Metadáta o hovoriacom

 • Pohlavie: muž / žena (spk.sex)
 • Vek: < 20 / 20 – 30 / 30 – 40 / 40 – 50 / 50 – 60 / 60 – 70 / 70 – 80 / 80 > (spk.age)
 • Vzdelanie: vysokoškolské / stredoškolské / odborné / nižšie (spk.education)
 • Najdlhšie vykonávané povolanie (spk.profession)
 • Miesto narodenia (spk.birthplace)
 • Miesto najdlhšieho pobytu (spk.liveplace)
 • Miesto súčasného pobytu (spk.place)
 • Materinský jazyk (spk.L1)
 • Ďalší/ie jazyk/y, ktorý/é respondent aktívne ovláda (spk.languages)
 • Nárečie: používa / nepoužíva (spk.dialect)
 • Ak používa: aké (spk.dialects)
 • Respondent vopred informovaný o nahrávaní: áno / nie (spk.informed)

Kódovanie hovoriaceho

Miesto narodenia

Prvé dve písmená mesta, kde sa narodil

napr. Levoča – Le

Vzdelanie

nižšie

a

stredné

e

odborné

o

vysokoškolské

y

Vek

vek<20

u

20≤vek<30

du

30≤vek<40

tri

40≤vek<50

kva

50≤vek<60

kvi

60≤vek<70

si

70≤vek<80

se

80≤vek

o

Pohlavie

muž

m

žena

a

Príklad reálneho kódu z databázy SHK – muž

Trytrim – muž, narodený v Trnave, vysokoškolské vzdelanie, 30≤vek<40

Príklad reálneho kód z databázy SHK – žena

Bresia – žena, narodená v Bratislave, stredoškolské vzdelanie, 60≤vek<70