r-mak-6.0 numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden1996
2prvý1410
3dva1307
4druhý1207
5tri666
6jediný493
7mnohý403
8raz383
9viac378
10oba348
11veľa335
12posledný310
13štyri302
14desať222
15milión217
16päť213
17viacero206
18tretí202
19obidva149
20šesť142
21pár140
22tisíc136
23sedem134
24zopár120
25pol118
26prvýkrát112
27mnoho111
28miliarda96
29trochu95
30dosť95
31dvadsať89
32sto87
33málo77
34menej74
35tridsať69
36osem69
37štvrtý62
38ostatný60
39dvanásť56
40niekoľkokrát53
41pätnásť50
42päťdesiat46
43deväť46
44neraz45
45najviac45
46desiaty40
47dvadsiaty39
48deviaty36
49piaty35
50ôsmy35
51jedenásty35
52jedenásť35
53dvakrát35
54štyridsať34
55siedmy33
56päťdesiaty29
57trikrát28
58šesťdesiaty28
59sedemdesiaty28
60viacej27
61šiesty27
62osemdesiaty26
63dvanásty26
64tridsiaty23
65šestnásť23
66dvesto23
67deväťdesiaty22
68mnohokrát21
69tristo20
70priveľa20
71viackrát17
72štrnásť17
73nula17
74dvojitý17
75dvadsaťpäť17
76dvojnásobný16
77osemnásť14
78štyridsiaty13
79šesťdesiat13
80neposledný13
81devätnásty13
82státisíce12
83desaťtisíc12
84tretina11
85najmenej11
86druhýkrát11
87trinásť10
88štyristo10
89sedemdesiat10
90dvojnásobne10
91trošku9
92tisícpäťsto9
93štvrť9
94desaťkrát9
95tucet8
96tritisíc8
97trinásty8
98sedemnásť8
99poldruha8
100osemdesiat8
101nemálo8
102nejeden8
103deväťdesiat8
104veľakrát7
105trocha7
106trištvrte7
107päťsto7
108dvadsaťštyri7
109predposledný6
110plno6
111päťkrát6
112oboje6
113dvojaký6
114dvetisíc6
115trojnásobný5
116tridsaťpäť5
117stokrát5
118nultý5
119mnohoraký5
120viacnásobný4
121trojitý4
122tisíckrát4
123stotisíc4
124sedemnásty4
125pätnásty4
126osemnásty4
127mnohonásobne4
128jednorazový4
129jedinký4
130dvojako4
131zopárkrát3
132viacnásobne3
133tridsaťtisíc3
134tridsaťšesť3
135tridsaťjeden3
136tridsaťdva3
137tridsaťdeväť3
138tretíkrát3
139štyrikrát3
140štvornásobne3
141šestnásty3
142šesťdesiatštyritisíc3
143päťdesiattisíc3
144päťdesiatpäť3
145párkrát3
146niekoľkonásobne3
147dvadsaťdva3
148desatina3
149viacerí2
150tristotisíc2
151tridsaťosem2
152štyridsaťpäť2
153štyridsaťosem2
154štvrtina2
155šesťsto2
156stý2
157storaký2
158stopäťdesiat2
159sedemsto2
160premnohý2
161premnoho2
162poslednýkrát2
163obidvoje2
164neúrekom2
165nemnohý2
166mnohonásobný2
167dvoje2
168devätnásť2
169vysielateľ1
170troška1
171trojnásobne1
172trojito1
173trojaký1
174trojako1
175tristý1
176tristokrát1
177trinásťkrát1
178tridsiatysiedmy1
179tridsaťtri1
180tridsaťkrát1
181tisícnásobne1
182štyritisíc1
183štyristotisíc1
184štyridsaťtri1
185štyridsaťštyri1
186štvrý1
187štvoro1
188štvornásobný1
189štrnásty1
190štrnásťtisíc1
191štrnásťkrát1
192šesťtisíc1
193šestdesiaty1
194šesťdesiatštyri1
195šesťdesiatosem1
196šesťdesiatkrát1
197šesťdesiatdeväť1
198stotridsať1
199stotina1
200stoštyridsať1
201stoosemdesiat1
202stonásobný1
203stonásobne1
204stodvadsať1
205stodeväťdesiat1
206stámilióny1
207sedemkrát1
208sedemdesiattri1
209sedemdesiattisíc1
210sedemdesiatsedem1
211sedemdesiatpäť1
212sedemdesiatjeden1
213ráz1
214prvný1
215primálo1
216pramálo1
217pätnásťkrát1
218päťnásobný1
219pätina1
220päťdesiattri1
221päťdesiatštyri1
222päťdesiatosem1
223päťdesiatnásobne1
224päťdesiatdva1
225pätdesiat1
226pät1
227párstotisíc1
228osmina1
229osemsto1
230osemkrát1
231osemdesiatštyri1
232osemdesiatpäť1
233niekoľkoraký1
234neveľa1
235nespočetnekrát1
236násobne1
237milón1
238miliónty1
239miliónkrát1
240jedenkrát1
241habadej1
242entý1
243dvojito1
244dvestotisíc1
245dvestopäťdesiat1
246dvanásťkrát1
247dvadsiatištyria1
248dvadsaťtri1
249dvadsaťtisíc1
250dvadsaťšesť1
251dvadsaťpäťtisíc1
252dvadsaťmilióntina1
253dvadsaťjeden1
254dvadsaťdeväť1
255deväťstopäťdesiatšesť1
256deväťstodeväťdesiatdeväť1
257deväťsto1
258deväťkrát1
259deväťdesiattisíc1
260deväťdesiatsedemtisíc1
261deväťdesiatdeväť1
262desaťtisíckrát1
263desatoro1
264desaťnásobný1
265desaťnásobne1
266bilión1