judikat-1.0 participles top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1uvedený4750
2žalovaný4641
3obvinený3095
4napadnutý2467
5daný1405
6podaný1104
7oprávnený1067
8vykonaný894
9citovaný772
10zistený659
11uložený654
12splnený601
13určený594
14vydaný564
15stanovený541
16poškodený508
17odsúdený482
18predchádzajúci423
19preukázaný415
20rozhodujúci398
21vyplývajúci357
22ustanovený353
23uzavretý337
24uplatnený327
25porušený317
26týkajúci312
27dohodnutý280
28viazaný269
29vedený267
30zrušený266
31zapísaný255
32označený248
33posudzovaný246
34prejednávaný242
35spôsobený238
36vylúčený235
37upravený234
38poskytnutý221
39spojený219
40pridaný207
41uznaný206
42doručený204
43priznaný198
44neoprávnený195
45založený190
46odňatý189
47rozhodnutý187
48predložený179
49spočívajúci175
50spáchaný161
51vymedzený160
52obmedzený158
53chránený158
54predpísaný156
55opodstatnený156
56požadovaný155
57vyslovený153
58predpokladaný151
59vzniknutý146
60primeraný146
61predávajúci141
62zamietnutý139
63vyhlásený138
64dotknutý135
65zmenený134
66začatý132
67zodpovedajúci130
68stíhaný129
69vznesený128
70vyjadrený122
71vykonávaný120
72získaný119
73obsiahnutý119
74použitý118
75zastavený117
76vyplatený114
77potvrdený113
78postihnutý111
79zaradený107
80upravujúci102
81uskutočnený100
82uvádzaný99
83naznačený99
84poistený97
85zaplatený96
86prijatý96
87prepustený94
88odôvodnený94
89kvalifikovaný91
90nachádzajúci88
91súvisiaci87
92zabezpečený86
93uverejnený86
94zvýšený85
95schválený84
96zaviazaný83
97poskytovaný83
98nedovolený83
99nariadený83
100preskúmavaný82
101zriadený81
102vymenovaný81
103skončený81
104nezistený81
105nasledujúci80
106smerujúci79
107kupujúci79
108urobený78
109patriaci78
110pripojený77
111zverený75
112spomenutý74
113znížený72
114opakovaný71
115zastavaný70
116postúpený70
117oslobodený69
118vrátený68
119potvrdzujúci67
120neopodstatnený64
121konaný64
122doplnený64
123navrhovaný63
124legitimovaný63
125vyhovený62
126vedúci61
127obsadený60
128posúdený59
129existujúci59
130zastúpený58
131naplnený58
132zadržaný57
133zvolený56
134registrovaný56
135tvrdený54
136zmeňujúci53
137rozvedený53
138nadväzujúci53
139dosiahnutý53
140zachovaný52
141vzatý52
142ohrozený52
143dojednaný52
144vystavený50
145poverený50
146podpísaný50
147ozbrojený50
148vyvolaný49
149menovaný49
150zúčastnený48
151zakladajúci48
152vypočutý48
153pridelený48
154podmienený48
155uzatvorený47
156umiestnený47
157neprimeraný46
158zakotvený45
159vytýkaný45
160vypočítaný45
161odsudzujúci45
162udelený44
163riešený44
164hodnotený44
165adresovaný44
166zamestnaný43
167vyplácaný43
168postačujúci43
169odložený43
170zameraný42
171ustálený42
172konajúci41
173ukrátený40
174slúžiaci40
175obdarovaný40
176namietaný40
177vynaložený38
178vykonávajúci38
179ukončený38
180majúci38
181dodaný38
182zamietajúci37
183vykázaný37
184realizovaný37
185prerušený37
186súdený36
187predvolaný36
188oneskorený36
189nútený36
190evidovaný36
191upozornený35
192uplatňovaný35
193skrátený35
194oznámený35
195novelizovaný34
196nadobudnutý34
197vytvorený33
198uhradený33
