s-hovor-6.0 numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden18370
2dva9111
3druhý7611
4prvý6569
5tri5266
6veľa4080
7štyri2767
8päť2492
9raz2021
10pol1859
11desať1768
12tretí1765
13viac1580
14mnohý1533
15dvadsať1407
16ôsmy1325
17šesť1318
18pár1149
19piaty1103
20štyridsiaty1094
21štvrtý1080
22sedem1070
23osem1064
24tisíc1012
25dvadsiaty990
26deviaty969
27dosť949
28päťdesiaty947
29šiesty912
30pätnásť881
31jediný857
32tridsať836
33sto803
34šesťdesiaty794
35päťdesiat761
36málo752
37posledný751
38siedmy749
39viacero664
40štyridsať647
41viacej582
42dvanásť575
43obidva565
44deväť557
45osemdesiaty541
46prvýkrát539
47tridsiaty510
48desiaty444
49troška432
50dvakrát393
51trošku385
52mnoho384
53deväťsto375
54milión371
55štrnásť368
56deväťdesiaty368
57šesťdesiat363
58dvetisíc336
59osemnásť334
60sedemdesiaty326
61šestnásť302
62jedenásť302
63osemdesiat301
64devätnásty293
65dvadsaťpäť288
66dvanásty283
67osemdesiatdeväť281
68trinásť273
69menej269
70dvesto266
71najviac256
72jedenásty249
73nula247
74trikrát245
75deväťdesiat240
76tristo226
77päťsto220
78ostatný219
79sedemnásty216
80veľakrát213
81štyridsaťpäť209
82sedemdesiat206
83dvadsaťštyri202
84sedemnásť196
85pätnásty193
86osemnásty175
87štyristo161
88tisícdeväťsto154
89osemsto149
90trinásty143
91dvadsaťdva142
92oba140
93devätnásť137
94štrnásty133
95druhýkrát132
96trištvrte131
97trochu127
98štyridsaťosem127
99zopár121
100šestnásty121
101viackrát119
102šesťdesiatosem117
103niekoľkokrát117
104hodne115
105tridsaťpäť113
106stopäťdesiat113
107párkrát113
108mnohokrát104
109štyridsaťštyri102
110tridsaťosem101
111dvadsaťjeden98
112šesťsto96
113dvadsaťtri94
114sedemsto91
115plno90
116trošičku89
117päťtisíc86
118päťdesiatpäť86
119stotisíc84
120stodvadsať84
121dvadsaťosem78
122tridsaťdeväť76
123štyridsaťdva73
124jedenkrát72
125desaťtisíc71
126tritisíc69
127tridsaťdva69
128päťdesiatdva69
129šesťdesiatpäť67
130dvadsaťsedem66
131štyrikrát64
132tisícdeväťstopäťdesiat63
133štyridsaťdeväť62
134dvojitý60
135dvadsaťšesť60
136tridsaťsedem59
137tridsaťtri58
138tridsaťšesť56
139tisícdeväťstoštyridsaťosem54
140tisícdeväťstoosemdesiatdeväť54
141štyridsaťsedem54
142dvetisícšesť54
143dvadsaťtisíc53
144štyridsaťšesť52
145osemdesiatosem51
146tisícdeväťstoštyridsaťpäť50
147päťdesiattri49
148päťdesiatjeden49
149dvestopäťdesiat48
150dvetisícosem47
151dvetisícdeväť45
152štyridsaťtri44
153päťdesiattisíc44
154dvadsaťdeväť44
155tretíkrát43
156štyritisíc43
157štvrť43
158tridsaťtisíc42
159tisícpäťsto42
160tisícdeväťstoosemnásť42
161päťdesiatšesť42
162neraz42
163dvoje42
164tisícdeväťstotridsaťosem41
165päťdesiatštyri41
166moc41
167jsem41
168dvetisícdva40
169sedemdesiatsedem39
170päťdesiatosem39
171deväťdesiatdeväť39
172tridsaťjeden37
173päťkrát37
174osemdesiatpäť37
175štyridsaťjeden36
176dvetisícdesať36
177miliarda35
178poslednýkrát34
179desaťkrát34
180sedemdesiatpäť33
181päťdesiatsedem33
182dvetisícjeden33
183tisícdeväťstošesťdesiatosem31
