Metadáta o nahrávke

  • Téma/y rozhovoru (doc.topic)
  • Rozhovor: riadený / spontánny (doc.spontaneous)
  • Rozhovor: formálny / neformálny (doc.formal)
  • Účastníci rozhovoru sa: poznajú / nepoznajú / nevieme (x) (doc.familiar)
  • Účastníci rozhovoru sú: rovnocenní / nerovnocenní partneri (doc.equal)
  • Komentáre: napr. hovoriaci XY má rečovú chybu, je fajčiar, je práve nachladený a pod. (doc.comment)
  • Dátum rozhovoru, v ISO 8601 formáte (doc.date)
  • Miesto rozhovoru: názov obce (katastra), kde sa rozhovor konal, a prostredie (napr. Brezno, trieda v budove školy počas prestávky) (doc.place)
  • Počet účastníkov rozhovoru (vrátane nahrávajúceho, ak je naozaj účastníkom rozhovoru) (doc.speakers)

Kódovania nahrávky

Dátum utvorenia nahrávky vo formáte RRRR-MM-DDnapr. 2009-06-25
Prvé dve písmená názvu mesta, v ktorom bola nahrávka uskutočnenánapr. Lu – Lučenec
Náhodne vygenerovaný štvormiestny kódnapr. uced
Príklad kódu nahrávky v SHK2008-05-12-Brtefi

Súhlas

Každý respondent, ktorý chce poskytnúť súhlas na zaradenie svojho prehovoru do celku Slovenského hovoreného korpusu, musí jasne a zreteľne vyjadriť svoj súhlas tak, aby bol jeho súhlas zachytený mikrofónom. Na zaznamenanie súhlasu používame jednotnú formulku:

Ak súhlasíte s tým, aby bola táto nahrávka prepísaná, zaradená do databázy Slovenského hovoreného korpusu a slúžila na vedeckovýskumné účely, povedzte, prosím: ÁNO, SÚHLASÍM.

Formulár na získanie metadát o nahrávke/respondentovi: ODT, DOC