199svedčiaci33
200povolený33
201dokonaný33
202odcudzený32
203nedotknutý32
204nájdený32
205prevedený30
206premlčaný30
207považovaný30
208postavený30
209neoznačený30
210zahrnutý29
211zadovážený29
212vymeraný29
213umožňujúci29
214prevyšujúci29
215odovzdaný29
216vydražený28
217tvoriaci28
218sťažený28
219poučený28
220zavinený27
221žalujúci27
222vyrubený27
223určujúci27
224spomínaný27
225sledovaný27
226prihlásený27
227nezaplatený27
228zaujatý26
229vzťahujúci26
230vyhotovený26
231prikázaný26
232predĺžený26
233odstránený26
234odkázaný26
235fakturovaný26
236zrušujúci25
237užívaný25
238skúmaný25
239pripustený25
240podmieňujúci25
241oboznámený25
242neexistujúci25
243kontrolovaný25
244zmarený24
245vykonateľný24
246publikovaný24
247prevzatý24
248organizovaný24
249neverejný24
250vyžadovaný23
251vychádzajúci23
252popísaný23
253podliehajúci23
254chýbajúci23
255vyvlastnený22
256trvajúci22
257splnomocnený22
258prichádzajúci22
259prejednaný22
260ovplyvnený22
261odvolaný22
262odôvodňujúci22
263zohľadnený21
264vylučujúci21
265prenajatý21
266podriadený21
267neobmedzený21
268navrhnutý21
269zvolaný20
270vznikajúci20
271vypracovaný20
272vyčíslený20
273uspokojený20
274pracujúci20
275povolaný20
276žijúci19
277vyznačený19
278vložený19
279ustanovujúci19
280tipujúci19
281rozhodovaný19
282pribratý19
283prečítaný19
284pozostávajúci19
285potrestaný19
286overený19
287nezamestnaný19
288neodôvodnený19
289narušený19
290narodený19
291nanútený19
292inkriminovaný19
293uznávaný18
294prevádzaný18
295preukazujúci18
296predávaný18
297používaný18
298poukázaný18
299ponúknutý18
300odvlečený18
301znemožnený17
302zložený17
303vyúčtovaný17
304vypočúvaný17
305susediaci17
306skušobný17
307riadiaci17
308predstavujúci17
309oslobodzujúci17
310obsahujúci17
311nezaopatrený17
312nahradený17
313dokázaný17
314deklarovaný17
315vyhovujúci16
316špecifikovaný16
317predaný16
318podložený16
319odpracovaný16
320odporujúci16
321oddelený16
322nepríslušný16
323zvýhodnený15
324zaužívaný15
325zaslaný15
326vytlačený15
327vyriešený15
328určovaci15
329trestaný15
330spísaný15
331rozšírený15
332potvrdzujúcy15
333odpustený15
334nezmenený15
335konkretizovaný15
336kladený15
337hroziaci15
338doplňujúci15
339dodržaný15
340zaručený14
341zakázaný14
342vyrobený14
343uvoľnený14
344pripadajúci14
345pôsobiaci14
346pokračujúci14
347nevykonaný14
348napísaný14
349znehodnotený13
350zavedený13
351zaťažený13
352vyžiadaný13
353vyňatý13
354vyhradený13
355vyčlenený13
356vybavený13
357uzrozumený13
358presahujúci13
359prebiehajúci13
360pozemnoknižný13
361poskytujúci13
362odvodený13
363odmeňovaný13
364neslúžiaci13
365konštatovaný13
366dotýkajúci13
367dosahujúci13
368doručovaný13
369zisťovaný12
370zaznamenaný12
371vyvrátený12
372vyberaný12
373stojaci12
374spoluobvinený12
375prislúchajúci12
376prezentovaný12
377preskúmaný12
378prejavený12
379poľahčujúci12
380horeuvedený12
381formulovaný12
382dovolený12
383združený11
384vyzvaný11
385vytýčený11
386vyslúchaný11
387vyjadrujúci11
388vyhodnotený11
389vybraný11
390usvedčujúci11
391upovedomený11
392umožnený11
