Metainformácie o texte

Príklad anotácie dokumentu:

doc.id1468-ZA12 
doc.placeŽilina 
doc.nameZápisy právnych úkonov žilinských mešťanov (1380 – 1561) 
doc.sourceKuchar, Rudolf: Žilinská právna kniha. Preklad Magdeburského práva – Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov. Bratislava: VEDA 2009. 208 s. 
doc.comment12 / 70 – 1468 // 20 
doc.date1468

Vysvetlenie anotácie:

doc.idIde o skratku roku vzniku dokumentu a jeho názvu. Ak nepoznáme rok, číselný údaj uvádza prvé dve číslice roka + xx. Teda dokument datovaný do 18. stor. bude zaznačený v tvare 17xx. 1718-62. 
doc.placeMiesto vzniku: geografické miesto, na ktorom dokument vznikol (obvykle názov mesta). Uvádza sa súčasný názov alebo historický názov, ak bol takto uvedený v pôvodnom dokumente.Krupina 
doc.nameVýstižný, informatívny názov dokumentu; môže byť buď v originálnom jazyku (ak existuje v pôvodnom zdroji), t. j. v historickej slovenčine, alebo často v latinčine, alebo môže byť tvorený popisom v modernej slovenčine.Výpovede svedkov o strigách (výber). 
doc.sourcePôvodný zdroj dokumentu, obvykle názov archívu, zbierky, fondu, knižnice; skratky inštitúcií sú používané podľa úzu v diele Pramene k dejinám slovenčiny. Prehľad archívov a knižníc, v ktorých sú uložené originály vybraných textov, sa nachádza na str. 397.ŠOKA vo Zvolene, pob. Krupina, Súdy nad strigami, s. 105, 107 — 108, 111 — 113. 
doc.commentPrípadný komentár relevantný k danému dokumentu, často upresňujúci bibliografické zdroje alebo spôsob nadobudnutia či vzniku dokumentu. 
doc.dateDatovanie dokumentu v tvare:
a. Presný rok
b. Rozsah rokov
c. V prípade, že nie známy presný rok, pri dokumente sú uvedené len prvé dve číslice roka. Teda dokument datovaný do 18. stor. bude zaznačený v tvare 17.
d. V prípade, že datovanie uvádza len rozsah storočí, značíme ho podľa bodu c), teda ak je dokument v rozsahu 17. až 18. st., v anotácii sa zobrazí ako 16xx-17xx.
1718-06-18 
doc.biblioBibliografický údaj – vyskytuje sa len pri dielach, ktoré sú prebraté z tlačenej verzie.