s-hovor-5.0 numerallas top 1000 words

Nr.FormCount
1jeden4991
2veľa3505
3dva3094
4tri2987
5jedna2382
6dve2031
7jednu1728
8päť1715
9štyri1623
10jedno1623
11pol1531
12druhý1496
13raz1474
14jednej1398
15druhej1324
16viac1319
17desať1288
18jedného1201
19prvý1154
20prvé1027
21dvadsať976
22dvoch970
23pár947
24dvaja944
25šesť901
26tisíc825
27sedem786
28osem785
29dosť767
30prvom706
31málo668
32štyridsiatom643
33viacej641
34pätnásť636
35druhá636
36tridsať615
37sto601
38prvej601
39jednom600
40troch585
41päťdesiat584
42druhého557
43mnohí539
44ôsmom532
45dvadsiateho532
46prvá521
47trošku498
48prvého485
49štyridsať477
50päťdesiatom476
51druhé470
52traja467
53prvýkrát447
54druhom440
55druhú429
56deväť419
57jedným398
58dvanásť397
59tretí378
60troška370
61šesťdesiatom364
62Jeden355
63deväťsto334
64dvakrát333
65deviatom330
66mnoho321
67dvetisíc307
68treťom306
69štyroch298
70mnohé293
71piatej275
72mnohých275
73jediný268
74menej267
75štrnásť259
76šesťdesiat258
77piatom252
78najviac249
79druhým249
80prvú245
81osemnásť244
82osemdesiat244
83šestnásť242
84štyria240
85šiestej239
86jednou237
87šiestom236
88Jedna236
89osemdesiatom234
90štvrtom225
91dvadsaťpäť225
92prvých222
93jedenásť221
94razy215
95ôsmej212
96osemdesiatdeväť212
97štvrtej210
98dvesto210
99trikrát208
100tridsiatom206
101dvoma206
102piateho204
103tretieho200
104siedmom199
105deväťdesiat196
106tretej195
107desiatej195
108tristo191
109štvrtého190
110druhému188
111trinásť186
112druhí186
113siedmej184
114štyridsaťpäť183
115obidvaja183
116päťsto180
117Tri179
118deväťdesiatom178
119posledný177
120piatich177
121deviatej174
122veľakrát170
123štvrtý167
124posledná163
125sedemdesiat160
126viacerí159
127jediná159
128devätnásteho159
129dvadsaťštyri152
130ôsmeho150
131viacero146
132Dva145
133viacerých144
134miliónov144
135Raz143
136nula143
137deviateho143
138štyristo140
139sedemnásť140
140päťdesiatych137
141jediné137
142Veľa135
143šesťdesiatych133
144ráz133
145osemsto132
146jednému131
147druhých129
148šiesteho125
149sedemdesiatom124
150obidve124
151ôsmy121
152tretie118
153Dve118
154hodne117
155dvanástej117
156Druhý116
157dvomi115
158dvadsiatich112
159osemnásteho111
160trištvrte110
161tretia110
162siedmeho110
163dvadsiatom109
164Druhá109
165tisícdeväťsto108
166viackrát107
167Štyri107
168Prvý107
169posledné106
170dvadsaťdva106
171druhýkrát106
172jedenástej105
173tridsiateho104
174štyridsaťosem104
175šiestich104
176jedni104
177prví102
178sedemnásteho101
179sedemdesiatych100
180devätnásť99
181prvým98
182pätnásteho98
183zopár97
184tridsaťpäť96
185šesťdesiatosem96
186piati95
187párkrát95
188tridsaťosem94
189poslednú94
190niekoľkokrát93
191Jedno93
192plno91
