Ako citovať HKS

Pri použití citácie z korpusových databáz alebo výsledkov hľadania z jednotlivých zdrojov SNK sa odkazuje na konkrétnu verziu a/alebo podkorpus SNK (prim-10.0-public-sane, s-hovor-7.0, r-mak-6.0, par-sken-all-4.0 a pod.). Všetky dostupné zdroje sú uvedené v časti Štruktúra korpusov, v ponuke korpusov vo vyhľadávacom programe NoSketchEngine, ako aj v osobitnom zozname verejne prístupných korpusov SNK.

Používanie a citovanie korpusových zdrojov má byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon). Presné informácie o použitých korpusoch a podkorpusoch sú nevyhnutné aj preto, aby bolo vždy zrejmé, z akého druhu textov a z akého rozsahu dát pochádzajú získané údaje.

V texte štúdie, monografie a pod. sa odkazuje na jednotlivé verzie Historického  korpusu, ako sú uvedené vo vyhľadávacom nástroji NoSketch Engine (napr. hist-1.0), aby bolo vždy zrejmé, z akého druhu korpusu a z akého rozsahu pochádzajú získané údaje.

Pri citácii textov z konkrétneho zdroja použite informácie z položky názov (doc.name) a zdroj (doc.source) spolu s kompletným bibliografickým odkazom na textový zdroj. Za bibliografiou citovaného diela uveďte odkaz na príslušnú verziu a podkorpus Slovenského národného korpusu.

CITÁCIA VÝSLEDKOV Z CELÉHO KORPUSU V BIBLIOGRAFII

Verzia hist – x.0.

Historický korpus slovenčiny – hist-7.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i. 2024. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

*Historický korpus slovenčiny – hist-6.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i. 2022. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

*Historický korpus slovenčiny – hist-5.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2020. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

*Historický korpus slovenčiny – hist-4.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

*Historický korpus slovenčiny – hist-3.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

*Historický korpus slovenčiny – hist-2.0.. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2014. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.

*Historický korpus slovenčiny – hist-1.0. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2012. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk.