s-hovor-6.0 numerallas top 1000 words

Nr.FormCount
1jeden5998
2veľa3936
3dva3638
4tri3533
5jedna2703
6dve2315
7päť1978
8jednu1962
9štyri1862
10jedno1831
11pol1829
12druhý1805
13jednej1601
14viac1544
15raz1514
16druhej1497
17desať1493
18jedného1442
19prvý1368
20prvé1199
21dvaja1194
22dvoch1147
23dvadsať1135
24pár1115
25šesť1057
26dosť911
27tisíc908
28osem908
29sedem882
30štyridsiatom851
31prvom821
32pätnásť738
33druhá725
34málo719
35tridsať717
36troch701
37prvej698
38sto689
39päťdesiat672
40jednom672
41druhého656
42ôsmom655
43dvadsiateho627
44mnohí622
45prvá596
46traja587
47päťdesiatom580
48prvého574
49viacej572
50štyridsať554
51druhé546
52druhom527
53druhú511
54prvýkrát498
55šesťdesiatom475
56jedným474
57deväť468
58dvanásť462
59tretí445
60Jeden439
61troška426
62deviatom411
63treťom387
64dvakrát371
65deväťsto371
66trošku368
67mnoho359
68štyroch353
69mnohé352
70piatom330
71mnohých323
72dvetisíc323
73jediný321
74štyria320
75štrnásť308
76piatej308
77šesťdesiat297
78prvú291
79šiestom290
80osemdesiatom289
81osemnásť283
82druhým282
83osemdesiatdeväť276
84osemdesiat275
85dvadsaťpäť275
86štvrtom271
87šiestej268
88jednou267
89Jedna264
90menej262
91šestnásť257
92prvých257
93dvesto254
94piateho253
95siedmom252
96tridsiatom248
97razy244
98tretieho242
99jedenásť241
100trikrát239
101najviac237
102ôsmej234
103štvrtej232
104dvoma230
105druhí228
106tretej227
107desiatej226
108štvrtého223
109nula223
110deväťdesiatom221
111trinásť219
112deväťdesiat217
113Tri216
114obidvaja215
115päťsto214
116tristo212
117druhému212
118piatich209
119viacerí201
120štyridsaťpäť200
121siedmej199
122posledný196
123štvrtý195
124deviatej195
125jediná191
126veľakrát190
127sedemdesiat183
128ôsmeho183
129dvadsaťštyri181
130deviateho172
131päťdesiatych170
132devätnásteho170
133sedemnásť165
134viacerých164
135viacero162
136Dva161
137jednému159
138ráz157
139ôsmy157
140miliónov157
141tisícdeväťsto154
142šiesteho152
143sedemdesiatom152
144štyristo151
145jediné150
146druhých147
147Druhý146
148Veľa144
149šesťdesiatych144
150osemsto144
151posledná143
152obidve143
153tretie139
154dvomi138
155dvadsiatich137
156tretia134
157dvanástej131
158dvadsaťdva131
159Dve130
160siedmeho126
161piati125
162trištvrte124
163štyridsaťosem124
164jedenástej124
165Prvý123
166Štyri122
167trochu121
168prví121
169šiestich120
170druhýkrát120
171tridsiateho119
172sedemnásteho118
173poslednú118
174pätnásteho118
175deviaty118
176viackrát116
177dvadsiatom116
178sedemdesiatych115
179osemnásteho115
180Druhá115
181zopár114
182jedni114
183devätnásť114
184šesťdesiatosem112
185stopäťdesiat112
186prvým111
187hodne111
188posledné110
189niekoľkokrát110
190párkrát107
191desiatich107
192tridsaťpäť106
193šiesty104
194štyridsiateho103
195piaty102
196Jedno102
197Raz101
198desiateho96
199tridsaťosem95