193deviaty91
194šiesty90
195moc89
196desiatich88
197štyridsiateho87
198štyridsaťštyri86
199mnohokrát85
200šesťsto83
201Päť82
202piaty81
203devätnástom81
204desiateho81
205osemdesiatych80
206milióny80
207štrnásteho78
208sedemsto78
209Sedem78
210päťtisíc78
211trochu77
212trinásteho77
213troma75
214obidvoch75
215jedny75
216siedmy74
217dvadsaťtri74
218Dosť74
219stotisíc73
220Prvé71
221päťdesiatpäť71
222stopäťdesiat70
223ostatné70
224druhou69
225desaťtisíc66
226tretiu65
227Mnohí65
228štyridsaťdva64
229Prvá64
230milión64
231viaceré63
232Desať63
233Jednu62
234tridsaťdva61
235šesťdesiaty61
236päťdesiateho61
237dvanásteho61
238tridsiatych60
239osemdesiaty60
240jsem60
241dvom59
242šiesti57
243siedmich57
244piatimi57
245pätnástich57
246dvadsaťosem57
247tisíce56
248šesťdesiatpäť56
249deväťdesiatych56
250šestnásteho55
251päťdesiatdva55
252dvadsaťsedem55
253Dvadsať55
254trošičku54
255tridsaťtri54
256tridsaťsedem54
257tridsaťdeväť54
258štyrmi54
259štyrikrát54
260ôsmich54
261mnohým54
262tritisíc53
263sta53
264obaja53
265poslednej52
266desiatimi52
267štyridsaťdeväť51
268dvadsaťšesť51
269štyridsaťsedem50
270jedenásteho50
271dvadsiaty50
272Šesť49
273milióna49
274dvadsaťjeden49
275štyridsiaty48
276mnohými48
277Dvadsiateho48
278stodvadsať47
279Osem46
280ostatní45
281tromi44
282dvadsaťtisíc44
283deväťdesiateho44
284prvou43
285päťdesiate43
286Dvaja43
287štvrté42
288osemdesiatosem42
289šesťdesiateho41
290Jedného41
291dvadsiatych41
292dvadsiatimi41
293tridsaťtisíc40
294tisícpäťsto40
295štyridsaťšesť40
296päťdesiaty40
297jedenkrát40
298tridsaťšesť39
299Tridsať39
300prvému39
301dvadsaťdeväť39
302sedemnástom38
303päťdesiattisíc38
304dvetisícosem38
305dvestopäťdesiat38
306Dvanásť38
307štyritisíc37
308štrnástich37
309prvými37
310päťdesiattri37
311deväťdesiatdeväť37
312viacerými36
313Viac36
314tridsiatich36
315tisícdeväťstoosemdesiatdeväť36
316osemnástom36
317osemdesiateho36
318Málo36
319dvetisícdva36
320dvanástich36
321tretíkrát35
322tisícdeväťstopäťdesiat35
323posledného35
324dvanásty35
325desiaty35
326Šesťdesiat34
327Prvýkrát34
328päťdesiatštyri34
329štyridsiatich33
330Druhého33
331piate32
332päťdesiatšesť32
333päťdesiatosem32
334obidva32
335dvetisícdeväť32
336dvadsiatej32
337deviatich32
338tisícdeväťstoštyridsaťosem31
339štyridsiatych31
340štyridsaťtri31
341Štyridsať31
342sedemdesiatpäť31
343dvoje31
344Traja30
345štvrť30
346Prvého30
347päťkrát30
348oboch30
349druhými30
350desiati30
351tisícdeväťstotridsaťosem29
352poslednýkrát29
353osemnástich29
354jedných29
355Sto28
356pätnástimi28
357päťdesiatich28
358jedenástich28
359desaťkrát28
360sedemdesiatsedem27
361Obidvaja27
362neraz27
363Jedným27
364jedinú27
365Deväť27
