judikat-1.0 adverbs top 1000 words

Nr.FormCount
1treba1380
2nemožno1045
3ďalej734
4možno638
5vecne571
6správne521
7potom507
8včas398
9nesprávne352
10súčasne349
11spolu342
12vyššie320
13riadne269
14261
15znovu252
16právne248
17pritom243
18mesačne212
19výslovne209
20právoplatne198
21zároveň192
22priamo184
23všeobecne170
24jednoznačne169
25Ďalej168
26spoločne163
27skutočne157
28naďalej150
29následne149
30späť148
31písomne148
32rovnako143
33dostatočne137
34Treba130
35samostatne128
36presne124
37spravidla123
38miestne117
39Súčasne111
40predtým109
41pôvodne109
42opätovne107
43skôr105
44čiastočne104
45dôsledne103
46Rovnako102
47Nemožno100
48znova95
49Napokon95
50celkom95
51podmienečne93
52dodatočne93
53dôvodne90
54neskôr88
55bližšie88
56Zároveň87
57neoprávnene87
58podstatne86
59doteraz85
60nedostatočne84
61teraz83
62bezprostredne83
63napokon82
64ešte81
65osebe79
66osobitne77
67zásadne73
68osobne72
69objektívne72
70primerane71
71konkrétne69
72sčasti66
73náležite66
74opakovane62
75dobrovoľne62
76najneskôr61
77obzvlášť60
78neprávom56
79úspešne55
80úplne55
81oneskorene54
82mimoriadne53
83vopred52
84taxatívne52
85plne52
86podrobne51
87nerozdielne50
88zárobkovo49
89stále49
90najskôr48
91veľmi47
92spoľahlivo47
93menej47
94obsahovo46
95úmyselne45
96najavo45
97trestne44
98pasívne43
99doposiaľ43
100zhodne42
101viac42
102zjavne40
103nápadne37
104absolútne37
105reálne35
106nesporne35
107najprv34
108dlhodobo34
109obdobne33
110najbližšie33
111právom32
112Následne31
113ihneď31
114dočasne31
115opäť30
116účinne29
117procesne29
118platne29
119namieste29
120in29
121fakticky29
122zvlášť28
123mylne28
124časovo28
125bezdôvodne28
126výrazne27
127spravodlivo27
128spoločensky27
129medzičasom27
130fyzicky27
131škoda26
132navzájom26
133dobre26
134skutkovo25
135jednotlivo25
136hrubo25
137hneď25
138analogicky25
139výnimočne24
140výhradne24
141Potom24
142predčasne23
143predbežne23
144pravidelne23
145práve23
146postupne23
147neprimerane23
148účelne22
149prevažne22
150opodstatnene22
151nezávisle22
152neúplne22
153často22
154značne21
155Škoda21
156podobne21
157oprávnene21
158minimálne21
159individuálne21
160aktívne21
161ústne20
162okamžite20
163navonok20
164meritórne20
165naviac19
166naposledy19
167logicky19
168jasne19
169formálne19
170bezpečne19
171vzájomne18
172vedome18
173vážne18
174spätne18
175ročne18
176protiprávne18
177Pritom18
178odlišne18
179ným18
180násilne18
181zmluvne17
182trvalo17
183sústavne17
184stavebno17
185oddelene17
186netreba17
187najviac17
188nadčas17
189Zhodne16
190vrátane16
191trvale16
192ráno16
193prv16
194náležito16
195nakoniec16
196väčšinou15
197úzko15
198účelovo15
199súdne15
200raz15
201prakticky15
202obvykle15
203nevyhnutne15
204nepriamo15
205nepretržite15
206neplatne15
207jednotne15
208domov15
209denne15
210Teraz14
211svojvoľne14
212starostlivo14
213preukázateľne14
214omylom14
215Obdobne14
216dovolateľa14
217voľne13
218verejne13
219telefonicky13
220prechodne13
221maximálne13
222chybne13
223celkove13
224automaticky13
225alternatívne13
226Včas12
227slobodne12
228rozdielne12
229odchylne12
230neskoršie12
231Neskôr12
232nepodmienečne12
233negatívne12
234najdlhšie12
235Dôvodne12
236technicky11
237stavebne11
238podrobnejšie11
239naopak11
240krátko11
241kladne11
242Vyššie10
243solidárne10
244presvedčivo10
245nerušene10
246nanovo10
247kumulatívne10
248disciplinárne10
