Frekvencie tetragramov slov v korpuse hist-5.0

  162 dava  od   kopanic d
   80 od   kopanic hus   1
   80 dava  od   kopanic hus
   67 dava  od   kopanic husi
   49 t    i    k    l
   49 r    t    i    k
   49 a    r    t    i
   47 od   kopanic husi  2
   43 na   lipovem poli  luk
   41 od   kopanic kopuna 1
   38 na   kterej stavania    jest
   38 dava  od   kopanic kopuna
   37 3    aneb  no   1
   37 na   dvu   laniech sedlackych
   36 desatek od   ovec  davati
   33 z    častky pana  revay
   33 sedia  na   dvu   laniech
   32 od   každej plti  po
   30 1    aneb  zan   d
   30 furu  vinneho polovic fl
   29 od   každej sessie per
   29 dava  od   kopanic slepky
   28 6    24   3    aneb
   28 24   3    aneb  no
   28 od   kopanic slepku 1
   27 kterej stavania    jest  1
   27 dava  od   kopanic slepku
   26 od   kopanic kura  1
   26 dava  od   kopanic kura
   24 na   celu  roliu  okolo
   24 davaji od   každej sessie
   24 davaji furu  vinneho polovic
   23 fassus est   ad   1
   22 na   dlhy  diel  luk
   22 jerabky 2    anebo  d
   21 každej plti  po   50
   21 dava  od   kopanic kurenec
   20 role  po   4    baranoch
   20 robotnika    k    zamku  drži
   20 od   každej role  po
   20 každej role  po   4
   19 vybirati    a    na   zamek
   19 na   dlhem  diele  luk
   19 fur   vinny  cely  fl
   18 od   kopanic slipku 1
   18 furu  solneho polovic fl
   18 dava  od   kopanic slipku
   16 v    jistej cene  brati
   16 od   kopanic slepky 2
   16 na   veliku noc   po
   16 na   ohrade kapustna    zahradka
   15 vysiat na   celu  roliu
   15 se   na   celu  roliu
   15 robotnika    k    zamku  držia
   15 ode   mlyna  brava  krmia
   15 každej sessie per   d
   14 a    na   zamek  oddavati
   13 vyseje se   na   jednu
   13 ovsa  od   každej sessie
   13 od   ovec  desatek davati
   13 od   každej sessie 1
   13 na   ustavične    draby  a
   13 na   široky diel  luk
   13 kteri  sve   domy  maji
   13 každej sessie per   quar
   13 fur   solny  cely  fl
   12 vyseje se   na   celu
   12 solneho tež   polovic fl
   12 od   kopanic slepky 3
   12 od   kopanic husi  3
   12 od   každej sessie davaji
   12 od   času  forgač imricha
   12 no   1    aneb  zan
   12 na   svateho michala fl
   12 et   die   ut   supra
   12 desatek vybirati    a    na
   12 aneb  za   každy  d
   11 ustavične    draby  a    valachy
   11 plti  po   50   penizoch
   11 obili  na   chleb  luk
   11 na   vlachovci    kopanična    voza
   11 na   vianoce davaju po
   11 na   jednu  celu  roliu
   11 na   dva   kusy  luk
   11 muože  se   vysiat na
   11 kopanična    voza  1    1
   11 každej sessie davaji per
   11 davaji fur   vinny  cely
   11 a    gestli by   pak
   11 ad   reliqua membra nihil
   10 zahajeny    pod   pokutu fl
   10 vlachovci    kopanična    voza  1
   10 u    dobrej studne luk
   10 rovnym spusobem    per   d
   10 panu  bohu  porucam a
   10 od   kopanic kurenec 2
   10 ode   mlyna  brava  krmi
   10 na   zamek  drabskych    fl
   10 na   kralovych    kopanicach   luk
   10 na   hornych kopanicach   luk
   10 maji  chovat dobytka no
   10 každej plti  po   d
   10 desatek od   ovec  i
   10 desatek od   ovec  a
   9 vola  krmneho no   1
   9 veliku noc   po   4
   9 sena  miva  do   6
   9 ot   pana  boha  w
   9 od   ovec  davati i
   9 od   kopanic kurenec 3
   9 na   veliku noc   davaji
   9 na   svuj  grunt  okolo
   9 na   svateho jiri  davaji
   9 na   prostrednu   cestu  luk
   9 na   malej  dubrave luk
   9 jerabky 2    aneb  d
   9 jerabky dva   aneb  d
   9 jeden  každy  per   fl
   9 husarskeho   ovsa  od   každej
   9 do   panskej dobrej vuole
   9 davaji od   času  forgač
   9 brava  krmi  no   1
   8 3    davaji ovsa  luk
   8 z    medu  davaji od
   8 z    kuos  a    z
   8 zamek  opravovati   i    take
   8 zamek  drabskych    davaji fl
   8 vyseje na   svu   roliu
