Frekvencie trigramov slov v korpuse hist-4.0

  483 dava  od   kopanic
  165 od   kopanic d
   98 kopanična    voza  1
   93 kopanična    vuz   1
   86 ze   zbroju povstati
   82 od   kopanic hus
   81 kopanic hus   1
   80 dva   kusy  luk
   73 desatek od   ovec
   72 od   každej sessie
   69 od   kopanic husi
   61 poplatnia    vozy  2
   59 na   kosaku luk
   55 na   zahumni luk
   50 poplatnia    vuz   1
   49 t    i    k
   49 r    t    i
   49 na   lipovem poli
   49 i    k    l
   49 a    r    t
   48 poplatnia    voza  1
   47 poplatnia    voz   1
   47 na   ten   čas
   47 na   dvu   laniech
   47 kopanic husi  2
   45 na   svateho michala
   45 kopanična    vozy  2
   44 na   kterej stavania
   43 lipovem poli  luk
   42 robotnika    k    zamku
   41 od   kopanic kopuna
   41 na   celu  roliu
   41 kopanic kopuna 1
   39 sena  miva  do
   39 od   ovec  davati
   39 od   každej plti
   38 niže  vsi   luk
   38 kteru  držia  ondrej
   38 kterej stavania    jest
   37 3    aneb  no
   37 uvádza v    poznámke
   37 na   veliku noc
   37 dvu   laniech sedlackych
   37 aneb  no   1
   36 až   do   koncza
   36 aneb  zan   d
   36 a    gestli by
   35 item  za   fl
   35 častky pana  revay
   34 za   humny  luk
   34 sedia  na   dvu
   34 poplatnia    vozy  3
   33 z    častky pana
   33 za   suchym luk
   33 po   4    baranoch
   33 co   klisny nezimuje
   33 a    pakli  by
   32 1    aneb  zan
   32 na   drahach luk
   32 každej plti  po
   32 celu  roliu  okolo
   31 v    poznámke    aj
   31 poznámke    aj   chal
   31 jutra  dve   luk
   31 furu  vinneho polovic
   31 co   klisny nezimuji
   30 vinneho polovic fl
   30 v    hruškovi    luk
   30 u    vahu  luk
   30 na   skalicach    luk
   29 téš   y    w
   29 od   kopanic slepky
   29 naleg  na   to
   29 každej sessie per
   28 6    24   3
   28 24   3    aneb
   28 od   kopanic slepku
   28 ode   mlyna  brava
   28 kopanična    voz   1
   28 kopanic slepku 1
   28 fur   vinny  cely
   28 davaji od   každej
   27 stavania    jest  1
   27 od   kopanic kura
   27 a    kdy   se
   26 vyseje se   na
   26 v    šustinach    luk
   26 v    kobulinci    luk
   26 pod   zavlačnu    luk
   26 na   haji  luk
   26 kopanic kura  1
   25 ze   zbrojiu povstati
   25 v    čertoriach   luk
   25 pri   dome  slivnička
   25 pri   dome  slivnica
   25 na   zamek  oddavati
   25 na   polomiach    luk
   25 jerabky 2    anebo
   25 davaji furu  vinneho
   25 a    na   zamek
   24 pod   pokutu fl
   24 na   vlachovci    kopanična
   24 na   svateho jiri
   24 kteru  držia  martin
   24 kteru  držia  kubo
   24 fassus est   ad
   24 examinatus   fassus est
   24 dlhy  diel  luk
   23 2    anebo  d
   23 v    teplicach    luk
   23 vola  no   1
   23 v    diele  luk
   23 od   ovec  desatek
   23 na   kopankach    luk
   23 nad   brodky luk
   23 mohu  vysiat na
   23 mohu  vysiati na
   23 ktoré  chal  neuvádza
   23 kopanic nema  žadnych
   23 est   ad   1
   23 de   eo   utrum
   22 na   dlhy  diel
   22 k    zamku  drži
   22 kteru  držia  matej
   21 za   kosakom luk
   21 poplatnia    vozy  4
   21 plti  po   50
   21 od   kopanic kurenec
   21 od   každej role
   21 na   jarkoch luk
   20 v    rohačovkach   luk
   20 role  po   4
   20 na   ustavične    valachy
   20 na   hliniku luk
   20 na   bohunovej    luk
   20 každej role  po
   20 je   omylom zapísané
   20 a    za   fl
   19 vybirati    a    na
   19 v    sadkoch luk
   19 voza  1    1
   19 vinny  cely  fl
   19 tela  no   1
   19 spolu  y    z
   19 solneho polovic fl
   19 pod   chotuču luk
   19 pars  comitis georgii
   19 na   dlhem  diele
   19 in   hunc  modum
   19 do   roka  fl
   19 dlhem  diele  luk
   19 davaji ovsa  luken
   18 vyše  vsi   luk
   18 v    stražištoch   luk
   18 v    jistej cene
   18 pars  comitis gabrielis
   18 pana  boha  w
   18 od   kopanic slipku
   18 na   zamek  drabskych
   18 mlyna  brava  krmi
   18 mezi  riekami luk
   18 kopanic slipku 1
   18 jutro  jedno  luk
   18 furu  solneho polovic
   18 dava  od   kopanice
   18 davaji per   d
   18 davaji ovsa  luk
   17 zamek  opravovati   i
   17 w    teg   wecy
   17 vajec  no   100
   17 u    babinca luk
   17 to   se   stalo
   17 tele  no   1
   17 sem   y    tam
   17 po   4    vajcoch
   17 opiet  o    ranach
   17 obili  na   chleb
   17 na   slatinach    luk
   17 na   laziech luk
   17 na   košovej luk
   17 na   kopanicach   luk
   17 ktoré  uvádza v
   17 kteru  držia  pavel
   17 jeho  milosti pana
   16 w    každeg wecy
   16 veliku noc   po
   16 sessie per   d
   16 po   50   penizoch
   16 pod   skalicami    luk
   16 ohrade kapustna    zahradka
   16 no   1    aneb
   16 na   ustavične    draby
   16 na   svateho jana
   16 na   stankovem    luk
   16 na   ohrade kapustna
   16 na   bučine luk
   16 muože  vysiat na
   16 mlyna  brava  krmia
   16 kopanic slepky 2
   16 jistej cene  brati
   16 jest  tam   jeden
   16 jeden  kus   luk
   16 a    to   se
   16 a    to   gest
   15 za   hajom  luk
   15 vysiat na   celu
   15 vajec  no   50
   15 tak   take  y
   15 sessie per   quar
   15 se   na   jednu
   15 se   na   celu
   15 pod   sedlom luk
   15 od   jednej každej
   15 na   draby  zamecke
   15 na   čo   on
   15 k    zamku  držia
   15 kteru  držia  juro
   15 kteru  držia  janoš
   15 kteru  držia  adam
   15 kdo   ge   w
   15 aneb  plati  fl
   15 a    na   to
   14 3    davaji ovsa
   14 w    ten   čas
   14 uvádza aj   chal
   14 učini  no   5
   14 tež   polovic fl
   14 suchej doline luk
   14 rok   a    den
   14 pod   čertoriami   luk
   14 ovsa  od   každej
   14 na   kopcich luk
   14 na   hranci luk
   14 nad   humny  luk
   14 na   čtyri  terminy
   14 krčemneho    per   fl
   14 husi  no   5
   14 fur   solny  cely
   14 desatek od   oviec
   14 davaji každy  rok
   14 by   se   pak
   14 a    s    tím
   14 aneb  za   každy
   14 a    kdy   giž
   13 vlachovci    kopanična    voza
   13 v    čas   potreby
   13 ustavične    draby  a
   13 tázal  sá   ho
   13 široky diel  luk
   13 sve   domy  maji
   13 spusobem    per   d
   13 spolu  y    s
   13 solny  cely  fl
   13 pod   vysockom    kopanična
   13 pod   kysielku    luk
   13 pod   babky  poplatnia
   13 ovec  desatek davati
   13 okolo  40   luken
   13 od   šindeluv    desatek
   13 od   každej sess
   13 na   tento  spusob
   13 na   široky diel
   13 na   malej  dubrave
   13 na   jednu  roliu
   13 na   jamach luk
   13 na   dubovem diele
   13 na   adovej luk
   13 maji  dat   per
   13 kusy  dva   luk
   13 kteru  držia  mišo
   13 kteri  sve   domy
   13 kopanična    voza  3
   13 každej sessie 1
   13 je   v    rkp
   13 jako  i    jini
   13 husi  no   10
   13 gestli by   pak
   13 fl   1    d
   13 examinata    fassa  est
   13 eiusdem deserta 1
   13 do   10   vozuv
   13 desatek vybirati    i
   13 desatek vybirati    a
   13 čo   ge   w
   13 a    k    tomu
   12 2    neb   3
   12 2    davaji ovsa
   12 2    aneb  d
   12 za   košovu luk
   12 za   každy  d
   12 v    poznámke    uvádza
   12 v    potoce luk
   12 v    hranatých    zátvorkách
   12 v    babkach luk
   12 vajec  no   60
   12 tri   kusy  luk
   12 svateho michala fl
   12 solneho tež   polovic
   12 rano  y    wečer
   12 pod   lipuovku    luk
   12 od   času  forgač
   12 no   1    1
   12 nema  žadnych živnosti
   12 na   vršku  luk
   12 na   svu   roliu
   12 na   saladovem    luk
   12 na   kterej se
   12 na   kalamence    luk
   12 nad   rovninami    luk
   12 kteru  držia  jurko
   12 kteru  držia  jano
   12 kopanic slepky 3
   12 kopanic husi  3
   12 když  sy   w
   12 každy  sedlak dava
   12 každy  per   fl
   12 každej sessie davaji
   12 jest  tam   take
   12 jestliže    by   pak
   12 jerabkov    no   6
   12 jerabkov    no   5
   12 gak   sa   budess
   12 et   die   ut
   12 draby  a    valachy
   12 do   suda  a
   12 do   duchodu panskeho
   12 dobra  wec   gest
   12 die   ut   supra
   12 davaju od   kopanic
   12 davaji fur   vinny
   12 času  forgač imricha
   12 a    to   na
   12 a    tak   potom
   12 a    tak   na
   12 aneb  per   d
   12 ad   reliqua membra
   12 a    deg   mu
   12 aby   se   na
   11 žita  čisteho luk
   11 zem   k    chalupe
   11 y    w    nocy
   11 y    to   čo
   11 w    srdcy  swogem
   11 w    mnohich wecach
   11 vysiati na   sve
   11 vybirati    i    take
   11 vianoce davaju po
   11 v    dlhošine    luk
   11 telata no   2
   11 se   vysiat na
   11 sessie davaji per
   11 rovnym spusobem    per
   11 reliqua membra nihil
   11 prostrednych  hradach luk
   11 pro   lepssy gistotu
   11 pod   vrchy  luk
   11 per   omnia  directe
   11 od   šindluv desatek
   11 od   savčianskeho  luk
   11 od   nej   d
   11 od   každeho dvoru
   11 na   zahrade luk
   11 na   vianoce davaju
   11 na   važsci luk
   11 nassi  plnu  radu
   11 na   sitnem luk
   11 na   prihlavy    luk
   11 na   pansku stranu
   11 na   okresinskej   luk
   11 na   nosalovci    luk
   11 na   kterych se
   11 na   kopanici    luk
   11 na   jednu  celu
   11 na   jeden  kamen
   11 na   chrasti luk
   11 na   chotuči luk
   11 na   chleb  luk
   11 na   dva   kusy
   11 nad   tuchynicu    luk
   11 na   bojiskach    luk
   11 muože  se   vysiat
   11 když  ge   w
   11 jerabky 2    aneb
   11 jerabky dva   aneb
   11 jednu  celu  roliu
   11 jeden  každy  per
   11 hotovej sumy  vychodi
   11 do   podctiweho   cechu
   11 dežmu  z    oviec
   11 davati i    od
   11 czo   se   pak
   11 a    w    tom
   11 ale   take  y
   11 a    hofer  puol
   11 adresa na   rube
   10 z    druhe  strany
   10 za   skalami luk
   10 zamek  drabskych    fl
   10 za   hrby  luk
   10 zahajeny    pod   pokutu
   10 w    srdcy  swem
   10 w    dobrych wecach
   10 vyseje okolo  luk
   10 vola  krmneho no
   10 v    dlhych dieloch
   10 v    brannem luk
   10 u    šemendie    luk
   10 u    dobrej studne
   10 učini  no   12
   10 ten   a    takowy
   10 tak   y    na
   10 spusobem    davaji per
   10 slepic no   15
   10 sena  muože  miti
   10 sedlakuv    jest  no
   10 pre   malu  wec
   10 povinnost    mlynarova    jest
   10 pohanky na   krupy
   10 pod   priekopu    luk
   10 pod   hajom  luk
   10 pod   danajkovu    luk
   10 plti  po   d
   10 platia od   každej
   10 pieknje až   do
   10 panu  bohu  porucam
   10 pana  revay  ištvanovej
   10 ot   pana  boha
   10 od   vyčapskeho   luk
   10 od   sta   oviec
   10 od   pana  boha
   10 od   ovec  i
   10 od   ovec  a
   10 od   nas   na
   10 od   mlyna  brava
   10 od   kopanic fl
   10 od   každeho per
   10 na   to   misto
   10 na   ten   spusob
   10 na   ten   czas
   10 na   svuj  grunt
   10 na   kralovych    kopanicach
   10 na   hornych kopanicach
   10 na   drobno a
   10 na   dielnici    poplatnia
   10 na   diele  luk
   10 na   cestu  koncom
   10 na   brodkoch    luk
   10 malu  dubravu luk
   10 maji  chovat no
   10 maji  chovat dobytka
   10 krmneho no   1
   10 krmi  no   1
   10 kralovych    kopanicach   luk
   10 kopanic kurenec 2
   10 kdy   se   dobre
   10 každy  valach no
   10 každy  per   d
   10 jeji  velkomožnosti  paniej
   10 jeho  osvicenosti   pana
   10 chovat dobytka no
   10 chotar maji  z
   10 chal  tiež  uvádza
   10 chal  má   v
   10 hornych kopanicach   luk
   10 gura  sskoda wyznal
   10 gako  take  y
   10 gak   na   ohen
   10 d    2    1
   10 do   6    vozov
   10 dobrej studne luk
   10 dluch  svatomichalsky fl
   10 dary  daruvati    jsu
   10 brava  no   1
   10 brava  krmi  no
   10 bohu  porucam a
   10 anno  et   die
   10 anebo  plati  fl
   9 6    aneb  za
   9 5    anebo  med
   9 ze   sem   slyssel
   9 za   lazy  luk
   9 y    w    rečy
   9 y    potomkom    geho
   9 vyše  toho  luk
   9 vyseje na   svu
   9 vredu  a    sprawowany
   9 v    hlubokem    kopanična
   9 veliku noc   davaji
   9 v    dubcove luk
   9 u    zahrad luk
   9 u    chrastky    luk
   9 učini  no   30
   9 tum   et   5
   9 to   tak   dluho
   9 svuj  grunt  okolo
   9 svateho jiri  davaji
   9 stranu jeji  velkomožnosti
   9 sentiwani    anna  maria
   9 se   mu   koli
   9 sem   slyssel od
   9 sedlakov    jest  no
   9 ryby  a    raky
   9 pruty  2    1
   9 prostrednu   cestu  luk
   9 po   50   d
   9 pod   zabrehy luk
   9 pod   viazy  luk
   9 pod   riekami luk
   9 pet   baranou a
   9 panskej dobrej vuole
   9 ovec  davati i
   9 od   včiel  starych
   9 no   2    aneb
   9 noc   po   4
   9 nedbag na   to
   9 na   všecko šoltystvo
   9 na   stranu jeji
   9 na   somarovej    luk
   9 na   prostrednu   cestu
   9 na   lopatinach   luk
   9 na   kratkej luk
   9 na   chodniku    luk
   9 miva  do   6
   9 malej  dubrave luk
   9 kteru  drži  matej
   9 kteru  držia  vojtek
   9 kteru  držia  michal
   9 kteru  držia  gregor
   9 kopanična    vozy  3
   9 kopanic kurenec 3
   9 jest  no   5
   9 item  od   každej
   9 i    take  na
   9 iako  sa   wolass
   9 chal  uvádza v
   9 husi  no   7
   9 husi  no   6
   9 husarskeho   ovsa  od
   9 ge   w    swete
   9 dva   aneb  d
   9 drewo  gak   na
   9 do   tygle  a
   9 dostal se   panu
   9 do   panskej dobrej
   9 dava  se   jim
   9 davaji od   času
   9 čož   za   osoch
   9 cery  bary  kopanice
   9 cery  anny  kopanice
   9 celu  roliu  do
   9 až   do   25
   9 a    tázal  sá
   9 a    polož  do
   9 aneb  za   každe
   9 a    neb   w
   9 anebo  platia fl
   9 ad   reliqua nihil
   8 8    aneb  za
   8 2    aneb  3
   8 2    aneb  za
   8 z    medu  davaji
   8 z    kuos  a
   8 ze   slissal od
   8 ze   oczima widela
   8 zena  werna  as
   8 ze   dňa   na
   8 za   vodonču luk
   8 za   vinny  fur
   8 za   solny  fur
   8 za   potuočky    luk
   8 za   nebrovu luk
   8 zamek  oddavati    jsu
   8 zamek  oddavati    jest
   8 zamek  drabskych    davaji
   8 y    ten   tam
   8 w    tegto  wecy
   8 w    swey  moci
   8 w    srdcy  twogem
   8 vysiat na   sve
   8 vysiat na   jednu
   8 vysiati na   celu
   8 vyseje se   mett
   8 vymeneni    od   pana
   8 vuz   1    1
   8 v    poznámke    č
   8 vozy  no   2
   8 vozuv  okolo  no
   8 v    okresinci    luk
   8 v    nepritomnosti  pak
   8 v    mestečku    pruskem
   8 v    lučkach luk
   8 v    kterem se
   8 v    klienovkach   luk
   8 vajec  dluhovych    no
   8 u    orecha luk
   8 u    hruščičky    luk
   8 učini  komorniky    no
   8 to   wssecko spolu
   8 tež   cely  fl
   8 te   try   wecy
   8 téš   y    z
   8 ten   zlaty  prassek
   8 techdy bude  wjno
   8 tamže  na   kosaku
   8 take  na   zamek
   8 šindeluv    desatek vybirati
   8 sumy  vychodi fl
   8 sukna  valaskeho    siahy
   8 suchu  rieku  luk
   8 suchej riece  luk
   8 sub   iuramento    fassus
   8 s    tej   pričiny
   8 společne    maji  dati
   8 solny  tež   cely
   8 solneho per   d
   8 slivnica    pri   dome
   8 slepek dluhovych    no
   8 s    kračinu luk
   8 sena  voz   1
   8 sena  vozuv  okolo
   8 sám   w    sebe
   8 rovnym spusobem    davaji
   8 richtar byva  poriadny
   8 przed  nassi  plnu
   8 pred  zuplnu raddu
   8 povinni su   davat
   8 pod   naklom luk
   8 pod   holohuorku   luk
   8 platia per   fl
   8 petra  a    pavla
   8 pekna  wec   gest
   8 panu  grofovi mladšiemu
   8 ovsa  luken  10
   8 o    tych  lidech
   8 opravovati   i    take
   8 okolo  30   luken
   8 okolo  vozuv  no
   8 od   sedlakov    desatek
   8 od   kopanice    kura
   8 od   každej čtvrtky
   8 obes  do   neho
   8 na   zamek  dodavati
   8 na   vrchu  na
   8 na   vrchu  luk
   8 na   tento  spůsob
   8 na   sve   zeme
   8 na   sve   šoltystvo
   8 na   suchu  rieku
   8 na   suchej riece
   8 na   lipuovce    luk
   8 na   kutie  luk
   8 na   kržli  luk
   8 na   kračinu luk
   8 na   jelši  luk
   8 na   chribiech    luk
   8 na   hrbiech luk
   8 na   haškovych    luk
   8 na   gazurce luk
   8 na   druhi  den
   8 nad   močiarnicami  luk
   8 na   bielej hline
   8 mu   koli  rozkaže
   8 medu  davaji od
   8 ma   se   na
   8 latus  no   4
   8 latus  no   3
   8 kurenec dluhovych    no
   8 kuos  a    z
   8 k    tomu  mlynu
   8 kteru  drži  vojtek
   8 kteru  držia  petro
   8 kriškovci    voza  1
   8 kopanice    kura  1
   8 kedi  a    prečo
   8 když  sa   w
   8 kdo   sa   z
   8 každy  valach per
   8 jutra  tri   luk
   8 jeden  každy  valach
   8 i    take  dary
   8 i    na   to
   8 husi  no   8
   8 hotovych    penezi fl
   8 hlasky per   d
   8 gestly by   se
   8 gestli by   se
   8 gako  y    prweg
   8 gako  se   má
   8 furu  solneho per
   8 et   examinata    fassa
   8 d    7    1
   8 dve   jutra  luk
   8 dukat  no   1
   8 duchodek    a    povinnost
   8 dubovem diele  luk
   8 drobne ryby  a
   8 drabskych    davaji fl
   8 do   9    vozov
   8 do   20   vozuv
   8 dava  každy  valach
   8 bielej hline  luk
   8 a    1    tb
   8 až   do   8
   8 a    zowe  se
   8 a    z    medu
   8 a    ya   sem
   8 a    to   z
   8 a    to   w
   8 a    tak   ze
   8 a    s    tim
   8 a    prečo  si
   8 a    povinnost    od
   8 a    po   smrti
   8 aneb  platia fl
   8 a    naleg  na
   8 ako   v    poznámke
   8 a    gestli pak
   7 3    aneb  4
   7 žaden  urbar  nemame
   7 zowe  se   take
   7 z    medu  davati
   7 zle   za   dobre
   7 zeme  k    tomu
   7 zdrawi dobreho ot
   7 za   skalku luk
   7 zamecke davaji fl
   7 za   kraskovom    luk
   7 za   každe  tri
   7 za   humny  poplatnia
   7 za   dubravu luk
   7 za   dielom luk
   7 za   den   y
   7 za   brezim luk
   7 y    za   nocz
   7 y    ten   kdo
   7 y    na   budowiska
   7 w    žadneg wecy
   7 w    sweg  priležitosti
   7 w    dobrych mrawoch
   7 war   we   wode
   7 warug  sa   od
   7 vyseje do   luk
   7 v    uhliskach    luk
   7 v    teplicach    na
   7 v    šipce  luk
   7 v    potoce pod
   7 voz   1    1
   7 v    laze  luk
   7 vlachovci    kopanična    vuz
   7 vinneho per   fl
   7 vherskeg    mincze fl
   7 vanoce tolikež fl
   7 valaskeho    siahy  no
   7 valach per   d
   7 vajiec no   100
   7 vajec  no   80
   7 vajec  no   200
   7 u    stavu  luk
   7 učini  no   10
   7 to   wy   swedek
   7 to   spolu  a
   7 tomu  mlynu  prinaležejici
   7 tiež  uvádza v
   7 ten   tam   bol
   7 telce  no   2
   7 techdy obes  do
   7 tak   y    w
   7 tak   tež   y
   7 take  dary  daruvati
   7 ta   gista  žena
   7 španiem voza  1
   7 širokych    ulahliach    luk
   7 šedi  na   dvu
   7 sve   šoltystvo    okolo
   7 svateho petra  a
   7 summa  učini  fl
   7 suda  do   wjna
   7 s    toho  mlyna
   7 sta   oviec  pet
   7 s    obau  strán
   7 sitnem kapustna    zahradka
   7 siahy  no   1
   7 se   narabia sena
   7 se   jich  najdie
   7 sam   w    sebe
   7 roli  jest  5
   7 ročny  s    toho
   7 reliqua puncta nihil
   7 rano  i    wečer
   7 pruty  3    1
   7 provocat    se   ad
   7 prideg k    tomu
   7 prede  lhotu  poplatnia
   7 pre   čo   si
   7 po   6    vajcoch
   7 povinni su   dati
   7 po   geho  smrti
   7 pod   zrnoviskom   luk
   7 pod   skalicami    poplatnia
   7 pod   bučinu luk
   7 panu  grof  gaborovi
   7 pana  revay  danielovej
   7 opravovati   i    dary
   7 od   šindela desatek
   7 od   nedavani    panskeho
   7 od   kotlikov    palenych
   7 oddavati    jest  povinen
   7 obet  y    wečera
   7 no   12   1
   7 ne   tak   skoro
   7 nekdy  téš   y
   7 neboštika    pana  palatinusa
   7 na   zabreže luk
   7 na   vanoce tolikež
   7 na   torkovem    luk
   7 na   španiem voza
   7 na   španiem kopanična
   7 na   širokych    ulahliach
   7 na   šiarovej    luk
   7 na   svaty  michal
   7 na   svateho petra
   7 na   svateho martina
   7 na   sitnem kapustna
   7 na   novy  rok
   7 na   mšialoch    luk
   7 na   močari kapustna
   7 na   lhotie poplatnia
   7 na   kohutce luk
   7 na   dwerach plech
   7 nad   rieku  luk
   7 na   dolnych kopanicach
   7 nad   lazy  luk
   7 nad   lanom  luk
   7 na   babinem poplatnia
   7 mu   tuhy  ohen
   7 močari kapustna    zahrada
   7 miva  do   9
   7 maji  dati  po
   7 luken  10   kor
   7 limitacie    jako  i
   7 li   geden  muz
   7 li   geden  czlowiek
   7 kupu  a    trch
   7 k    tomu  tež
   7 kteru  drži  ondrej
   7 kteru  držia  krištof
   7 k    potrebe panskej
   7 kopunov no   20
   7 kopanic husi  1
   7 kolik  se   jich
   7 kdyz  by   geden
   7 kdy   se   to
   7 každy  sedlak po
   7 každy  rok   davaji
   7 je   v    slove
   7 jest  tu   take
   7 jerabky no   2
   7 jednu  roliu  okolo
   7 jednako per   d
   7 i    s    kračinu
   7 i    na   zamek
   7 hus   no   1
   7 husi  no   50
   7 ge   kdo   w
   7 gak   sy   w
   7 gaki  ge   kdo
   7 furu  vinneho per
   7 fur   solny  tež
   7 fl   4    d
   7 est   et   dicit
   7 duchodek    ročny  s