393rozdelený11
394rešpektovaný11
395priťažujúci11
396prerokovaný11
397porušujúci11
398páchaný11
399motivovaný11
400idúci11
401doložený11
402brániaci11
403zomretý10
404zjednodušený10
405zbavený10
406zaregistrovaný10
407vyčerpávajúci10
408ukrytý10
409spochybnený10
410spadajúci10
411riadený10
412prerokovávaný10
413prenesený10
414pozbavený10
415ponechaný10
416počítaný10
417plynúci10
418plánovaný10
419osvedčený10
420ošetrujúci10
421odobratý10
422oblečený10
423novovzniknutý10
424neuhradený10
425nespôsobilý10
426neprevyšujúci10
427definovaný10
428zostávajúci9
429zdôvodnený9
430zanechaný9
431zabezpečujúci9
432vyporiadaný9
433vydávaný9
434ukladaný9
435skrytý9
436rovnajúci9
437rehabilitovaný9
438pripravovaný9
439presvedčený9
440prechádzajúci9
441pojednávaci9
442otvorený9
443opomenutý9
444ohrozujúci9
445ohraničený9
446obmedzujúci9
447nedostačujúci9
448limitovaný9
449dostačujúci9
450charakterizujúci9
451charakterizovaný9
452zvaný8
453zastupujúci8
454zameškaný8
455zakúpený8
456zaevidovaný8
457zadokumentovaný8
458vyslúchnutý8
459vydržaci8
460vyčítaný8
461usporiadaný8
462upresnený8
463speňažený8
464špecializovaný8
465rozdeľovaný8
466premietnutý8
467predvedený8
468popretý8
469pochádzajúci8
470poberaný8
471plnený8
472opísaný8
473odporučený8
474neurčený8
475neúčinný8
476nesplatený8
477nerušený8
478nepovolaný8
479nepodložený8
480neospravedlnený8
481nedoložený8
482liečený8
483krytý8
484kogentný8
485hospodáriaci8
486hmotnoprávný8
487dokončený8
488čerpaný8
489zrazený7
490zhodnotený7
491započítaný7
492zanedbaný7
493využitý7
494vyšetrujúci7
495vyrovnaný7
496vyrábaný7
497vypustený7
498vyfakturovaný7
499utrpený7
500utajovaný7
501ustupujúci7
502určovaný7
503upravovaný7
504spotrebovaný7
505sporiaci7
506skonzumovaný7
507sankcionovaný7
508prerokúvaný7
509premeškaný7
510preložený7
511postupovaný7
512položený7
513pojatý7
514ovládaný7
515opretý7
516opierajúci7
517odročený7
518očakávaný7
519obstaraný7
520novoobjavený7
521nežiadúci7
522nevyplatený7
523nepredpojatý7
524krátený7
525falšovaný7
526donucovaný7
527dodávaný7
528datovaný7
529zvyšujúci6
530zbiehajúci6
531zatknutý6
532zastihnutý6
533zasiahnutý6
534započatý6
535zaoberajúci6
536zakreslený6
537vyvodený6
538vyvezený6
539vyšetrený6
540vynesený6
541vymáhaný6
542volený6
543uplatňujúci6
544spracovaný6
545priznávajúci6
546priložený6
547poukazovaný6
548pomenovaný6
549podpisujúci6
550osvedčujúci6
551oprávňujúci6
552opravený6
553opoznávaný6
554ohlasovaci6
555odporúčaný6
556odoslaný6
557odlišujúci6
558obnovený6
559novovytvorený6
560nežiaduci6
561neuvedený6
562nesúvisiaci6
563nepreukázaný6
564nepostačujúci6
565nepomenovaný6
566kúpený6
567kombinovaný6
568identifikovaný6
569dosahovaný6
570dopravený6
571cestujúci6
572bývajúci6
573akceptovaný6
574zrušovaci5
575zrekonštruovaný5
576zrážaný5
577zničený5
578znejúci5
579zlákaný5
580zhromaždený5
581zažalovaný5
582zaväzujúci5
583zaniknutý5
584zabezpečovaný5
585vyžadujúci5
586vymedzujúci5
587vychovávaný5
588vyčerpaný5
589vybratý5
590uľahčený5
591sprevádzaný5
592spoplatnený5
593spochybňujúci5
594splatený5
