Korpus nárečí Slovenského národného korpusu

Korpus nárečí Slovenského národného korpusu (KN-SNK) sa začal pripravovať v oddelení SNK v roku 2013. Cieľom tohto čiastkového projektu SNK je zhromaždiť existujúce, predovšetkým už publikované textové prepisy nárečových zvukových alebo transkribovaných záznamov, jednotne ich spracovať korpusovou metodikou a nástrojmi a sprístupniť záujemcom o nárečový výskum.

Aktuálna verzia korpusu dialekt-5.0 bola sprístupnená 1.4. 2022 v rozsahu 980 643 tokenov. Nová verzia obsahuje vyše 100 zdrojových textov.

Predchádzajúca verzia korpusu dialekt-4.0 bola sprístupnená 18. 12. 2018 v rozsahu 711 766 tokenov. V rámci skvalitňovania korpusu došlo k zjednoteniu názvov zdrojov (doc.source). Zoznam spracovaných zdrojov v korpuse dialekt-4.0 je dostupný aj s plnými bibliografickými údajmi v časti textové zdroje.

Korpus nárečí nie je lematizovaný ani morfologicky anotovaný, vyhľadáva sa v ňom na základe konkrétneho slova (word) a pomocou zástupných (meta)znakov. Pri prepisoch sú uvedené sociolingvistické údaje o informátoroch a explorátoroch, ako aj informácie o pôvode a obsahu nahrávky. V korpuse sa dá vyhľadávať prostredníctvom NoSketch Engine po registrácii.

V nástroji NoSketch Engine je od 2. verzie korpusu k dispozícii klávesnica SNK-DIALEKT so špecifickými znakmi používanými v textoch Nárečového korpusu SNK. Od verzie dialekt-2.0 je korpus obohatený aj o špecifické štruktúrne značky.

Mapa nárečí na území SR

Mapa

Zdroj mapy

Štolc, J. a kolektív autorov: Atlas slovenského jazyka I. Vokalismus a konsonantizmus. Mapy. Bratislava: Slovenská akadémia vied 1968.

Digitalizácia mapy

Slovenský národný korpus (november 2014)

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 1991 boli Rusíni oficiálne uznaní ako národnostná menšina na Slovensku a v roku 1995 bol kodifikovaný rusínsky jazyk, je v porovnaní s pôvodnou legendou mapy upravený údaj v bode 31 na oblasť ukrajinských a rusínskych nárečí.

Stredoslovenské nárečia

Severná skupina

1) liptovské nárečia: a) stredné, b) západné, c) východné
2) oravské nárečia: a) dolno-, b) stredo-, c) hornooravské
3) turčianske nárečie
4) hornonitrianske nárečia: a) hornonitrianske, b) prievidzské

Južná skupina

5) zvolenské nárečia: a) nárečie zvolenského Pohronia, b) detvianske nárečie zo Zvolena, c) nárečie jz. Zvolena
6) tekovské nárečia: a) nárečie tekovského Pohronia, b) horno-, c) stredožitavské nárečie
7) hontianske nárečie
8) hontiansko-novohradské vrchárske nárečie
9) modrokamenské nárečie
10) nárečie stredného Novohradu
11) ipeľské nárečie
12) nárečia západného Gemera: a) nárečie sušianske, b) nárečie rimavské, c) nárečie Blžskej doliny, d) nárečia na hornej Rimavici
13) nárečia stredného Gemera: a) nárečie Ratkovskej doliny, b) Muránskej doliny, c) Štítnickej doliny
14) nárečia východného Gemera (Slanskej doliny)
15) horehronské nárečia

Západoslovenské nárečia

Severná skupina

16) hornotrenčianske nárečia: a) hornotrenčianske, b) kysucké, c) hornokysucké nárečie
17) dolnotrenčianske nárečie
18) považské nárečia: a) považské, b) podjavorinské, c) myjavské nárečie

Juhovýchodná skupina

19) stredonitrianske nárečia: a) stredonitrianske, b) topoľčianske, c) hlohovské nárečie
20) dolnonitrianske nárečie

Juhozápadná skupina

21) nárečia trnavského okolia: a) trnavské, b) modranské nárečie
22) záhorské nárečia: a) záhorské, b) skalické nárečie

Východoslovenské nárečia

Juhozápadná skupina

23) spišské nárečia: a) lučivnianske nárečie, b) nárečie západného Spiša, c) hnilecké nárečie, d) nárečia stredného Spiša
24) nárečia juhovýchodného Spiša a juhozápadného Šariša
25) abovské nárečia: a) abovské nárečie, b) západoabovské nárečie

Stredná skupina

26) šarišské nárečia: a) nárečie stredného Šariša, b) nárečie severného Šariša
27) zemplínske nárečie

Východná skupina

28) užské nárečia
29) sotácke nárečia

Spoločné skupiny

30) oblasť goralských nárečí
31) oblasť ukrajinských a rusínskych nárečí
32) slovenské obyvateľstvo nárečovo rôznorodé v maďarskej jazykovej oblasti
33) oblasť maďarských nárečí