184šesťdesiatdeväť31
185sedemdesiatosem31
186tisícdeväťstoštyridsaťštyri30
187deväťdesiatpäť30
188tridsaťštyri29
189šesťdesiattri29
190máličko29
191dvestotisíc29
192stotridsať28
193stošesťdesiat28
194dvetisícpäť28
195trošička27
196tisícosemstoštyridsaťosem27
197sedemtisíc27
198osemdesiatdva27
199desatina27
200tisícdeväťstoštyridsaťdva26
201tisícdeväťstošesťdesiat26
202tisícdeväťstodeväťdesiat26
203osemdesiatsedem26
204dvetisícštyri26
205dvetisícsedem26
206tisícosemsto25
207tisícdvesto25
208tisícdeväťstoštyridsať25
209šesťdesiatdva25
210stoštyridsať25
211stokrát25
212sedemdesiatštyri25
213nultý25
214šesťdesiattisíc24
215osemdesiattri24
216šesťtisíc23
217osemtisíc23
218najviacej23
219deväťdesiattri23
220tisícdeväťstoštyridsaťdeväť22
221tisícdeväťstopäťdesiatjeden22
222šesťdesiatštyri22
223stý22
224sedemdesiatdeväť22
225nejeden22
226deväťdesiatjeden22
227tisícdeväťstotridsaťdeväť21
228tisícdeväťstopäťdesiattri21
229stodesať21
230sedemdesiatdva21
231predposledný21
232poldruha21
233pätnásťtisíc21
234osemdesiatšesť21
235deväťdesiatosem21
236deväťdesiatdva21
237tisícdeväťstopäťdesiatdva20
238státisíce20
239sedemdesiatjeden20
240tristopäťdesiat19
241tisícdeväťstoštyridsaťšesť19
242tisícdeväťstodevätnásť19
243štyridsaťtisíc19
244šesťdesiatsedem19
245stoosemdesiat19
246osemdesiatštyri19
247dvetisíctri19
248trocha18
249tisícdeväťstopäťdesiatšesť18
250päťdesiatdeväť18
251osemdesiatjeden18
252dvojnásobný18
253deväťdesiatštyri18
254tisícdeväťstopäťdesiaty17
255tisícdeväťstodvadsať17
256štyristopäťdesiat17
257tristotisíc16
258tretina16
259tisícdeväťstotridsať16
260sedemdesiattri16
261jednorazový16
262deväťdesiatšesť16
263troje15
264tisícdeväťstodvadsaťosem15
265tisícdeväťstodeväťdesiattri15
266štyristotisíc15
267najmenej15
268deväťstoštrnásť15
269tisícdeväťstoštyridsaťtri14
270tisícdeväťstopäťdesiatpäť14
271tisícdeväťstoosemdesiat14
272šesťdesiatšesť14
273stoosemdesiatšesť14
274málinko14
275dvestodvadsaťdeväť14
276deväťdesiatsedem14
277desaťtisíci14
278trojitý13
279tisícdeväťstoštyridsaťsedem13
280tisícdeväťstopäťdesiatštyri13
281tisícdeväťstodvadsaťjeden13
282tisícdeväťstodeväťdesiatosem13
283sedemdesiatšesť13
284priveľa13
285päťstotisíc13
286dvanásťtisíc13
287dvadsaťpäťtisíc13
288tisícsto12
289tisícdeväťstotridsaťdva12
290tisícdeväťstoštyridsiaty12
291tisícdeväťstoštyridsaťjeden12
292tisícdeväťstosedemdesiat12
293tisícdeväťstodvadsaťdva12
294šestnásťtisíc12
295dvetisícpäťsto12
296viacerí11
297tisícdeväťstotridsaťpäť11
298tisícdeväťstotridsaťjeden11
299tisícdeväťstoštrnásť11
300tisícdeväťstošesťdesiattri11
301tisícdeväťstodvadsaťdeväť11
302šesťdesiatjeden11
303poho11
304dvojaký11
305desatoro11
306tisícšesťsto10
307tisíckrát10
308tisícdeväťstoosemdesiattri10
309jednaký10
310dvetisícjedenásť10
311dvetisícdvanásť10
312dvestosedemdesiat10
313dvestopäťdesiattisíc10
314dvestodvadsať10
315tisícsedemsto9
316tisícdeväťstoosemdesiaty9