   8 vybirati    i    take  na
   8 solny  tež   cely  fl
   8 sena  vozuv  okolo  no
   8 se   na   jednu  roliu
   8 se   mu   koli  rozkaže
   8 przed  nassi  plnu  radu
   8 opravovati   i    take  dary
   8 od   mlyna  brava  krmi
   8 od   kopanice    kura  1
   8 noc   po   4    vajcoch
   8 na   zamek  oddavati    jsu
   8 na   zamek  oddavati    jest
   8 na   zamek  drabskych    davaji
   8 na   suchu  rieku  luk
   8 na   suchej riece  luk
   8 na   stranu jeji  velkomožnosti
   8 na   dubovem diele  luk
   8 na   bielej hline  luk
   8 mohu  vysiati na   sve
   8 miva  do   6    vozov
   8 medu  davaji od   času
   8 kuos  a    z    medu
   8 kedi  a    prečo  si
   8 jednu  celu  roliu  okolo
   8 i    take  na   zamek
   8 hotovej sumy  vychodi fl
   8 furu  solneho per   d
   8 examinatus   fassus est   ad
   8 et   examinata    fassa  est
   8 duchodek    a    povinnost    od
   8 drobne ryby  a    raky
   8 častky pana  revay  ištvanovej
   8 a    z    medu  davaji
   7 6    aneb  za   každy
   7 zeme  k    tomu  mlynu
   7 zdrawi dobreho ot   pana
   7 zamek  opravovati   i    dary
   7 zamek  oddavati    jest  povinen
   7 y    ten   tam   bol
   7 vlachovci    kopanična    vuz   1
   7 šedi  na   dvu   laniech
   7 svateho petra  a    pavla
   7 sukna  valaskeho    siahy  no
   7 spusobem    davaji per   d
   7 siahy  no   1    1
   7 sena  miva  do   9
   7 se   na   jednu  celu
   7 rovnym spusobem    davaji per
   7 ročny  s    toho  mlyna
   7 ovsa  luken  10   kor
   7 ovec  davati i    od
   7 od   šindeluv    desatek vybirati
   7 od   sta   oviec  pet
   7 od   kopanic husi  1
   7 na   vanoce tolikež fl
   7 na   španiem voza  1
   7 na   širokych    ulahliach    luk
   7 na   sve   šoltystvo    okolo
   7 na   svateho petra  a
   7 na   sitnem kapustna    zahradka
   7 na   močari kapustna    zahrada
   7 na   jednu  roliu  okolo
   7 na   draby  zamecke davaji
   7 na   dolnych kopanicach   luk
   7 na   dielnici    poplatnia    voza
   7 na   celu  roliu  do
   7 miva  do   9    vozov
   7 limitacie    jako  i    jini
   7 k    tomu  mlynu  prinaležejici
   7 kolik  se   jich  najdie
   7 každy  valach per   d
   7 i    take  dary  daruvati
   7 i    s    kračinu luk
   7 furu  vinneho per   fl
   7 fur   solny  tež   cely
   7 duchodek    ročny  s    toho
   7 drewo  gak   na   ohen
   7 draby  zamecke davaji fl
   7 dobreho ot   pana  boha
   7 dielnici    poplatnia    voza  1
   7 desatek vybirati    i    take
   7 den   y    za   nocz
   7 dava  od   kopanice    kura
   7 častky pana  revay  danielovej
   7 a    to   se   stalo
   7 a    kdy   se   dobre
   6 3    davaji ovsa  luken
   6 2    davaji ovsa  luken
   6 2    davaji ovsa  luk
   6 ze   dňa   na   ďeň
   6 za   rychtarstwy   mudreho a
   6 zamek  dodavati    jsu   povinni
   6 za   malu  dubravu luk
   6 za   každe  tri   d
   6 za   den   y    za
   6 y    stalo  sa   tak
   6 vysiati na   celu  roliu
   6 vybirati    i    na   zamek
   6 vianoce davaju po   4
   6 valaskeho    siahy  no   1
   6 tomu  tela  no   1
   6 techdy obes  do   neho
   6 tamže  na   kosaku luk
   6 take  dary  daruvati    jsu
   6 sub   iuramento    fassus est
   6 stranu jeji  velkomožnosti  paniej
   6 smrčkou a    hribou vedle
   6 se   vysiat na   celu
   6 sedlaci společne    maji  dati
   6 sedi  na   dvu   laniech
   6 pusta  na   kterej stavania
   6 po   50   penizoch    a
   6 porucam a    zustawam    w
   6 pohanky na   krupy  luk
   6 plti  po   50   d
   6 plati  od   nej   d
   6 petra  a    pavla  po
   6 pet   baranou a    pet
   6 panske v    jistej cene
   6 na   zamek  dodavati    jsu
   6 na   vlachovci    kopanična    vuz
   6 na   vianoce dava  každy
   6 na   vianoce davaji po
   6 na   svu   roliu  do
   6 nasseho vredu  a    sprawowany
   6 na   prostrednej   ceste  luk
