s-hovor-5.0 numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden15764
2dva7743
3druhý6519
4prvý5615
5tri4414
6veľa3640
7štyri2354
8päť2147
9raz1969
10pol1554
11desať1523
12tretí1470
13viac1355
14mnohý1309
15dvadsať1208
16šesť1141
17ôsmy1096
18pár973
19sedem953
20štvrtý918
21tisíc917
22osem917
23piaty903
24dvadsiaty867
25dosť841
26štyridsiaty828
27deviaty787
28päťdesiaty769
29šiesty761
30pätnásť756
31jediný736
32posledný731
33tridsať722
34málo704
35sto701
36päťdesiat660
37viacej650
38siedmy648
39šesťdesiaty641
40štyridsať556
41viacero536
42trošku513
43deväť496
44obidva493
45dvanásť492
46prvýkrát481
47osemdesiaty446
48tridsiaty444
49desiaty378
50troška377
51milión352
52dvakrát351
53mnoho343
54deväťsto336
55dvetisíc320
56šesťdesiat318
57deväťdesiaty312
58štrnásť310
59osemnásť289
60šestnásť283
61jedenásť276
62sedemdesiaty275
63devätnásty273
64najviac272
65menej269
66osemdesiat268
67dvanásty242
68dvadsaťpäť238
69trinásť232
70dvesto222
71osemdesiatdeväť217
72deväťdesiat217
73trikrát213
74jedenásty206
75tristo203
76veľakrát192
77štyridsaťpäť191
78sedemnásty190
79päťsto185
80ostatný184
81sedemdesiat182
82dvadsaťštyri173
83osemnásty171
84sedemnásť169
85pätnásty159
86nula151
87štyristo149
88osemsto134
89oba126
90trinásty124
91hodne122
92devätnásť120
93trištvrte117
94druhýkrát117
95štrnásty114
96šestnásty113
97dvadsaťdva111
98viackrát109
99tisícdeväťsto108
100štyridsaťosem107
101zopár104
102tridsaťpäť103
103tridsaťosem100
104šesťdesiatosem100
105párkrát100
106mnohokrát98
107niekoľkokrát97
108štyridsaťštyri95
109plno94
110moc94
111šesťsto91
112trochu81
113sedemsto81
114päťtisíc81
115dvadsaťtri81
116stotisíc74
117päťdesiatpäť73
118dvadsaťosem71
119stopäťdesiat70
120štyridsaťdva68
121desaťtisíc67
122tridsaťdva64
123šesťdesiatpäť60
124jsem60
125päťdesiatdva59
126dvadsaťsedem59
127tritisíc57
128tridsaťsedem57
129dvadsaťjeden57
130trošičku56
131tridsaťdeväť56
132štyrikrát56
133tridsaťtri55
134dvojitý55
135dvadsaťšesť54
136štyridsaťsedem52
137štyridsaťdeväť52
138stodvadsať47
139štyridsaťšesť44
140osemdesiatosem44
141dvadsaťtisíc44
142tridsaťšesť43
143jedenkrát43
144dvadsaťdeväť42
145tridsaťtisíc40
146tisícpäťsto40
147štyridsaťtri40
148štyritisíc39
149deväťdesiatdeväť39
150päťdesiattri38
151päťdesiattisíc38
152dvetisícosem38
153dvestopäťdesiat38
154tretíkrát37
155päťdesiatosem37
156tisícdeväťstoosemdesiatdeväť36
157päťdesiatšesť36
158dvetisícdva36
159viacerí35
160tisícdeväťstopäťdesiat35
161päťdesiatštyri35
162štvrť33
163päťkrát33
164neraz33
165dvetisícdeväť32
166tisícdeväťstoštyridsaťosem31
167sedemdesiatpäť31
168dvoje31
169poslednýkrát30
170miliarda30
171desaťkrát30
172tisícdeväťstotridsaťosem29
173trocha28
174päťdesiatsedem28
175šesťdesiatdeväť27
176sedemdesiatsedem27
177osemdesiatpäť27
178deväťdesiatpäť27
