Korpus nárečí Slovenského národného korpusu

Korpus nárečí Slovenského národného korpusu (KN-SNK) sa začal pripravovať v oddelení SNK v roku 2013. Cieľom tohto čiastkového projektu SNK je zhromaždiť existujúce, predovšetkým už publikované textové prepisy nárečových zvukových alebo transkribovaných záznamov, jednotne ich spracovať korpusovou metodikou a nástrojmi a sprístupniť záujemcom o nárečový výskum.

Aktuálna verzia korpusu dialekt-5.0 bola sprístupnená 1.4. 2022 v rozsahu 980 643 tokenov. Nová verzia obsahuje vyše 100 zdrojových textov.

Predchádzajúca verzia korpusu dialekt-4.0 bola sprístupnená 18. 12. 2018 v rozsahu 711 766 tokenov. V rámci skvalitňovania korpusu došlo k zjednoteniu názvov zdrojov (doc.source). Zoznam spracovaných zdrojov v korpuse dialekt-4.0 je dostupný aj s plnými bibliografickými údajmi v časti textové zdroje.

Korpus nárečí nie je lematizovaný ani morfologicky anotovaný, vyhľadáva sa v ňom na základe konkrétneho slova (word) a pomocou zástupných (meta)znakov. Pri prepisoch sú uvedené sociolingvistické údaje o informátoroch a explorátoroch, ako aj informácie o pôvode a obsahu nahrávky. V korpuse sa dá vyhľadávať prostredníctvom NoSketch Engine po registrácii.

V nástroji NoSketch Engine je od 2. verzie korpusu k dispozícii klávesnica SNK-DIALEKT so špecifickými znakmi používanými v textoch Nárečového korpusu SNK. Od verzie dialekt-2.0 je korpus obohatený aj o špecifické štruktúrne značky.

Mapa nárečí na území SR

Mapa
Zdroj mapy
Štolc, J. a kolektív autorov: Atlas slovenského jazyka I. Vokalismus a konsonantizmus. Mapy. Bratislava: Slovenská akadémia vied 1968.
Digitalizácia mapy
Slovenský národný korpus (november 2014)

Stredoslovenské nárečia

Severná skupina

1) liptovské nárečia: a) stredné, b) západné, c) východné
2) oravské nárečia: a) dolno-, b) stredo-, c) hornooravské
3) turčianske nárečie
4) hornonitrianske nárečia: a) hornonitrianske, b) prievidzské

Južná skupina

5) zvolenské nárečia: a) nárečie zvolenského Pohronia, b) detvianske nárečie zo Zvolena
6) tekovské nárečia: a) nárečie tekovského Pohronia, b) horno-, c) stredožitavské nárečie
7) hontianske nárečie
8) hontiansko-novohradské vrchárske nárečie
9) modrokamenské nárečie
10) nárečie stredného Novohradu
11) ipeľské nárečie
12) nárečia západného Gemera: a) nárečie sušianske, b) nárečie rimavské, c) nárečie Bižskej doliny, d) nárečia na hornej Rimavici
13) nárečia stredného Gemera: a) nárečie Ratkovskej doliny, b) Muránskej doliny, c) Štítnickej doliny
14) nárečia východného Gemera (Slanskej doliny)
15) horehronské nárečia

Západoslovenské nárečia

Severná skupina

16) hornotrenčianske nárečia: a) hornotrenčianske, b) kysucké, c) hornokysucké nárečie
17) dolnotrenčianske nárečie
18) považské nárečia: a) považské, b) podjavorinské, c) myjavské nárečie

Juhovýchodná skupina

19) strednonitrianske nárečia: a) stredonitrianske, b) topoľčianske, c) hlohovské nárečie
20) dolnonitrianske nárečie

Juhozápadná skupina

21) nárečia trnavského okolia: a) trnavské, b) modranské nárečie
22) záhorské nárečia: a) záhorské, b) skalické nárečie

Východoslovenské nárečia

Juhozápadná skupina

23) spišské nárečia: a) lučivnianske nárečie, b) nárečie západného Spiša, c) hnilecké nárečie, d) nárečia stredného Spiša
24) nárečia juhovýchodného Spiša a juhozápadného Šariša
25) abovské nárečia: a) abovské nárečie, b) západoabovské nárečie

Stredná skupina

26) šarišské nárečia: a) nárečie stredného Šariša, b) nárečie severného Šariša
27) zemplínske nárečie

Východná skupina

28) užské nárečia
29) sotácke nárečia

Spoločné skupiny

30) oblasť goralských nárečí
31) oblasť ukrajinských nárečí
32) slovenské obyvateľstvo nárečovo rôznorodé v maďarskej jazykovej oblasti
33) oblasť maďarských nárečí