   6 na   kterej stavania    neni
   6 na   draby  zamecke fl
   6 na   čtyri  terminy per
   6 mohu  vysiat na   celu
   6 mohu  vysiati na   celu
   6 mlyna  brava  krmi  aneb
   6 k    tomu  tela  no
   6 kržlu  kopanična    vuz   1
   6 krmi  aneb  plati  fl
   6 jistej cene  brati  jsu
   6 jeho  milosti pana  velkomožneho
   6 jako  i    jini  poddani
   6 i    na   zamek  oddavati
   6 humny  poplatnia    voza  1
   6 et   examinatus   fassus est
   6 dojivo v    jistej cene
   6 deg   mu   tuhy  ohen
   6 dava  od   kopanic fl
   6 davaju po   4    vajcoch
   6 davaji ovsa  luken  16
   6 dary  daruvati    jsu   dlužni
   6 brava  krmi  aneb  plati
   6 bohu  porucam a    zustawam
   6 baranou a    pet   zlatych
   6 a    to   tak   dluho
   6 a    povinnost    od   dediny
   6 a    od   ovec  desatek
   6 anno  et   die   ut
   6 aneb  za   každe  tri
   6 a    na   zamek  dodavati
   6 a    hribou vedle  možnosti
   6 a    dojivo v    jistej
   5 8    vymeni od   pana
   5 8    aneb  za   každy
   5 50   penizoch    a    od
   5 2    aneb  zan   d
   5 10   a    za   fl
   5 1    maji  dat   per
   5 ze   sem   slyssel od
   5 zena  werna  as   do
   5 za   sprawani    obcze  op
   5 za   solny  fur   po
   5 za   nasseho vredu  a
   5 zamek  oddavati    jsu   povinni
   5 za   humny  poplatnia    voza
   5 wise  opaiskich    rol   ze
   5 we   swete  u    luďi
   5 werna  as   do   smrti
   5 welmi  wdacne sem   prigala
   5 vysockom    kopanična    vuz   1
   5 vysiat na   všecek grunt
   5 v    nepritomnosti  pak   našej
   5 v    hlubokem    kopanična    vuz
   5 veliku noc   po   6
   5 vedle  dokonani    noveho davaji
   5 v    dlhych dieloch luk
   5 v    čas   potreby ze
   5 to   pak   o    tuto
   5 téš   y    w    rečy
   5 ten   a    takowy ma
   5 tamže  vyše  toho  luk
   5 tak   y    na   budowiska
   5 take  na   zamek  oddavati
   5 šindeluv    desatek vybirati    i
   5 swedek yus   y    sam
   5 sta   oviec  pet   baranou
   5 stal  sa   wečer  a
   5 služby moge  memu  s
   5 sessie davaji per   d
   5 se   panu  grofovi mladšiemu
   5 sena  mohu  narobit do
   5 sena  miva  do   8
   5 sedlakuv    jest  no   5
   5 sa   wečer  a    ráno
   5 pred  zuplnu raddu  nassy
   5 prede  lhotu  poplatnia    vozy
   5 prečo  si   prissla do
   5 poplatnia    voza  1    1
   5 pod   vysockom    kopanična    vuz
   5 pod   skalicami    lašček luk
   5 pod   babky  poplatnia    voza
   5 platna zhrebneho    na   košele
   5 plati  do   roka  fl
   5 pieknje až   do   koncza
   5 p    d    4    d
   5 pak   o    tuto  wecz
   5 oviec  pet   baranou a
   5 ovec  desatek davati dlužni
   5 osypneho    ovsa  od   každej
   5 osypneho    od   každej sessie
   5 o    ktere  zadnych svaruv
   5 od   šindluv desatek vybirati
   5 od   sta   ovec  pet
   5 od   nevozeni    klatou na
   5 od   nedavani    panskeho    piva
   5 od   kopanice    slepku 1
   5 od   každej sessie maji
   5 od   každeho per   tall
   5 nevozeni    klatou na   pily
   5 na   všecek grunt  okolo
   5 na   velikej dubrave luk
   5 na   svu   roliu  okolo
   5 na   svaty  michal fl
   5 na   jedny  nove  buoty
   5 na   dvoje  podšitie    fl
   5 na   dolniem haji  luk
   5 na   cestu  koncom luk
   5 muože  vysiat na   sve
   5 moge  memu  s    offerugem
   5 miva  do   8    vozov
   5 miva  do   10   vozov
   5 maji  dat   per   d
   5 ktere  zadnych svaruv nemaji
   5 kterej stavania    neni  1
   5 kterého miluge dussa  má
   5 krmi  panske no   2
   5 kopanična    vuz   1    1
   5 kdi   mel   dasst  biti
   5 každy  valach no   8
   5 každy  sedlak ma   dati
   5 každej sessie 1    per
   5 kam   se   mu   koli
   5 jest  tam   take  jeden
   5 jerabky no   2    aneb
   5 jedny  nove  buoty  fl
   5 jedno  a    hofer  puol
   5 item  tele  no   1
   5 item  od   každej sessie
   5 i    od   šindluv desatek