179štyridsaťjeden26
180máličko26
181desatina26
182tridsaťštyri25
183sedemdesiatosem25
184nultý25
185tridsaťjeden24
186tisícosemstoštyridsaťosem24
187stokrát24
188šesťdesiattri24
189šesťdesiattisíc24
190najviacej24
191tisícdeväťstoštyridsaťštyri23
192šesťtisíc23
193sedemtisíc23
194päťdesiatjeden23
195osemdesiatsedem23
196tisícdeväťstoštyridsaťdva22
197sedemdesiatštyri22
198osemdesiatdva22
199dvetisícštyri22
200šesťdesiatštyri21
201šesťdesiatdva21
202osemtisíc21
203najmenej21
204dvestotisíc21
205deväťdesiattri21
206trošička20
207tisícdvesto20
208dvetisícsedem20
209deväťdesiatosem20
210sedemdesiatdva19
211sedemdesiatdeväť19
212osemdesiattri19
213tisícosemsto18
214tisícdeväťstošesťdesiatosem18
215štyridsaťtisíc18
216stý18
217stoštyridsať18
218státisíce18
219poldruha18
220osemdesiatštyri18
221osemdesiatšesť18
222tretina17
223tisícdeväťstopäťdesiatdva17
224stotridsať17
225stošesťdesiat17
226predposledný17
227pätnásťtisíc17
228nejeden17
229dvojnásobný17
230deväťdesiatštyri17
231tisícdeväťstoosemnásť16
232tisícdeväťstodeväťdesiat16
233sedemdesiattri16
234päťdesiatdeväť16
235dvetisícjeden16
236deväťdesiatšesť16
237deväťdesiatdva16
238tisícdeväťstotridsaťdeväť15
239stoosemdesiat15
240šesťdesiatsedem15
241jednorazový15
242dvetisíctri15
243málinko14
244dvetisícdesať14
245trojitý13
246troje13
247tristotisíc13
248tristopäťdesiat13
249šesťdesiatšesť13
250priveľa13
251dvetisícšesť13
252dvanásťtisíc13
253tisícdeväťstoštyridsaťpäť12
254stodesať12
255šestnásťtisíc12
256sedemdesiatšesť12
257dvadsaťpäťtisíc12
258tisícdeväťstošesťdesiat11
259päťstotisíc11
260dvetisícpäť11
261dvestodvadsaťdeväť11
262tisícšesťsto10
263tisícdeväťstoštyridsaťdeväť10
264tisícdeväťstodvadsaťdva10
265tisícdeväťstodeväťdesiatosem10
266štyristotisíc10
267štyristopäťdesiat10
268poho10
269deväťdesiatsedem10
270desatoro10
271den10
272tisíckrát9
273sedemdesiattisíc9
274osemdesiatjeden9
275dvetisícpäťsto9
276deväťdesiatjeden9
277desaťtisíci9
278tisícsto8
279tisícdeväťstotridsaťdva8
280tisícdeväťstoštyridsaťtri8
281tisícdeväťstopäťdesiatštyri8
282tisícdeväťstopäťdesiatjeden8
283tisícdeväťstoosemdesiatštyri8
284tisícdeväťstodvadsaťosem8
285štyristosedemdesiatjeden8
286šesťstosedemdesiatsedem8
287šesťkrát8
288šesťdesiatjeden8
289sedemstodvadsaťdeväť8
290pätina8
291osmina8
292nka8
293neúrekom8
294dvojnásobne8
295dvojaký8
296dvestosedemdesiat8
297dvestodvadsať8
298tisíctristo7
299tisíci7
300tisícdeväťstosedemdesiat7
301tisícdeväťstoosemdesiat7
302štvrtýkrát7
303štrnásťtisíc7
304šesťstotisíc7
305sedemdesiatjeden7
306osemnásťtisíc7
307osemdesiattisíc7
308niekoľkonásobne7
309jednaký7
310dvestopäťdesiattisíc7
311tristošesťdesiatpäť6
312trinásťtisíc6
313tisícdeväťstošesťdesiatdva6
314tisícdeväťstopäťdesiattri6
315tisícdeväťstodvadsaťsedem6