366trocha26
367šesťdesiatdeväť26
368sedemdesiateho26
369poslednom26
370Pätnásť26
371Pár26
372Jediné26
373Troch25
374štyridsaťjeden25
375Päťdesiat25
376osemdesiatpäť25
377máličko25
378tridsiatimi24
379tisícosemstoštyridsaťosem24
380šesťdesiattri24
381šesťdesiattisíc24
382sedemdesiatosem24
383Posledná24
384päťdesiatsedem24
385Trinásť23
386tridsiaty23
387tridsaťštyri23
388tisícdeväťstoštyridsaťštyri23
389šesťdesiate23
390sedemtisíc23
391Pol23
392osemdesiatsedem23
393Najviac23
394deväťdesiatpäť23
395Veľakrát22
396tisícdeväťstoštyridsaťdva22
397štvrtá22
398siedmi22
399šestnástom22
400šestnástich22
401päťdesiatjeden22
402osemdesiatdva22
403najviacej22
404Mnoho22
405jediným22
406dvetisícštyri22
407trom21
408štvrtú21
409stokrát21
410šiestu21
411siedmu21
412šesťtisíc21
413šesťdesiatdva21
414posledných21
415ôsmu21
416dvestotisíc21
417dvadsiati21
418Dvadsaťštyri21
419tridsaťjeden20
420tisícdvesto20
421šiestimi20
422osemtisíc20
423obe20
424najmenej20
425dvetisícsedem20
426deväťdesiatosem20
427trošička19
428tretím19
429Tisíc19
430sedemdesiatdva19
431sedemdesiatdeväť19
432Prvú19
433pätnástom19
434Ostatní19
435ôsmi19
436dvojité19
437dvadsiate19
438deväťdesiattri19
439Tretí18
440tisícosemsto18
441tisícdeväťstošesťdesiatosem18
442štyridsaťtisíc18
443Štyria18
444stoštyridsať18
445sedemdesiatštyri18
446poldruha18
447osemdesiattri18
448Obidve18
449jedinou18
450jedenásty18
451Dvakrát18
452tisícdeväťstopäťdesiatdva17
453stotridsať17
454stošesťdesiat17
455siedmych17
456Šestnásť17
457pätnásťtisíc17
458jediní17
459trinástich16
460tisícdeväťstoosemnásť16
461tisícdeväťstodeväťdesiat16
462státisíce16
463šesťdesiatštyri16
464šesťdesiatich16
465sedemnástich16
466päťdesiatdeväť16
467ostatných16
468osemdesiatštyri16
469Jediná16
470Jedenásť16
471dvetisícjeden16
472Druhú16
473deväťdesiaty16
474deväťdesiatštyri16
475desiate16
476Trošku15
477Tridsiateho15
478tretina15
479Tretia15
480tisícdeväťstotridsaťdeväť15
481štyridsiatimi15
482štrnástom15
483stoosemdesiat15
484šesťdesiatsedem15
485Prvým15
486Osemdesiat15
487Mnohé15
488dvetisíctri15
489Druhé15
490desiatom15
491tridsiatemu14
492sedemdesiate14
493piatu14
494piatim14
495osemdesiatšesť14
496osemdesiate14
497jediného14
498dvetisícdesať14
499Dvadsaťosem14
500deviatym14
501troje13
502tristotisíc13
503tristopäťdesiat13
504tretiemu13
505šieste13
506sedemdesiattri13
507priveľa13
508ostatným13
509ôsmemu13
510obidvoma13
511obidvom13
512Mnohokrát13
513miliardy13
514málinko13
515dvetisícšesť13
516Dvetisíc13
517dvanásťtisíc13
518Dvadsaťpäť13
519Druhým13
520deviati13
521deväťdesiatšesť13
522deväťdesiatdva13
523Tristo12
524treťou12
525tisícdeväťstoštyridsaťpäť12
526stodesať12