200osemdesiatych94
201štyridsaťštyri93
202štrnásteho92
203trinásteho91
204Päť90
205mnohokrát90
206šesťsto88
207sedemsto88
208Prvé88
209plno88
210devätnástom88
211dvadsaťtri87
212obidvoch86
213trošičku85
214stodvadsať83
215siedmy83
216Sedem83
217päťtisíc83
218milióny83
219jedny83
220stotisíc82
221päťdesiatpäť82
222ostatné82
223viaceré80
224troma79
225päťdesiateho79
226tretiu77
227osemdesiaty77
228druhou77
229šesťdesiaty76
230štyridsiaty75
231Prvá75
232Jednu74
233tridsaťdeväť73
234Mnohí73
235Desať73
236dvanásteho71
237šiesti70
238štyrmi69
239desaťtisíc69
240štyridsaťdva68
241pätnástich68
242jedenásteho68
243tridsaťdva66
244sta66
245dvom66
246tritisíc65
247piatimi65
248päťdesiatdva65
249ôsmich64
250dvadsaťosem64
251tisícdeväťstopäťdesiat63
252šesťdesiatpäť63
253siedmich63
254milión63
255dvadsaťjeden63
256šestnásteho62
257poslednej62
258mnohými62
259dvadsaťsedem62
260tridsiatych61
261štyrikrát61
262štyridsaťdeväť61
263obaja60
264deväťdesiatych60
265tisíce59
266mnohým59
267Dvadsať59
268tridsaťtri57
269jedenkrát57
270tridsaťsedem56
271Dvaja56
272dvadsaťšesť56
273milióna55
274dvadsiaty55
275Dvadsiateho55
276tisícdeväťstoštyridsaťosem54
277tisícdeväťstoosemdesiatdeväť54
278šesťdesiateho54
279Šesť54
280Osem54
281dvetisícšesť54
282desiatimi54
283dvadsaťtisíc53
284tridsaťšesť52
285štyridsaťsedem52
286päťdesiate52
287tromi51
288ostatní51
289tisícdeväťstoštyridsaťpäť50
290štvrté50
291Jedného50
292prvou49
293päťdesiaty49
294osemdesiatosem49
295dvadsiatimi49
296štyridsaťšesť48
297päťdesiattri48
298deväťdesiateho48
299dvetisícosem47
300dvestopäťdesiat47
301dvetisícdeväť45
302prvými44
303prvému44
304päťdesiattisíc44
305tridsiatich43
306dvanástich43
307dvadsiatych43
308tridsaťtisíc42
309tisícpäťsto42
310tisícdeväťstoosemnásť42
311osemdesiateho42
312jedných42
313viacerými41
314tretíkrát41
315tisícdeväťstotridsaťosem41
316Prvýkrát41
317jsem41
318dvoje41
319dvanásty41
320dvadsaťdeväť41
321desiaty41
322Tridsať40
323štyritisíc40
324štyridsiatich40
325štvrť40
326štrnástich40
327dvetisícdva40
328Dvanásť40
329deviatich40
330Traja39
331sedemnástom39
332sedemdesiatsedem39
333piate39
334päťdesiatštyri39
335druhými39
336päťdesiatšesť38
337Dosť38
338štyridsiatych37
339ostatných37
340deväťdesiatdeväť37
341desiati37
342Viac36
343Prvého36
344päťdesiatich36
345osemnástom36
346moc36
347dvetisícdesať36
348štyridsaťtri35
349Sto35
350neraz35
351Štyridsať34
352Šesťdesiat34
353päťkrát34
354päťdesiatosem34
355Pár34
356osemnástich34
357osemdesiatpäť34
358oboch34
359obidva34
360Druhého34
361sedemdesiatpäť33
362poslednýkrát33
363Málo33
364jedenástich33
365dvadsiatej33
366Troch32
367pätnástimi32
368desaťkrát32
369tisícdeväťstošesťdesiatosem31
370jedinú31
371tisícdeväťstoštyridsaťštyri30
372sedemdesiatosem30
373poslednom30
374Pol30
375Obidvaja30