317tisícdeväťstoosemdesiatštyri9
318tisícdeväťstodvadsaťšesť9
319tisícdeväťstodvadsaťsedem9
320štvrtýkrát9
321šesťstotisíc9
322šesto9
323šesťkrát9
324sedemstodvadsaťdeväť9
325sedemdesiattisíc9
326pätina9
327dvojnásobne9
328dvestotridsať9
329tisíctristo8
330tisícosemstotridsať8
331tisícdeväťstotridsiaty8
332tisícdeväťstotridsaťtri8
333tisícdeväťstodvadsaťtri8
334tisícdeväťstodvadsaťštyri8
335tisícdeväťstodvadsaťpäť8
336štyristosedemdesiatjeden8
337štrnásťtisíc8
338šesťstosedemdesiatsedem8
339stosedemdesiat8
340stopäťdesiattisíc8
341stojedenásť8
342sedemkrát8
343osmina8
344niekoľkonásobne8
345dvestotridsaťjeden8
346deväťstojedenásť8
347trojnásobný7
348tisíci7
349tisícdeväťstotridsaťšesť7
350tisícdeväťstošesťdesiatdva7
351tisícdeväťstopäťdesiatosem7
352tisícdeväťstoosemdesiatosem7
353tisícdeväťstodvadsiaty7
354tisícdeväťstodeväťdesiatštyri7
355tisícdeväťstodeväťdesiatdva7
356tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť7
357šesťstošesťdesiatpäť7
358stopäťdesať7
359stonásobne7
360stodevätnásť7
361sedemnásťtisíc7
362poobedný7
363polovica7
364osemnásťtisíc7
365osemdesiattisíc7
366dvestoštyridsať7
367dvadsaťdvatisíc7
368deväťdesiattisíc7
369čisty7
370bilión7
371tristošesťdesiatpäť6
372tristošesťdesiat6
373trinásťtisíc6
374tridsaťkrát6
375tisícsedemstodeväťdesiat6
376tisícdeväťstoštyri6
377tisícdeväťstošesťdesiatdeväť6
378štvornásobný6
379šestina6
380stotri6
381stoosemdesiattisíc6
382stodva6
383stodeväťdesiat6
384päťstoštyridsať6
385oboje6
386neposledný6
387nemálo6
388jednoho6
389dvetisíctrinásť6
390dvetisícštrnásť6
391dvestošesťdesiat6
392deväťstotrinásť6
393zopárkrát5
394viacnásobný5
395tritisícšesťsto5
396tritisícosemsto5
397tristodvadsať5
398tristodesať5
399tridsaťpäťtisíc5
400tisícsedemstojedenásť5
401tisícsedemstodeväťdesiatjeden5
402tisícosemstošesťdesiatsedem5
403tisícosemstoosemdesiat5
404tisícdeväťstotridsaťštyri5
405tisícdeväťstotridsaťsedem5
406tisícdeväťstošesťdesiaty5
407tisícdeväťstošesťdesiatšesť5
408tisícdeväťstošesťdesiatjeden5
409tisícdeväťstosedemdesiatjeden5
410tisícdeväťstosedem5
411tisícdeväťstoosemdesiatjeden5
412tisícdeväťstoosemdesiatdva5
413tisícdeväťstodeväťdesiatpäť5
414štvrtina5
415stodvanásť5
416stodvadsaťtisíc5
417stodeväť5
418sedemdesiatjedentisíc5
419piatykrát5
420osemstotisíc5
421obidvoje5
422mrte5
423habadej5
424dvadsaťkrát5
425deväťtisíc5
426deväťstotridsaťtri5
427deväťstopäťdesiat5
428viacnásobne4
429trojaký4
430trilión4
431tisícštyristo4
432tisícstý4
433tisícsedemstoosemdesiatdeväť4
434tisícsedemstoosemdesiat4
435tisícosemstošesťdesiattri4
436tisícosemstošesťdesiatosem4
437tisícosemstodeväťdesiatšesť4
438tisícdeväťstošesťdesiatpäť4
439tisícdeväťstosedemdesiatšesť4
440tisícdeväťstosedemdesiatdva4
441tisícdeväťstopäťdesiatdeväť4
442tisícdeväťstoosemdesiatšesť4
443tisícdeväťstoosemdesiatpäť4
444tisícdeväťstojeden4
445tisícdeväťstodeväťdesiatšesť4
446štvrtka4
447študen4
448šesťstopäťdesiat4
449streden4