316tisícdeväťstodvadsať6
317tisícdeväťstodeväťdesiatdva6
318štvornásobný6
319stosedemdesiat6
320stopäťdesiattisíc6
321stoosemdesiattisíc6
322stonásobne6
323šesto6
324sedemnásťtisíc6
325sedemkrát6
326oboje6
327nemálo6
328mamina6
329dvestotridsaťjeden6
330dvestošesťdesiat6
331dvadsaťdvatisíc6
332deväťstoštrnásť6
333deväťdesiattisíc6
334trojnásobný5
335tritisícosemsto5
336tristodesať5
337tisícsedemsto5
338tisícdeväťstoštyridsať5
339tisícdeväťstoštyri5
340tisícdeväťstošesťdesiatdeväť5
341tisícdeväťstoosemdesiatosem5
342tisícdeväťstodvadsaťštyri5
343tisícdeväťstodvadsaťdeväť5
344tisícdeväťstodeväťdesiatštyri5
345tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť5
346takový5
347stodvadsaťtisíc5
348stodeväťdesiat5
349šesťstošesťdesiatpäť5
350šestina5
351piatykrát5
352obidvoje5
353dvadsaťkrát5
354dokolečka5
355dévedéčko5
356deväťtisíc5
357zopárkrát4
358vyšetrovačka4
359viacnásobný4
360viacnásobne4
361tritisícšesťsto4
362tristošesťdesiat4
363trilión4
364tridsaťpäťtisíc4
365tisícosemstotridsať4
366tisícdeväťstotridsaťštyri4
367tisícdeväťstotridsaťsedem4
368tisícdeväťstoštyridsaťsedem4
369tisícdeväťstoštyridsaťjeden4
370tisícdeväťstosedem4
371tisícdeväťstopäťdesiatosem4
372tisícdeväťstodevätnásť4
373tisícdeväťstodeväťdesiattri4
374stotridsaťtisíc4
375stotri4
376stopätnásť4
377stoosem4
378stodvadsaťštyri4
379poobedný4
380polovica4
381pédeáčko4
382päťstoštyri4
383päťstopäťdesiat4
384päťnásť4
385osemstotisíc4
386onlina4
387niekoľkonásobný4
388neposledný4
389mrte4
390ktoro4
391jsmy4
392habadej4
393dvetisícštrnásť4
394dvestotridsať4
395desiat4
396desaťnásobne4
397úpécéčko3
398tucet3
399trojaký3
400tisícštyristosedemdesiatosem3
401tisícšesťstosedem3
402tisícšestosedem3
403tisícsedemstosedemdesiatsedem3
404tisícsedemstoosemdesiat3
405tisícsedemstodeväťdesiatštyri3
406tisícsedemstodeväťdesiatdva3
407tisícsedemstodeväťdesiat3
408tisícosemstoštyridsaťsedem3
409tisícosemstoštyri3
410tisícosemstošesťdesiatsedem3
411tisícosemstoosemdesiat3
412tisícnásobne3
413tisícdvestotridsaťosem3
414tisícdeväťstotridsaťjeden3
415tisícdeväťstotridsať3
416tisícdeväťstošesťdesiattri3
417tisícdeväťstošesťdesiatsedem3
418tisícdeväťstosedemdesiatsedem3
419tisícdeväťstosedemdesiatdva3
420tisícdeväťstopäťdesiatpäť3
421tisícdeväťstopäťdesiatdeväť3
422tisícdeväťstoosemdesiattri3
423tisícdeväťstoosemdesiatdva3
424tisícdeväťstodvadsaťtri3
425tisícdeväťstodvadsaťpäť3
426tisícdeväťstodvadsaťjeden3
427štyristoštyridsaťosem3
428študen3
429stotridsaťosem3
430stotisíci3
431stoštyridsaťdva3
432stoštyri3
433stoosemnásť3
434stodva3
435stodeväť3
436smy3
437šesťstošesťdesiatpäťtisíc3
438šesťstopäťdesiat3
439sedemstotisíc3
440prevelebný3
441presto3
442polovina3
443pohý3
444päťstoštyridsať3
445pätnásťkrát3
446osemstodvanásť3
447osemstodvadsaťpäť3
448nica3