376štvrtú29
377šesťdesiattri29
378šesťdesiatdeväť29
379posledného29
380Jedným29
381dvestotisíc29
382tridsiaty28
383štvrtá28
384Pätnásť28
385päťdesiatsedem28
386ôsmu28
387máličko28
388dvetisícpäť28
389dvadsaťjedna28
390Deväť28
391trom27
392tridsaťštyri27
393tisícosemstoštyridsaťosem27
394štyridsaťjeden27
395stošesťdesiat27
396siedmi27
397Päťdesiat27
398osemdesiatdva27
399Jediné27
400tridsiatimi26
401tisícdeväťstoštyridsaťdva26
402tisícdeväťstošesťdesiat26
403tisícdeväťstodeväťdesiat26
404stotridsať26
405sedemtisíc26
406sedemdesiateho26
407päťdesiatjeden26
408osemdesiatsedem26
409jediným26
410dvetisícštyri26
411dvetisícsedem26
412deväťdesiatpäť26
413trošička25
414tisícosemsto25
415tisícdvesto25
416tisícdeväťstoštyridsať25
417Štyria25
418šiestu25
419šestnástich25
420šesťdesiatdva25
421pätnástom25
422Mnoho25
423dvadsiate25
424Trinásť24
425šesťdesiattisíc24
426šesťdesiate24
427stoštyridsať24
428siedmu24
429dvetisícjeden24
430Veľakrát23
431tretím23
432šestnástom23
433Prvú23
434osemdesiattri23
435tridsaťjeden22
436tisícdeväťstoštyridsaťdeväť22
437stokrát22
438sedemdesiatdeväť22
439päťdesiatjedna22
440ôsmi22
441najviacej22
442Dvakrát22
443dvadsiati22
444deviatu22
445trinástich21
446tisícdeväťstotridsaťdeväť21
447tisícdeväťstopäťdesiattri21
448šesťtisíc21
449stodesať21
450sedemdesiatštyri21
451sedemdesiatdva21
452poldruha21
453pätnásťtisíc21
454osemtisíc21
455obe21
456jedenásty21
457dvojité21
458Dvoch21
459Dvadsaťštyri21
460deväťdesiattri21
461deväťdesiatosem21
462tisícdeväťstopäťdesiatdva20
463šiestimi20
464jedinou20
465dvanásti20
466deväťdesiaty20
467desiate20
468tristopäťdesiat19
469Tretí19
470tisícdeväťstoštyridsaťšesť19
471tisícdeväťstodevätnásť19
472Tisíc19
473šesťdesiatsedem19
474šesťdesiatich19
475Obidve19
476Najviac19
477miliardy19
478jediní19
479dvetisíctri19
480tisícdeväťstopäťdesiatšesť18
481štyridsaťtisíc18
482stoosemdesiat18
483siedmych18
484sedemnásty18
485piatu18
486päťdesiatdeväť18
487jediného18
488deväťdesiatdva18
489desiatom18
490Trošku17
491Tridsiateho17
492tisícdeväťstodvadsať17
493štyristopäťdesiat17
494štyridsiatimi17
495štrnástom17
496Šestnásť17
497šesťdesiatštyri17
498státisíce17
499sedemnástich17
500osemdesiatštyri17
501osemdesiatšesť17
502Mnohé17
503Druhé17
504deviati17
505deväťdesiatštyri17
506trocha16
507tristotisíc16
508Tretia16
509tisícdeväťstotridsať16
510Štrnásť16
511sedemdesiate16
512Prvým16
513osemdesiate16
514Osemdesiat16
515Nula16
516Jediná16
517Jedenásť16
518troje15
519tisícdeväťstopäťdesiatom15
520tisícdeväťstopäťdesiatjeden15
521tisícdeväťstodvadsaťosem15
522tisícdeväťstodeväťdesiattri15
523štyristotisíc15
524šieste15
525posledných15
526piatim15
527pätnásti15
528najmenej15
529Jedenkrát15
530Druhým15
531Druhú15
532deväťstoštrnásť15
533Tristo14
534tridsiatemu14