   5 hujus  puncti membra nihil
   5 hlubokem    kopanična    vuz   1
   5 fassa  est   et   dicit
   5 do   suda  do   wjna
   5 dost  mag   na   tom
   5 desatek šindela vybirati    a
   5 dava  od   luky  kopaničnej
   5 dava  od   kopanic kopuny
   5 dava  od   kopanice    slepku
   5 dava  každy  vajca  4
   5 davaji ovsa  luken  10
   5 davaji každy  rok   ovsa
   5 dava  fur   vinny  cely
   5 dava  furu  vinneho polovic
   5 daruvati    a    od   ovec
   5 brven  každy  valach no
   5 bravce krmi  panske no
   5 barany hodne  no   2
   5 babky  poplatnia    voza  1
   5 a    vradu  mudreho a
   5 a    pro   lepssy gistotu
   5 a    prečo  si   prissla
   5 a    od   šindela desatek
   5 a    kdyz  by   pak
   5 a    kdy   giž   dobre
   5 a    gestli by   se
   5 ad   reliqua puncta nihil
   4 7    aneb  per   d
   4 5    aneb  dukatov 5
   4 4    aneb  per   d
   4 30   x    a    od
   4 1    24   1    z
   4 žita  osypneho    od   každej
   4 zustane tobe  in   fundo
   4 zelyny na   drobno posekat
   4 z    boskeg milosti wiwoleny
   4 za   vinny  fur   po
   4 y    wssech prisediczich  geho
   4 wstup  do   srdca  tweho
   4 w    prytomnosti   wsseho mestečka
   4 wine  warena a    pita
   4 wečer  a    ráno  deň
   4 war   to   dobre  w
   4 vysiat na   svuj  grunt
   4 vysiat na   sve   zeme
   4 vysiat na   jednu  roliu
   4 vysiati na   sve   šoltystvo
   4 vyseje na   svuj  grunt
   4 v    suchej doline luk
   4 vrchu  na   diele  luk
   4 vredu  a    sprawowany   obcze
   4 vredu  a    sprawowany   obce
   4 v    potoce vyše  panskej
   4 v    potoce pod   chrastiu
   4 v    potoce kopanična    voza
   4 vinohradskych  penezi od   každej
   4 vinny  fur   po   fl
   4 vedle  noveho dokonani    davaji
   4 včiel  starych per   d
   4 u    širokych    pažit  luk
   4 urednikovi   a    urednik velikomožnemu
   4 u    kolarovej    hrušky luk
   4 učini  do   roka  fl
   4 u    babinca kapustna    zahradka
   4 tuto  wecz  a    na
   4 to   na   tento  spůsob
   4 tomu  w    prytomnosti   wsseho
   4 tomu  tele  no   1
   4 tež   jednako per   d
   4 tento  zapis  stal  se
   4 tamže  na   druhy  kus
   4 tam   na   lipovem poli
   4 španiem kopanična    voza  1
   4 šindluv desatek vybirati    i
   4 šindela vybirati    a    na
   4 syra  cent  no   1
   4 svuj  grunt  okolo  40
   4 svateho michala rovnym spusobem
   4 svateho jiri  od   každej
   4 svateho jiri  davaji fl
   4 summa  platu  od   roli
   4 stodolami    kopanična    voza  1
   4 stala  se   zmlowa a
   4 stala  se   ta   wiecz
   4 sprawowany   obcze  stala  se
   4 spolu  vola  no   1
   4 slepic každy  valach no
   4 sklawonskeg   kraginy král  aposstolsky
   4 skalicami    poplatnia    vuz   1
   4 si   prissla do   aresstu
   4 se   vysiat na   jednu
   4 sessie maji  dat   per
   4 sessie davaji per   met
   4 sena  miva  do   5
   4 sena  miva  do   10
   4 sedlakuv    celych jest  no
   4 sedlakov    desatek šindela vybirati
   4 sedlak jedno  a    hofer
   4 sedia  na   2    laniech
   4 rychtarstwy   mychala markusse    y
   4 roliu  okolo  30   luken
   4 roliu  okolo  15   luken
   4 roli  po   4    baranoch
   4 rada  w    dole  psana
   4 pusta  bez   stavania    1
   4 potom  pieknje až   do
   4 potoce vyše  panskej luky
   4 potoce pod   chrastiu    luk
   4 potoce kopanična    voza  1
   4 poplatnia    sena  voz   1
   4 pod   vysockom    kopanična    vozy
   4 pod   stodolami    kopanična    voza
   4 pod   skalicami    poplatnia    vuz
   4 pod   malu  dubravu luk
   4 pod   dalnym skalim luk
   4 pltnicke    penize vedle  ustanoveni
   4 platu  od   roli  fl
   4 platia od   každej role
   4 pet   y    dwaczet kublow
   4 pavla  po   2    kurencoch
   4 panie  tisiczeho    petisteho    osemdesateho
   4 ovec  desatek davati i
   4 o    tuto  wecz  a
   4 opravovati   i    dary  darovati