449nezhodný3
450nejsem3
451nejedenkrát3
452mnohonásobne3
453medzizubný3
454jedný3
455jedenásťkrát3
456jako3
457ixkrát3
458ina3
459dvojako3
460dvetisíctrinásť3
461dvetisícdvesto3
462dvestoštyridsaťjeden3
463dizertačku3
464deväťstotridsaťdeväť3
465deväťstotisíc3
466čisty3
467zeleninku2
468zeleninka2
469zdlabne2
470závisláčka2
471véúcéčko2
472venku2
473úesbéčko2
474trošinku2
475trošilinku2
476trošíčku2
477tritisícštyristo2
478tritisícpäťsto2
479tritisícdvesto2
480tristotri2
481tristoosemnásťtisíc2
482tridsaťšesťtisíc2
483tridsaťnásobný2
484tridéčko2
485traký2
486tisídeväťstotridsaťosem2
487tisícštyristoštyridsať2
488tisícštyristo2
489tisícšesťstoštyridsaťsedem2
490tisícsedemstosedemdesiattri2
491tisícsedemstojedenásť2
492tisícpäťstošesťdesiat2
493tisícosemstotridsaťdva2
494tisícosemstoštyridsaťtri2
495tisícosemstoštyridsať2
496tisícosemstosedemdesiatsedem2
497tisícosemstosedemdesiatdva2
498tisícosemstopätnásť2
499tisícosemstopäťdesiatosem2
500tisícosemstoosemdesiattri2
501tisícosemstodva2
502tisícdvestodeväťdesiatjeden2
503tisícdeväťstotridsaťtri2
504tisícdeväťstotridsaťpäť2
505tisícdeväťstotri2
506tisícdeväťstoštyridsaťšesť2
507tisícdeväťstošesťdesiatpäť2
508tisícdeväťstosedemdesiatjeden2
509tisícdeväťstosedemdesiatdeväť2
510tisícdeväťstopäť2
511tisícdeväťstoosemdesiatpäť2
512tisícdeväťstoosemdesiatjeden2
513tisícdeväťstodvanásť2
514tisícdeväťstodeväťdesiatpäť2
515tisícdeväťstodesať2
516sviat2
517súroden2
518štyritisícpäťsto2
519štyristotridsať2
520štyristošesťdesiatdva2
521štyristošesťdesiat2
522štyristodvadsaťtisíc2
523štyristodevätnásť2
524štyridsaťsedemtisíc2
525štyridsaťdeväťtisíc2
526štvoro2
527stotridsaťpäť2
528stoštyridsaťtri2
529stoštyridsaťpäť2
530storo2
531stopäťdesiatštyri2
532stonásobný2
533stodvadsaťpäť2
534severo2
535šesťstoosemdesiat2
536šesťnásť2
537šesťdesiatnásobný2
538sedemstoštyridsaťsedem2
539sedemstopäť2
540sedemdesiatpäťtisíc2
541prvákrát2
542prostonárodný2
543pri2
544predlžovačku2
545polno2
546pohodička2
547počko2
548päťstotridsaťštyri2
549päťstošesťdesiat2
550päťstošesť2
551päťstopäť2
552päťstoosemdesiattri2
553päťstodvadsať2
554päťnásobne2
555päťdesiatštyritisíc2
556päťdesiatšesťtisíc2
557päťdesiatdvatisíc2
558päťcentimetrový2
559pánečku2
560osemtisícšesťsto2
561osemstotridsať2
562osemstoosemdesiat2
563osemnásťkrát2
564osemdesiatštyritisíc2
565odva2
566nepi2
567neoblbne2
568násť2
569muffina2
570místo2
571miliónkrát2
572maminko2
573mamičko2
574leventy2
575ktero2
576kosto2
577korpusový2
578kopukrát2
579komunitný2
580koľkýkrát2
581kapučínko2
582jaz2
583jasličkový2
584iden2
585entý2
586dvojito2
587dvetisícšesťsto2
588dvetisícosemstoosemdesiattri2
589dvetisícjedenásť2
590dvetisícdvanásť2
591dvestoštyridsaťdva2
592dvestoštyridsať2
593dvestošestnásť2
594dvestopäť2