595rozlišujúci5
596rozkazný5
597rodený5
598redukovaný5
599prisúdený5
600pripravený5
601preverený5
602preskúmavaci5
603prepadnutý5
604preberajúci5
605pozvaný5
606povedaný5
607podnikajúci5
608platený5
609osvojený5
610opitý5
611ohodnotený5
612odvedený5
613novopriznaný5
614nevzbudzujúci5
615nevyhovujúci5
616neuspokojivý5
617neupravený5
618nepredaný5
619neprávoplatný5
620nepovšimnutý5
621nepovolený5
622neosvetlený5
623nasnímaný5
624jestvujúci5
625dožadujúci5
626dovážaný5
627delegovaný5
628darovaný5
629zvýraznený4
630znižujúci4
631zmeňujúcy4
632žiadajúci4
633zhoršujúci4
634zhabaný4
635združujúci4
636zbúraný4
637zavŕšený4
638zastavujúci4
639zaniknuty4
640zamýšľaný4
641zamietajúcy4
642zajatý4
643zainteresovaný4
644zachytený4
645vyvolávajúci4
646vystavaný4
647vypovedúvaný4
648vyplnený4
649vymazaný4
650vykazovaný4
651vyhotovovaný4
652vyhostený4
653vybudovaný4
654vrodený4
655volaný4
656velený4
657uvalený4
658utajený4
659uskladnený4
660urýchlený4
661umiestený4
662ukladajúci4
663účtovaný4
664ubytovaný4
665tvorený4
666stúpajúci4
667stiesnený4
668spresnený4
669spochybňovaný4
670spevnený4
671skladovaný4
672rozsvietený4
673rozsúdený4
674rozpracovaný4
675rozostavaný4
676reprezentovaný4
677priznávaný4
678príkazný4
679prihliadnutý4
680prežitý4
681prenasledovaný4
682prekludovaný4
683prehnaný4
684preferovaný4
685predvídaný4
686predstieraný4
687prednesený4
688predkladaný4
689predchádzaný4
690pozmenený4
691požiadaný4
692pokrytý4
693podniknuty4
694podávaný4
695parcelný4
696označovaný4
697ovplyvňujúci4
698ovplyvňovaný4
699osvetlený4
700opakujúci4
701odvysielaný4
702odvolávajúci4
703odsúhlasený4
704odmietnutý4
705odkazujúci4
706oddeliteľný4
707objednávajúci4
708nezrušený4
709nerealizovaný4
710nepočujúci4
711nepeňažný4
712neodvedený4
713neobjasnený4
714nekalosúťažný4
715nastolený4
716napojený4
717namierený4
718menený4
719korešpondujúci4
720komanditný4
721informovaný4
722držaný4
723doporučený4
724difamujúci4
725dávaný4
726chápaný4
727zvyšovaný3
728zverejnený3
729zúčtovaný3
730zrealizovaný3
731zovšeobecňujúci3
732zneužitý3
733znemožňujúci3
734znamenajúci3
735zmiernený3
736zdôraznený3
737zavlečený3
738zavádzajúci3
739zapojený3
740započítateľný3
741zapnutý3
742zapisovaný3
743západonemecký3
744zamenený3
745zakazujúci3
746zabalený3
747vzdialený3
748vyvinutý3
749vytknutý3
750vysťahovaný3
751vyrovnacii3
752vyprovokovaný3
753vypovedaný3
754vypísaný3
755vynútený3
756vymenený3
757vykazujúci3
758vnesený3
759viažuci3
760venovaný3
761uvažovaný3
762usmernený3
763ušlý3
764uskutočňujúci3
765uskutočňovaný3
766ukázaný3
767uhrádzaný3
768udávaný3
769učený3
770ucelený3
771transformovaný3
772spravujúci3
773spôsobujúci3
774simulovaný3
775sfalšovaný3
776rozvrhnutý3
777rozvrátený3
778rozviazaný3
779rozpočtovaný3
780riešiaci3
781rešpektujúci3
782projektovaný3
783prizvaný3
784privatizovaný3
785pripúšťajúci3
786pribraný3
787prevážaný3
788prevádzkujúci3
789pretrvávajúci3
790preťažený3
791prerušovaný3
792preplatený3
793prenechaný3
794premiestnený3
795prelomený3
796prekročený3
797prekonaný3
798predurčujúci3