   4 od   včiel  starych per
   4 od   šindela desatek vybirati
   4 od   sedlakov    šindela desatek
   4 od   sedlakov    desatek šindela
   4 od   roku  1636  davaji
   4 od   mesteček    a    dedin
   4 od   každej plti  per
   4 od   každej čtvrtky davaju
   4 od   každeho per   tal
   4 od   jednej každej po
   4 ode   mlynca brava  krmi
   4 ode   mlyna  krmia  brava
   4 od   dreva  pak   mlynar
   4 no   1    24   1
   4 noveho dokonani    davaji na
   4 noc   po   6    vajcoch
   4 na   2    laniech sedlackych
   4 na   všecko šoltystvo    okolo
   4 na   vrchu  na   diele
   4 na   vlachovci    kopanična    vozy
   4 na   vianoce po   6
   4 na   tomašovej    zahrade luk
   4 na   ten   čas   platia
   4 na   španiem kopanična    voza
   4 na   sve   zeme  okolo
   4 na   svateho michala rovnym
   4 na   svateho michala davaji
   4 na   svateho jiri  od
   4 na   seba  pozor  dag
   4 na   lysej  poplatnia    vozy
   4 na   lhotie poplatnia    vozy
   4 na   koziem kruze  luk
   4 na   košele rifuv  no
   4 na   jednu  roliu  do
   4 na   jeden  kus   luk
   4 na   dwerach prosty plech
   4 na   druhy  kus   luk
   4 na   drahach navdavek    luk
   4 na   celu  roliu  sedlačku
   4 my   žaden  urbar  nemame
   4 muze  matege matule y
   4 mučny  jeden  a    kašny
   4 mohu  vysiat na   všecek
   4 miva  do   5    vozov
   4 michala rovnym spusobem    per
   4 ma   kamen  mučny  jeden
   4 maji  držet  dobytka no
   4 luk   ani   kopanic nema
   4 luce  kopanična    vuz   1
   4 kuchyniu    jeho  osvicenosti   pana
   4 k    tomu  tele  no
   4 košovej poplatnia    voz   1
   4 kopaničnych   luk   ani   kopanic
   4 kopanic tito  žadnych nemaji
   4 kopanice    sve   ma   v
   4 koncom na   pažit  luk
   4 kolik  by   se   jich
   4 kolač  no   1    aneb
   4 kminu  dedina pospolite    dava
   4 když  sy   w    ssťasti
   4 kdyz  by   geden  czlowiek
   4 každy  sedlak dava  po
   4 každy  rok   za   fl
   4 každy  rok   ovsa  luk
   4 každej sessie maji  dat
   4 každej plti  per   d
   4 kamen  swedek yus   y
   4 kamen  mučny  jeden  a
   4 juratus examinatus   fassus est
   4 jsu   tam   take  i
   4 jistej cene  brati  jest
   4 jest  tam   jeden  mlyn
   4 jerabky 2    anebože d
   4 jednej každej po   puol
   4 jeden  a    kašny  jeden
   4 iuratus et   examinatus   fassus
   4 item  davaji za   fl
   4 i    od   šindeluv    desatek
   4 husi  kopaničnych   vychodi no
   4 hrachu neb   šečovice    luk
   4 hoštačni    pak   maji  dat
   4 groffstwa    aneb  stolyce od
   4 gaki  ge   kdo   w
   4 gak   chcess zostat w
   4 fur   vinny  per   fl
   4 fur   solny  per   d
   4 facit  fl   1    d
   4 dva   aneb  tri   voziky
   4 duochodek    z    medu  davati
   4 do   roku  per   fl
   4 dokonani    noveho davaji spoločne
   4 dokonani    davaji na   kuchyniu
   4 dluh  solny  po   d
   4 dluhovych    vychodi no   5
   4 desatek vybirati    i    na
   4 dedina pospolite    dava  c
   4 davati i    od   sedlakov
   4 dava  od   nej   d
   4 davaji osypneho    ovsa  od
   4 dary  daruvati    jsu   povinni
   4 dary  daruvati    a    od
   4 čtyri  terminy per   fl
   4 častky pana  revay  miklušovej
   4 častky pana  revay  miklošovej
   4 častky pana  revay  mikloša
   4 czo   se   pak   doticze
   4 coram  me   casparo kossian
   4 celu  roliu  okolo  30
   4 celu  roliu  okolo  15
   4 byva  sena  vozuv  okolo
   4 by   se   jich  našlo
   4 bi   mili  pan   boh
   4 až   do   tretjho razu
   4 až   do   koncza desst
   4 a    to   se   stawa
   4 a    sprawowany   obcze  stala
   4 a    rada  w    dole
   4 a    pavla  po   2
   4 a    pakli  by   se
   4 a    od   šindluv desatek
   4 a    od   šindeluv    desatek
   4 animae et   salis  extractione
   4 aneb  za   každu  d
   4 aneb  no   1    24
   4 a    naleg  na   to
   4 a    dojivo panske brati