   7 druha  polovic pusta
   7 draby  zamecke davaji
   7 do   10   vozov
   7 do   wjna  a
   7 dost  mag   na
   7 do   stawu  manželskeho
   7 dolnych kopanicach   luk
   7 do   kolby  a
   7 dodavati    jsu   povinni
   7 dobreho ot   pana
   7 dluh  solny  po
   7 dielnici    poplatnia    voza
   7 desst  až   do
   7 desatek od   šindeluv
   7 den   y    za
   7 dava  od   nej
   7 davaji za   fl
   7 davaji per   met
   7 dava  furu  vinneho
   7 dat   per   d
   7 daruvati    jsu   dlužni
   7 co   se   pak
   7 census et   obligationes
   7 by   geden  czlowiek
   7 brava  krmi  aneb
   7 až   do   6
   7 až   do   29
   7 až   do   smrti
   7 a    wlož  do
   7 a    to   tak
   7 a    s    toho
   7 a    pet   zlatych
   7 a    on   by
   7 a    od   toho
   7 a    od   ovec
   7 a    nech  se
   7 a    když  se
   7 a    kdyz  by
   7 a    kdy   ochladlo
   7 a    gestli se
   7 a    gak   sa
   7 a    czoz  by
   7 a    byl   by
   6 8    vymeni od
   6 50   penizoch    a
   6 50   a    od
   6 30   x    a
   6 1714  sentiwani    anna
   6 1    maji  dat
   6 že   y    w
   6 že   slissal od
   6 že   nekrmi husi
   6 zuplnu raddu  nassy
   6 z    gedney strany
   6 ze   zbroji povstati
   6 zeme  a    luky
   6 ze   dna   na
   6 z    druhej strany
   6 z    častky urečitej
   6 za   šipkovim    luk
   6 za   rychtarstwy   mudreho
   6 za   penize robime
   6 za   osem  hodin
   6 za   nekrmeni    husi
   6 zamek  dodavati    jsu
   6 za   malu  dubravu
   6 za   kňazovu luk
   6 za   každeho per
   6 zadnych svaruv nemaji
   6 y    ty   mass
   6 y    stalo  sa
   6 y    pred  ludmi
   6 yakz  prawo  gest
   6 x    a    od
   6 wyznal pod   prysahu
   6 w    twem  dome
   6 w    tomto  saeculum
   6 w    ten   den
   6 w    sobe  obsahuge
   6 w    maleg  wecy
   6 wlož  to   do
   6 wleg  na   to
   6 wleg  ho   do
   6 wleg  do   suda
   6 w    lasce  boskeg
   6 w    každy  čas
   6 w    každu  chwili
   6 w    gedneg wecy
   6 w    dome  pana
   6 w    čisteg wode
   6 vysiat na   všecko
   6 vymeni od   pana
   6 vybirati    i    na
   6 v    tom   majeri
   6 v    texte  chal
   6 v    strošove    luk
   6 v    potoce kopanična
   6 v    lomiskach    luk
   6 v    kterej se
   6 v    kraskove    luk
   6 vina  a    piva
   6 vianoce dava  každy
   6 vianoce davaji po
   6 v    dluhošine    luk
   6 v    bradliech    luk
   6 vajec  společne    no
   6 vajec  no   20
   6 vajec  no   10
   6 uvádza v    texte
   6 u    mostku luk
   6 učini  slepic no
   6 trszty a    sasy
   6 to   na   tento
   6 tomu  tela  no
   6 to   gest  z
   6 to   dobre  a
   6 tež   y    w
   6 téš   y    zdrawi
   6 téš   y    na
   6 testis providus    martinus
   6 testis providus    georgius
   6 techdy zustane wjno
   6 techdy zustane tobe
   6 tamže  na   druhy
   6 tak   aby   se
   6 šindela vybirati    a
   6 šindela desatek vybirati
   6 svu   roliu  do
   6 svatojirsky   per   d