249zavinene9
250vzápätí9
251Všeobecne9
252ťažko9
253svojmocne9
254súbežne9
255Správne9
256špeciálne9
257relatívne9
258príliš9
259neskoro9
260nepochybne9
261najlepšie9
262najčastejšie9
263menovite9
264hlavne9
265dlhšie9
266zrozumiteľne8
267záväzne8
268zámerne8
269zákonne8
270výstižne8
271Spravidla8
272prísne8
273Opätovne8
274neúmerne8
275neodkladne8
276Možno8
277Konkrétne8
278konkludentne8
279jednostranne8
280hmotne8
281doma8
282doľava8
283dobromyseľne8
284bezplatne8
285bežne8
286vľavo7
287tesne7
288Spolu7
289širšie7
290psychicky7
291príkladmo7
292prednostne7
293pozitívne7
294oveľa7
295Občiansky7
296nezákonne7
297neúspešne7
298nepriaznivo7
299Nakoniec7
300najúplnejšie7
301hromadne7
302finančne7
303dopredu7
304čisto7
305zozadu6
306zdravotne6
307zasa6
308vysoko6
309vnútorne6
310vlastnoručne6
311Vecne6
312úradne6
313striktne6
314prejudiciálne6
315podporne6
316Podobne6
317odborne6
318občiansko6
319nutne6
320Nesprávne6
321naspäť6
322najmenej6
323náhle6
324mlčky6
325materiálne6
326majetkovo6
327isto6
328hmotno6
329funkčne6
330eventuálne6
331dozadu6
332dovolateľom6
333Doteraz6
334doslovne6
335doprava6
336citovo6
337bezvýsledne6
338bezodkladne6
339zreteľne5
340Záverom5
341Výnimočne5
342vôbec5
343subjektívne5
344stručne5
345silno5
346relevantne5
347prevážne5
348preddavkovo5
349posledne5
350plnomocenstvo5
351pevne5
352ojedinele5
353odôvodnene5
354obmedzene5
355Obligatórne5
356neodôvodnene5
357nekriticky5
358Naostatok5
359nanajvýš5
360najneskoršie5
361náhodou5
362náhodne5
363mimosúdne5
364medzitým5
365kvalitatívne5
366kvalifikovane5
367Konečne5
368izolovane5
369ilegálne5
370Hneď5
371druhovo5
372definitívne5
373dávno5
374číselne5
375životne4
376zhora4
377výhodnejšie4
378ústavne4
379urýchlene4
380úhrnom4
381tmavo4
382teoreticky4
383súkromne4
384spočiatku4
385SOLETKY4
386Skôr4
387silne4
388rámcovo4
389procesno4
390príklep4
391priebežne4
392Právne4
393pracovne4
394politicky4
395pohlavne4
396podvodne4
397opačne4
398obojstranne4
399nútene4
400nižšie4
401netto4
402nedôvodne4
403navyše4
404nasledovne4
405nadväzne4
406Naďalej4
407mravne4
408morálne4
409mierne4
410málo4
411legálne4
412konečne4
413kogentne4
414Jednoznačne4
415informačno4
416explicitne4
417evidentne4
418dozelena4
419dnes4
420dlho4
421celkovo4
422bezpodmienečne4
423bezodplatne4
424zodpovedne3
425zdarma3
426zajtra3
427výchovne3
428vpredu3
429vpravo3
430vidno3
431viditeľne3
432verne3
4333
434účastníctvo3
435typicky3
436sprava3
437sociálne3
438sekundárne3
439rôzne3
440prirodzene3
441príležitostne3
442približne3
443Priamo3
444Práve3
445pracovno3
446pozemno3
447poobede3
448poctivo3
449Osobitne3
450okolo3
451Ojedinele3
452odplatne3
453nestranne3
454Nesporne3
455nerozhodne3
456neprestajne3
457nepresne3
458neprávne3
459nepravdivo3
460neplatnosti3
461neoddeliteľne3
462nažive3
463natrvalo3
464Nato3
465miernejšie3
466medziiným3
467mechanicky3
468Logicky3
469legislatívne3
470ľahko3
471komplexne3
472kombinovane3
473jako3
474iniciatívne3
475ine3
476hygienicky3
477hospodársky3
478hore3
479hodnoverne3
480hmotnoprávne3
481fine3
482extenzívne3
483dovolateľky3
484dôslednejšie3
485Doposiaľ3
486diferencovane3
487detailne3
488demonštratívne3
489činnsoti3
490častejšie3
491č9slo3
492bezvýhradne3
493bezúspešne3
4943
495zväčša2
496zriedkavejšie2
497Znovu2
498zmenkovo2
499zhotoviteľa2
500zdanlivo2
501zbytočne2
502záverom2
503zaujato2
