Relevantné publikácie

  • KARČOVÁ, Agáta: Výslovnostné realizácie dvojhásky ô v súčasných hovorených prejavoch na báze Slovenského hovoreného korpusu. In: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. Ed. František Čermák – Karel Kučera – Vladimír Petkevič. Praha: Ústav Českého národního korpusu – Nakladatelství Lidové noviny. 2011. s. 240 – 251. PDF
  • KARČOVÁ, Agáta: Projekt Slovenského hovoreného korpusu a analýza jazykového prejavu vybraného hovoriaceho z televíznej relácie. In: Varia XIX. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010. s. 139 – 146. PDF
  • GAJDOŠOVÁ, Katarína: Metadáta v Slovenskom hovorenom korpuse. In: VARIA XVII. Zborník zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava – Ružomberok: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s.115 – 120. DOC
  • GAJDOŠOVÁ, Katarína: Cudzojazyčné výrazy v Slovenskom hovorenom korpuse. In: Slovo o slove 16. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2010, s. 190 – 197. DOC
  • GARABÍK, Radovan – KARČOVÁ, Agáta – ŠIMKOVÁ, Mária – GAJDOŠOVÁ, Katarína: Hovorený korpus slovenčiny. In: Čeština v mluveném korpusu. Ed. M. Kopřivová – M. Waclawičová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008, s. 227 – 233. PDF
  • GARABÍK, Radovan – RUSKO, Milan: Corpus of Spoken Slovak Language. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Proceedings of the conference Slovko 2007. Eds. J. Levická, R. Garabík. Brno: Tribun 2007, s. 222 – 236. PDF
  • GAJDOŠOVÁ, Katarína: Skratky v Slovenskom hovorenom korpuse. Príspevok prednesený na konferencii Slovakistika vo všeobecnolingvistickej perspektíve organizovanej FF UPJŠ v Košiciach v máji 2009, rkp. 20 strán. V tlači. PDF