450stotridsaťtisíc4
451stoštyridsaťdva4
452stošesť4
453stopätnásť4
454stoosemnásť4
455stoosemdesiatpäť4
456stoosem4
457stodvadsaťštyri4
458stodvadsaťpäť4
459severo4
460presto4
461polovina4
462päťstoštyri4
463päťstopäťdesiat4
464päťnásť4
465osemstodvanásť4
466niekoľkonásobný4
467nadostač4
468mnohonásobne4
469ktoro4
470ixkrát4
471dvetisícdvesto4
472dvestoštyridsaťjeden4
473dévedéčko4
474deväťstotridsaťdeväť4
475desaťnásobne4
476tritisícpäťsto3
477tristotri3
478tisícštyristosedemdesiatosem3
479tisícšesťstotridsaťpäť3
480tisícšesťstotridsať3
481tisícšesťstoštyridsaťsedem3
482tisícšesťstosedem3
483tisícšestosedem3
484tisícsedemstosedemdesiattri3
485tisícsedemstosedemdesiatsedem3
486tisícsedemstoosemdesiatjeden3
487tisícsedemstodeväťdesiatštyri3
488tisícsedemstodeväťdesiatdva3
489tisícpäťstotridsaťšesť3
490tisícosemstoštyridsiaty3
491tisícosemstoštyridsaťsedem3
492tisícosemstoštyri3
493tisícosemstosedemdesiatdva3
494tisícosemstodeväťdesiatpäť3
495tisícnásobne3
496tisícdvestotridsaťosem3
497tisícdvestoštyridsaťjeden3
498tisícdeväťstošesťdesiatštyri3
499tisícdeväťstošesťdesiatsedem3
500tisícdeväťstošesť3
501tisícdeväťstosedemdesiaty3
502tisícdeväťstosedemdesiatsedem3
503tisícdeväťstosedemdesiatpäť3
504tisícdeväťstopätnásť3
505tisícdeväťstopäťdesiatsedem3
506tisícdeväťstopäť3
507tisícdeväťstoosemdesiatsedem3
508tisícdeväťstodeväťdesiaty3
509tisícdeväťstodesať3
510štyritisícpäťsto3
511štyristoštyridsaťosem3
512štyristošesťdesiat3
513štyristodevätnásť3
514šesťstošesťdesiatpäťtisíc3
515šesťnásť3
516stotridsaťpäť3
517stotridsaťosem3
518stotisíci3
519stoštyri3
520stoštrnásť3
521stošesťdesať3
522stopäťdesiaty3
523stopäťdesiatštyri3
524stopäť3
525stojeden3
526stodvadsiaty3
527siedmykrát3
528sedemstotisíc3
529sedemstodvadsať3
530poveda3
531poro3
532podlhovasto3
533pédeáčko3
534päťstošesť3
535päťstodvadsať3
536pätnásťkrát3
537päťdesiatkrát3
538osemstotridsať3
539osemstodvadsaťpäť3
540nezhodný3
541neúrekom3
542nejedenkrát3
543muffina3
544ktero3
545jedný3
546jedne3
547jedenásťkrát3
548iden3
549chu3
550dvojako3
551dvetisícpiaty3
552dvetisícpätnásť3
553dvetisíci3
554dvestošestnásť3
555doho3
556deväťstotisíc3
557deväťstošesťdesiat3
558deväťstopäťdesiattri3
559deväťstopäťdesiatosem3
560deväťstopäťdesiatjeden3
561deväťstoosemnásť3
562deväťstodvadsať3
563deväťstodesať3
564devätnásťtisíc3
565desiat3
566zobcový2
567zdlabne2
568zdieľa2
569zaveľa2
570vyšetrovačku2
571všeliaký2
572vépéenka2
573véesžetka2
574veden2
575úpécéčko2
576ukľuden2
577trošinku2
578trošilinku2
579trošíčku2
580tritisícštyristo2
581tritisícdvestopäťdesiat2
582tritisícdvesto2
583tristoosemnásťtisíc2
584tristoosemdesiat2
585tridsaťšesťtisíc2
586tridsaťnásobný2
587traký2
588tisídeväťstotridsaťosem2
589tisídeväťstopäťdesiatdva2
590tisíctristopäťdesiat2
591tisíctristodvanásť2
592tisícštyristoštyridsať2
593tisícšesťstoosemdesiatjeden2
594tisícsedemstodvadsaťšesť2
595tisícsedemstodvadsaťdeväť2
