r-mak-4.0 numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden1997
2prvý1412
3dva1309
4druhý1204
5tri669
6jediný493
7mnohý402
8raz385
9viac377
10oba348
11veľa332
12posledný314
13štyri302
14desať222
15milión217
16päť213
17viacero204
18tretí202
19obidva149
20šesť142
21pár141
22tisíc136
23sedem134
24zopár120
25pol118
26prvýkrát111
27mnoho111
28dosť97
29trochu96
30miliarda96
31dvadsať88
32sto86
33málo78
34menej74
35tridsať70
36osem69
37štvrtý62
38ostatný60
39dvanásť56
40niekoľkokrát53
41pätnásť50
42päťdesiat46
43deväť46
44neraz45
45najviac44
46desiaty40
47dvadsiaty38
48deviaty36
49piaty35
50ôsmy35
51jedenásty35
52jedenásť35
53dvakrát35
54štyridsať34
55siedmy33
56trikrát28
57šesťdesiaty28
58sedemdesiaty28
59viacej27
60šiesty27
61päťdesiaty27
62osemdesiaty26
63dvanásty26
64tridsiaty23
65šestnásť23
66dvesto23
67deväťdesiaty22
68mnohokrát21
69tristo20
70priveľa20
71viackrát17
72štrnásť17
73nula17
74dvojitý17
75dvadsaťpäť17
76dvojnásobný16
77šesťdesiat14
78osemnásť14
79štyridsiaty13
80neposledný13
81devätnásty13
82státisíce12
83najmenej12
84desaťtisíc12
85tretina11
86sedemdesiat11
87druhýkrát11
88trinásť10
89štyristo10
90dvojnásobne10
91trošku9
92tisícpäťsto9
93štvrť9
94desaťkrát9
95tucet8
96tritisíc8
97trinásty8
98sedemnásť8
99poldruha8
100osemdesiat8
101nemálo8
102nejeden8
103deväťdesiat8
104veľakrát7
105trocha7
106trištvrte7
107päťsto7
108dvadsaťštyri7
109stokrát6
110predposledný6
111plno6
112päťkrát6
113oboje6
114dvojaký6
115dvetisíc6
116trojnásobný5
117tridsaťpäť5
118nultý5
119mnohoraký5
120viacnásobný4
121trojitý4
122tisíckrát4
123stotisíc4
124sedemnásty4
125pätnásty4
126osemnásty4
127mnohonásobne4
128jednorazový4
129jedinký4
130dvojako4
131zopárkrát3
132viacnásobne3
133tridsaťtisíc3
134tridsaťšesť3
135tridsaťjeden3
136tridsaťdva3
137tridsaťdeväť3
138tretíkrát3
139štyrikrát3
140štvornásobne3
141šestnásty3
142šesťdesiatštyritisíc3
143päťdesiattisíc3
144päťdesiatpäť3
145párkrát3
146niekoľkonásobne3
147dvadsaťdva3
148viacerí2
149tristotisíc2
150tridsaťosem2
151štyridsaťpäť2
152štyridsaťosem2
153stý2
154štvrtina2
155storaký2
156stopäťdesiat2
157šesťsto2
158sedemsto2
159premnohý2
160premnoho2
161poslednýkrát2
162pät2
163obidvoje2
164neúrekom2
165nemnohý2
166mnohonásobný2
167dvoje2
168devätnásť2
169desatina2
170troška1
171trojnásobne1
172trojito1
173trojaký1
174trojako1
175tristý1
176tristokrát1
177trinásťkrát1
178tridsiatysiedmy1
179tridsaťtri1
180tridsaťkrát1
181tisícnásobne1
182štyritisíc1
183štyristotisíc1
184štyridsaťtri1
185štyridsaťštyri1
186štvrý1
187štvoro1
188štvornásobný1
189štrnásty1
190štrnásťtisíc1
191štrnásťkrát1
192stotridsať1
193stotina1
194stoštyridsať1
195stoosemdesiat1
196stonásobný1
197stonásobne1
198stodvadsať1
199stodeväťdesiat1
200stámilióny1
201šesťtisíc1
202šestdesiaty1
203šesťdesiatštyri1
204šesťdesiatosem1
205šesťdesiatkrát1
206šesťdesiatdeväť1
207sedemkrát1
208sedemdesiattri1
209sedemdesiattisíc1
210sedemdesiatsedem1
211sedemdesiatpäť1
212sedemdesiatjeden1
213ráz1
214prvný1
215primálo1
216pramálo1
217pätnásťkrát1
218päťnásobný1
219pätina1
220päťdesiattri1
221päťdesiatštyri1
222päťdesiatosem1
223päťdesiatnásobne1
224päťdesiatdva1
225pätdesiat1
226párstotisíc1
227osmina1
228osemsto1
229osemkrát1
230osemdesiatštyri1
231osemdesiatpäť1
232niekoľkoraký1
233neveľa1
234nespočetnekrát1
235násobne1
236milón1
237miliónty1
238miliónkrát1
239jedenkrát1
240habadej1
241entý1
242dvojito1
243dvestotisíc1
244dvestopäťdesiat1
245dvanásťkrát1
246dvadsiatištyria1
247dvadsaťtri1
248dvadsaťtisíc1
249dvadsaťšesť1
250dvadsaťpäťtisíc1
251dvadsaťmilióntina1
252dvadsaťjeden1
253dvadsaťdeväť1
254deväťstopäťdesiatšesť1
255deväťstodeväťdesiatdeväť1
256deväťsto1
257deväťkrát1
258deväťdesiattisíc1
259deväťdesiatsedemtisíc1
260deväťdesiatdeväť1
261desaťtisíckrát1
262desatoro1
263desaťnásobný1
264desaťnásobne1
265bilión1