595dvestodvadsaťdva2
596dvanásťkrát2
597dvadsaťštyritisíc2
598disidente2
599deväťstotrinásť2
600deväťstotridsaťtri2
601deväťstošesťdesiatosem2
602deväťstopäťdesiatosem2
603deväťstojedenásť2
604deväťstodva2
605deväťstodeväťdesiattri2
606deväťstodeväťdesiat2
607deväťkrát2
608craz2
609čiasto2
610chosem2
611boho2
612bieden2
613zvýrazňujíci1
614žvásty1
615zuška1
616zúčastný1
617zriaďovačka1
618zošúcha1
619zobcový1
620zľavnenku1
621zédéešku1
622závodne1
623zaveľa1
624zasty1
625zapekanka1
626zaoba1
627zámero1
628zálo1
629zaký1
630zako1
631zaklápačka1
632zajačko1
633zádveri1
634zachvíľku1
635ypsilonka1
636yardový1
637xkrát1
638vysokozodpovedný1
639vyšokoškoláčka1
640vyšetrovačku1
641vyklápačka1
642výjdem1
643vycha1
644všeliaký1
645vpnku1
646vpnka1
647voňačka1
648voba1
649vmnohý1
650vlhosť1
651vlasnty1
652viacmenej1
653viacejkrát1
654véubéčku1
655vesto1
656vespero1
657veškerí1
658verenosť1
659verchovnoho1
660véháešku1
661veden1
662ústy1
663ustanoviteľa1
664uškrabne1
665úpécéčka1
666úpecéčka1
667ukaz1
668tvoho1
669tušký1
670tušku1
671tuniakový1
672trojhodinový1
673tritisíctristo1
674tritisícsto1
675tritisícsedemstopäťdesiat1
676tritisícosemstopäťdesiat1
677tritisícdvestoštyridsať1
678trišvrte1
679tristotridsaťdvatisíckrát1
680tristotridsať1
681tristoštyridsaťtri1
682tristošesťdesiatdva1
683tristošesť1
684tristopätnásťtisíc1
685tristopäťdesiattisíc1
686tristopäťdesiatdva1
687tristoosemdesiatštyri1
688tristoosemdesiatsedem1
689tristoosemdesiatpäť1
690tristoosemdesiat1
691tristodvadsaťtri1
692tristodvadsať1
693trikoro1
694tridsaťšyri1
695tridsaťšestka1
696tridsaťsedemkrát1
697tridsaťosemtisíctristotrinásť1
698tridsaťdeväťtisícšesť1
699triapol1
700transportpartí1
701transforát1
702tranku1
703toro1
704torero1
705topinkový1
706topinka1
707tisísedemstošesťdesiatštyri1
708tisídeväťstopäťdesiatštyri1
709tisídeväťstopäťdesiatpäť1
710tisídeväťstodvadsaťosem1
711tisídeväťsto1
712tisíctristotridsaťosem1
713tisíctristošesťdesiatjeden1
714tisíctristosemdesiatštyri1
715tisíctristosedemdesiat1
716tisíctristopäťdesiat1
717tisíctristoosedemdesiatdva1
718tisíctristodvadsaťosem1
719tisíctristodeväťdesiattri1
720tisíctristodeväťdesiatštyri1
721tisíctristodeväťdesiatsedem1
722tisícštyristotridsaťšesť1
723tisícštyristotridsaťpäť1
724tisícštyristotridsaťdva1
725tisícštyristošesťdesiat1
726tisícštyristosedemdesiat1
727tisícštyristopätnásť1
728tisícštyristopäťdesiatdva1
729tisícštyristoosemdesiatštyri1
730tisícštyristoosemdesiat1
731tisícštyristodvanásť1
732tisícštyristodeväťdesiatdeväť1
733tisícštyristodesať1
734tisícstopäťdesiatosem1
735tisícšesťstotridsaťsedem1
736tisícšesťstotridsaťpäť1
737tisícšesťstotridsaťdva1
738tisícšesťstotridsať1
739tisícšesťstoštyri1
740tisícšesťstosedemnásť1
741tisícšesťstosedemdesiattri1
742tisícšesťstosedemdesiatsedem1