   4 a    do   flasze wsypat
   3 6    no   24   no
   3 6    anebo  dukatov 6
   3 6    a    hofer  per
   3 50   a    od   šindela
   3 24   no   3    aneb
   3 20   a    za   fl
   3 2    aneb  3    tb
   3 žita  osypoveho    vychodi luk
   3 že   w    teg   wecy
   3 že   sa   to   tak
   3 že   mnohem menši  zor
   3 žadnych kopaničnych   luk   ani
   3 z    techto desek  dava
   3 z    mesta  do   mesta
   3 zlatych a    pet   baranou
   3 ze   zbroju v    čas
   3 ze   sestru svu   evu
   3 zem   velmi  dobra  pod
   3 zeme  okolo  40   luken
   3 ze   dna   na   den
   3 zdrava panna  maria  za
   3 zbroju v    čas   potreby
   3 z    brancze a    z
   3 za   swug  cimer  kolo
   3 zasspuntug   sud   a    day
   3 zas   na   šiarovej    luk
   3 za   rychtarstwy   balaze belawky
   3 za   rychtarstwy   a    vradu
   3 za   potuočky    poplatnia    vozy
   3 za   pansku štepnicu    luk
   3 za   nekolik dnu   porad
   3 zamku  oddavati    jsu   dlužni
   3 zamek  oddavati    jsu   dlužni
   3 za   luku  kopanična    vuz
   3 za   lučky  jutra  štyri
   3 založnicach   kopanična    voza  3
   3 za   lieskovym    krom  luk
   3 za   kunu  dukat  no
   3 za   košovu voz   1
   3 za   každeho per   fl
   3 za   každeho per   d
   3 za   chotuču kopanična    voza
   3 za   chmel  per   d
   3 zahumenskem   kopanična    vuz   1
   3 zahumenskem   kopanična    voza  1
   3 zahradka    za   skalami luk
   3 zahradka    vyše  vsi   luk
   3 zahradka    na   sitnem luk
   3 za   bukovinku    poplatnia    vozy
   3 y    w    nagmensseg   wecy
   3 y    w    maleg  wecy
   3 yus   y    sam   widel
   3 y    ty   mass  twe
   3 y    tam   dnu   y
   3 y    stal  sa   wečer
   3 y    pro   pana  boha
   3 y    potomkom    geho  naweky
   3 y    na   budowiska    z
   3 y    dwaczet kublow yarczu
   3 w    tretom puncte poznamenane
   3 w    tegto  prwneg strancze
   3 w    skutku téš   y
   3 wleg  na   to   netco
   3 w    gakeg  kolwek wecy
   3 wezmi  stare  sadlo  a
   3 we   wine  aneb  w
   3 welkomožnosty  panu  balassa adamowy
   3 w    dome  pana  richtara
   3 war   we   wode  a
   3 vyše  panskej luky  luk
   3 vyše  močiarnic    voza  3
   3 vysockom    kopanična    vozy  2
   3 vysiat na   všecko šoltystvo
   3 vysiat na   sve   šoltystvo
   3 vysiati na   sve   zeme
   3 vyseje se   okolo  luk
   3 vymeneni    od   pani  revay
   3 vum   per   omnia  directe
   3 všech  techto klatou no
   3 vsi   nad   rieku  luk
   3 v    sadkoch voza  1
   3 vrchu  za   suchym luk
   3 vrchu  nad   suchym luk
   3 v    prostrednych  hradach luk
   3 v    potoce pod   hajom
   3 v    postie davaji společne
   3 v    poste  davaji spoločne
   3 vlky  lipnie zajice z
   3 vlachovci    kopanična    voz   1
   3 vlachovci    kopanična    voza  3
   3 v    kterem povinni su
   3 vinohradskych  penezi davaji od
   3 vinny  fur   cely  fl
   3 vianoce po   6    vajcoch
   3 vianoce davaji po   4
   3 v    hlubokem    kopanična    vozy
   3 veliku noc   dava  každy
   3 veliku noc   davaji spoločne
   3 veliku noc   davaji společne
   3 v    dolinkach    poplatnia    vozy
   3 v    dolinkach    kopanična    voza
   3 v    dlhošine    bereckovska   luk
   3 v    čas   potreby povstati
   3 valientovska  pod   končitu ulahlu
   3 vajec  společne    no   80
   3 užitek pisma  swateho gest
   3 u    wine  warena a
   3 učini  no   12   1
   3 tym   spusobem    od   každej
   3 tych  pet   y    dwaczet
   3 tum   per   omnia  directe
   3 tum   ex   auditu affirmative
   3 tuhy  ohen  a    kdy
   3 trsnači kopanična    voz   1
   3 to   se   stalo  za
   3 to   se   stalo  pred
   3 tohoze ribnika as   po
   3 toho  tele  no   1
   3 toho  jutra  dve   luk
   3 toho  času  davaji od
   3 to   dobre  spolu  a
   3 to   čin   až   do
   3 tiemto pismem nynieyssim   y
   3 tež   na   polomiach    luk
   3 téš   y    w    nocy