799prebraný3
800požitý3
801požičaný3
802poukazujúci3
803postupujúci3
804postihovaný3
805ponúkaný3
806pokračovacii3
807pokladaný3
808podvedený3
809podrobený3
810podporený3
811podnapitý3
812podhodnotený3
813podávajúci3
814písaný3
815panujúci3
816označujúci3
817opravovaný3
818opoznávajúci3
819opatrený3
820odvádzaný3
821odstavený3
822odpredaný3
823odporovateľný3
824odovzdaci3
825odčlenený3
826odchádzajúci3
827oceňovaný3
828ocenený3
829nezúčastnený3
830nezrušiteľný3
831neuznaný3
832neskončený3
833neredukovaný3
834nepodmienený3
835nekvalifikovaný3
836nedbanlivostný3
837nasvedčujúci3
838naplňujúci3
839napĺňajúci3
840napádaný3
841namietajúci3
842mienený3
843konštituovaný3
844konkludentný3
845koncipovaný3
846ironizujúci3
847indikovaný3
848hľadaný3
849garantovaný3
850financovaný3
851faktúrovaný3
852dopočítaný3
853donútený3
854domáhajúci3
855dohovorený3
856distribuovaný3
857disponovaný3
858chrániaci3
859čalúnený3
860braný3
861bodnutý3
862zúžený2
863zranený2
864zostavený2
865zošitý2
866zohľadňujúci2
867zodpovedaný2
868znevýhodnený2
869znejúcy2
870znázornený2
871znárodnený2
872zmienený2
873zlomený2
874zlikvidovaný2
875zlepšený2
876zjednaný2
877zhotovený2
878zhoršený2
879zdevastovaný2
880zdemolovaný2
881zdedený2
882zaúčtovaný2
883zastupovaný2
884zastávaný2
885zaručujúci2
886zarážajúci2
887zarátaný2
888zaprotokolovaný2
889zapríčinený2
890zapožičaný2
891zaokrúhlený2
892zanikajúci2
893zakotvujúci2
894zakladaný2
895zahŕňajúci2
896zadržiavaný2
897začlenený2
898vyzývaný2
899vyzývajúci2
900vyžrebovaný2
901vyznievajúci2
902vyvážený2
903vytrhnutý2
904vytrhaný2
905vytiahnutý2
906vysvetlený2
907vyskytujúci2
908vyskladnený2
909vyšetrovaný2
910vypravený2
911vypratávaný2
912vypovedávaný2
913vyplávajúci2
914vynásobený2
915vymiznutý2
916vymáhajúci2
917vyložený2
918vykúpený2
919vykradnutý2
920vyhľadávaci2
921vydávajúci2
922vychovaný2
923vybavujúci2
924vpustený2
925vnútrozávodný2
926vnútrodružstevný2
927uzatváraný2
928uzákonený2
929utekajúci2
930urazený2
931umocnený2
932udržiavaný2
933udeľujúci2
934udaný2
935účtujúci2
936uchádzajúci2
937ucedený2
938tržnozmliaždený2
939tipovaný2
940stratený2
941stanovujúci2
942spravovaný2
943sporiteľný2
944splácaný2
945spiaci2
946spevňovaný2
947sľubovaný2
948skresľujúci2
949skonfiškovaný2
950skladajúci2
951šíriaci2
952sídliaci2
953sformulovaný2
954sediaci2
955scudzený2
956schovaný2
957rozširovaný2
958rozdrvený2
959robiaci2
960robený2
961reštituovaný2
962rehabilitovateľný2
963regulovaný2
964ratifikovaný2
965pristupujúci2
966prispôsobený2
967priradený2
968pripravujúci2
969pripisovaný2
970pripísaný2
971prinútený2
972prideľovaný2
973prezumovaný2
974prestavovaný2
975prestavaný2
976prepojený2
977prepašovaný2
978prenajaty2
979prekvapujúci2
980prejednávajúci2
981prejavovaný2
982predvolávaný2
983predvádzaný2
984predstavený2
985predlžený2
986pozostavajúci2
987požívajúci2
988pozastavený2
989požadujúci2
990posudzujúci2
991postihujúci2
992poslaný2
993posilnený2
994poranený2
995ponižujúci2
996pominutý2
997pokutujúci2
998pokutovaný2
999pokračovaný2
1000pojednávajúci2