527siedmimi12
528Šestnásty12
529šestnásťtisíc12
530šesťdesiatšesť12
531sedemnásty12
532Sedemnásť12
533ôsmimi12
534miliárd12
535Jedny12
536Dvesto12
537dvanásti12
538dvadsaťpäťtisíc12
539deväťdesiatich12
540desiatu12
541viacerým11
542trinástom11
543tridsiate11
544tisícdeväťstošesťdesiat11
545štyrom11
546Štrnásť11
547Šiesteho11
548Sedemnásteho11
549sedemdesiatšesť11
550päťstotisíc11
551pätnásty11
552osemdesiatym11
553oba11
554nultý11
555Jedni11
556Dvoch11
557dvetisícpäť11
558dvestodvadsaťdeväť11
559dvanástom11
560Druhýkrát11
561desatín11
562tisícšesťsto10
563tisícdeväťstoštyridsaťdeväť10
564tisícdeväťstodvadsaťdva10
565tisícdeväťstodeväťdesiatosem10
566štyristotisíc10
567štyristopäťdesiat10
568sedemdesiatich10
569poho10
570Pätnásteho10
571päťdesiatimi10
572Ostatné10
573Osemnásť10
574jednorazové10
575Jediný10
576dvojitý10
577dvadsiatym10
578den10
579Viacej9
580trojitý9
581tisíckrát9
582Štyristo9
583štyridsiatym9
584Štyridsaťtri9
585Štyridsaťštyri9
586ste9
587sedemnástej9
588Sedemdesiat9
589Posledné9
590pätnásti9
591ôsmym9
592jednými9
593Jednou9
594jedenástom9
595dvetisícpäťsto9
596devätnástich9
597desaťtisíce9
598trinásty8
599Trinásteho8
600tisícsto8
601tisícdeväťstotridsaťdva8
602tisícdeväťstoštyridsaťtri8
603tisícdeväťstopäťdesiatštyri8
604tisícdeväťstopäťdesiatjeden8
605tisícdeväťstoosemdesiatštyri8
606tisícdeväťstodvadsaťosem8
607štyristosedemdesiatjeden8
608Štyridsaťpäť8
609Štvrtého8
610štrnástej8
611šiestym8
612Šiesty8
613siedma8
614šesťstosedemdesiatsedem8
615Šesťsto8
616šesťdesiatjeden8
617sedemstodvadsaťdeväť8
618sedemdesiattisíc8
619Prví8
620Prvej8
621Posledný8
622piatym8
623piata8
624päťdesiatim8
625ôsmych8
626ôsmou8
627ôsma8
628niek8
629neúrekom8
630Mnohých8
631Milión8
632jedinej8
633jedenástimi8
634dvojnásobný8
635dvojnásobne8
636dvestosedemdesiat8
637dvestodvadsať8
638dvanástimi8
639devätnásty8
640Devätnásť8
641deväťdesiatsedem8
642deväťdesiatjeden8
643deväťdesiate8
644desiatou8
645Zopár7
646Troška7
647Trištvrte7
648Tridsaťpäť7
649tisíctristo7
650tisícdeväťstosedemdesiat7
651tisícdeväťstoosemdesiat7
652tisíca7
653štvrtýkrát7
654Štvrtý7
655štrnásťtisíc7
656Sta7
657siedmymi7
658Siedmeho7
659šesťstotisíc7
660Šestnásteho7
661šesťkrát7
662sedemdesiatjeden7
663piatou7
664osemnásťtisíc7
665osemdesiattisíc7
666osemdesiatjeden7
667osemdesiatich7
668Obidva7
669Obaja7
670niekoľkonásobne7
671jedenástu7
672dvojitým7
673dvojitá7
674dvestopäťdesiattisíc7
675Dvadsiaty7
676dvadsiata7
677Dvadsaťtri7
678Dvadsaťjeden7
679deviatu7
680deviata7
681devätnáste7
682Desiateho7
683desatina7
684Viacerí6
685tristošesťdesiatpäť6
686trinásťtisíc6
687trináste6
688tridsiati6
689Tridsaťosem6
690Tretieho6