504Zásadne2
505zaokrúhlene2
506významnejšie2
507vyslovene2
508výraznejšie2
509vyčerpávajúco2
510vulgárne2
511voči2
512vhodne2
513Verejne2
514včera2
515väzobne2
516užšie2
517ústredne2
518urbanisticky2
519úmerne2
520účinnejšie2
521týždenne2
522trestno2
523Ťažko2
524súhrnne2
525štandardne2
526sprostredkovane2
527splna2
528špecificky2
529skoršie2
530rozporne2
531RIMEKO2
532rigorózne2
533protizákonne2
534Procesne2
535prísnejšie2
536principiálne2
537presnejšie2
538prepadačky2
539Predtým2
540predajne2
541preč2
542Právoplatne2
543pravdivo2
544Pôvodne2
545poistiteľom2
546pohrebníctvo2
547podstatnejšie2
548Podstatne2
549Podmienečne2
550počítačovo2
551paralelne2
552originálne2
553operatívno2
554odvolateľom2
555odmietavo2
556očividne2
557obsahove2
558Objektívne2
559normatívne2
560nezvratne2
561nevhodne2
562neustále2
563neurčito2
564nespochybniteľne2
565nepodstatne2
566nepodmienene2
567neospravedlnene2
568neopatrne2
569neočakávane2
570nemocensky2
571nelegálne2
572nekontrolovane2
573nato2
574naraz2
575napred2
576nápravno2
577naliehavo2
578najvyššie2
579najnovšie2
580nahradzujúceho2
581nadmerne2
582medzinárodne2
583lživo2
584ľudsky2
585ľudovo2
586ľubovoľne2
587kompletne2
588jednorázovo2
589jednorazovo2
590iure2
591intímne2
592inštančne2
593implicitne2
594fiktívne2
595efektívne2
596duševne2
597duplicitne2
598dovolateľmi2
599doporučene2
600doplna2
601dolu2
602dôkladne2
603dôchodkovo2
604dnu2
605diametrálne2
606detailnejšie2
607dano2
608colne2
609cieľavedome2
610Celkove2
611Bližšie2
612bezúročne2
613anatomicky2
614ambulantne2
615aktuálne2
616Zvlášť1
617znútra1
618znalecky1
619Zmluvne1
620žlto1
621zľava1
622Zjavne1
623zhruba1
624zhotoviteľom1
625zďaleka1
626zboku1
627závažne1
628záväzkovo1
629Zase1
630záporne1
631zápisnične1
632zamestnancovo1
633Zámerne1
634zálohovo1
635zákonite1
636zadosť1
637zadarmo1
638vzťahujúce1
639vzadu1
640významovo1
641významne1
642vyvstane1
643vývojovo1
644vysokoškolsky1
645Výslovne1
646Výrazne1
647všasnom1
648vpred1
649von1
650vôľovo1
651voľnejšie1
652volne1
653vnútri1
654Vlastnoručne1
655vizuálne1
656viaznuceho1
657viacej1
658verejno1
659Veľmi1
660včítane1
661Vážne1
662Väčšinou1
663usmrtením1
664urážlivo1
665úprimne1
666unáhlene1
667umyselne1
668ukrajinsko1
669Úhrnom1
670uholne1
671účelnejšie1
672účastenstva1
673Tzvo1
674tuho1
675trvacom1
676Trestno1
677tradične1
678terapeuticky1
679tematicky1
680telegraficky1
681svedomito1
682svedecky1
683súvislo1
684súvisle1
685súhlasne1
686súdno1
687Súdne1
688štvrťročne1
689štátnoobčiansky1
690štatisticky1
691staršie1
692starostlivejšie1
693Stále1
694Sprostredkovane1
695spravodlivejšie1
696správnejšie1
697Spočiatku1
698smrteľne1
699služobne1
700slovne1
701ŠKODA1
702sexuálne1
703Sčasti1
704samovoľne1
705rýchlo1
706rýchlejšie1
707rusky1
708ručne1
709rozlične1
710Rozdielne1
711rovnobežne1
712rodinno1
713riskantne1
714res1
715regionálne1
716Reálne1
717Raz1
718rasovo1
719rakúsky1
720racionálne1
721psychopaticky1
722prudko1
723protokolárne1
724protirečivo1
725privolenie1
726Prísne1
727prioritne1
728priori1
729Principiálne1
730primárne1
731príklepom1
732príkaldmo1
733priemerne1
734priaznivejšie1
735priateľsky1
736preventívno1
737prevádzkovo1
738preukázane1
739preskúmava1
740premlčania1
741prederavenie1
742precízne1
743PRÁVNE1
744Prakticky1
745pracne1
746pozorne1
747pozadu1
748povrchne1
749povinne1
750poťažne1