535treťou14
536tretiemu14
537tisícdeväťstoštyridsaťtri14
538tisícdeväťstopäťdesiatpäť14
539tisícdeväťstoosemdesiat14
540stoosemdesiatšesť14
541siedmimi14
542Posledná14
543obidvom14
544Mnohokrát14
545Jedni14
546Dvom14
547dvestodvadsaťdeväť14
548Dvadsaťosem14
549deviatym14
550viacerým13
551tisícdeväťstoštyridsaťsedem13
552tisícdeväťstopäťdesiatštyri13
553tisícdeväťstodeväťdesiatosem13
554štyrom13
555Šestnásty13
556šesťdesiatšesť13
557sedemdesiattri13
558priveľa13
559päťstotisíc13
560pätnásty13
561päťdesiatimi13
562ôsmym13
563ôsmimi13
564ôsmemu13
565obidvoma13
566málinko13
567Jedny13
568Jediný13
569Dvetisíc13
570dvanásťtisíc13
571dvadsaťpäťtisíc13
572Dvadsaťpäť13
573deväťdesiatšesť13
574deväťdesiatich13
575desiatu13
576desaťtisíce13
577trinástom12
578tridsiate12
579tisícdeväťstotridsaťdva12
580tisícdeväťstosedemdesiat12
581tisícdeväťstodvadsaťdva12
582tisíca12
583štyridsiatym12
584šestnásťtisíc12
585Sedemnásteho12
586Sedemnásť12
587sedemdesiatšesť12
588piata12
589Pätnásteho12
590miliárd12
591Jednou12
592dvojitý12
593dvetisícpäťsto12
594Dvesto12
595Druhýkrát12
596deväťdesiatsedem12
597desatín12
598tridsaťjedna11
599tisícsto11
600tisícdeväťstotridsaťpäť11
601tisícdeväťstotridsaťjeden11
602tisícdeväťstoštyridsiatom11
603tisícdeväťstoštrnásť11
604tisícdeväťstošesťdesiattri11
605tisícdeväťstodvadsaťjeden11
606tisícdeväťstodvadsaťdeväť11
607Šiesteho11
608siedma11
609sedemdesiatjeden11
610sedemdesiatich11
611poho11
612ostatným11
613Ostatní11
614ôsma11
615Osemnásť11
616osemdesiatym11
617oba11
618nultý11
619dvanástom11
620Dvadsaťdva11
621devätnástich11
622deväťdesiatjeden11
623Viacej10
624trinásty10
625tisícšesťsto10
626tisíckrát10
627tisícdeväťstoosemdesiattri10
628sedemnástej10
629Prvej10
630piatym10
631Ostatné10
632jednými10
633jednorazové10
634jedinej10
635dvetisícjedenásť10
636dvetisícdvanásť10
637dvestosedemdesiat10
638dvestopäťdesiattisíc10
639dvestodvadsať10
640dvadsiatym10
641deväťdesiatjedna10
642trojitý9
643Trinásteho9
644tretina9
645tisícsedemsto9
646tisícdeväťstoštyridsaťjeden9
647tisícdeväťstoosemdesiatštyri9
648tisícdeväťstodvadsaťšesť9
649tisícdeväťstodvadsaťsedem9
650Štyristo9
651Štyridsaťtri9
652Štyridsaťštyri9
653Štyridsaťpäť9
654štvrtýkrát9
655Štvrtého9
656Šiesty9
657šesťstotisíc9
658šesto9
659sedemstodvadsaťdeväť9
660sedemdesiatjedna9
661Sedemdesiat9
662päťdesiatim9
663ôsmych9
664Obaja9
665jedenástom9
666dvojnásobne9
667dvetisícjedna9
668dvestotridsať9
669dvanástimi9
670desiatou9
671Viacerí8
672tisíctristo8
673tisícosemstotridsať8
674tisícdeväťstotridsaťtri8
675tisícdeväťstoosemdesiatom8
676tisícdeväťstodvadsaťtri8
677tisícdeväťstodvadsaťštyri8
678tisícdeväťstodvadsaťpäť8
679štyristosedemdesiatjeden8
680štyridsaťjedna8
681Štvrtý8
682štvrtou8
683štrnásťtisíc8
684štrnástej8
685šiestym8