691tisícov6
692tisícdeväťstošesťdesiatdva6
693tisícdeväťstopäťdesiattri6
694tisícdeväťstodvadsaťsedem6
695tisícdeväťstodvadsať6
696tisícdeväťstodeväťdesiatdva6
697štvrtou6
698stosedemdesiat6
699stopäťdesiattisíc6
700stoosemdesiattisíc6
701stonásobne6
702šesto6
703šestnásty6
704Šesťdesiaty6
705šesťdesiatimi6
706sedemnásťtisíc6
707sedemkrát6
708Piati6
709pätnástej6
710osemnáste6
711nultom6
712Neraz6
713nemálo6
714Jednému6
715Jednej6
716Dvom6
717dvestotridsaťjeden6
718dvestošesťdesiat6
719dvadsiatemu6
720dvadsaťdvatisíc6
721Druhí6
722deväťstoštrnásť6
723deväťdesiattisíc6
724Deväťdesiat6
725tritisícosemsto5
726tristodesať5
727Trikrát5
728Tretie5
729tisícsedemsto5
730tisícdeväťstoštyridsať5
731tisícdeväťstoštyri5
732tisícdeväťstošesťdesiatdeväť5
733tisícdeväťstoosemdesiatosem5
734tisícdeväťstodvadsaťštyri5
735tisícdeväťstodvadsaťdeväť5
736tisícdeväťstodeväťdesiatštyri5
737tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť5
738štvrtému5
739štrnáste5
740stodvadsaťtisíc5
741stodeväťdesiat5
742stá5
743šiestou5
744šiestim5
745siedmym5
746Siedmy5
747šesťstošesťdesiatpäť5
748šestnáste5
749Šesťdesiatštyri5
750šesťdesiatemu5
751sedemnáste5
752sedemdesiaty5
753Prvou5
754Prvom5
755piatykrát5
756Päťsto5
757pätnáste5
758Päťdesiatosem5
759Párkrát5
760osemnástej5
761osemdesiatemu5
762Osemdesiatdeväť5
763oboje5
764nejeden5
765Moc5
766miliónmi5
767maminy5
768jedenástou5
769Jedenásteho5
770Hodne5
771dvadsaťkrát5
772Dvadsaťdva5
773dokolečka5
774deviatou5
775deviatemu5
776dévedéčko5
777deväťtisíc5
778Devätnásteho5
779Desatoro5
780desatoro5
781desatinu5
782zopárkrát4
783vyšetrovačka4
784viacnásobne4
785Trochu4
786tritisícšesťsto4
787tristošesťdesiat4
788trinásta4
789Tridsaťšesť4
790tridsaťpäťtisíc4
791Tridsaťjeden4
792tisícosemstotridsať4
793tisícdeväťstotridsaťštyri4
794tisícdeväťstotridsaťsedem4
795tisícdeväťstoštyridsaťsedem4
796tisícdeväťstoštyridsaťjeden4
797tisícdeväťstosedem4
798tisícdeväťstopäťdesiatosem4
799tisícdeväťstodevätnásť4
800tisícdeväťstodeväťdesiattri4
801Štyridsaťšesť4
802Štyridsaťdva4
803štvrtým4
804štvornásobný4
805štrnásty4
806stotridsaťtisíc4
807stotri4
808stopätnásť4
809stoosem4
810stodvadsaťštyri4
811stého4
812Šiesti4
813siedmou4
814šestina4
815šesťdesiatym4
816Šesťdesiatpäť4
817Šesťdesiatosem4
818sedemnástym4
819Sedemnásty4
820Sedemdesiatštyri4
821predposledný4
822posledným4
823Piateho4
824pédeáčko4
825päťstoštyri4
826päťstopäťdesiat4
827pätnástemu4
828päťnásť4
829pätiny4
830Päťdesiatšesť4
831Päťdesiatsedem4
832Päťdesiatdva4
833osmín4
834ôsme4
835osemstotisíc4
836osemnástym4
837osemnásty4
838osemnástimi4
839Osemdesiatšesť4
840online4
841nultého4
842nule4
843Niekoľkokrát4