   3 téš   y    dobre  meno
   3 tento  žadnych kopaničnych   luk
   3 tento  dluch  davaji od
   3 tela  každy  sedlak jedno
   3 techdy zustane wjno  stálé
   3 techdy deg   mu   tuchssy
   3 techdy bude  wjno  sylné
   3 tegto  dnessneg    swateg episstole
   3 tamže  v    šustinach    luk
   3 tamže  v    kobulinci    luk
   3 tamže  hore  koncom luk
   3 tam   take  i    pasienky
   3 tam   dnu   y    tu
   3 tagnosti    zdržug w    skrytosti
   3 šoltystvo    okolo  40   luken
   3 šoltystvo    okolo  100   luken
   3 šindeluv    desatek vybirati    a
   3 šindela desatek vybirati    i
   3 šindela desatek vybirati    a
   3 svatojirsky   davaji od   každej
   3 su   pred  zuplnu raddu
   3 sume  vherskeg    mincze fl
   3 suchej krčmy  davaju per
   3 sub   juramento    examinatus   fassus
   3 sub   equuleo et   candelis
   3 statku pohnuteho    y    nepohnuteho
   3 sta   ovec  pet   baranou
   3 stala  se   zmluwa a
   3 spusobem    od   každej sessie
   3 spusobem    davaji per   quar
   3 spolu  z    jinymi podanymi
   3 spolu  vola  krmneho no
   3 společnie    platia od   každej
   3 společnie    davaji na   svateho
   3 společne    platia od   každej
   3 společne    maji  dati  tela
   3 spiritum    vini  a    abstrahug
   3 s    panu  bohu  poručgam
   3 solny  fur   po   70
   3 solny  fur   cely  fl
   3 s    neho  ten   ocet
   3 s    neho  až   do
   3 sme   wssecy yrečity poddany
   3 slissal od   kozella dura
   3 slawneg komory darmo  dostawame
   3 slaniny puolt  no   1
   3 skutku téš   y    w
   3 sintauske    panstwy a    trnauske
   3 se   panu  grof  gyorgiovi
   3 se   panu  grof  gaborovi
   3 sena  vuz   no   1
   3 se   narabia sena  kuop
   3 sena  pak   muože  miti
   3 sena  narobiti    muože  do
   3 sena  muože  miti  okolo
   3 sena  muože  miti  do
   3 sena  miva  do   4
   3 sena  circiter    currus no
   3 se   muže  narobit sena
   3 se   ma   sgat  do
   3 se   jim   priast konope
   3 se   dostala mladšiemu    panu
   3 sedlak po   3    pltioch
   3 se   ad   faciem loci
   3 sasnateho    a    wodnateho    udoly
   3 rychtarstwy   ondrege ssylly y
   3 rychtarstwy   a    vradu  mudreho
   3 rovninami    poplatnia    voz   1
   3 roliu  okolo  40   luken
   3 roliu  okolo  25   luken
   3 roliu  do   20   luken
   3 rolie  po   4    baranoch
   3 roku  pominuleho   1735  die
   3 roku  panie  tisiczeho    petisteho
   3 roka  na   čtyri  terminy
   3 robotnika    k    zamku  kdy
   3 richtar na   ten   čas
   3 reliqua hujus  puncti membra
   3 pstruhy lišky  vlky  lipnie
   3 przed  nassy  plnu  radu
   3 prystupily   su   pred  zuplnu
   3 provocat    se   ad   fassionem
   3 pristupili   pred  nas   a
   3 pri   kterem mlyne  jest
   3 pri   chalupe zem   velmi
   3 po   50   penizoch    i
   3 povinnost    mlynarova    jest  jiti
   3 povinni su   vydati piva
   3 povinni od   zamku  brati
   3 potreby ze   zbroju povstati
   3 potreby ze   zbrojiu povstati
   3 postie davaji společne    hrachu
   3 poste  davaji spoločne    hrachu
   3 pominuleho   1735  die   17a
   3 polož  do   tygle  a
   3 pol   cztwrta yutra  zeme
   3 pohanky na   krupy  cub
   3 pod   zrnovcom    kopanična    voza
   3 pod   skalicami    voza  1
   3 pod   pokutu gednoho zlateho
   3 pod   kržlu  kopanična    vuz
   3 pod   končitu ulahlu luk
   3 pod   kanurom kopanična    vuz
   3 pod   janovym lazom  poplatnia
   3 pod   drienovku    poplatnia    vozy
   3 pod   dolnym naklom luk
   3 pod   babky  poplatnia    vuz
   3 pod   babky  poplatnia    vozy
   3 pocztjwemu   pohrebu a    pochowany
   3 pocsina od   dolneho ribnika
   3 pismem nynieyssim   y    buducim
   3 pilnu  a    bedlivu starost
   3 pieknje teplo  až   do
   3 pet   zlatych a    pet
   3 pet   zdrava panna  maria
   3 pet   baranou a    fl
   3 per   quartalia    1    1