751poriadkuby1
752Popritom1
753Pomerne1
754poly1
755pojmovo1
756pojednávane1
757poistiteľa1
758Podrobnejšie1
759Podrobne1
760Podporne1
761podoseky1
762podkladkom1
763plnomocenstvom1
764Plnomocenstvo1
765Plne1
766platovo1
767Platne1
768plánovane1
769Písomne1
770pešo1
771personálne1
772percentuálne1
773percentálne1
774paušálne1
775patrične1
776paranoidne1
777OZETY1
778ostro1
779orientačne1
780organicky1
781Opodstatnene1
782Opakovane1
783omnoho1
784Oficiálne1
785oficiálne1
786offo1
787odspodu1
788odlúčene1
789Odlišne1
790odkázanosti1
791odkázanosť1
792Obvykle1
793obšírne1
794Obsahovo1
795obrazovo1
796obratom1
797Obo1
798obo1
799oblo1
800obligatórne1
801objektívnejšie1
802občas1
803nútenia1
804novo1
805notoricky1
806nevýslovne1
807nevidno1
808neuvážene1
809neúčinne1
810nespravodlivo1
811Neskoršie1
812Neskoro1
813neskončenom1
814nešetrne1
815nerozlučne1
816neprípustne1
817nepriliehavo1
818neprerušovane1
819neprávoplatne1
820nepravidelne1
821nepravdepodobne1
822nepozorne1
823nepoužiteľným1
824nepomerne1
825nepodložene1
826nepoctivo1
827nepochybiteľne1
828nepochabne1
829neplatnosť1
830neopodstatnenosti1
831neopodstatnene1
832Neodôvodnene1
833neodmysliteľne1
834neodborne1
835neobjektívne1
836nenáležite1
837Nelogicky1
838nelogicky1
839nekvalifikovane1
840nekalosúťažne1
841nejednotne1
842Negatívne1
843neformálne1
844nedovolene1
845Nedostatočne1
846Nedôsledne1
847nedôsledne1
848nedobrovoľne1
849nečitateľne1
850nechtiac1
851naznačenej1
852navždy1
853naroveň1
854nariadenom1
855naprázdno1
856Nápadne1
857Namieste1
858nakrátko1
859najvýhodnejšie1
860Najskôr1
861najrýchlejšie1
862Najprv1
863najprísnejšie1
864najmiernejšie1
865najefektívnejšie1
866Najčastejšie1
867naj1
868náhradne1
869Nadväzne1
870nadránom1
871nadol1
872načim1
873nabudúce1
874nabok1
875modro1
876Mimoriadne1
877mimo1
878miestoprísažne1
879Mierne1
880mentálne1
881Menej1
882Medzitým1
883Medzičasom1
884márne1
885ľstivo1
886lepšie1
887legitímne1
888legislatívnotechnicky1
889legislatívno1
890ľahkomyseľne1
891kvantitatívne1
892kumulovane1
893kratšie1
894kontinuálne1
895konštitutívne1
896koncepčne1
897kolmo1
898kolektívne1
899kol1
900Kladne1
901každodenne1
902kategoricky1
903juhoslovanko1
904Jestliže1
905jednoznačnejšie1
906jednomyseľne1
907jednoduchšie1
908ironicky1
909investorsko1
910informatívne1
911Ihneď1
912hypoteticky1
913hranične1
914hodno1
915Hmotne1
916hlbšie1
917hlboko1
918hanlivo1
919grátis1
920graficky1
921generálne1
922futuro1
923formálnoprávne1
924formálno1
925foneticky1
926extrémne1
927EXPRES1
928exekučne1
929etapovite1
930ekonomicky1
931dvestopäťdesiatnásobok1
932druhotne1
933drahšie1
934doživotne1
935dožadujúca1
936Dovolateľom1
937dôverne1
938doslova1
939Dôslednejšie1
940Dôsledne1
941došetrenie1
942donedávna1
943donaha1
944domácky1
945dole1
946dohromady1
947dodnes1
948disciplinovane1
949direktívne1
950demokraticky1
951deleno1
952ďaleko1
953čoraz1
954čochvíľa1
955čitateľne1
956cielene1
957Čiastočne1
958chladne1
959červeno1
960centrálne1
961cenovo1
962celoročne1
963čelne1
964častokrát1
965brutto1
966bohato1
967bezvýnimočne1
968bezstarostne1
969Bezprostredne1
970bezpracne1
971bezhotovostne1
972azhodne1
973avýslovne1
974avlastnoručne1
975autosúčiastok1
976autoritatívne1
977asociálne1
978arogantne1
979argumentačne1
980Analogicky1
981Alternatívne1
982akademicky1
983advokátsky1
984administratívno1
985aako1