596tisícsedemstodeväťdesiatpäť2
597tisícpäťstoštyridsaťtri2
598tisícpäťstoštyridsaťšesť2
599tisícpäťstošesťdesiat2
600tisícpäťstodvadsaťšesť2
601tisícpäťdesiatštyri2
602tisícosemstotridsaťdva2
603tisícosemstoštyridsaťtri2
604tisícosemstoštyridsať2
605tisícosemstošesťdesiatjeden2
606tisícosemstosedemdesiatsedem2
607tisícosemstopätnásť2
608tisícosemstopäťdesiatosem2
609tisícosemstopäť2
610tisícosemstoosemdesiattri2
611tisícosemstodva2
612tisícosemstodeväťdesiatštyri2
613tisícosemstodeväťdesiatosem2
614tisícdvestodeväťdesiatjeden2
615tisícdeväťstotri2
616tisícdeväťstosedemnásť2
617tisícdeväťstosedemdesiattri2
618tisícdeväťstosedemdesiatdeväť2
619tisícdeväťstopiaty2
620tisícdeväťstodvanásť2
621tisícdeväťstodeväťdesiatjeden2
622štyritisíctristo2
623štyristotridsať2
624štyristošesťdesiatdva2
625štyristodvadsaťtisíc2
626štyristodvadsať2
627štyridsiat2
628štyridsaťsedemtisíc2
629štyridsaťdeväťtisíc2
630štvoro2
631šesťstoosemdesiat2
632šesťdesiatnásobný2
633sviat2
634súroden2
635studen2
636strynký2
637stotrinásť2
638stotridsaťdeväť2
639stoštyridsaťtri2
640stoštyridsaťpäť2
641stošesťdesiatpäť2
642stosiedmy2
643storo2
644stopäťdesiatosem2
645stonásobný2
646smy2
647sedemtisícštyristo2
648sedemstoštyridsaťsedem2
649sedemstopäťdesiat2
650sedemstopäť2
651sedemdesiatpäťtisíc2
652prvákrát2
653prostonárodný2
654potichúčku2
655posleden2
656polno2
657pohý2
658počko2
659päťstotridsaťštyri2
660päťstotridsať2
661päťstoštyridsaťtri2
662päťstošesťdesiat2
663päťstopäť2
664päťstoosemdesiattri2
665päťnásobne2
666päťdesiatštyritisíc2
667päťdesiatšesťtisíc2
668päťdesiatdvatisíc2
669pánečku2
670osemtisícšesťsto2
671osemstošesťdesiaty2
672osemstoosemdesiat2
673osemnásťkrát2
674osemdesiatštyritisíc2
675novinárčina2
676neveľa2
677nepri2
678nejsem2
679násť2
680moho2
681mnohonásobný2
682místo2
683miliónpäťsto2
684miliónkrát2
685mesíc2
686mamičko2
687málokrát2
688mainstreamový2
689macoška2
690kosto2
691koľkýkrát2
692kapučínko2
693jedinýkrát2
694hovoreen2
695entý2
696dvojito2
697dvetisícštyristo2
698dvetisícštvrtý2
699dvetisícšesťsto2
700dvetisícôsmy2
701dvetisícosemstoosemdesiattri2
702dvetisícdvadsať2
703dvestý2
704dvestoštyridsaťdva2
705dvestošesť2
706dvestopäťdesiaty2
707dvestopäť2
708dvestoosemdesiat2
709dvestodvadsaťdva2
710dvatisíc2
711dvanásťkrát2
712dvadsaťštyritisíc2
713dvadsaťsedemtisíc2
714dokolečka2
715dizertačku2
716deväťstoštyridsiaty2
717deväťstoštyridsať2
718deväťstošestnásť2
719deväťstošesťdesiaty2
720deväťstošesťdesiatosem2
721deväťstopätnásť2
722deväťstoosemdesiaty2
723deväťstoosemdesiatpäť2
724deväťstoosemdesiatdeväť2
725deväťstoosemdesiat2
726deväťstojeden2
727deväťstodva2
728deväťstodeväťdesiattri2
729deväťstodeväťdesiat2
730deväťkrát2
731čiasto2
732craz2
733boho2
734bieden2
735žvásty1
736žltooranžový1
737zúčastný1
738zobranka1
739známočku1
740zľavnenku1
741zlatinko1
742zjeden1
743zgrebný1
744zero1
745zeleninku1
746zeleninka1
747zédeéška1
748zdrte1