   3 penizoch    a    od   šindluv
   3 penezi od   každej sessie
   3 penezi davaji od   každej
   3 penez  hotovych    vychodi fl
   3 penez  dluhovych    a    suchej
   3 pawol  a    michal prosty
   3 partus beatae mariae virginis
   3 panuge w    tomto  saeculum
   3 panstwy a    trnauske    mesto
   3 panske brati  jsu   povinni
   3 pana  richtara    martinusa    goras
   3 pana  palatinusa   slavnej pameti
   3 pak   maji  dat   per
   3 pak   kluchty do   hrona
   3 ovsa  davaji od   každej
   3 ovec  pet   baranou a
   3 ovec  davati a    od
   3 osypneho    ovsa  davaji od
   3 opravovati   i    dary  daruvati
   3 o    ktere  žadnych svaruv
   3 odtud  až   do   koncza
   3 od   starych včiel  od
   3 od   roli  po   4
   3 od   plti  soliu  naloženych
   3 od   pana  joanes remenika
   3 od   ovec  i    z
   3 od   ovec  i    od
   3 od   ovec  a    duochodek
   3 od   opaiskich    rol   we
   3 od   nej   kura  1
   3 od   nas   na   gednu
   3 od   medu  duochodek    davati
   3 od   luky  kopaničnej   kurenec
   3 od   luky  kopaničnej   hus
   3 od   kvašova na   kopanicach
   3 od   kterej každy  rok
   3 od   ktereho každy  rok
   3 od   krav  dojnych od
   3 od   kopanic všecka dedina
   3 od   kopanic tymto  spusobem
   3 od   kopanic kopuny 2
   3 od   kopanic kopuny 1
   3 od   kopanic husi  4
   3 od   klatu  per   d
   3 od   každej rolie  po
   3 od   každej rolej  po
   3 od   každeho dvoru  po
   3 od   jednej každej kravy
   3 odbyva fur   vinny  cely
   3 obet  y    wečera rib
   3 obcze  stala  se   zmlowa
   3 nynieyssim   y    buducim oznamugem
   3 no   8    aneb  za
   3 no   6    no   24
   3 no   6    aneb  za
   3 no   5    aneb  dukatov
   3 no   3    aneb  no
   3 no   24   no   3
   3 no   2    aneb  d
   3 noveho davaji spoločne    na
   3 noham  slawney stoliczi    a
   3 noc   dava  každy  vajca
   3 niže  w    tretom puncte
   3 nema  k    chalupe žadnych
   3 nekolik dnu   porad  pita
   3 ne   každemu wssecko swečy
   3 na   zamek  oddavati    povinen
   3 na   zamecke draby  fl
   3 na   založnicach   kopanična    voza
   3 na   zahumenskem   kopanična    vuz
   3 na   zahumenskem   kopanična    voza
   3 na   všecky zeme  okolo
   3 na   všecko šoltystvo    do
   3 na   vrchu  za   suchym
   3 na   vrchu  nad   suchym
   3 na   vlachovci    voz   1
   3 na   vlachovci    kopanična    voz
   3 na   veliku noc   dava
   3 na   ustavične    valachy a
   3 na   trsnači kopanična    voz
   3 na   tri   kusy  luk
   3 na   tento  dluch  davaji
   3 na   širokem laze  luk
   3 na   šestery krpce  fl
   3 na   svitkovej    jame  luk
   3 na   sve   richtarstvi   okolo
   3 na   svateho michala po
   3 na   svateho michala d
   3 na   svateho martina fl
   3 na   svateho jiri  fl
   3 na   svateho jana  od
   3 na   strani kapustna    zahradka
   3 nas   na   gednu  milu
   3 na   slavcovem    kutie  luk
   3 na   rovnych zemiach luk
   3 na   robotu ze   sekeru
   3 na   razovych    laziech luk
   3 na   pilu  podjavorsku   každy
   3 na   pažit  koncom luk
   3 na   pavlikovem   laze  luk
   3 na   mostkovem    flaku  luk
   3 na   miste  omnoho lepsy
   3 na   lipovem poli  kopanična
   3 naleg  na   to   wody
   3 na   kuchyniu    jeho  osvicenosti
   3 na   kuchyniu    hus   no
   3 na   kterych se   narabia
   3 na   kterej muže  se
   3 na   kterej byva  sena
   3 na   košovej poplatnia    vozy
   3 na   košovej poplatnia    voz
   3 na   kalamenkach   balazovska   luk
   3 na   jezerči voz   1
   3 na   hrbiech potoce pruščanskem
   3 na   dvoje  hony  luk
   3 nad   rovninami    poplatnia    voz
   3 na   draby  do   zamku
   3 na   dolniem kosaku luk
   3 nad   nebrovu poplatnia    voz
   3 na   dlhem  laze  luk
   3 nad   kržlu  kopanična    vuz
   3 na   den   svateho jiri
   3 nad   cestu  zahoriakovska  luk
   3 nad   cestu  dikovska    luk