743tisícšesťstosedemdesiatosem1
744tisícšesťstosedemdesiatdva1
745tisícšesťstosedemdesiat1
746tisícšesťstopäťdesiatsedem1
747tisícšesťstopäťdesiatpäť1
748tisícšesťstoosemdesiattri1
749tisícšesťstoosemdesiatosem1
750tisícšesťstojedenásť1
751tisícšesťstodvadsaťdeväť1
752tisícšesťstodeväťdesiatdeväť1
753tisícšesťstodesať1
754tisícšestopäťdesiattri1
755tisícšestoosem1
756tisícsedemstotrinásť1
757tisícsedemstoštyridsať1
758tisícsedemstosedemdesiatštyri1
759tisícsedemstopätnásť1
760tisícsedemstoosemdesiattri1
761tisícsedemstoosemdesiatosem1
762tisícsedemstoosemdesiatjeden1
763tisícsedemstoosemdesiatdeväť1
764tisícsedemstodvadsaťdva1
765tisícsedemstodvadsaťdeväť1
766tisícsedemstodeväťdesiatpäť1
767tisícsedemstodeväťdesiatosem1
768tisícsedem1
769tisícpäťstotridsaťšesť1
770tisícpäťstosedemdesiatosem1
771tisícpäťstopäťdesiat1
772tisícpäťstodvadsaťšesť1
773tisícpäťstodvadsaťsedem1
774tisícpäťstodvadsaťdeväť1
775tisícpäťstodeväťdesiatdeväť1
776tisícpäťdesiatštyri1
777tisícpäťdesiatsedem1
778tisícosemstoštyridsaťštyri1
779tisícosemstoštyridsaťdeväť1
780tisícosemstošeťdesiat1
781tisícosemstošesťdesiattri1
782tisícosemstošesťdesiat1
783tisícosemstosedemdesiatštyri1
784tisícosemstosedemdesiatosem1
785tisícosemstosedemdesiat1
786tisícosemstopäťdesiatštyri1
787tisícosemstopäť1
788tisícosemstoosemdesiatštyri1
789tisícosemstoosemdesiatsedem1
790tisícosemstodvanásť1
791tisícosemstodeväťdesiatštyri1
792tisícosemstodeväťdesiatsedem1
793tisícosemstodeväťdesiatpäť1
794tisícosemstodeväťdesiatosem1
795tisícosemstodeväťdesiatdeväť1
796tisícosemdesiat1
797tisícnásobný1
798tisícikrát1
799tisícedeväťstosedemdesiatosem1
800tisícdvestotridsať1
801tisícdvestoštyridsaťsedem1
802tisícdvestoštyridsaťjeden1
803tisícdvestoštyridsať1
804tisícdvestošesťdesiatjeden1
805tisícdvestosedemdesiattri1
806tisícdvestopäťdesiat1
807tisícdvestoosemdesiatosem1
808tisícdvestodvadsaťtri1
809tisícdvestodvadsaťdva1
810tisícdvestodeväť1
811tisícdva1
812tisícdeväťštyridsaťosem1
813tisícdeväťstotrisdaťtri1
814tisícdeväťstotridsaťšesť1
815tisícdevätstoštyridsať1
816tisícdeväťstoštrnásť1
817tisícdeväťstošesťdesiatštyri1
818tisícdeväťstošesťdesiatšesť1
819tisícdeväťstošesťdesiatjeden1
820tisícdeväťstosedemsiatdva1
821tisicdeväťstosedemdesiatpäť1
822tisícdeväťstosedemdesiatosem1
823tisícdeväťstopäťdesiatšesť1
824tisícdeväťstopäťdesiatsedem1
825tisícdeväťstoosemdesiatšťyri1
826tisícdeväťstoosemdesiatšesť1
827tisícdeväťstoosemdesiatsedem1
828tisícdevätstoosemdesiatdeväť1
829tisícdeväťstoosem1
830tisícdeväťstojeden1
831tisícdeväťstodva1
832tisícdeväťstodeväťdesiatšesť1
833tisícdeväťstodeväťdesiatsedem1
834tisícdeväťstodeväť1
835tisícdeväť1
836ticícsedemsto1
837tetička1
838termojadrový1
839termo1
840teplúčko1
841tenkrát1
842taxikom1
843tatínka1
