
426kombinovane3
427jako3
428iniciatívne3
429ine3
430hygienicky3
431hospodársky3
432hore3
433hodnoverne3
434hmotnoprávne3
435fine3
436extenzívne3
437efektívne3
438dovolateľky3
439diferencovane3
440demonštratívne3
441činnsoti3
442č9slo3
443bezvýhradne3
444bezúspešne3
4453
446zväčša2
447zriedkavo2
448zmenkovo2
449zhotoviteľa2
450zdanlivo2
451zbytočne2
452zaujato2
453zaokrúhlene2
454vyslovene2
455vyčerpávajúco2
456vulgárne2
457voči2
458vhodne2
459včera2
460väzobne2
461ústredne2
462urbanisticky2
463úmerne2
464týždenne2
465súhrnne2
466štandardne2
467splna2
468špecificky2
469rozporne2
470rimeko2
471rigorózne2
472protizákonne2
473prepadačky2
474predajne2
475preč2
476pravdivo2
477poistiteľom2
478pohrebníctvo2
479počítačovo2
480paralelne2
481originálne2
482operatívno2
483oficiálne2
484odvolateľom2
485odmietavo2
486očividne2
487obsahove2
488obo2
489normatívne2
490nezvratne2
491nevhodne2
492neustále2
493neurčito2
494nespochybniteľne2
495nepodstatne2
496nepodmienene2
497neospravedlnene2
498neopatrne2
499neočakávane2
500nemocensky2
501nelogicky2
502nelegálne2
503nekontrolovane2
504nedôsledne2
505naraz2
506napred2
507nápravno2
508naliehavo2
509najnovšie2
510nahradzujúceho2
511nadmerne2
512medzinárodne2
513lživo2
514ľudsky2
515ľudovo2
516ľubovoľne2
517kompletne2
518jednorázovo2
519jednorazovo2
520iure2
521intímne2
522inštančne2
523implicitne2
524hlboko2
525fiktívne2
526duševne2
527duplicitne2
528dovolateľmi2
529doporučene2
530doplna2
531dolu2
532dôkladne2
533dôchodkovo2
534dnu2
535diametrálne2
536dano2
537colne2
538cieľavedome2
539bezúročne2
540anatomicky2
541ambulantne2
542aktuálne2
543znútra1
544znalecky1
545žlto1
546zľava1
547zhruba1
548zhotoviteľom1
549zďaleka1
550zboku1
551závažne1
552záväzkovo1
553zase1
554záporne1
555zápisnične1
556zamestnancovo1
557zálohovo1
558zákonite1
559zadosť1
560zadarmo1
561vzťahujúce1
562vzadu1
563významovo1
564vyvstane1
565vývojovo1
566vysokoškolsky1
567všasnom1
568vpred1
569von1
570vôľovo1
571volne1
572vnútri1
573vizuálne1
574viaznuceho1
575verejno1
576včítane1
577usmrtením1
578urážlivo1
579úprimne1
580unáhlene1
581umyselne1
582ukrajinsko1
583uholne1
584účastenstva1
585tzvo1
586tuho1
587trvacom1
588tradične1
589terapeuticky1
590tematicky1
591telegraficky1
592svedomito1
593svedecky1
594súvislo1
595súvisle1
596súhlasne1
597súdno1
598štvrťročne1
599štátnoobčiansky1
600štatisticky1
601staro1
602smrteľne1
603služobne1
604slovne1
605sexuálne1
606samovoľne1
607rusky1
608ručne1
609rozlične1
610rovnobežne1
611rodinno1
612riskantne1
613res1
614regionálne1
615rasovo1
616rakúsky1
617racionálne1
618psychopaticky1
619prudko1
620protokolárne1
621protirečivo1
622privolenie1
623prioritne1
624priori1
625primárne1
626príklepom1
627príkaldmo1
628priemerne1
629priaznivo1
630priateľsky1
631preventívno1
632prevádzkovo1
633preukázane1
634preskúmava1
635premlčania1
636prederavenie1
637precízne1
638pracne1
639pozorne1
640pozadu1
641povrchne1
642povinne1
643poťažne1
644poriadkuby1
645popritom1
646pomerne1
647poly1
648pojmovo1
649pojednávane1
650poistiteľa1
651podoseky1
652podkladkom1
653plnomocenstvom1
654platovo1
655plánovane1
656pešo1
657personálne1
658percentuálne1
659percentálne1
660paušálne1
661patrične1
662paranoidne1
663ozety1
664ostro1
665orientačne1
666organicky1
667omnoho1
668offo1
669odspodu1
670odlúčene1
671odkázanosti1
672odkázanosť1
673obšírne1
674obrazovo1
675obratom1
676oblo1
677občas1
678nútenia1
679novo1
680notoricky1
681nevýslovne1
682nevidno1
683neuvážene1
684neúčinne1
685nespravodlivo1
686neskončenom1
687nešetrne1
688nerozlučne1
689neprípustne1
690nepriliehavo1
691neprerušovane1
692neprávoplatne1
693nepravidelne1
694nepravdepodobne1
695nepozorne1
696nepoužiteľným1
697nepomerne1
698nepodložene1
699nepoctivo1
700nepochybiteľne1
701nepochabne1
702neplatnosť1
703neopodstatnenosti1
704neopodstatnene1
705neodmysliteľne1
706neodborne1
707neobjektívne1
708nenáležite1
709nekvalifikovane1
710nekalosúťažne1
711nejednotne1
712neformálne1
713nedovolene1
714nedobrovoľne1
715nečitateľne1
716nechtiac1
717naznačenej1
718navždy1
719naroveň1
720nariadenom1
721naprázdno1
722nakrátko1
723naj1
724náhradne1
725nadránom1
726nadol1
727načim1
728nabudúce1
729nabok1
730modro1
731mimo1
732miestoprísažne1
733mentálne1
734márne1
735ľstivo1
736legitímne1
737legislatívnotechnicky1
738legislatívno1
739ľahkomyseľne1
740kvantitatívne1
741kumulovane1
742kontinuálne1
743konštitutívne1
744koncepčne1
745kolmo1
746kolektívne1
747kol1
748každodenne1
749kategoricky1
750juhoslovanko1
751jestliže1
752jednomyseľne1
753jednoducho1
754ironicky1
755investorsko1
756informatívne1
757hypoteticky1
758hranične1
759hodno1
760hanlivo1
761grátis1
762graficky1
763generálne1
764futuro1
765formálnoprávne1
766formálno1
767foneticky1
768extrémne1
769expres1
770exekučne1
771etapovite1
772ekonomicky1
773dvestopäťdesiatnásobok1
774druhotne1
775draho1
776doživotne1
777dožadujúca1
778dôverne1
779doslova1
780došetrenie1
781donedávna1
782donaha1
783domácky1
784dole1
785dohromady1
786dodnes1
787disciplinovane1
788direktívne1
789demokraticky1
790deleno1
791čoraz1
792čochvíľa1
793čitateľne1
794cielene1
795chladne1
796červeno1
797centrálne1
798cenovo1
799celoročne1
800čelne1
801častokrát1
802brutto1
803bohato1
804bližšie1
805bezvýnimočne1
806bezstarostne1
807bezpracne1
808bezhotovostne1
809azhodne1
810avýslovne1
811avlastnoručne1
812autosúčiastok1
813autoritatívne1
814asociálne1
815arogantne1
816argumentačne1
817akademicky1
818advokátsky1
819administratívno1
820aako1