686šesťstosedemdesiatsedem8
687Šesťsto8
688šesťkrát8
689Šesťdesiaty8
690šesťdesiatjeden8
691šesťdesiatimi8
692stopäťdesiattisíc8
693stojedenásť8
694sedemkrát8
695sedemdesiaty8
696sedemdesiattisíc8
697Prví8
698piatou8
699pätnástej8
700ôsmou8
701osemdesiatjedna8
702osemdesiatjeden8
703osemdesiatich8
704Obidva8
705niekoľkonásobne8
706nejeden8
707Mnohých8
708mnohom8
709Milión8
710jedenástu8
711jedenástimi8
712dvojnásobný8
713dvestotridsaťjeden8
714deviatou8
715deväťstojedenásť8
716devätnásty8
717devätnáste8
718Devätnásť8
719deväťdesiate8
720Zopár7
721Trištvrte7
722tridsiati7
723Tridsaťpäť7
724Tretieho7
725tisícov7
726tisícdeväťstotridsiatom7
727tisícdeväťstotridsaťšesť7
728tisícdeväťstošesťdesiatdva7
729tisícdeväťstopäťdesiatosem7
730tisícdeväťstopäťdesiatjedna7
731tisícdeväťstoosemdesiatosem7
732tisícdeväťstodeväťdesiatštyri7
733tisícdeväťstodeväťdesiatdva7
734tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť7
735šesťstošesťdesiatpäť7
736Šestnásteho7
737stosedemdesiat7
738stonásobne7
739Sta7
740siedmymi7
741Siedmeho7
742sedemnásťtisíc7
743Prvom7
744osemnásťtisíc7
745osemdesiattisíc7
746Niekoľkokrát7
747Neraz7
748Menej7
749Jednému7
750Jednej7
751dvojitým7
752dvojitá7
753dvanástu7
754Dvadsiaty7
755dvadsiatemu7
756dvadsiata7
757Dvadsaťtri7
758Dvadsaťjeden7
759dvadsaťdvatisíc7
760Druhí7
761deviata7
762deväťdesiattisíc7
763Deväťdesiat7
764Desiateho7
765desatina7
766čiste7
767Troška6
768Trochu6
769tristošesťdesiatpäť6
770tristošesťdesiat6
771trinásťtisíc6
772trináste6
773Trikrát6
774Tridsaťosem6
775tretiny6
776Tretie6
777tisícsedemstodeväťdesiat6
778tisícdeväťstoštyri6
779tisícdeväťstošesťdesiatdeväť6
780tisícdeväťstodvadsiatom6
781štvrtým6
782šiestou6
783šiestim6
784šiesta6
785šestnásty6
786stotri6
787stoosemdesiattisíc6
788stodeväťdesiat6
789stá6
790Prvou6
791posledným6
792Posledný6
793Poslednú6
794poobednú6
795Piati6
796Piateho6
797Päťsto6
798päťdesiatym6
799Párkrát6
800ostatnými6
801osemnáste6
802nultom6
803neposlednom6
804nemálo6
805jednoho6
806Jedenásteho6
807dvetisíctrinásť6
808dvetisícštrnásť6
809dvestoštyridsať6
810dvestošesťdesiat6
811dvanásta6
812deväťstotrinásť6
813Desatoro6
814biliónov6
815zopárkrát5
816tritisícšesťsto5
817tritisícosemsto5
818tristodvadsať5
819tristodesať5
820trinásta5
821tridsaťpäťtisíc5
822tridsaťkrát5
823tisícsedemstojedenásť5
824tisícosemstošesťdesiatsedem5
825tisícosemstoosemdesiat5
826tisícdeväťstotridsaťštyri5
827tisícdeväťstotridsaťsedem5
828tisícdeväťstošesťdesiatšesť5
829tisícdeväťstošesťdesiatjeden5
830tisícdeväťstosedem5
831tisícdeväťstoosemdesiatjeden5
832tisícdeväťstoosemdesiatdva5
833tisícdeväťstodeväťdesiatpäť5
834Štyridsiaty5
835Štyridsaťdva5
836štvrtému5
837štrnásty5
838štrnáste5
839šestnáste5
840Šesťdesiatštyri5
841Šesťdesiatosem5
842šesťdesiatemu5
843stopäťdesiatimi5