844neposlednom4
845mrte4
846mnohom4
847ktoro4
848jsme4
849jednaké4
850habadej4
851dvetisícštrnásť4
852dvestotridsať4
853dvanásta4
854Dvadsaťsedem4
855devätnástym4
856Deväťdesiatpäť4
857desiat4
858desaťnásobne4
859Viaceré3
860úpécéčko3
861trojnásobný3
862Tritisíc3
863trinásti3
864trinástej3
865tridsiatym3
866Tridsaťsedem3
867Tridsaťdva3
868Tretím3
869tisícštyristosedemdesiatosem3
870tisícšesťstosedem3
871tisícšestosedem3
872tisícsedemstosedemdesiatsedem3
873tisícsedemstoosemdesiat3
874tisícsedemstodeväťdesiatštyri3
875tisícsedemstodeväťdesiatdva3
876tisícsedemstodeväťdesiat3
877tisícosemstoštyridsaťsedem3
878tisícosemstoštyri3
879tisícosemstošesťdesiatsedem3
880tisícosemstoosemdesiat3
881tisícnásobne3
882tisícich3
883Tisíce3
884tisícdvestotridsaťosem3
885tisícdeväťstotridsaťjeden3
886tisícdeväťstotridsať3
887tisícdeväťstošesťdesiattri3
888tisícdeväťstošesťdesiatsedem3
889tisícdeväťstosedemdesiatsedem3
890tisícdeväťstosedemdesiatdva3
891tisícdeväťstopäťdesiatpäť3
892tisícdeväťstopäťdesiatdeväť3
893tisícdeväťstoosemdesiattri3
894tisícdeväťstoosemdesiatdva3
895tisícdeväťstodvadsaťtri3
896tisícdeväťstodvadsaťpäť3
897tisícdeväťstodvadsaťjeden3
898taková3
899Štyroch3
900štyristoštyridsaťosem3
901Štyridsiaty3
902štyridsiatemu3
903Štyridsaťosem3
904stý3
905Štvrté3
906Štvrť3
907študen3
908stú3
909Štrnásteho3
910stotridsaťosem3
911stoštyridsaťdva3
912stoosemnásť3
913Stokrát3
914stodva3
915stodeväť3
916sté3
917šiesta3
918šesťstošesťdesiatpäťtisíc3
919šesťstopäťdesiat3
920sedemstotisíc3
921Sedemsto3
922sedemnástemu3
923Sedemdesiattri3
924presto3
925predposlednej3
926Poslednú3
927poslednou3
928poslední3
929poslednému3
930pohá3
931Plno3
932piatych3
933Piaty3
934Piatich3
935piatemu3
936Päťtisíc3
937päťstoštyridsať3
938pätnásťkrát3
939Päťkrát3
940päťdesiatym3
941päťdesiati3
942ostatnými3
943Ôsmeho3
944osemstodvanásť3
945osemstodvadsaťpäť3
946obidvoje3
947nice3
948nezhodný3
949nejsem3
950nejednu3
951nejedného3
952nejedna3
953Mnohým3
954mnohonásobne3
955Jediným3
956Jedinú3
957Jedenkrát3
958jedenásťkrát3
959jedenásti3
960jako3
961ixkrát3
962dvojnásobná3
963dvojitú3
964dvojitom3
965Dvojité3
966dvojako3
967dvojaké3
968dvetisíctrinásť3
969dvetisícdvesto3
970dvestoštyridsaťjeden3
971dvanáste3
972Dvadsiate3
973Dvadsaťšesť3
974Dvadsaťdeväť3
975Druhou3
976dizertačku3
977deviatimi3
978deviate3
979deväťstotridsaťdeväť3
980deväťstotisíc3
981Devätnásty3
982devätnástemu3
983Deväťdesiatšesť3
984Deväťdesiatdva3
985desatiny3
986čiste3
987zeleninku2
988zeleninka2
989zdlabne2
990závisláčka2
991Viackrát2
992Viacero2
993véúcéčko2
994venku2
995úesbéčko2
996tucet2
997trošinku2
998trošilinku2
999trošíčku2
1000Trošičku2