844tatinka1
845tanka1
846talečenica1
847takoho1
848taidem1
849švrtý1
850svokričku1
851sviatkový1
852svedki1
853švagrový1
854súroba1
855šupito1
856supervulkány1
857štyritisíctristo1
858štyritisícosemsto1
859štyristoštyridsať1
860štyristopäťdesiattisíc1
861štyristopäťdesiatdva1
862štyristoosemnásť1
863štyristoosemdesiatjednatisíc1
864štyristoosemdesiat1
865štyristodvetisíc1
866štyristodvadsaťpäťtisíc1
867štyristodvadsaťosem1
868štyristodvadsať1
869štyristodesať1
870štyridsaťtritisícdvestodesať1
871štyridsaťpäťtisíc1
872štyridsaťmetrový1
873štyridsaťkrát1
874stýkrát1
875štvrtka1
876štvrtina1
877štvorručku1
878štvorručka1
879štridsať1
880střevica1
881streden1
882stotrinásť1
883stotridsaťštyri1
884stotridsaťdeväť1
885stotisíckrát1
886stotina1
887stoštyritisíc1
888stoštyridsaťštyri1
889stoštyridsaťosem1
890stoštrnásť1
891stošesťdesiatšesťtisícšestodeväťdesiatštyri1
892stošesťdesiatpäť1
893stošesťdesiatdva1
894stošesťdesiatdeväťtisíc1
895stošesťdesiatdeväť1
896stošesť1
897stosedemdesiattri1
898stosedemdesiattisíc1
899stosedem1
900stopäťtisíc1
901stopäťdesiatšesť1
902stopäťdesiatosem1
903stopäťdesiatjeden1
904stopäťdesiatí1
905stopäťdesiati1
906stopäťdesiatdeväť1
907stopäť1
908stoosemdesiatšesť1
909stoosemdesiatsedem1
910stoosemdesiatpäť1
911stomiliarda1
912stojný1
913stodvanásť1
914stodvadsaťtritisíc1
915stodvadsaťtri1
916stodvadsaťjeden1
917stodevätnásť1
918stodeväťdesiattri1
919stodeväťdesiatštyri1
920stodesaťtisíc1
921stávkokaz1
922státný1
923šróba1
924srátka1
925srát1
926spůsty1
927splafúnku1
928spátka1
929snúbenku1
930snoubenku1
931smero1
932sleboden1
933slavica1
934šku1
935skončiný1
936siedmykrát1
937siat1
938šeťdesiaty1
939šesty1
940sesty1
941šesťtisícpäťsto1
942sesťtisíc1
943šesťstránkový1
944šesťstotridsať1
945šesťstošesťdesiattisíc1
946šesťstošesťdesiatdeväť1
947šesťstošesťdesiat1
948šesťstosedemdesiattisíc1
949šesťstosedemdesiat1
950šesťstopäťdesiattisíc1
951šesťstodeväťdesiat1
952šesťstodesať1
953sestřičko1
954šestotisíc1
955šesťnásťtisíc1
956šestnásťstopový1
957šestnástkový1
958šestnástina1
959šesťnásobne1
960šesťmilimetrový1
961šesťesť1
962sesternicina1
963šesťdsiat1
964šesťdesiatsiedmy1
965šestdesiatsedem1
966šesťdesiatri1
967šesťdesiatpäťtisíc1
968šesťdesiatkrát1
969šesťdesiatjedentisíc1
970šestásťtisíc1
971šesnásť1
972šeromilno1
973sedmina1
974sedemtisícštyristo1
975sedemstotrinásť1
976sedemstopäťdesiat1
977sedemstodvadsať1
978sedemeurový1
979sedemdesiattritisíc1
980sedemdesiatsedemtisíc1
981sedemdesiatri1
982sedemdesiatosemtisíc1
983sedemdesiatjedentisíc1
984sedemdesiatdvatisíc1
985sededesiat1
986schu1
987schoro1
988saunička1
989sancet1
990samy1
991samohonku1
992rusnáčka1
993rudne1
994rozdano1
995rozčítano1
996rímskokatolíčka1
997rebrináčku1
998pusinku1
999puberťáčka1
1000pšenička1