844stodvanásť5
845stodvadsaťtisíc5
846stodva5
847stodevätnásť5
848stodeväť5
849stého5
850siedmym5
851Siedmy5
852siedmou5
853sedemnáste5
854sedemdesiatjedentisíc5
855Posledné5
856piatykrát5
857pätnástemu5
858pätnáste5
859Päťdesiatsedem5
860Päťdesiatosem5
861osemstotisíc5
862Osemsto5
863osemnástej5
864osemdesiatemu5
865Osemdesiatdeväť5
866oboje5
867mrte5
868Moc5
869jedenástou5
870jedenásti5
871habadej5
872dvanástou5
873dvadsaťkrát5
874deviatemu5
875deviate5
876deväťtisíc5
877deväťstotridsaťtri5
878deväťstopäťdesiat5
879Devätnásteho5
880desatoro5
881desatinu5
882viacnásobne4
883Trošičku4
884trinásti4
885Tridsaťšesť4
886Tridsaťjeden4
887Tretím4
888tisícštyristo4
889tisícsedemstoosemdesiatdeväť4
890tisícsedemstoosemdesiat4
891tisícsedemstodeväťdesiatjedna4
892tisícosemstošesťdesiattri4
893tisícosemstošesťdesiatosem4
894tisícosemstodeväťdesiatšesť4
895tisícdeväťstošesťdesiatpäť4
896tisícdeväťstošesťdesiatom4
897tisícdeväťstosedemdesiatšesť4
898tisícdeväťstosedemdesiatjeden4
899tisícdeväťstosedemdesiatdva4
900tisícdeväťstopäťdesiatdeväť4
901tisícdeväťstoosemdesiatšesť4
902tisícdeväťstoosemdesiatpäť4
903tisícdeväťstodeväťdesiatšesť4
904štyridsiatemu4
905Štyridsaťšesť4
906štvornásobný4
907študen4
908Šiesti4
909šesťstopäťdesiat4
910šestina4
911šesťdesiatym4
912Šesťdesiatpäť4
913stý4
914stotridsaťtisíc4
915stoštyridsaťdva4
916stošesť4
917stopätnásť4
918stoosemnásť4
919stoosemdesiatpäť4
920stoosem4
921stodvadsaťštyri4
922stodvadsaťpäť4
923severo4
924sedemnástym4
925Sedemnásty4
926Sedemdesiaty4
927Sedemdesiatštyri4
928presto4
929predposledný4
930predposledné4
931polovica4
932piatych4
933Piaty4
934päťstoštyridsať4
935päťstoštyri4
936päťstopäťdesiat4
937päťnásť4
938pätiny4
939Päťdesiatšesť4
940Päťdesiatpäť4
941Päťdesiatdva4
942osmín4
943ôsme4
944osemstodvanásť4
945osemnástym4
946osemnásty4
947osemnástimi4
948Osemdesiatšesť4
949nuly4
950nultého4
951nule4
952nejednu4
953nejedna4
954nadostač4
955Mnohým4
956mnohonásobne4
957miliónmi4
958ktoro4
959jednakú4
960jednaké4
961ixkrát4
962Hodne4
963dvojnásobná4
964dvetisícdvesto4
965dvestoštyridsaťjeden4
966Dvadsaťšesť4
967Dvadsaťsedem4
968Druhému4
969Deviaty4
970dévedéčko4
971deväťstotridsaťdeväť4
972Deväťsto4
973devätnástym4
974Deväťdesiatpäť4
975desiatym4
976desiata4
977desaťnásobne4
978Viackrát3
979Viaceré3
980trojnásobný3
981tritisícpäťsto3
982Tritisíc3
983tristotri3
984trinástej3
985tridsiatym3
986Tridsaťsedem3
987Tridsaťdva3
988Tridsaťdeväť3
989Treťom3
990tisícštyristosedemdesiatosem3
991tisícšesťstotridsaťpäť3
992tisícšesťstotridsať3
993tisícšesťstoštyridsaťsedem3
994tisícšesťstosedem3
995tisícšestosedem3
996tisícsedemstosedemdesiattri3
997tisícsedemstosedemdesiatsedem3
998tisícsedemstodeväťdesiatštyri3
999tisícsedemstodeväťdesiatdva3
1000tisícpäťstotridsaťšesť3