749zdegradovaný1
750zatí1
751zasty1
752zariaden1
753zaracha1
754zámero1
755zálo1
756zaký1
757zákaldný1
758zajačko1
759záhoden1
760začekovanej1
761zabalzamovaný1
762ypsilón1
763yardový1
764xkrát1
765worda1
766vyšetrovačka1
767výroho1
768vyjeden1
769výjdem1
770všadeprítomen1
771vrbákom1
772vrásový1
773voskovaen1
774volákom1
775vojn1
776vodokačka1
777vmnohý1
778vincentka1
779viacejkrát1
780véubéčku1
781veškerí1
782vespero1
783vero1
784verchovnoho1
785verenosť1
786vepeenku1
787venku1
788venéri1
789véháešku1
790věda1
791úväzkový1
792uškrabne1
793ustanoviteľa1
794úpécéčka1
795úpecéčka1
796ula1
797ukaz1
798ukáčku1
799úesbéčko1
800účastkový1
801tvoho1
802tritisíctristo1
803tritisícsto1
804tritisícsedemstopäťdesiat1
805tritisícosemstopäťdesiat1
806tritisícdvestoštyridsať1
807tritagonisto1
808trišvrte1
809tristotridsaťdvatisíckrát1
810tristotridsať1
811tristoštyridsaťtri1
812tristošesťdesiatdva1
813tristošesť1
814tristosedemdesiatšesť1
815tristopätnásťtisíc1
816tristopätnástka1
817tristopätnásť1
818tristopäťdesiattisíc1
819tristopäťdesiatdva1
820tristopäťdesať1
821tristoosemdesiatštyri1
822tristoosemdesiatsedem1
823tristoosemdesiatpäť1
824tristojedenásť1
825tristodvadsaťtri1
826tristodvadsaťsedem1
827tristodvadsaťjeden1
828tristodeväťdesiat1
829tristodeväťdesať1
830trikoro1
831trichtýřový1
832tridsiatomsiedmy1
833tridsiat1
834tridsaťtisícový1
835tridsaťšyri1
836tridsaťsedemkrát1
837tridsaťosemtisíctristotrinásť1
838tridsaťosemtisíc1
839tridsaťjedničku1
840tridsaťdeviaty1
841tridsaťdeväťtisícšesť1
842tridéčko1
843tridaťpäť1
844tréni1
845transforát1
846toro1
847topinkový1
848tlakovodný1
849tisísedemstošesťdesiatštyri1
850tisípäťdesiatštyri1
851tisídeväťstoštyridsaťtri1
852tisídeväťstopäťdesiatštyri1
853tisídeväťstodvadsaťosem1
854tisídeväťsto1
855tisíctristotridsaťpäť1
856tisíctristotridsaťosem1
857tisíctristoštyridsaťpäť1
858tisíctristošesťdesiatjeden1
859tisíctristosemdesiatštyri1
860tisíctristosedemnásť1
861tisíctristosedemdesiat1
862tisíctristoosedemdesiatdva1
863tisíctristodvadsaťosem1
864tisíctristodeväťdesiattri1
865tisíctristodeväťdesiatštyri1
866tisíctristodeväťdesiatsedem1
867tisíctristodeväťdesiatjeden1
868tisíctridsiaty1
869tisíctridsaťjeden1
870tisícštyristotridsiaty1
871tisícštyristotridsaťšesť1
872tisícštyristotridsaťpäť1
873tisícštyristotridsaťdva1
874tisícštyristošesťdesiatpäť1
875tisícštyristošesťdesiat1
876tisícštyristosedemdesiat1
877tisícštyristopätnásť1
878tisícštyristopäťdesiatdva1
879tisícštyristoosemdesiatštyri1
880tisícštyristoosemdesiat1
881tisícštyristodvanásť1
882tisícštyristodvadsaťpäť1
883tisícštyristodeväťdesiatdeväť1
884tisícštyristodesať1
885tisícšesťstotridsaťsedem1
886tisícšesťstotridsaťdva1
887tisícšesťstoštyridsiaty1
888tisícšesťstoštyridsaťšesť1
889tisícšesťstoštyri1
890tisícšesťstoštrnásť1
891tisícšesťstošesťdesiaty1
892tisícšesťstošesťdesiatjeden1
893tisícšesťstošesťdesiat1
894tisícšesťstosedemnásť1
895tisícšesťstosedemdesiattri1
896tisícšesťstosedemdesiatsedem1
897tisícšesťstosedemdesiatosem1
898tisícšesťstosedemdesiatdva1
899tisícšesťstosedemdesiat1
900tisícšesťstopäťdesiatsedem1
901tisícšesťstopäťdesiatpäť1
902tisícšesťstoosemdesiaty1
903tisícšesťstoosemdesiattri1
904tisícšesťstoosemdesiatosem1
905tisícšesťstojedenásť1
906tisícšesťstodvadsaťšesť1
907tisícšesťstodvadsaťdeväť1
908tisícšesťstodvadsať1
909tisícšesťstodeväťdesiatdeväť1
910tisícšesťstodesať1
911tisícšestopäťdesiattri1
912tisícšestoosem1
913tisícšesto1
914tisícstoštyridsiaty1
915tisícstopäťdesiaty1
916tisícstopäťdesiatosem1
917tisícstodva1
918tisícsedemstotrinásť1
919tisícsedemstoštyridsať1
920tisícsedemstošesťdesiaty1
921tisícsedemstosedemdesiaty1
922tisícsedemstosedemdesiatštyri1
923tisícsedemstopätnásť1
924tisícsedemstoosemdesiattri1
925tisícsedemstoosemdesiatosem1
926tisícsedemstodvanásť1
927tisícsedemstodvadsaťdva1
928tisícsedemstodvadsať1
929tisícsedemstodeväťdesiattri1
930tisícsedemstodeväťdesiatšesť1
931tisícsedemstodeväťdesiatosem1
932tisícsedem1
933tisícpäťstotridsaťosem1
934tisícpäťstoštyridsať1
935tisícpäťstošesťdesiatšesť1
936tisícpäťstosedemnásť1
937tisícpäťstosedemdesiatosem1
938tisícpäťstosedemdesiatjeden1
939tisícpäťstopäťdesiat1
940tisícpäťstopäť1
941tisícpäťstojedenásť1
942tisícpäťstodvadsaťsedem1
943tisícpäťstodvadsaťpäť1
944tisícpäťstodvadsaťdeväť1
945tisícpäťstodeväťdesiatdeväť1
946tisícpäťstodesať1
947tisícpäťdesiatsedem1
948tisícpästo1
949tisícosmestošesťdesiattri1
950tisícosmestoosemdesiatjeden1
951tisícosemstotridsaťtri1
952tisícosemstotri1
953tisícosemstoštyridsaťštyri1
954tisícosemstoštyridsaťdeväť1
955tisícosemstoštrnásť1
956tisícosemstošesťdesiatdeväť1
957tisícosemstošesťdesiat1
958tisícosemstosedemdesiattri1
959tisícosemstosedemdesiatštyri1
960tisícosemstosedemdesiatšesť1
961tisícosemstosedemdesiatosem1
962tisícosemstosedemdesiatjeden1
963tisícosemstosedemdesiat1
964tisícosemstopäťdesiatštyri1
965tisícosemstopäťdesiatsedem1
966tisícosemstopäťdesiat1
967tisícosemstoosemdesiaty1
968tisícosemstoosemdesiatštyri1
969tisícosemstoosemdesiatsedem1
970tisícosemstoosemdesiatosem1
971tisícosemstodvanásť1
972tisícosemstodvadsaťšesť1
973tisícosemstodvadsaťpäť1
974tisícosemstodeväťdesiaty1
975tisícosemstodeväťdesiattri1
976tisícosemstodeväťdesiatsedem1
977tisícosemstodeväťdesiatjeden1
978tisícosemstodeväťdesiatdeväť1
979tisícosemdesiat1
980tisícnásobný1
981tisícjeden1
982tisícina1
983tisícikrát1
984tisícedeväťstosedemdesiatosem1
985tisícedeväťstopäťdesiatjeden1
986tisícdvestotridsať1
987tisícdvestoštyridsiaty1
988tisícdvestoštyridsaťsedem1
989tisícdvestoštyridsať1
990tisícdvestošesťdesiatjeden1
991tisícdvestošesťdesiat1
992tisícdvestosedemdesiattri1
993tisícdvestosedemdesiatjeden1
994tisícdvestopäťdesiat1
995tisícdvestopäť1
996tisícdvestoosemdesiatosem1
997tisícdvestodvadsaťtri1
998tisícdvestodvadsaťšesť1
999tisícdvestodvadsaťdva1
1000tisícdvestodeväť1